CSS-termejä suomeksi ja englanniksi

Tämä dokumentti sisältää CSS:ään (Cascading Style Sheets) liittyviä englanninkielisiä termejä, niiden suomenkielisiä määritelmiä ja kirjoittajan ehdotuksia suomenkielisiksi vastineiksi.

Mukaan on otettu ne termit, jotka esiintyvät CSS1:n määrittelyn kohdassa Terminology sekä lisäksi eräitä termejä, jotka on kuvattu CSS2:n määrittelyssä.

Englanniksi Suomeksi Suomenkielinen määritelmä
attribute määrite (attribuutti) HTML:ssä ja muussa merkkauksessa elementtiin liittyvä lisämäärite, esimerkiksi osa type="submit" elementissä <input type="submit">.
author tekijä Ihminen, joka on tehnyt HTML- tai muun dokumentin.
block-level element lohkoelementti (lohkotason elementti) Elementti, jonka esitysmuoto on suorakulmion muotoinen alue, jonka edellä ja jäljessä on rivinvaihto. Usein = elementti, joka on määritelty lohkoelementiksi HTML:n määrittelyssä, esimerkiksi P-elementti (kappale) tai TABLE-elementti (taulukko).
canvas esitysalue Fyysinen alue (esim. kuvaruudulla tai paperilla), jossa selain esittää dokumentin. Tämä on tyypillisesti osa selaimen ikkunaa; ikkunassahan on muitakin osia kuten painikkeita, osoiterivi, statusrivi ym. CSS 2:ssa erotetaan toisistaan ”canvas”, joka on ääretön pinta tai tila, ja sen kullakin hetkellä näkyvissä oleva osa, ”viewport”.
cascade kaskadi Täsmällisesti määritelty menetelmä, joka ratkaisee, mikä keskenään ristiriitaisista deklaraatioista on se, jota selain soveltaa. Myös: sellaisen mukaan tapahtuva eri tyyliohjeiden käyttäminen yhdessä.
child element alielementti Elementti, joka on välitön osa toisen elementin sisältöä. Elementti A on elementin B alielementti, jos A esiintyy B:n osana suoraan, ilman, että rakenteessa on niiden välissä muuta elementtiä. Esimerkiksi rakenteessa <TABLE> <TR> <TD>foo</TD> <TD>bar</TD> </TR> </TABLE> esiintyvät TD-elementit ovat TR-elementin alielementtejä ja TR-elementti on TABLE-elementin alielementtejä. Mutta TD-elementit eivät ole TABLE-elementin alielementtejä, joskin kyllä sen sisältämiä elementtejä. SGML:n käsitteistön termi on ”subelement”,
class luokka HTML:ssä CLASS-määritteellä elementteihin liitetty ominaisuus. Käytännössä tätä määritettä käytetään sitä varten, että CSS:ssä voidaan joustavasti liittää elementteihin erilaisia sääntöjä, vaikka elementit ovat keskenään samaa tyyppiä.
contextual selector kontekstuaalinen selektori Selektori, joka valikoi elementtejä dokumentin elementtirakenteen perusteella. Esimerkiksi OL LI on kontekstuaalinen selektori, joka valikoi ne LI-elementit, jotka ovat jonkin OL-elementin sisältämiä elementtejä.
CSS, Cascading Style Sheets kaskadiset tyyliohjeet Tyyliohjejärjestelmien laji, joka sisältää periaatteen ns. kaskadista eli useiden, eri lähteistä peräisin olevien tyyliohjeiden soveltamisen samanaikaisesti, tarkoin määriteltyjen preferenssisääntöjen mukaan. Nykyisin on määritelty CSS1 ja sitä huomattavasti laajempi CSS2. Myös: sellaisen järjestelmän mukaiset tyyliohjeet.
CSS1, Cascading Style Sheets, level 1 CSS1 Eräs tyyliohjejärjestelmä, joka voidaan käsittää myös CSS-nimisen, yleisluonteisesti määritellyn järjestelmän kehityksen 1. vaiheeksi.
CSS1 advanced features CSS1:n ytimen ulkopuoliset piirteet Ne CSS1:n määrittelyssä kuvatut piirteet, jotka eivät kuulu sen ydinpiirteisiin.
CSS1 core features CSS1:n ydinpiirteet Ne CSS1:n määrittelyssä kuvatut piirteet, joita kaikkien selainten tulee tukea kyseisen määrittelyn mukaan.
CSS1 parser CSS1:n jäsennin Selain, joka lukee CSS1-tyyliohjeita; erityisesti tällaisen ohjelman se osa, joka huolehtii vain säännöstöjen syntaktisen rakenteen jäsentämisestä.
descendant sisältöelementti (...:n sisältämä elementti) Elementti A on elementin B sisältämä elementti, jos A esiintyy B:n sisällä. Tämä merkitsee, että A on B:n alielementti tai jonkin sellaisen elementin alielementti, joka on B:n alielementti, tai yleisesti sellaisen elementin alielementti, joka on A:n sisältämä elementti.
declaration deklaraatio Rakenne, joka koostuu ominaisuudesta (esim. font-size) ja sitä vastaavasta arvosta (esim. 12pt). Deklaraatioiden välissä on erottimena kaksoispiste.
designer suunnittelija Ihminen, joka suunnittelee tyyliohjeen.
document dokumentti HTML- tai XML-dokumentti, yleensä ”Web-sivu”.
element elementti Elementti HTML:n (SGML:n) tai XML:n merkityksessä. Koostuu yleensä aloitus- ja lopetustägistä ja niiden välissä olevasta tekstistä tai elementeistä. Esim. <P>Tämä on <EM>hauskaa</EM>!</P> on P-elementti, joka sisältää tekstiä ja EM-elementin, joka sisältää tekstiä.
element type elementin tyyppi Elementin laji, jonka ilmaisee sen aloitustägissä oleva nimi, esim. P. SGML-käsitteistön mukaan tämä on generic identifier.
fictional tag sequence kuvitteellinen tägijono Käsite, joka käytetään kuvaamaan pseudoluokkien ja pseudoelementtien vaikutusta.
font size fontin koko Koko, jota varten fontti on suunniteltu. Tyypillisesti fontin koko on likimain sama kuin etäisyys alimmas ulottuvan kirjaimen alareunasta ylimmäs ulottuvan kirjaimen yläreunaan, mahdolliset diakriitiset merkitkin huomioon ottaen.
HTML HTML Eräs dokumentin rakenteen kuvaamisen järjestelmä, josta on olemassa useita versioita.
HTML extension HTML:n laajennus Tämä hiukan harhaanjohtava käsite tarkoittaa CSS1:n kuvauksessa lähinnä sellaisia HTML:n piirteitä, joilla pyritään nimenomaan vaikuttamaan dokumentin ulkoasuun. Osa niistä on HTML-spesifikaatioihin kuuluvia (esim. FONT- ja CENTER-elementti), osa taas selainkohtaisia (esim. BLINK).
inline element sisäelementti (tekstielementti) Elementti, jonka esitys voi olla osa sitä edeltävän sisällön esitystä kuten kappaleen tekstiä. CSS1:n kuvaus määrittelee tämän omalaatuisesti tarkoittavan ”an element which does not have a line break before and after”. Nimi ”tekstielementti” vastaa aiempaa nimitystä ”text-level element”. Vrt. lohkoelementti.
intrinsic dimensions ominaisulottuvuudet Elementin leveys ja korkeus sellaisina kuin ne johtuvat elementistä itsestään eivätkä sen esityksen ympäristöstä. Esimerkiksi kuvan leveys ja korkeus pikseleinä. Vrt. korvautuva elementti.
parent element (containing element) ympäröivä elementti Elementti A on elementin B ympäröivä elementti, jos B on A:n alielementti eli B esiintyy A:n osana suoraan, ilman, että rakenteessa on niiden välissä muuta elementtiä.
pseudo-element pseudoelementti Apukäsite, jolla CSS:ssä liitetään selektoreita esitysasun typografisiin osiin (kuten elementin esitysasun ensimmäiseen riviin tai kirjaimeen) samaan tapan kuin selektoreita liitetään elementteihin.
pseudo-class pseudoluokka Apukäsite, joka CSS:ssä mahdollistaa elementtien luokittelun samaan tapaan kuin luokkien avulla mutta HTML-dokumentin ulkopuolisiin seikkoihin perustuen, esim. sen mukaan, onko linkkiä seurattu vai ei.
property ominaisuus Esitysasun piirre, ”parametri”, johon voidaan vaikuttaa CSS:llä, esimerkiksi väri, koko tai fonttityyli. Teknisemmin: nimi, jota sellaisesta käytetään CSS:ssä, esim. color.
reader lukija Ihminen, jota varten selain esittää dokumentin; käyttäjä. Tämä käsite on ymmärrettävä yleistävästi niin, että kyse voi olla esimerkiksi ihmisestä, joka vain kuuntelee dokumentin esitystä.
replaced element korvautuva elementti Elementti, josta selain tuntee vain sen ominaisulottuvuudet. Esimerkkejä ovat IMG-, INPUT-, TEXTAREA-, SELECT - ja OBJECT-elementit.
rule sääntö Tyyliohjeen rakenneosa, joka kostuu selektorista (esim. H1) ja siihen liittyvistä yhdestä tai useammasta deklaraatiosta (esim. font-family:Arial. Deklaraatiot ovat aaltosulkeissa (esim. H1 {font-family:Arial}).
selector selektori Ilmaisu, joka määrää, mitä elementtejä säännössä oleva deklaraatio koskee. Esimerkiksi säännössä H1 {font-family:Arial}) selektori H1 ilmoittaa, että deklaraatio font-family:Arial koskee kaikkia H1-elementtejä (1. tason otsikoita) ja vain niitä. Selektori voi olla yksinkertainen selektori tai kontekstuaalinen selektori.
SGML SGML Eräs metanotaatio, jota on käytetty mm. HTML:n syntaksin formaaliin määrittelemiseen.
simple selector yksinkertainen selektori Selektori, joka viittaa elementteihin vain niiden tyyppien tai määritteiden tai molempien perusteella. Esim. H1.alku on yksinkertainen selektori, joka viittaa niihin H1-elementteihin, joissa on määrite CLASS="alku". Vastakohta: kontekstuaalinen selektori.
style sheet tyyliohje (tyylisäännöstö) Kokoelma sääntöjä, jotka sisältävät ehdotuksia dokumentin esitysasusta.
user käyttäjä Sama kuin lukija.
user agent (UA) selain (käyttäjäagentti, käyttöliittymä) CSS:n yhteydessä: ohjelma, joka käsittelee HTML- tai XML-dokumenttia soveltaen tyyliohjeita. Kyseessä voi olla graafinen selain (graphic browser) mutta myös esimerkiksi ohjelma, joka lukee dokumentin ääneen, tulostaa sen paperille, muuntaa sen toiseen muotoon tms. Koska ilmaisulle ”user agent” ei ole hyvää suomennosta, käytetään tässä sanaa ”selain” laajassa merkityksessä, vaikka se periaatteessa tarkoittaa samaa kuin ”browser” eli suppeampaa käsitettä.
weight paino Säännön ”paino” eli ensisijaisuus (priority) suhteessa muihin sääntöihin.

Perusteluja ja selityksiä

Suomenkielisten vastineiden valinnassa tai muodostamisessa olen pyrkinyt yleisesti noudattamaan niitä periaatteita, jotka on kuvattu kirjoituksessani Perusteluja termeille netti, nyysit yms.. Erityisesti tässä on pyritty välttämään harhaanjohtavia analogioita silloinkin, kun englanninkielinen termistö perustuu niihin. Esimerkiksi ”child element” on harhaanjohtava, koska eihän lapsi ole kummankaan vanhempansa osa!

Block-level element

CSS1:n määrittelyn Terminology-osassa määritelmä on seuraava:

block-level element
an element which has a line break before and after (e.g. 'H1' in HTML)

Tätä ei voi pitää kovinkaan onnistuneena määritelmänä. Parempi olisi sanoa, että lohkoelementti tyyliohjeiden kannalta elementtinä, jonka selain esittää suorakulmaisena alueena, laatikkona, jota ennen ja jonka jälkeen on rivinvaihto. Toisaalta merkkausjärjestelmissä voi olla toisenlainen lohkon käsite, joka on luonteeltaan looginen, vaikka siihen voikin toteutuksissa liittyä erityisiä esitysasun ominaisuuksia.

Mainitut käsitteet vastaavat toisiaan siten, että HTML:n määrittelyssä lohkoelementeiksi määriteltyjen elementtien oletusarvoinen esitysmuoto on CSS:n kannalta lohkoelementti. Yksi CSS:n tarjoamista mahdollisuuksista – mahdollisuus, jota on helppo käyttää väärin – on se, että lohkoelementille voidaan (display-ominaisuudella) ehdottaa muunkinlaista esitysmuotoa kuin lohkomainen.

Käsitteellistä sekavuutta kuvastaa se, että HTML 3.2:n määrittelyssä esimerkiksi H1-elementti ei ole lohkoelementti! Tämä on tosin lähinnä syntaktinen erikoisuus, ja HTML 4.0:n lohkoelementtikäsite on selkeämpi.

Element

Joissakin yhteyksissä englannin sana ”element” voidaan suomentaa sanalla ”alkio”. HTML:n ja XML:n yhteydessä tämä olisi kuitenkin huono ajatus muun muassa siksi, että se sekoittuisi käsitteeseen ”taulukon alkio” (HTML:ssä taulukon solu, table cell).

Style sheet

Ilmaisu ”style sheet” ei ole kovin suoraan suomennettavissa. Melko yleisesti on puhuttu ”tyylimäärittelyistä” ja ”tyylitiedostoista”. Jälkimmäinen on huono mm. siksi, että ”style sheet” ei suinkaan välttämättä ole erillinen tiedosto eikä edes tiedoston osa. Sana ”tyylisivu” olisi omiaan antamaan sen käsityksen, että kyseessä on Web-sivu eikä vain Web-sivun esitysasuun vaikuttava säännöstö. Sanaa ”tyylilomake” on myös käytetty, mutta silloin on lähellä sekaantuminen HTML- tai muihin lomakkeisiin. ”Tyylimäärittely” taas johtaa sikäli harhaan, että kyse ei ole määrittelystä (definition).

Koska ”style sheet” on CSS1:ssä määritelty sanoin ”a collection of rules”, niin ”tyylisäännöstö” (siis tyylisääntöjen kokoelma) olisi aika luonteva vastine. Tosin se on hiukan pitkä.

Tässä suositellaan sanaa ”tyyliohje” sen lyhemmyyden takia ja siksi, että se on tulossa Atk-sanakirjaan.


Seuraava kaavio kenties havainnollistaa eräiden peruskäsitteiden suhdetta toisiinsa:

sääntö (rule)
deklaraatio (declaration)
selektori ominaisuus (property) arvo (value)
H1 { font-family : helvetica }