Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

Saanto

NSK:ssa saanto esitetään vain laki­terminä. Selostus on laajahko; sen varsinainen kuvaus­osa on ”omistuksen, vars. kiinteän omistus­oikeuden alkamis­tapa”. Kyse on varsin vanhasta termistä. Vuoden 1734 lain suomennoksesssa maa­kaari alkaa näin: ”Nämä ovat lailliset saannot, joilla maa, huone ja maapohja maalla ja kaupungissa omaksi saadaan: yksi on perintö, jos on laillisesti peritty; toinen on vaihto, jos on laillisesti vaihdettu; kolmas on kauppa, jos on laillisesti ostettu; neljäs on lahja, jos on laillisesti annettu; viides on panttaus, jos on laillisesti pantattu ja pantti laillistunut”.

PSK:ssa ja KSK:ssa lakitermi saanto on kuvattu hiukan toisin: ”toimi t. teko, jolla omistusoikeus saadaan”. Kuvaus on rajaavampi, vaikka tätä ei liene tarkoitettu. Kirjojen esimerkeistäkin ilmenee, että myös perintö voi olla laillinen saanto, mutta perimistä ei oikein voi sanoa toimeksi eikä teoksi.

Lakialan termiä saanto on joissakin kielen­huollon kirjoituksissa ja kannan­otoissa pidetty ongelmallisena, ja sitä on ehdotettu korvattavaksi muun­laisilla ilmauksilla. Ks. Kielikellon 2/2009 kirjoitus Kohti parempaa säädös­kieltä ja Kielikellon 4/2012 kirjoitus Laki­kielen ymmärrettävyys: rajan­käyntiä ammatti­kielen ja yleis­kielen välillä sekä KOP:n sivu Termit, esi­merk­ki 4.

PSK:ssa on lisäksi toinen merkitys: ”saadun tuote­määrän suhde käytettyyn raaka-aine­määrään”. Ainoa esimerkki on ”Saanto sellun valmistuksessa”, jota ei oikein voi pitää aitona käyttönä, mutta siitä ilmenee, että merkitys on otettu paperi­alan termistöstä. TEPA-termipankin tiedot saanto-sanasta sisältävät sellaisen merkityksen lisäksi useita muitakin, kuten sellaisia, joissa on ilmeisesti kyse tuotteen saadusta määrästä (esimerkiksi sadon määrästä maa­talou­des­sa) sinänsä, suhteuttamatta sitä mihinkään. Erilaisia suhteellisia saannon käsitteitä on useita, kuten elektroniikassa ”virheettömien piirien luku­määrän suhde piirien kokonais­määrään”.

Lakialan termimerkityksen lisäksi saanto siis tarkoittaa lukuisia erilaisia asioita eri aloilla, vaikka niistä vain yksi on otettu yleis­kielen sana­kirjoihin.