Tekijänoikeuslain sisällysluettelo

Tekijänoikeuslain sisällysluettelo

Tämä dokumentti esittää tekijänoikeuslain jäsennyksen. Kursivoiduissa tekstiosuuksissa kirjoittaja esittää omin sanoin lakitekstin aihepiirin. Varsinaiset otsikot ovat itse laissa olevia. Huomattakoon, että nämä otsikot eivät suinkaan aina vastaa itse säädösten sisältöä kovinkaan tarkasti.

Dokumentti on kirjoitettu lähinnä siksi, että laki on melko sekava; siinä on paljon erikoissäännöksiä ja poikkeuksia. Tämän dokumentin tarkoitus on helpottaa tekijänoikeuslain rakenteen hahmottamista ja eri tapauksiin soveltuvien säännösten etsimistä.

Tämän dokumentin on koonnut Jukka Korpela, joka on myös laatinut erillisen dokumentin Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.

Tätä dokumenttia on viimeksi päivitetty 2000-05-04.

1 luku. Tekijänoikeuden kohde ja sisällys

1 §. Tekijänoikeuden perustuminen teoksen tekijyyteen.
2 §. Tekijänoikeuden perussisältö.
3 §. Tekijän moraaliset oikeudet.
4 §. Tekijänoikeus muunnelmaan.
5 §. Tekijänoikeus kokoomateokseen.
6 §. Yhteistekijyys.
7 §. Tekijäolettama.
8 §. Julkistamisen ja julkaisemisen määritelmä.
9 §. Lakiin yms. ei ole tekijänoikeutta.
10 §. Tekijänoikeuden suhde eräisiin muihin oikeuksiin.

2 luku. Tekijänoikeuden rajoitukset

Yleiset rajoituksia koskevat säännökset

11 §. Rajoitukset eivät koske moraalisia oikeuksia. Lähteen mainitsemisvelvollisuus. Muutosten rajoittaminen.

Valmistaminen yksityiseen käyttöön

12 §. Oikeus kopioida yksityiseen käyttöön.

Valokopiointi

13 §. Valokopioinnin sopimuslisenssi.

Kappaleiden valmistaminen opetustoiminnassa

14 §. Sopimuslisenssijärjestelmä ääni- ja kuvatallenteiden käytöstä opetuksessa ja tutkimuksessa. Oikeus ääni- ja kuvatallenteiden käyttöön opetuksessa eräissä tapauksissa. Ylioppilastutkintoa tms. koetta koskeva säännös.

Kappaleiden valmistaminen eräissä laitoksissa

15 §. Oikeus nauhoittaa radio- ja TV-ohjelmia sairaaloissa, vanhainkodeissa, vankiloissa yms.

Kappaleiden valmistaminen arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa

16 §. Valtuutus asetuksella antaa arkistoille, kirjastoille ja museoille oikeus valmistaa kappaleita teoksista. Viittaus elokuva-arkiston oikeuteen valmistaa kappaleita kotimaisista elokuvista.

Kappaleiden valmistaminen vammaisille

17 §.

Opetuksessa käytettävät kokoomateokset

18 §.

Teoksen kappaleiden levittäminen

19 §.

Teosten näyttäminen

20 §.

Julkinen esittäminen

21 §. Julkinen esittäminen jumalanpalveluksessa, opetuksessa ja eräissä muissa tilaisuuksissa.

Sitaatti

22 §.

Päivänkysymystä koskeva kirjoitus

23 §.

Konserttiohjelmat

24 §.

Taideteosten ja rakennusten toisintaminen

25 §. Kuvasitaatit arvostelevassa tai tieteellisessä esityksessä sekä lehtiuutisissa. Taideteoksen kuvaaminen, kun kuvalla on "toisarvoinen merkitys"
25 a §. Taideteoksen kuvaaminen kokoelmaluetteloa tms. varten. Julkisella paikalla olevan taideteoksen kuvaaminen. Rakennuksen saa vapaasti kuvata.

Päiväntapahtuman toisintaminen

25 b §. Teosten näkyminen tai kuuluminen radio- tai TV-uutisessa yms.

Julkisten lausumien toisintaminen

25 c §.

Asiakirjajulkisuus ja oikeudenhoito

25 d §.

Rakennusten ja käyttöesineiden muuttaminen

25 e §.

Radio- ja televisiolähetyksiä koskevia erityissäännöksiä

25 f §. Sopimuslisenssijärjestelmä radio- ja TV-lähetysten osalta.
25 g §. Lähettäjäyrityksen oikeus tallentaa lähetys. Oikeus tallentaa ajankohtais- tai uutisohjelma sisäistä tiedotusta varten
25 h §. Sopimuslisenssijärjestelmä edelleenlähetyksen osalta.
25 i §. Kaapeliyhtiöiden edelleenlähettämisoikeus.

Tietokoneohjelmia ja tietokantoja koskevia erityissäännöksiä

25 j §. Oikeus kappaleiden valmistamiseen yms. käyttöä varten ja varmuuskappaleeksi. Oikeus tutkia ohjelman toimintaa.
25 k §. Ohjelman koodin kopioiminen ja sen muodon kääntäminen eräissä tarkoituksissa.

Sopimuslisenssi

26 §. Sopimuslisenssijärjestelmään liittyvät korvaukset sopijajärjestön ulkopuolisille tekijöille.

2a luku. Korvaus teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön

26 a §. Kasettimaksut.
26 b §. Kasettimaksujen periminen.
26 c §. Opetusministeriön valvontavalta kasettimaksuasioissa.
26 d §. Kasettimaksuihin liittyviä säädöksiä tiedonsaantioikeudesta sekä tullin, lääninhallituksen ja poliisin tehtävistä.
26 e §. Oikeus saada palautus kasettimaksuista eräissä tapauksissa.
26 f §. Kasettimaksujen perimättä jättäminen eräissä tapauksissa.
26 g §. Valituskielto.
26 h §. Asetuksenanto-oikeus.

2b luku. Jälleenmyyntikorvaus

26 i §. Tekijän oikeus saada korvaus taideteoksen jälleenmyynnistä.
26 j §. Jälleenmyyntikorvauksen perii tekijöitä edustava järjestö.
26 k § Jälleenmyyntikorvauksen vaatiminen ja suorittaminen.
26 l §. Lääninhallituksen valtuudet jälleenmyyntikorvausasioissa. Kielto ilmaista asiaan liittyviä tietoja toisen liiketoimista.
26 m §. Asetuksenanto-oikeus.

3 luku. Tekijänoikeuden siirtyminen

Yleiset määräykset oikeuden luovutuksesta

27 §. Luovutettavuus. Kappaleen luovutukseen ei sisälly tekijänoikeuden luovutus. Tilauksesta tehdyn muotokuvan tekijänoikeuden rajoitus. Lain 30 - 40 ja 40 b §:n väistyvyys sopimuksen tieltä.
28 §. Muuttamiskielto. Edelleenluovuttamiskielto ja poikkeus siihen liikkeenluovutuksen osalta.
29 §. Kohtuuttoman ehdon sovittelusta.

Oikeus korvaukseen elokuvaan tai äänitteeseen tallennetun teoksen kappaleen vuokrauksesta

29 a §. Tekijällä on oikeus saada tuottajalta kohtuullinen korvaus vuokrauksesta yleisölle.

Sopimus julkisesta esittämisestä

30 §. Esityssopimuksen voimassaoloaika ym.

Kustannussopimus

31 §. Kustannussopimuksen perussisältö.
32 §. Painosmäärät.
33 §. Kustantajan velvollisuuksia.
34 §. Tekijän oikeuksia tilanteissa, joissa kustantaja ei julkaise teosta tai uutta painosta.
35 §. Kustantajan tiedonantovelvollisuus.
36 §. Tekijän oikeus tehdä muutoksia, kun julkaiseminen viivästyy.
37 §. Kustannussopimuksen tuottama yksinoikeus ja sen rajoitukset.
38 §. Kustannussopimusta koskevia määräyksiä ei sovelleta lehtijuttuihin eikä 33 ja 34 §:ää muuhun kokoomateokseen annettuun avustukseen.

Sopimus elokuvaamisesta

39 §. Elokuvaamisoikeuden sisältö.
40 §. Tekijän oikeudet, kun luovutettua elokuvaamisoikeutta ei käytetä.

Tietokoneohjelmat ja tietokannat

40 a §. (Kumottu.)
40 b § Tietokoneohjelman tai tietokannan ja siihen liittyvän teoksen tekijänoikeuden siirtyminen työnantajalle.

Valokuvaamalla tehty muotokuva

40 c §. Muotokuvan tilaajan eräät oikeudet.

Tekijänoikeuden siirtyminen tekijän kuollessa ja sen ulosmittaus

41 §. Tekijänoikeus avio-oikeuden, perinnön ja testamentin kohteena.
42 §. Rajoituksia tekijänoikeuden, käsikirjoituksen ja taideteoksen ulosmittaukselle.

4 luku. Tekijänoikeuden voimassaoloaika

43 §. Voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuodesta. Soveltaminen yhteisteoksiin ja elokuviin.
44 §. Soveltaminen tuntemattoman tekijän teokseen.
44 a §. Ensimmäisen julkistajan oikeus teokseen, jonka tekijänoikeussuoja oli lakannut ennen teoksen julkistamista.

5 luku. Eräät tekijänoikeutta lähellä olevat oikeudet

45 §. Esittävän taiteilijan oikeus teoksen esitykseen.
46 §. Äänitteiden suoja.
46 a §. Filmien yms. suoja.
47 §. Oikeus korvaukseen äänitteiden julkisesta esittämisestä.
47 a §. Oikeus korvaukseen äänitteiden esitysten edelleenlähettämisestä.
48 §. Radio- ja TV-lähetyksen suoja.
49 §. Tietokantojen ja luetteloiden suoja.
49 a §. Oikeus valokuvaan.
50 §. Sanomalehtitiedotuksen suoja.

6 luku. Erinäisiä määräyksiä

51 §. Tekijän ja teoksen nimen suoja.
52 §. Tekijän merkitseminen taideteoksen kappaleeseen. Taideteoksen jäljennöksen merkitseminen.
52 a § Luoksepääsyoikeus.
53 §. Klassikkosuoja.
54 §. Välimiesmenettelyn käyttö eräissä tapauksissa.
54 a §. Tämän lain säädöksiä opetustoiminnasta ei sovelleta, jos toimintaa harjoitetaan ansiotarkoituksessa.
54 b §. Säädös menettelystä, jolla turvataan korvaus äänitteiden julkisesta esittämisestä.
55 §. Tekijänoikeusneuvosto.

7 luku. Rangaistus ja korvausvelvollisuus

56 §. Viittaus säädökseen tekijänoikeusrikoksesta
56 a §. Tekijänoikeusrikkomus.
56 b § Salassapitovelvollisuuden rikkominen.
56 c § Tietokoneohjelman suojauksen poistovälineen luvaton levittäminen.
56 d § Selvitysvelvollisuuden rikkominen.
57 §. Hyvitys ja korvaus.
58 §. Seuraamukset teoskappaleen, painoladelman yms. suhteen.
59 §. Teoskappaleen käyttäminen asianomistajalle suoritettavaa korvausta vastaan.
60 §. Seuraamussäädösten soveltaminen tekijänoikeuden lähioikeuksiin.
61 §. Oikeuspaikkalausuma radio- ja TV-lähetysten osalta.
62 §. Syyte- ja kanneoikeus.

8 luku. Lain sovellettavuus

63 §. Yleiset sovellettavuussäädökset.
63 a §. Sovellettavuus ETA-valtion kansalaiseen yms.
64 §. Määräyksiä säädöskohtaisesta sovellettavuudesta.
64 a § Sovellettavuus satelliittilähetyksiin.
65 §. Kansainvälinen sovellettavuus.
66 §. Yleissäädös sovellettavuudesta teokseen, joka on valmistunut ennen lain voimaantuloa.
67 §. Aiemman lain nojalla valmistetut teoksen kappaleet.
68 §. Oikeus käyttää vanhaa painoladelmaa tms. vuoden 1962 loppuun asti.
69 §. Säädös ennen lain voimaan tuloa tehdyistä kokoomateoksista.
70 §. Ennen lain voimaan tuloa tehdyt sopimukset.
71 §. Ennen lain voimaan tuloa luovutetut taideteokset, tilauksesta tehdyt piirustukset sekä muotokuvat.
72 §. Niiden säädösten soveltaminen lähioikeuksiin, jotka koskevat ennen lain voimaan tuloa tehtyjä teoksia.
73 §. Voimaantulosäädös.