World Wide Web - turhuuden markkinat?

Webin vahvuudet

World Wide Webin räjähdysmäinen kasvu johtui alun perin hyvin yksinkertaisesta mutta merkittävästä asiasta: hypertekstin ja Internetin yhdistämisestä. Nämä molemmat ovat itsessään jo varsin vanhoja ilmiöitä. Hyperteksti tarkoittaa tekstiä, joka sisältää viittauksia muihin teksteihin - ei vanhanaikaisina kirjallisuusviittauksina vaan toimivina linkkeinä, joita seuraamalla lukija pääsee saman tien lukemaan sitä tekstiä, johon viitataan. Internet on keino yhdistää eri puolilla maailmaa olevia tietokoneita ja niiden tietovarastoja toisiinsa. Niinpä keskeistä Webin perusideassa onkin, että toisiinsa viittaavat tekstit voivat olla aivan erilaisissa tietokoneissa aivan eri puolilla maailmaa ilman, että tekstien lukija tätä useinkaan huomaa lainkaan. Lisäksi Internetin nopeus mahdollistaa tiedon ajan tasalla pitämisen: kun tekstiä on korjattu, se saadaan saman tien maailman luettavaksi päivitetyssä muodossaan. Tämä on olennainen ero verrattuna esimerkiksi tiedon jakeluun CD-romeilla ("rompuilla").

Periaatteellisesti hyvin olennainen seikka Webissä on, että Web-tekstien sisäinen esitys on rakenteellinen. Sisäisessä esityksessä, HTML-kielessä, ei ole tarkoitus kuvata tekstin ulkonäköä tyyliin "tämä teksti tulee 15 mm:n korkuisin kirjaimin punaisella" vaan sen looginen rakenne tyyliin "tämä teksti on 1. tason otsikko". Loogisen rakenteen toteutus erilaisin keinoin jätetään tarkoituksellisesti riippuvaiseksi siitä, millaisella laitteella ja ohjelmalla tekstiä katsellaan. Loogisen rakenteen esityksen ei edes tarvitse olla minkäänlainen näkyvä teksti vaan se voi olla esimerkiksi automaattisesti tuotettua puhetta. Valitettavasti tämä perusajatus, rakenteen ja ulkoasun erottaminen toisistaan, on pahasti hämärtynyt asiantuntemattomassa Web-puuhastelussa.

Webin perusideaan liitettiin myöhemmin mahdollisuus ns. multimediaan eli erilaisten välineiden kuten kuvien, liikkuvien kuvien ja äänien yhdistäminen tekstimuotoiseen tietoon. Samalla Webin käyttöliittymät eli ne tavat, joilla Webissä olevia tietoja katsellaan, alkoivat nopeasti kehittyä tekstimuotoisista graafisiksi eli kuvallista esitystä tukeviksi ja hyödyntäviksi. On luonnollista, että tämä on lisännyt suuren yleisön kiinnostusta Webiä kohtaan. Valtaosa Webin käytöstä tapahtuukin nykyisin graafisella käyttöliittymällä Netscapella.

Lisäksi viime vuosina on kehitetty varsin tehokkaita tiedonhaun välineitä, joista tätä nykyä käyttökelpoisin on Alta Vista. Niiden tärkeys johtuu Webissä olevan tiedon valtavasta ja jatkuvasti kasvavasta määrästä. Ilman hakuohjelmia, joilla tietoa voi etsiä esimerkiksi avainsanojen perusteella, Webin käyttö on lähinnä ajanvietettä - tai ajantuhlausta.

Esimerkkeinä Webin tarjoamien mahdollisuuksien hyötykäytöstä voi mainita Tullin (http://www.edita.fi/tulli/) Web-sivut, joilla on mm. matkailijoita koskevista tullimääräyksistä tietoja, jotka todella pidetään ajan tasalla määräysten muuttuessa, ja Kansanterveyslaitoksen tiedotuslehden Web-version (http://www.ktl.fi/ktlehti/), johon liittyy mm. hypertekstiominaisuuksia hyödyntävä asiasanasto.

Web-innostuksen onttous

Valitettavasti suurin osa siitä innostuksesta, jolla tuotetaan Webiin "sivuja", on turhaa puuhastelua. Intoa on enemmän kuin taitoa. Paljon on myös sellaista touhua, jossa ei ole intoakaan takana vaan joka perustuu siihen, että meidänkin firmalla pitää olla Web-sivut kun kaikilla muillakin on.

Koska "sivujen" tuottaminen Webiin vaatii erityisiä teknisiä taitoja, se hyvin usein annetaan "Web-asiantuntijoiden" tehtäväksi. Pahimmassa tapauksessa yritys teettää Web-sivunsa ulkopuolisilla konsulteilla, joilla ei ole ymmärrystä siitä, mikä on yrityksen toiminnassa olennaista ja sen asiakkaille tärkeää. Koska tämä tapahtuu irrallaan normaalista toiminnasta, sivut eivät jää kenenkään vastuulle; edes aivan välttämättömiä tietojen päivityksiä ei tehdä. Sivujen sisällön vähyyttä ja virheellisyyttäkin peitellään ulkoasun kuvitellulla näyttävyydellä. Sivuista muodostuu muistomerkki siitä, miten eräs ulkopuolinen konsultti näki yrityksen toiminnan eräänä vuonna.

"Web-asiantuntijoilla", kuten atk-alan ihmisillä yleensäkin, on suuri tarve tehdä itsensä välttämättömiksi. Tämä johtuu sekä henkisistä syistä eli halusta saada arvostusta omalle osaamiselle että käytännöllisistä syistä, halusta varmistaa oma työllisyys. Tämän takia korostetaan teknisiä seikkoja ja vaikeuksia sekä harrastetaan esimerkiksi Netscapen tukemien teknisten "hienouksien" itsetarkoituksellista käyttöä. Todellisuudessa Web-sivujen tuottaminen ja ylläpitäminen on tekstinkäsittelyohjelman käyttöön rinnastettava asia, joka voitaisiin ja pitäisi opettaa jokaiselle, sisälähetistä ylipääjohtajaan.

Jopa "tasavallan presidentin kotisivuilla", http://www.tpk.fi/, julistetaan: näillä sivuilla on käytetty Netscape Navigator -ohjelman erikoisominaisuuksia. Onko kohtuullista, että sivujen tekijät näin tekevät valtionpäämiehestä erään tuotteen markkinoijan ja rajoittavat niiden kansalaisten tiedonsaantimahdollisuuksia, jotka käyttävät sen kanssa kilpailevia tuotteita? Toisaalta kyseisellä sivulla lukee tätä kirjoitettaessa, 3. heinäkuuta [1997], että sivuja on päivitetty 13. kesäkuuta. Eikö tasavallan presidentti noiden ajankohtien välissä ole todellakaan tehnyt mitään mainitsemisen arvoista?

On luonnollista, että laitokset ja yritykset haluavat, että niiden Web-sivut ovat näyttäviä ja usein myös kansainväliseen käyttöön tarkoitettuja. Tässä pyrkimyksessä kuitenkin tehdään hyvin helposti ylilyöntejä: tehdään liitupaperiesitteitä vastaavia Web-esittelyjä, jotka ehkä jostakusta näyttävät hienoilta mutta joiden todellinen merkitys on hyvin kyseenalainen. Ääriesimerkki yli-innokkaasta kansainvälisyydestä on Nokia, jonka pääsivu http://www.nokia.fi/ on kokonaan englanninkielinen ja jolta ei ilmeisesti pääse lainkaan käsiksi Nokiaa ja sen tuotteita esitteleviin suomenkielisiin teksteihin.

Tiedon ja palvelujen tarjoaminen Webin kautta kuuluu "Web-asiantuntijoille" yhtä vähän kuin yrityksen strategisen suunnitelman tekeminen tekstinkäsittelyn asiantuntijoille. Teknisen asiantuntijan tehtävä on antaa tarvittaessa teknistä apua. Webin hyväksikäytön perusongelmat ovat aivan muualla kuin HTML-kielen yksityiskohdissa: tarpeiden ja tavoitteiden kartoittamisessa, tiedon jäsentämisessä ja ilmaisemisessa, päivityksen järjestämisessä jne. Visuaalisella suunnittelulla on monissa yhteyksissä tärkeä merkitys, ja siihen tarvitaan sen osaajia; valitettavasti hyvin monet vain luulevat osaavansa sitä.

Kestäviin ratkaisuihin

Webin hyväksikäytössä on palattava juurille, Webin ominaisluonteeseen ja vahvuuksiin. Hypertekstiominaisuudet mahdollistavat tiedon jäsentämisen tavalla, joka sallii kunkin lukijan seurata omia polkujaan ja lukea juuri häntä kiinnostavia asioita. Mutta tämä ei tapahdu itsestään vaan edellyttää huolellista suunnittelua ja paljon raakaa työtä Web-sivujen tekijöiltä. Laiteriippumattomuus, laajemmin sanottuna riippumattomuus tietokonemerkeistä, käyttöjärjestelmistä, näyttölaitteista ja Web-katseluohjelmista, vaatii myös huolellisuutta ja ennen muuta pitäytymistä HTML-kielen ytimeen ja "netscapismien" välttämistä. Multimedia tarjoaa laajoja mahdollisuuksia, mutta siinä on tarkoin harkittava, mikä kannattaa esittää tekstillä, mikä kuvalla ja mikä jotenkin muuten.

Web on vasta kehityksensä alkutaipaleella. Se tarjoaa loistavia mahdollisuuksia tiedon jakamiseen, tiedottamiseen, markkinointiin, kaupankäyntiin sekä niin tieteelliseen kuin muuhunkin keskusteluun. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii kuitenkin paljon työtä ja osaamista, mutta ei ensisijaisesti atk-teknisiä taitoja vaan ymmärrystä, harkintaa ja suunnittelua. Siinä on lähdettävä Webin käyttäjien tarpeista ja valmiuksista, ei Web-sivujen tekijöiden taiteellisista intohimoista.


Jukka Korpela
Juttu on kirjoitettu alkujaan vuonna 1997. Teknisiä päivityksiä tehty 2001-09-06. Päivityksessä ei ole puututtu siihen, että osaa käsitellyistä sivuista on muutettu kirjoittamisen jälkeen.