Mittayksiköt, luku 9 Mekaniikka:

Murto- ja myötölujuus

Metallin tai muun aineen murtolujuus tarkoittaa suurinta voimaa pinta-alayksikköä kohti eli painetta, jonka aine kestää murtumatta. Myötölujuus määritellään vastaavasti sen mukaan, millainen paine aiheuttaa sen, että aine antaa myöten eli myötää (mutta ei murru). Usein murtolujuuden synonyymina käytetään sanaa vetolujuus.

Nämä suureet ovat loogisesti ottaen paineita, mutta niiden yksikkönä käytetään yleensä newtonia neliö­milli­metriä kohti (N/mm²), joka on samansuuruinen kuin megapascal (MPa).