Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Kanssa-sana ilmauksissa kuten ”riitelimme Pekan kanssa”

Kun predikaatti on monikossa, voidaan kanssa-sana ainakin muodollisesti tulkita kahdella tai jopa neljällä tavalla. Esimerkiksi lause riitelimme Pekan kanssa voidaan tulkita seu­raa­vil­la tavoilla:

  1. riitelijät ovat toisella puolella me, toisella Pekka
  2. riitelijät ovat toisella puolella minä, toisella Pekka
  3. riitelijät ovat yhdellä puolella me ja Pekka; toista osapuolta ei mainita
  4. riitelijät ovat yhdellä puolella minä ja Pekka; toista osapuolta ei mainita.

Jos predikaattina on riidellä-verbin sijasta esimerkiksi matkustaa-verbi, vain 1. ja 2. tulkinta tulevat kyseeseen. Normien kan­nal­ta olennaista on, ovatko ne molemmat mah­dol­li­sia.

NSK:ssa on kanssa-sanan kuvauksessa seuraava huomautus: ”Huom. erityisesti seu­raa­van­lai­nen monikollisen pers.-pron:n käyttö, vars. kans. ja puhek. | Kyllä te Irjan k. [= sinä ja Irja] siitä sovitte KARHUM. Mutta he päättivät sepän k. [= hän ja seppä], ettei – – LEINO.” Tässä 2. tulkinnan mukainen merkitys esi­te­tään jopa ainoana, vaikka ehkä tar­koi­te­taan­kin vain sen mahdol­li­suut­ta. Ilmauksen siis sanotaan olevan varsinkin kansan­omainen ja puhe­kielinen. Tämän voinee tulkita niin, että se on mahdollinen myös kirja­kielessä.

PSK:ssa ja KSK:ssa on kanssa-sanan kuvauksessa seuraava esimerkki: ”Riitelimme Pekan kanssa me ja Pekka t. ark. Pekka ja minä riitelimme.” Tämä merkitsee, että kirja­kielessä vain 1. tulkinta olisi mahdollinen, arkikielessä myös 2. tulkinta.

KKOO:n voi sanoa olevan jossakin kahden edellä kuvatun linjan välimaastossa. Lisäksi se käsittelee kaksi­tulkintai­suu­den välttämistä:

Rakenteen minä ja Kiira keskustelimme merkityksessä käytetään erityisesti puhees­sa ja juttelu­tyylisessä keskustelussa myös ilmaus­tyyppiä me keskustelimme (kes­kus­tel­tiin) Kiiran kanssa:
Keskustelimme Kiira Korven kanssa pukujen roolista osana taito­luistelijan ohjelmaa. (kuvateksti, kuvassa toimittaja ja Korpi) – me = toimittaja ja Korpi | Koulutukseni aikana tapasimme työhön­valmentajani kanssa sovituin aika­välein. – me = minä ja työhön­valmentajani
Ilmaustyyppi on periaatteessa kaksitulkintainen: ’me ja Kiira keskustelimme’ tai ’minä ja Kiira keskustelimme’.