Tämä muistio on säilytetty vain historiallisista syistä. Annoin sen TKK:n WWW-johtoryhmälle vuonna 1996, mutta sitä ei koskaan käsitelty.

Teknillinen korkeakoulu, atk-keskus
Muistio
Jukka Korpela

Ehdotus TKK:n WWW-dokumenttien rakenteeksi

Johdanto

Tämä dokumentti sisältää ehdotuksen siitä, millaista WWW-dokumenttien rakennetta TKK:ssa suositeltaisiin.

Suositus koskisi ensi sijassa ns. virallisia sivuja, jotka ovat TKK:n jonkin yksikön tuottamia ja joiden sisällöstä viime kädessä päättää ja vastaa yksikön johtaja. Monia suosituksen periaatteita voitaisiin soveltaa myös henkilökohtaisiin kotisivuihin ja niiden takana oleviin sivuihin, mutta niistä olisi syytä tehdä erikseen tarkempi suositus.

Ehdotus on tarkoitettu keskustelun pohjaksi.

Luonnollisestikin tämä dokumentti on pyritty laatimaan esimerkiksi sen sisältämän suosituksen noudattamisesta.

Tavoitteet

Tuotettaessa korkeakoulussa tietoa WWW:hen yleistavoitteet ovat Korkeakoulun olemukseen kuuluu, että se tuottaa ja levittää tietoa. Täten tuotettaessa tietoa WWW:hen on keskeinen paino pantava sille, että WWW:n kautta saatetaan julkisuuteen uusia tutkimustuloksia ja tietoja käynnissä olevista tutkimushankkeista. Toinen keskeinen käyttöalue on korkeakoulun sisäinen tiedonkulku korkeakoulun koko toiminnan osalta; erityisesti tämä koskee opetuksen järjestelyjä koskevan ajantasaisen tiedon, oppimateriaalin ja muun opetukseen liittyvän aineiston tarjoamista opiskelijoille.

Näitä tavoitteita toteuttamisessa tulee pyrkiä ennen muuta tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. Tämä merkitsee sitä, että harkittaessa tiedon tuottamista WWW:hen on erityisesti arvioitava, missä määrin ollaan valmiit ylläpitämään tietoja jatkuvasti.

Erityisesti tarjottaessa tietoja TKK:n ulkopuolisille on otettava huomioon, että WWW toimii myös mainonnan välineenä esimerkiksi kerrottaessa TKK:n maksullisesta palvelutoiminnasta siitä kiinnostuneille tahoille. Tämä edellyttää asianmukaisen huomion kiinnittämistä WWW-sivujen visuaaliseen ilmeeseen, mutta tämä ei saa merkitä tietojen rakenteen hämärtymistä.

WWW-dokumenttien luokitus ja ylläpitovastuu

TKK:ssa tuotetut tai WWW-muotoon saatetut dokumentit jaetaan seuraavasti:
  1. Koko korkeakoulua koskevat dokumentit kuten TKK:n kotisivu ja opetusta, tutkimusta ja hallintoa yleisesti kuvaavat dokumentit. Näiden ylläpidon hoitaa korkeakoulun tiedotusyksikkö.
  2. Korkeakoulun laboratorioiden ja muiden yksiköiden viralliset dokumentit. Niistä päättää ja vastaa yksikön johtaja. Kussakin yksikössä tulee määritellä, ketkä tuottavat ja ylläpitävät kyseisiä dokumentteja, ja huolehtia tehtävien siirrosta henkilökunnan vaihtuessa.
  3. Korkeakoulun työntekijöiden kotisivut. Näiden tulisi ensisijaisesti kertoa asianomaisen henkilö- ja yhteystiedot sekä hänen tehtäväalueestaan ja ajankohtaisista hankkeista (esim. tutkimusprojekteista, joihin hän osallistuu). Mukana voi, oman harkinnan mukaan, olla valokuva, joka helpottaa tunnistamista. Henkilökohtaisemmat tiedot kuten tiedot harrastuksista on suositeltavaa sijoittaa erillisille sivuille, joihin on linkit kotisivulta. Jokainen vastaa omasta kotisivustaan, mutta yksiköt voivat antaa henkilökunnalleen tarkempia määräyksiä kotisivujen sisällöstä.
  4. Muut dokumentit. Nämä ovat tekijöidensä vastuulla.
Dokumentin ulkoasusta tulee käydä selkeästi ilmi, mihin edellä mainituista luokista se kuuluu ja kuka dokumentista vastaa. Erityisesti on huolehdittava siitä, että jako korkeakoulun virallisesti tarjoaman tiedon ja muun tiedon välillä on selkeä.

Atk-keskus antaa tarvittaessa teknistä apua dokumenttien ylläpitoon. Tämä ei kuitenkaan normaalisti tarkoita tietojen siirtämistä tai WWW-sivujen tekemistä yksiköille vaan niihin soveltuvien apuvälineiden tarjoamista ja esiin tulevien ongelmien ratkomista. Yleisiä ohjeita löytyy osoitteen http://www.hut.fi/WWW/ kautta, ja ohjeita erityisesti virallisen tiedon tuottajille osoitteesta
http://www.hut.fi/WWW/Tuottajat/

WWW-dokumenttien toteutus

WWW-dokumenttien kuvauskielestä, HTML:stä, on useita varsin erilaisia versioita ja muunnelmia. Yleisperiaatteena tulee TKK:ssa olla, että dokumentit tehdään käyttäen sellaisia rakenteita, joita WWW-katseluohjelmat yleisesti osaavat käsitellä. Tämä rajoittuminen HTML-murteiden "suurimpaan yhteiseen tekijään" merkitsee sitä, että pidättäydytään käyttämästä kovin uusia rakenteita, varsinkin sellaisia, joita vain yksi tai muutama katseluohjelma (ja niistäkin ehkä vain uusimmat versiot) tukevat.

Käytännössä tämä merkitsee tällä hetkellä sitä, että normaalisti dokumentit kirjoitetaan HTML 2.0:n mukaisesti. Sen tarjoamat mahdollisuudet riittävät useimpiin käytännön tarpeisiin kohtuullisesti, ja lähes kaikki katseluohjelmat tukevat sen mukaisia rakenteita. HTML 2.0:n virallisin määrittely on RFC 1866 mutta käytännön työssä sopivampia kuvauksia siitä ovat esimerkiksi seuraavat:

Erityisen perustellusta syystä voidaan käyttää uudempia, kehittelyasteella olevia rakenteita. Esimerkiksi taulukkomuotoisen tiedon esittämisessä voi table-rakenne joskus olla ratkaisevasti parempi kuin mikään HTML 2.0:n tarjoama tapa. Tällöinkin on pyrittävä käyttämään vain yleisesti tuettuja rakenteita ja mahdollisuuksien mukaan tarjottava tieto myös vaihtoehtoisessa, HTML 2.0:n mukaisessa muodossa. Erilaiset tekstityypit tulisi esittää ns. loogisilla tyyleillä (esim. cite, joka tarkoittaa yleisesti sitaattia, ei i, joka tarkoittaa kursivoitua kirjasinlajia), ellei ole asiasisällön kannalta olennaista, että teksti on nimenomaan määrätynlaisella kirjasinlajilla esitetty.

WWW-dokumentin tulisi olla kohtuullisen kokoinen. Esimerkiksi laajat raportit ja muistiot on pyrittävä jakamaan pienempiin osiin, joihin pääsee käsiksi sisällysluettelodokumentin kautta. Erityisesti on vältettävä suurien kuvien käyttöä dokumentteihin upotettuina. Kuva-aineisto on parasta tarjota siten, että tietojen katselija voi itse päättää, mitä kuvia hän valitsee katsottavakseen; tällöin siis lähinnä tekstiä sisältävässä dokumentissa on linkkejä kuviin siten, että linkkeihin liittyy selittävä teksti kuvan luonteesta. Edellä sanottu ei koske sellaisia esittelyaineistoja, jotka on nimenomaisesti tarkoitettu katseltavaksi grafiikkaa hyvin tukevassa ympäristössä; esitettäessä linkkejä tällaisiin aineistoihin on syytä tuoda esiin niiden luonne.

WWW-dokumentissa tulisi aina olla

Suositeltava WWW-dokumentin perusrakenne on seuraava:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Otsikko</TITLE>
<LINK REV="MADE" HREF="mailto:sähköpostiosoite">
<META HTTP-EQUIV="Expires" CONTENT="1.9.1996">
</HEAD>
<BODY>
<h1>Otsikko</h1>
Tähän tulee dokumentin varsinainen sisältö.
<hr>
<em>
Tämän sivun sisällöstä vastaa 
<A HREF="kotisivu">nimi,
E-mail: <a href="mailto:sähköpostiosoite">sähköpostiosoite</a><br>
Sivua on viimeksi päivitetty päiväys.<br>
URL: URL
</em>
</BODY>
</HTML>
Lisäksi on syytä liittää mukaan dokumentin luokituksen mukaisesti seuraavia tietoja:

Dokumenttien sisällöstä

Dokumentin tekijä tai se, jolla sen ylläpito on siirretty, on vastuussa siitä, että
Tämän sivun sisällöstä vastaa Jukka Korpela
Sivua on viimeksi päivitetty 7.6.1996.

Tämä kuuluu Jukka K. Korpelan vanhoihin Web-aiheisiin dokumentteihin, jotka on säilytetty vain historiallisista syistä.