Ranskan ääntämys

Seuraava taulukko esittää ranskan kirjainten äännearvot IPA-merkein. Selitykset ovat taulukon jälkeen.
a, à auseimmiten balle [bal]
ɑmm. yl. mykän s:n edellä pas [pɑ]
â ɑaina pâte [pɑt]
ai e j’ai [ʒe]
ɛ mais [mɛ]
ə faisan [fəzɑ̃]
aim ɛ̃ ks. rajoituksia daim [dɛ̃]
ain main [mɛ̃]
am ɑ̃ ks. rajoituksia ambre [ɑ̃bʀ]
an enfant [ɑ̃fɑ̃]
aon paon [pɑ̃]
au o Paul [pol]
ɔ aussi [ɔsi]
ay eiyleensä paysage [peizaʒ]
ɛjvokaalin edellä crayon [kʀɛjɔ̃]
ajjoskus mayonnaise [majɔnɛz]
b byleensä bois [bwɑ]
psoinnittoman konsonantin edellä observer [ɔpsɛʀve]
sanan lopussa plomb [plɔ̃]
bb baina abbé [abe]
c se:n, i:n ja y:n edessä ici [isi]
sanan lopussa mm. nasaalin jälkeen tronc [tʀɔ̃], tabac [taba]
kyleensä muulloin cube [kyb], chic [ʃik]
ç saina ça [sa]
cc kse:n, i:n ja y:n edessä accident [aksidɑ̃]
kmuulloin accuser [akyze]
ch ʃyleensä chant [ʃɑ̃]
kjoskus lainasanoissa chlore [klɔʀ]
d dyleensä dans [dɑ̃]
sanan lopussa pied [pje]
dd daina addition [adisjɔ̃]
e ɛ exemple [ɛgzɑ̃pl]
ə reçu [rəsy], le [lə]
yl. sanan lopussa dose [doz]
é eaina blé [ble]
è ɛaina près [pʀɛ]
ê prêt [pʀɛ]
ë Noël [noɛl]
eau oaina eau [o]
ein ɛ̃ ks. rajoituksia sein [sɛ̃]
em ɑ̃ ks. rajoituksia emploi [ɑ̃plwɑ]
en ɑ̃ ks. rajoituksia entrée [ɑ̃tʀe]
ɛ̃ ks. rajoituksia citoyen [sitwɑjɛ̃]
er ɛʀyleensä mer [mɛʀ]
emm. infinitiivin päätteessä céder [sede]
ess esaina essai [esɛ]
eu y eu [y]
ø feu [fø]
œ fleur [flœʀ]
øaina jeûner [ʒøne]
eun œ̃ ks. rajoituksia jeun [ʒœ̃]
ez esanan lopussa nez [ne]
f faina fermer [fɛʀme]
ff faina souffrir [sufʀi]
g ʒe:n, i:n ja y:n edessä gorge [gɔʀʒ]
sanan lopussa rang [ʀɑ̃]
gmuulloin grande [gʀɑ̃]
gn ɲaina campagne [kɑ̃paɲ]
gu gyyleensä aigu [egy]
gvokaalin edellä guide [gid], bague [bag]
güe gyaina aigüe [egy]
h aina hutte [yt]
i iyleensä vite [vit], île [il]
jvokaalin edellä bien [bjɛ̃]
il ilyleensä il [il]
jvokaalin jäljessä réveil [ʀevɛj]
ill ilmm. latinalaisissa sanoissa illusion [ilyzjɔ̃]
ijuseimmiten fille [fij]
im ɛ̃ ks. rajoituksia impoli [ɛ̃pɔli]
in dinde [dɛ̃d]
j ʒyleensä jus [ʒy]
englannista lainatuissa sanoissa jeep [dʒip]
k kaina képi [kepi]
l lyleensä sel [sɛl]
ll lyleensä aller [ale]
m myleensä métro [metʀo]
mm maina nommer [nɔme]
n nyleensä nu [ny]
ng ŋaina parking [paʀkiŋ]
nn naina donner [dɔne]
o o trop [tʀo]
ɔ note [nɔt]
ô oaina tôt [to]
oi yleensä oiseau [wɑso]
oin wɛ̃ ks. rajoituksia point [pwɛ̃]
ou uyleensä sou [su]
wvokaalin edellä oui [wi]
oy aina royal [ʀwɑjal]
œ œyleensä œil [œj]
elatinasta otetuissa sanoissa œcuménique [ekymenik]
œu œaina cœur [kœʀ]
p pyleensä porte [pɔʀt]
mm. sanan lopussa coup [ku], sculpture [skyltyʀ]
ph faina physique [fizik]
pp paina apporter [apɔʀte]
q kaina coq [kɔk]
qu kaina chèque [ʃɛk]
r ʀyleensä, mutta r:n laatu vaihtelee retour [ʀətuʀ], finir [finiʀ]
mm. infinitiivin er-päätteessä oublier [ublje], papier [papje]
rr ʀaina, mutta r:n laatu vaihtelee erreur [ɛʀœʀ]
s syleensä sur [syʀ]
zvokaalien välissä saison [sɛzɔ̃]
yleensä sanan lopussa tous [tu]
sc skyleensä discours [diskuʀ]
se:n, i:n ja y:n edellä scie [si], science [sjɑ̃s]
ʃyleensä h:n edellä schéma [ʃema]
sh ʃaina short [ʃɔʀt]
ss saina assis [asi]
t tyleensä tour [tuʀ]
sanan lopussa mot [mo]
ti tiyleensä tirer [tiʀe], dynastie [dinasti]
siyl. tie-yhdistelmässä sanan lopussa diplomatie [diplɔmasi]
sjtion-yhdistelmässä nation [nɑsjɔ̃]
tt taina mettre [mɛtʀ]
u ykonsonantin edellä ja sanan lopussa mur [myʀ]
ɥvokaalin edellä huile [ɥil]
um œ̃yleensä parfum [paʀfœ̃]
ɔmlatinalaisen sanan lopussa minimum [minimɔm]
un œ̃ ks. rajoituksia brun [bʀœ̃]
v vaina vue [vy]
w vaina wagon-lit [vagɔ̃li]
x ksyleensä expert [ɛkspɛʀ], taxi [taksi]
gzyleensä vokaalien välissä exiger [ɛgziʒe]
yleensä sanan lopussa doux [du]
y jvokaalin edellä yeux [jø]
imuulloin système [sistɛm]
ym ɛ̃ ks. rajoituksia nymphe [nɛ̃f]
yn syntaxe [sɛ̃taks]
z zyleensä zélé [zele]

Rajoitus yhdistelmien aim, ain yms. (vokaalijono + m tai n) nasaalistuneeseen ääntämykseen: Se pätee vain, kun seuraa sananloppu taikka konsonantti, joka ei ole sama kuin se, jolla yhdistelmä loppuu. Täten esimerkiksi im ääntyy vokaalin edellä niin, että i ja m ääntyvät erikseen, samoin yhdistelmässä imm.

Selityksiä

Lähteitä ja viitteitä

Lähteinä on käytetty mm. kirjoja Eevi NivankaSoili Sutinen: Ranskan kielioppi ja käsikirja (Finn Lectura, 1996) ja Peter T. DanielsWilliam Bright (toim.): The World’s Writing Systems (Oxford University Press, 1996) ja sanakirjaa Fransk ordbok: Fransk-svensk (Nordstedts, 1991) sekä seuraavia Web-sivuja, joilta voi myös löytyä hyödyllisiä lisäselityksiä ja -tietoja:

Ranskan kirjoitusjärjestelmää on 1990-luvulta alkaen uudistettu muun muassa vähentämällä tarkkeiden käyttöä sanoissa, joissa se on tarpeetonta (esim. aout, ennen août), ja toisaalta lisäämällä tarkkeita sanoihin, joissa tarkkeet ovat tarpeen ääntämyksen osoittamiseksi. Aiheesta on kuvaus sivulla Nouvelle orthographe : l’Essentiel. Tarkempia tietoja on Ranskan akatemian dokumentissa Rectifications de l’orthographe.

Ranskalaisten nimien loppuosan ääntämys vaikuttaa niiden taivuttamiseen suomen kielessä, sillä periaatteessa pääte lausutaan ja kirjoitetaan äänneasun, ei kirjoitusasun mukaan. Taivutetaan esimerkiksi Fermat’n (ei Fermatin), koska loppu-t ei äänny. Toisaalta tällöin ääntämystä tulkitaan yleensä suomen suuntaan: sananloppuinen vokaaliäänne tulkitaan pitkäksi, ranskan mykkää loppu-e:tä käytetään sidevokaalina, nasaalivokaaliin loppuvaa sanaa taivutetaan kuten se loppuisi n:ään ja sananloppuista j-äännettä käsitellään taivutuksessa yleensä kuten i-äännettä. Lisätietoja on Markus Långin sivulla Ranskalaisten nimien taivutus suomen kielessä.


This pages describes the basic rules of pronunciation of the French language, in Finnish.
Ceci pagine décrit les règles basiques de la prononciation de la langue française, en finnois.