Opetusministeriö
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies
OPM
Koulutus ja tiede
Päivämäärä
16.12.1997
Dnro
23/022/97
Viite
lausuntopyyntö 24.11.1997

Opetusministeriö esittää lausuntonaan filosofian kandidaatti Jukka Korpelan kantelukirjoituksen sekä tietosuojavaltuutetun ja Teknillisen korkeakoulun sen johdosta antamien selvitysten johdosta seuraavaa:

Teknillisen korkeakoulun tietokonejärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön sääntöjen mukaan tietokonejärjestelmien ylläpitohenkilökunnalla on velvollisuuksiensa hoitamiseksi lupa kopioida, siirtää, poistaa tai lukea koneissa tai verkoissa olevaa tietoa. Korpela on kirjoituksessaan katsonut että ko. sääntöjen kohta on perustuslain vastainen ja kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, että säännöistä on poistettu niissä aiemmin ollut toteamus: "Nykyisen lainsäädännön mukaan kirjesalaisuus koskee myös sähköpostia".

Hallitusmuodon 8 §:n 2 momentin mukaan kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Viestillä tarkoitetaan tällöin myös tietokonekielistä viestintää. Perusoikeussäännösten muuttamista koskevassa hallituksen esityksessä (1993 vp - HE 309) todetaan sanotun säännöksen perustelujen osalta muun muassa, että ensisijaisena tarkoituksena on suojata luottamukselliseksi tarkoitetun viestin sisältö ulkopuolisilta. Toisaalta säännös antaa turvaa muillekin tällaista viestiä koskeville tiedoille, joilla voi olla merkitystä viestin säilymiselle luottamuksellisena. Tyypillisenä esimerkkinä on mainittu puhelujen tunnistamistiedot.

Hallitusmuodon 8 §:n 3 momentin mukaan salaisuuden loukkaamattomuudesta voidaan poiketa vain lailla ja tällöinkin vain sanotussa momentissa tarkasti rajatuissa tapauksissa. Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että laintasoisuuden vaatimus merkitsee kieltoa delegoida perusoikeuden rajoittamista koskevaa toimivaltaa eduskuntalakia alemmalle hierarkiatasolle. Rajoituksen olennaisen sisällön tulee ilmetä laista. Perusoikeusrajoitukset eivät siten saa perustua esimerkiksi asetuksiin tai hallinnollisiin määräyksiin.

Teknillisen korkeakoulun selvityksessä todetaan, että tietojärjestelmien ylläpitäjien tehtäviä olisi käytännössä mahdoton hoitaa, mikäli he eivät tilanteen niin vaatiessa voisi kopioida, siirtää, poistaa tai lukea koneissa tai verkoissa olevaa tietoa. Nämä toimenpiteet lienee osaksi mahdollista suorittaa sähköpostinkin osalta luottamuksellisiin tietoihin tutustumatta. Siltä osin kuin nämä toimenpiteet eivät ole mahdollisia ilman luottamuksellisen viestin sisältöön perehtymistä ne ovat hallitusmuodon em. säännösten mukaan sallittuja vain lailla annetun valtuutuksen nojalla. Epäselvää on myös, voidaanko viestin siirtäminen, kopioiminen tai poistaminen ilman asianomaisen suostumusta katsoä luvalliseksi esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, joissa viestin saaja ei ole sitä vielä lukenut.

Edellä olevaan viitaten näyttää siltä, että Teknillisen korkeakoulun tietokonejärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt ovat hallitusmuodon 8 §:n 2 momentin vastaiset siltä osin kuin ne antavat tietokonejärjestelmien ylläpitohenkilökunnalle luvan lukea sähköpostin luottamuksellista tietoa. Kuten myös tietosuojavaltuutetun selvityksessä todetaan luottamuksellisen viestin suojaa koskeva lainsäädäntö ei ole nykyisellään riittävä. Mikäli tietokonejärjestelmien ja tietoliikenneverkon toimintakykyisenä pitämisen kannalta on välttämätöntä rajoittaa luottamuksellisen viestin loukkaamattomuuden periaatetta, tulisi siitä hallitusmuodon säännökset ja riittävät oikeusturvajärjestelyt huomioon ottaen säätää erikseen lailla.

Olli-Pekka Heinonen
OpetusministeriOlli-Pekka Heinonen
 
Juhani Saarivuo
Hallitusneuvos  Juhani Saarivuo

Web-muotoon siirtänyt Jukka Korpela 2001-05-05. Siirto on tehty skannaamalla asiakirja ja muokkaamalla näin saatua digitaalista muotoa skannauksessa sattuneiden virheiden korjaamiseksi sekä HTML-muotoon saattamiseksi. Ulkoasu on yritetty saada vastaamaan alkuperäistä siinä määrin, kuin se mahdollista ilman merkittäviä ongelmia. Sisältö on luonnollisestikin pyritty pitämään täysin alkuperäisenä.

Dokumentti liittyy asiaan, jossa eduskunnan apulaisoikeusasiamies on antanut päätöksen 28.8.1998.