Nykyajan kielenopas, luku 7 Sananvalinta:

Voiko talo rakentua?

Sellaiset verbit kuin rakentua ovat luonteeltaan passiivisia eli kuvaavat, että subjekti on jonkin toiminnan kohteena. Ilmaus talo rakentuu on periaatteessa moitteeton. Se viittaa talon rakentamiseen sanomatta mitään siitä, kuka tai mikä sitä rakentaa. Se eroaa ns. passiivi-ilmauksesta (oikeammin: 4. persoonan käytöstä) taloa rakennetaan, joka sisältää ajatuksen, että tekijöinä on ihmisiä. Voidaan myös ajatella, että talo rakentuu vielä selvemmin jättää tekijät mainitsematta ja kuvaa, mitä talolle tapahtuu. Siinähän talo on kieliopillisena subjektina eikä objektina. Iso suomen kielioppi kuvaa (§ 1346) passiiviverbien (sen termistössä: johdospassiivien) käyttöä eri kannoilta.

Sellaisia ilmauksia kuin talo rakentuu saatetaan kuitenkin kommentoida niin, että niiden mukaan talo muka rakentuu itsestään, talo rakentaa itseään. Voidaan ajatella, että jos rakentamista tekevät ihmiset, sanottaisiin taloa rakennetaan.

Tällaisista syistä on hyvä välttää passiiviverbien käyttöä silloin, kun tekijät ovat ihmisiä. Esimerkiksi Kielitoimiston sanakirjan kuvaus verbistä rakentua merkitsee, että sitä käytetään yleensä muodostumisesta, koostumisesta, syntymisestä, perustumisesta tai pohjautumisesta ja vain harvoin ihmisen tekemästä rakentumisesta: ”3. harv. tulla rakennetuksi. Kortteli rakentui [tavallisemmin: rakennettiin] ennätysajassa.

Passiiviverbejä tarvitaan kuitenkin silloin, kun ei ole tietoa siitä, onko toiminnalla ihmistekijä tai yleisemmin sanottuna persoonallinen tekijä. Tällaisia tilanteita tulee usein eteen kääntämisessä. Jos vieraassa kielessä käytetään verbin passiivimuotoa kuten ”was replaced”, ei sitä ilman muuta voi kääntää suomen ns. passiivimuodolla kuten korvattiin, ellei tiedetä, että korvaamisen teki ihminen. Tilanteeseen sopii usein passiiviverbi kuten korvautui. Koska verbejä vastaavia passiiviverbejä ei yleensä mainita sanakirjoissa, seuraavaan on koottu tavallisimpien verbien passiivivastineet. (Vinoviivalla ”/” on tässä erotettu toisistaan vaihtoehtoiset vastineet, joilla saattaa olla eri merkityksiä ja käyttötilanteita. Erottimena on aaltoviiva ”∼”, jos vastineet tarkoittavat olennaisesti samaa.)

Aiheuttaa aiheutua, alentaa alentua / aleta, alistaa alistua, aloittaa alkaa, altistaa altistua, asentaa asentua, asettaa asettua, avartaa avartua, avata avautua / aueta, edistää edistyä, edustaa edustua, ehkäistä ehkäistyä, eksyttää eksyä, eristää eristyä, erottaa erota / erottua, estää estyä, haavoittaa haavoittua, hajottaa hajota, hakea hakeutua, halventaa halveta ∼ halventua, hangata hankautua, hapattaa hapata ∼ hapantua, harventaa harventua ∼ harveta, haudata hautautua ∼ hautaantua, heikentää heiketä ∼ heikentyä, heiluttaa heilua, heittää heittyä, helpottaa helpottua, herättää herätä, hiljentää hiljetä / hiljentyä, himmentää himmetä ∼ himmentyä, hoikentaa hoiketa ∼ hoikentua, hoitaa hoitua, hukuttaa hukkua, huonontaa huonota ∼ huonontua, huumata huumaantua, hämmentää hämmentyä, hävittää hävitä, ilahduttaa ilahtua, ilmentää ilmentyä ∼ ilmetä, innostaa innostua, irrottaa irrota, iskeä iskeytyä, isontaa isota, jakaa jakautua ∼ jakaantua, jatkaa jatkua, johtaa johtua, julkistaa julkistua, järjestää järjestyä, jättää jäädä, jäädyttää jäätyä, kaataa kaatua, kadottaa kadota, kantaa kantautua, kasata kasautua ∼ kasaantua, kastaa kastua, kasvattaa kasvaa, katkaista katketa, kauhistaa kauhistua, kauhistuttaa kauhistua, kaventaa kaventua, kehittää kehittyä, keittää kiehua ∼ keittyä, kelpuuttaa kelvata, kerrata kertautua ∼ kertaantua, kerätä kertyä / kerääntyä, keskeyttää keskeytyä, keskittää keskittyä, kiertää kiertyä, kiihdyttää kiihtyä, kiinnittää kiinnittyä, kiinnostaa kiinnostua, kiinnittää kiinnittyä, kiristää kiristyä, kirjoittaa kirjoittua, kohdistaa kohdistua, kohentaa koheta ∼ kohentua, kohottaa kohota, koota kokoontua, korjata korjaantua, korostaa korostua, korottaa korottua, korvata korvautua, kostaa kostautua, kuivata kuivua, kuljettaa kulkea / kulkeutua, kuluttaa kulua, kumota kumoutua, kuvata kuvautua, kypsyttää kypsyä, käynnistää käynnistyä, kääntää kääntyä, kääriä kääriytyä, laajentaa laajentua / laajeta, laihduttaa laihtua, lainata lainautua, lakata lakkautua, lannistaa lannistua, laskea laskeutua, leikata leikkautua ∼ leikkaantua, lennättää lentää, levittää levitä / levittyä, lieventää lievetä ∼ lieventyä, lihottaa lihoa . lihota, liikuttaa liikkua, liittää liittyä, lisätä lisääntyä, liu’uttaa liukua, lohduttaa lohduttua, lopettaa loppua, loukata loukkaantua, lukea lukeutua, lukita lukittua, lyhentää lyhetä ∼ lyhentyä, lähentää lähetä ∼ lähentyä ∼ lähestyä, lähettää lähteä, lämmittää lämmetä ∼ lämmitä, löytää löytyä, maustaa maustua, muistaa muistua, muodostaa muodostua, muuttaa muuttua, määrittää määrittyä, määrätä määräytyä, nostaa nousta, nuorentaa nuortua / nuorentaa, nähdä näkyä, näyttää näkyä / näyttäytyä, ohittaa ohittua, ohjata ohjautua, oikaista oieta, painaa painua / painautua, paistaa paistua, paisuttaa paisua, pakata pakkautua, palauttaa palautua, paljastaa paljastua, parantaa parantua, pehmentää pehmetä ∼ pehmentyä, peittää peittyä, pelastaa pelastua, pelottaa pelätä, pelästyttää pelästyttää, perehdyttää perehtyä, perustaa perustua, peruuttaa peruuntua, pidentää pidetä, pienentää pienetä / pienentyä, piirtää piirtyä, pilata pilaantua, piristää piristyä, poikkeuttaa poiketa, poistaa poistua, polkea polkeutua ∼ polkeentua, polttaa palaa, pudottaa pudota, puhaltaa puhaltua, puhdistaa puhdistua, puhkaista puhjeta, puristaa puristua, purkaa purkautua, pysäyttää pysähtyä, pyyhkiä pyyhkiytyä, päästää päästä, päättää päättyä, rajoittaa rajoittua, rakentaa rakentua, ratkaista ratketa, rauhoittaa rauhoittua, rikkoa rikkoutua, sairastuttaa sairastua, sekoittaa seota / sekaantua / sekoittua, selittää selittyä, selvittää selvitä, siirtää siirtyä, siitä siittää, sijoittaa sijoittua, sirottaa sirottua, sisältää sisältyä, sitoa sitoutua, sotkea sokeutua ∼ sotkeentua, soveltaa soveltua, sovittaa sopia, sulattaa sulaa, sulkea sulkeutua, supistaa supistua, suunnata suuntautua, suurentaa suureta ∼ suurentua, suututtaa suuttua, synnyttää syntyä, sytyttää syttyä, syventää syvetä / syventyä, säilyttää säilyä, särkeä särkyä, säästää säästyä, tainnuttaa taintua, tasoittaa tasoittua, tehostaa tehostua, tihentää tihentyä ∼ tihetä, tiukentaa tiuketa, toistaa toistua, toteuttaa toteutua, totuttaa tottua, tuhota tuhoutua, tukea tukeutua, tulostaa tulostua, tummentaa tummeta ∼ tummentua, tunkea tunkeutua, tuntea tuntua, tyydyttää tyydyttyä / tyytyä, työntää työntyä, täydentää täydentyä, täyttää täyttyä, ulottaa ulottua, unohtaa unohtua, upottaa upota, uudistaa uudistua, uusia uusiutua, uuttaa uuttua, uuvuttaa uupua, vaalentaa vaaleta ∼ vaalentua, vahvistaa vahvistua, vaihtaa vaihtua, vakiinnuttaa vakiintua, vakuuttaa vakuuttua, valaista valaistua, valikoida valikoitua, valmistaa valmistua, vanhentaa vanheta / vanhentua, vapauttaa vapautua, varistaa varista, vaurioittaa vaurioitua, vavisuttaa vavista ∼ vapista, verrata vertautua, vesittää vesittyä, vetää vetäytyä, viihdyttää viihtyä, viilentää viiletä ∼ viilentyä, viivyttää viipyä, viivästää viivästyä, vähentää vähetä / vähentyä, välittää välittyä, värittää värittyä, värjätä värjäytyä ∼ värjääntyä, väsyttää väsyä, yhdenmukaistaa yhdenmukaistua, yhdistää yhdistyä / yhtyä, ylittää ylittyä, yllättää yllättyä, ärsyttää ärsyyntyä / ärtyä, ääntää ääntyä, öljytä öljyyntyä ∼ öljyytyä.