Teknillinen korkeakoulu
Tekniska högskolan
Hallintovirasto 10.2.1997
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies
Riitta-Leena Paunio
Viite: selvityspyyntö 3.1.1997
dnro 2049/4/96

Teknillinen korkeakoulu lausuu selvityspyynnön johdosta seuraavan.

Korkeakoulun tavoitteena on tarjota kaikille opiskelijoilleen ja henkilökunnalleen hyvät mahdollisuudet tietokonejärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien käyttöön. Käyttäjien suuren lukumäärän ja resurssien rajallisuuden vuoksi tarvitaan yhteisiä käyttäytymissääntöjä, jotta asiat sujuisivat parhaalla mahdollisella tavalla.

Korkeakoulussa aiemmin voimassa olleet tietoliikennesäännöt olivat käytössä lähes kaikissa Suomen yliopistoissa ja korkeakouluissa. Ne olivat joiltakin osin jo vanhentuneet. Koska tietokonejärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien käyttöön liittyvät ongelmat ovat monille yliopistoille ja korkeakouluille yhteisiä, perustettiin ATK-keskusten tietoturvaseminaarissa tammikuussa 1995 sääntöryhmä, joka sai tehtäväkseen muodostaa suosituksen koneiden ja tietoliikenneverkon käyttäsäännöksi. Työryhmään kuului jäseniä Helsingin yliopistosta, Teknillisestä korkeakoulusta, Tampereen yliopistosta, Helsingin kauppakorkeakoulusta ja Abo Akademista. Työryhmä sai työnsä valmiiksi vuodenvaihteessa 1995-1996. Sen jälkeen mallisäännöt on hyväksytty lähes sellaisinaan ainakin Tampereen ja Oulun yliopistoissa ja Teknillisessä korkeakoulussa.

Sääntöjen kohdan "4.Ylläpito" mukaan "ylläpitohenkilökunnalla on velvollisuuksiensa hoitamiseksi lupa valvoa, rajoittaa ja säädellä tietokonejärjestelmien ja tietoliikenneverkon käyttöä sekä tarvittaessa kopioida, siirtää, poistaa tai lukea koneissa tai verkoissa olevaa tietoa." Korpelan mukaan tämä kohta on "ilmeisessä ristiriidassa hallitusmuodon 8 §:ssä ja rikoslain 38 luvun 3 (ja 4) §:ssä taatun viestintäsalaisuuden kanssa."

Korkeakoulun tarkoituksena ei ole loukata hallitusmuodossa taatun luottamuksellisen viestin salaisuuna. Kuten tietosuojavaltuutettu Kuopus lausunnossaan toteaa, tietojärjestelmien ylläpitäjien tehtävä olisi käytännössä mahdoton hoitaa, mikäli he eivät tilanteen niin vaatiessa voisi lukea, kopioida, siirtää ja poistaa toisille henkilöille osoitettuja viestejä. Korkeakoulun tietoliikenneverkossa on tuhansia käyttäjiä. Mikäli ylläpitotehtäviä ei lainkaan voitaisi hoitaa, verkko tukkeutuisi hyvin nopeasti ja käyttö kävisi mahdottomaksi.

Ylläpitohenkilökunta ei oikeudettomasti avaa suljettua viestiä taikka murra suojausta suojatusta viestistä, mikä on rikoslain 38 luvun 3 §:n mukaan viestintäsalaisuuden loukkaus. Säännöissä ylläpitohenkilökunnalle on lisäksi asetettu salassapitovelvollisuus. Jotta käyttäjät tiedostaisivat käytön sääntöjen sisällön, pyydetään uusilta käyttäjiltä ennen käyttöluvan myöntämistä vakuutus, että he ovat lukeneet säännöt. Näin korkeakoulu haluaa varmistua siitä, että käyttäjät tuntevat korkeakoulussa noudatettavat menettelytavat.

Korkeakoulun tietokonejärjestelmien ja tietoliikenneverkon käyttömahdollisuus on korkeakoulun opiskelijoilleen ja henkilökunnalleen tarjoama työväline. Korkeakoululla on oltava mahdollisuus ylläpitää järjestelmää ja pitää se toimintakykyisenä. Kuten tietosuojavaltuutettu lausunnossaan toteaa, ylläpitohenkilökunnan järjestelmän ylläpitämiseksi suorittamat toimenpiteet ovat välttämättömiä.

Paavo Uronen
RehtoriPaavo Uronen
 
Jaana Sirkiä
Lakimies  Jaana Sirkiä

Web-muotoon siirtänyt Jukka Korpela 2001-05-04. Siirto on tehty skannaamalla asiakirja ja muokkaamalla näin saatua digitaalista muotoa skannauksessa sattuneiden virheiden korjaamiseksi sekä HTML-muotoon saattamiseksi. Ulkoasu on yritetty saada vastaamaan alkuperäistä siinä määrin, kuin se mahdollista ilman merkittäviä ongelmia. Sisältö on luonnollisestikin pyritty pitämään täysin alkuperäisenä.

Dokumentti liittyy asiaan, jossa eduskunnan apulaisoikeusasiamies on antanut päätöksen 28.8.1998.