Pienehkö sivistyssanakirja, kaikki sanat, lyhyet selitykset

à kukin, kappaleelta; vaihteluvälin ilmaisemiseen [aa]
a cappella moniäänisesti ilman säestäviä soittimia esitettävä; näin esitetty laulu tms. [akapella]
à la jonkun tai jonkin mukaan, tapaan [ala]
a posteriori havaintojen t. tutkimuksen jälkeen (tehtävä päätelmä) [a posterioori t. aa posterióori]
a priori ennakolta, ennalta, ennen havaintoja t. tutkimusta (tehtävä olettamus) [a prioori t. aa prióori]
à propos sivumennen sanoen, muuten [apropóo]
aaloe eräitä liljakasveja (suku Aloë); sellaisten mehusta valmistettu ihonhoito- yms. aineiden ainesosa
aamen oikeastaan: totisesti, varmasti; usein yleisenä lopetussanana
aari pinta-alan yksikkö, tunnus a, 100 m²
aaria suurimuotoiseen laulettuun musiikkiteokseen sisältyvä laulusoolo
aarpora avarruskone
aasa skandinaavien muinaisuskonnon pääjumalia (mm. Odin ja Thor)
aateli sääty-yhteiskunnan ylin luokka papiston rinnalla t. jälkeen
abachi = apassi [abátši]
abakus pylvään nelikulmainen katelaatta; vanhalla ajalla käytetty helmitaulun tapainen laskulevy; helmitaulu
abbedissa nunnaluostarin johtajatar (katolisen kirkon piirissä)
abderiitti tyhmyri, hölmö
abduktio ulkoavaruuden olentojen tekemä ihmisen sieppaus; loitonnus; oivallus, keksiminen; selityksen etsiminen t. löytäminen ilmiölle
aberraatio poikkeama
abessiivi eräs suomen kielen sijamuoto, -tta- tai -ttä-loppuinen
abhaasi erään lähinnä Abhasiassa elävän kaukasialaiskansan jäsen; saman kansan kieli
abi = abiturientti
abitura naispuolinen abiturientti [abituura t. abitúura]
abiturientti ylioppilaskokelas, lukion viimeisen luokan oppilas
abiturus miespuolinen abiturientti [abituurus t. abitúurus]
abjekti eräissä kulttuurintutkimuksen suuntauksissa objektin ja subjektin välinen käsite, 'torjuttu', 'pois heitetty', jopa 'vastenmielinen, inhottava'
ablaatio irtoaminen, poistuminen; irrottaminen, poistaminen; irronnut osa
ablatiivi eräs sijamuoto, suomessa -lta- tai -ltä-loppuinen ns. ulkoinen erosija
ablaut vartalon vokaalin vaihtelu sanaa taivutettaessa [ablaut t. aplaut]
ableismi iskusana, jolla paheksutaan oletettua ihmisten luokittelua heidän kykyjensä mukaan [ableismi t. eiblismi]
abnormaali epänormaali, poikkeava
abo Australian alkuasukas
abolitionismi laillistetun prostituution vastustaminen, prostituution kieltämistä vaativa liike; (historiassa myös:) orjuutta vastustanut liike Yhdysvalloissa
aboriginaali alkuperäisasukas, alkuasukas (varsinkin Australian, "abo")
abortoida aiheuttaa abortti, keskeyttää raskaus
abortti raskaudenkeskeytys, sikiönlähdetys; keskenmeno
absens poissaoleva [apseens]
absessi märkäpesäke, paise
absidi = apsidi
absintti eräs liköörilaji, maustettu koiruoholla
abskissa (matematiikassa) koordinaatiston vaakasuora akseli, x-akseli; pisteen sijainti x-akselilla
absolutismi rajaton yksinvalta; ehdoton raittius (alkoholista pidättyminen); ajatussuunta, jonka mukaan on olemassa absoluutti; ehdoton mielipide t. oppi
absoluutio synninpäästö
absoluutti ehdoton, riippumaton olevainen (filosofiassa ja teologiassa); eräänlainen tuoksua antavien uutteiden eli esanssien tyyppi (kosmetiikassa)
absoluuttinen ehdoton, rajoittamaton, riippumaton
absorboida imeä itseensä (esim. nesteitä tai kaasuja)
absorptio imeminen t. imeytyminen (esim. nesteiden tai kaasujen)
abstrahoida muodostaa abstraktio, käsitteellistää
abstrakti (alku)tiivistelmä; abstraktinen, käsitteellinen
abstraktinen käsitteellinen, yleisiin käsitteisiin perustuva; todellisuutta jäljittelemätön (taide)
abstraktio käsite, käsitteellinen "kuva" tai "malli" jostakin
absurdi järjetön, mieletön
absurdismi taidesuunta, joka viljelee mielettömyyksiä
abyssinen meren syvyyksissä elävä t. sijaitseva, syvänmeren
acne = akne
acquis "EU sellaisena kuin se on", EU:n jäsenmaiden oikeudet ja velvollisuudet kokonaisuutena [akíi]
acta asiakirjat; julkaisut [akta, aakta]
ad jopa, vieläpä; enintään
ad hoc tapauskohtainen t. tapauskohtaisesti, yhteen tarkoitukseen soveltuva(sti)
ad hominem ihmiseen kohdistuva
ad infinitum äärettömiin, äärettömyyksiin asti [ad infiniittum t. ad iinfiiníitum]
ad libitum vapaasti, mielen mukaan, kuinka haluaa
ad nauseam kyllästymiseen asti
adagio (musiikissa) hitaasti; sävellyksen hidas osa [adaadžo t. adáadžo]
adaptaatio sopeutuminen, mukautuminen (olosuhteisiin), adaptoituminen; sopeutumisen tulos, sopeutuma
adapteri (tekniikassa) sovituslaite, sovitin
adaptiivinen sopeutuva; sopeutumisesta johtuva (vrt. adaptaatio) t. sitä edistävä
adaptoida sopeuttaa, mukauttaa (vrt. adaptaatio)
adaptoitua sopeutua, mukautua (vrt. adaptaatio)
addikti jonkin addiktion vallassa oleva
addiktiivinen addiktion aiheuttava t. addiktioon liittyvä
addiktio riippuvuus esim. lääkkeestä tai huumeesta
addiktoida aiheuttaa addiktio
additiivinen yhdistävä, yhteenlaskua vastaava t. yhteenlaskuun liittyvä t. perustuva
addressi = adressi
adekvaatti täysin asianmukainen, sopiva, tarkoitusta vastaava
adeiini eräs orgaaninen aine, DNA:n rakenneosia
adeno- rauhas-
adepti alkemisti, kullantekijä; asiantuntija; oppipoika, aloittelija
adessiivi eräs suomen kielen sijamuoto, -lla-loppuinen
adheesio (kemiassa) molekyylien tarttuminen toisiinsa; (lääketieteessä) kiinnike
adhokratia nopea sopeutuminen muuttuviin oloihin
adiafora ehdonvallan asiat, eettisesti t. uskonnollisesti merkityksettömät asiat
adjektiivi sana, joka ilmaisee, millainen jokin on
adjutantti upseeri, joka on määrätty ylemmän upseerin tai korkean virkamiehen käyttöön
adjuvantti avustava, auttava (aine, hoito tms.)
administraatio hallinto
administraattori hallinnoija, järjestelmän tms. hoitaja
administratiivinen hallinnollinen
adolesenssi nuorukais- t. neitoikä, murrosiän ja aikuisuuden välinen ikäkausi
adoptio (otto)lapseksi ottaminen
adoptoida ottaa (otto)lapseksi
adpositio prepositioiden ja postpositioiden yhteisnimitys
adrenaliini eräs lisämunuaisten tuottama hormoni, joka eri tavoin lisää elimistön toimintavalmiutta mm. vaaratilanteissa
adreno- lisämunuais-
adressi juhlallisiin viesteihin käytetty korupainotuote; monien allekirjoittama, nimetylle vastaanottajalle osoitettu mielenilmaisu
adsorboida imeä, tiivistää tai kiteyttää pinnalleen
adsorptio pinnalle imeytyminen, tiivistyminen tai kiteytyminen
advektio vaakasuora ilmavirtaus
adventiivinen lisäkasvu-, myöhäis-
adventismi uskonsuunta, joka odottaa Kristuksen pikaista paluuta
adventti joulua edeltävä vajaan kuukauden aika; sen alku
adverbi partikkeli, joka osoittaa tapaa, paikkaa, aikaa tai muuta vastaavaa
adverbiaali adjektiivin tai adverbin määrite taikka sellainen verbin määrite, joka ei ole objekti eikä predikaatti
adversatiivinen vastakohtaa (tai rajoitusta) ilmaiseva
advertoriaali lehtijutuksi naamioitu mainos, "puffi"
advokaatti asianajaja
aero- ilma-, ilmaa koskeva
aerobic kuntovoimistelu määrätynlaisen rytmimusiikin tahdissa
aerobikata harrastaa aerobicia
aerobinen ilmaa (happea) tarvitseva (eliö)
aerodance aerobicin ja tanssin yhdistelmä [aero-daans t. aero-däns]
aerodromi lentokenttä
aerodynaaminen aerodynamiikkaan kuuluva tai sen mukainen
aerodynamiikka fysiikan osa, joka käsittelee kappaleiden liikettä ilmassa tai muussa kaasussa
aerosoli sumute
afaatikko henkilö, jolla on afasia
afasia aivoperäinen puheen (t. kirjoituksen) ymmärtämisen ja tuottamisen häiriö
affekti mielenliikutus, kiihtymys, tunnereaktio
affektinen affekteja heijastava, mielialaa koskeva; tunnevaltainen
affektiivinen = affektinen
affiksi sanaan liittyvä epäitsenäinen morfeemi, esim. etuliite tai pääte
affiniteetti sukulaisuus; lankous; (kemiallinen) yhtymistaipumus
affirmaatio vahvistaminen, hyväksyntä, myöntäminen
affirmatiivinen vahvistava, hyväksyvä, myöntävä
affordanssi (oivallettavissa oleva) käyttömahdollisuus
affrikaatta klusiili, jolla on frikatiivinen laukeama
afgaani Afganistanin suurimpaan kansanryhmään kuuluva ihminen; kyseisen ryhmän kieli; afganistalainen (Afganistanin asukas t. kansalainen); Afganistanin rahayksikkö; (puhek.) afgaaninvinttikoira
afgaaninvinttikoira eräs pitkäjalkainen koirarotu
aforismi lyhyt mietelmä, ajatelma
aforistikko aforismien sepittäjä
aforistinen aforismin omainen, ytimekkäästi ilmaistu
afrikaans hollannista Etelä-Afrikassa kehittynyt kieli, maan toinen virallinen kieli
afro- afrikkalais-, Afrikka-; neekeri-
afroamerikkalainen (Yhdysvaltain) neekeri; neekereille ominainen, neekeri-
afrodisiaka sukupuolisesti kiihottava aine
afta suun limakalvon haavauma, etenkin sammas
after shave parranajon jälkeen käytettävä (kasvovesi) [aaftö sheiv]
after ski asustetyyppi, joka on alkujaan tarkoitettu käytettäväksi muotiasuna hiihdon jälkeen; hiihtokeskuksissa (alk. hiihdon jälkeen) harrastettu juhlinta [aaftö skii]
afääri liikeasia (puhekielessä, yl. tuttavallisesti)
agaatti = akaatti
agar eräs levistä saatava aine (polysakkaridi), jota käytetään hyytelön valmistukseen
agaave eräitä trooppisia kasveja, joilla on paksut, piikkeihin päättyvät lehdet
ageismi ikäsyrjintä [age'ismi]
agenda toimintaohjelma; asialista, esityslista; kirkkokäsikirja
agentti asiamies; toiminnan suorittajan ilmaiseva lauseenjäsen; käyttäjän puolesta asioita hoitava tietokoneohjelma
agentuuri edustus, asioimistoimi(sto)
agglomeraatio kasautuminen, iskostuminen; kasautuma, iskostuma
agglutinaatio veriheran aiheuttama verisolujen t. bakteerien saostuminen; haavan reunojen kiinniliimautuminen; affiksien liittäminen sanavartaloon ilman, että vartalo muuttuu; sanojen yhteensulautuminen
agglutinatiivinen sellainen (kieli), jossa sanaan liittyy päätteitä ja muita affekseja niin, ettei sanan vartalo muutu
aggregaatio kasautuminen, aggregaatin muodostuminen
aggregaatti yhteenliittymä, yhdistelmä; kokouma, kasauma
aggregatiivinen aggregaattia koskeva t. sellainen, joka perustuu jonkin tarkasteluun koosteena, kasaumana
aggressiivinen hyökkäävä t. hyökkäävän oloinen, päällekäyvä; tarmokas, toimelias, määrätietoinen
aggressio hyökkäys, hyökkäävän tuntuinen reaktio, hyökkäävyys
agility koirien taitokoe erityisellä tehtäväradalla [agiliti t. ägiliti]
agitaatio kiihotus, yllytys (etenkin poliittinen), agitointi
agitaattori kiihottaja, yllyttäjä
agitoida kiihottaa, yllyttää
agnosia tietämättömyys; (lääketieteessä:) tajuamattomuus, tiedostamattomuus
agnostikko ihminen, jonka mielestä ei voida tietää, onko Jumalaa tai jumalia olemassa [aŋnostikko t. agnostikko]
agnostismi käsitys, jonka mukaan ei voida tietää, onko Jumalaa tai jumalia olemassa [aŋnostismi t. agnostismi]
agonia kuolinkamppailu
agora tori(kokous); Israelin vaihtoraha, sekelin sadasosa
agorafobia avoimen paikan kammo, "torikauhu"
agraari agraarinen; maatalouden asiantuntija t. opiskelija
agraarinen maatalousyhteiskunnalle ominainen; maatalousvaltainen; maataloutta koskeva t. puolustava
agremangi valtion suostumus ottaa vastaan toiseen maan diplomaattiedustaja
agro- maatalous-; pelto-
agrokuitu heinäkasveista saatava kuitu, joka käytetään paperin valmistukseen
agrologi maatalousalan opisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö
agronomi maatalousalan yliopistotasoisen tutkinnon suorittanut
ahti evankeliumikirjan jakso Jeesuksen kärsimyshistoriaa
aids immuunikato, eräs immuunijärjestelmää vahingoittava sairaus
aioni (pitkä) ajanjakso, maailmankausi; eoni
ainu erään Pohjois-Japanissa asuvan kansan jäsen; tämän kansan kieli
aitiologia = etiologia
ajatollah hengellinen johtaja eräässä islamin suunnassa
akaasia eräitä ainavihreitä puita ja pensaita (suku Acacia)
akaatti eräs juovikas kvartsilaji, jota käytetään korukivenä
akasia = akaasia
akateemikko akatemian jäsen; arvonimi, jonka saa ansioista tieteen tai taiteen alalla; (epävirall.:) akateeminen ihminen
akateeminen yliopistoon tai korkeakouluun liittyvä tai sille ominainen, yliopistollinen; akatemiaan liittyvä; yliopisto- tai korkeakoulututkinnon suorittanut; perustaitoihin kuuluva
akatemia useista tieteellisistä tai taiteellisista yhteisöistä tai laitoksista käytetty nimitys
akileija eräitä kannuskukkaisia koristekasveja
akillesjänne kinnerjänne, kantapään ja pohjelihaksen välinen jänne
akklimatisoida totuttaa ilmastoon
akkommodaatio mukautuminen, mukauttaminen
akkreditoida valtuuttaa toimimaan; hyväksyä; todeta päteväksi; kelpoistaa
akku (sähkön) varaamiseen käytettävä laite; tietokoneissa myös: keskusyksikön osa, rekisteri, mm. laskutoimitusten suorittamiseen
akkulturaatio sopeutuminen t. sopeuttaminen toiseen kulttuuriin
akkumulaatio kasautuminen, kerääntyminen
akkumulaattori sähkön tai muun energian varaamiseen käytettävä laite
akkumuloida kerätä, kasata, varata
akkuraatti tarkka, täsmällinen
akkusatiivi eräs sijamuoto, jota käytetään etenkin objektin sijana
akne finnitauti, finnien (runsas) esiintyminen
akordi velallisen ja velkojan sopimus, jossa velkojat luopuvat osasta saataviaan konkurssin välttämiseksi; (musiikissa) sointu; (historiassa) viran ostaminen
akribia täsmällisyys, (turhan)tarkkuus
akro- kärki-, huippu-
akrobaatti tasapainotaiteilija, akrobatian suorittaja
akrobatia tasapainotaiteilu
akrofobia korkean paikan kammo
akromaattinen väripoikkeamaa korjaava [a-kromaattinen]
akromatopsia värisokeus
akronyymi sana, joka on muodostettu jonkin ilmaisun sanojen alkukirjaimista, kirjainsana, lyhennesana
akryyli eräitä tavallisia tekokuituja (ja niiden valmistukseen käytettyjä aineita)
akryyliamidi yhdiste, jota syntyy eräisiin ruokiin niitä kypsennettäessä ja jota on epäilty terveydelle vaaralliseksi
aksentti äänenpaino tai -korko; kielen yksikön kuten tavun sävelkulku; puheen kielellinen sävy, korostus; kirjaimen päällä oleva tarke; (musiikissa) isku
akseptoida hyväksyä maksettavaksi, tunnustaa (vekseli)
aksiaalinen akselin suuntainen
aksidenssi epäolennainen, "satunnainen" ominaisuus; epäolennaisuus; tilapäinen kirjapainotyö; kaunoladelma; (musiikissa:) tilapäinen etumerkki
aksiisi valmistevero
aksiomaattinen sellainen, joka lähtee pienestä joukosta oletettuja perusväittämiä, aksioomia, ja johtaa niistä väittämiä yksinomaan loogisella päättelyllä
aksiooma perusväittämä aksiomaattisessa päättelyssä; selviö, itsestäänselvyys
aksonometria suuntaisperspektiivi
aksonometrinen suuntaisperspektiivin mukainen, aksonometriaan kuuluva
aksoplasma hermosolun solulima
akti juhlallinen toimitus; toiminta, tapahtuma; alastontutkielma; asiakirja; arkikielessä: sukupuoliakti, yhdyntä
aktiivat (kirjapidossa) varat, vastaavat
aktiivi verbien pääluokka, jossa subjekti ilmaisee tekijän; aktiivinen henkilö (järjestössä tms.); yhdyssanojen alkuosana myös: aktiivinen
aktiivinen toimiva, vaikuttava; aloitteellinen, toiminnan käynnistävä; vientivoittoinen (kauppatase); aktiivimuotoinen; toimelias
aktiivisuus aktiivisena oleminen; toiminnan voimakkuuden taso
aktino- säde-, säteily-
aktio toiminta(kokonaisuus), toimenpide; (fysiikassa) vaikutus; virkasyyte
aktivaatio aktivoiminen; aktivoinnin tulos, aktivoituneisuus; esiintymä, ilmentymä (jonka aktivoiminen on luonut)
aktivaattori aktivoiva aine t. laite t. ihminen
aktivismi aktiivinen poliittinen toiminta
aktivisti aktivismin harjoittaja tai kannattaja
aktiviteetti toiminta
aktivoida tehdä aktiiviseksi
aktori nuorempi työntekijä mentoroinnissa, mentoroitava; käyttäjärooli (ohjemistokehityksessä); toimija; virallinen syyttäjä
aktuaalinen todellinen; ajankohtainen
aktuaari asiakirjoja vastaanottava ja säilyttävä virkailija; eräs tilastoalan virkanimike; vakuutusmatemaatikko
aktuaattori toimilaite eli laite, joka tuottaa määrätyn liikkeen siihen tulevan signaalin vaikutuksesta
aktualisoida ajankohtaistaa, aktuaalistaa
aktualiteetti ajankohtaisuus, aktuaalisuus
aku- kuulo-; akupunktio-
akunasta akupunktionasta, jota käytetään laihdutuskeinona korvaan kiinnitettynä
akupunktio pistelyhoito
akustiikka äänioppi; tilan ääniominaisuudet (kuuluvuus, kaikuvuus)
akustinen akustiikkaa koskeva: ääniopillinen, äänellinen
akuutti äkillinen, nopeasti kehittyvä; eräs diakriittinen merkki (´); korkea tai nouseva intonaatio; heleä vokaali
akvaario seiniltään ainakin osittain läpinäkyvä astia, jossa pidetään eläviä kaloja tai muita vesieläimiä tai -kasveja
akvaattinen vesi-, vettä koskeva t. veteen liittyvä
akvamariini sinisen vihreä väri; sininen tai vihreä kirkas berylli
akvarelli vesivärimaalaus
akvaristi akvaarioharrastaja t. -asiantuntija
akvatinta pinta- tai syväsyövytys (kuvataiteessa)
akvaviitti eräs mausteviinatyyppi, mausteena mm. kuminaa
akvedukti vesijohto, varsinkin antiikin roomalaisten rakentama maanpäällinen, kivistä muurattu
al dente "hampaille sopiva", "hampaissa tuntuva", pastan kypsyysaste
alabasteri eräs läpikuultava kipsikivi
aladobi lihahyytelö; kala- tai kasvishyytelö
alarmismi aiheeton tai liioiteltu vaarojen esittäminen
alba valkea vaate, johon konfirmaatiossa pukeudutaan; messupaita
albatrossi isoja mustavalkoisia valtamerilintuja, heimo Diomedeidae
albiino eliö, jonka kudoksista puuttuu niissä normaalisti esiintyvä väriaine (pigmentti)
albinismi väriaineen puuttuminen, ks. albiino
albumi keräilykansio; julkaisu
aldehydi alkoholien hapettuessa syntyviä yhdisteitä
ale eräs pintahiivaoluttyyppi, joka on suosittu mm. Isossa-Britanniassa [ale t. eil]
aleatorinen sattumanvarainen; erään musiikin suunnan nimityksenä
aleksandriini jambin eräs muoto: kuusinousuinen ja loppusoinnullinen
aleksia lukemiskyvyttömyys, aivoperäinen kyvyttömyys t. vaikeus luettaessa yhdistää kirjaimia sanoiksi
aleksitymia vaikeus tai kyvyttömyys tunnistaa ja ilmaista tunteita
aleksityyminen aleksitymiaan kuuluva; sellainen, jolla on aleksitymia
alfa kreikan kirjaimiston ensimmäinen aakkonen, Αα
alfalfa sinimailanen, rehumailanen (eräs rehukasvi)
alfanumeerinen aakkosellis-numeerinen, kirjaimista ja numeromerkeistä koostuva
algebra koulumatematiikassa: kirjainlasku; laskutoimitusten yleisiä ominaisuuksia tutkiva matematiikan haara
algebrallinen algebraan kuuluva t. liittyvä; (yhtälöstä) sellainen, joka sisältää vain yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja (ja positiiviseen potenssiin korottamista); (luvusta) sellainen, joka on algebrallisen yhtälön juuri
algo- levä-
algoritmi joukko toimintaohjeita, jotka esittävät yksiselitteisesti sarjan toimenpiteitä jonkin tehtävän suorittamiseksi
alias toiselta nimeltä, eli; toinen nimi
alibi todiste siitä, että on ollut muualla (rikoksen tapahtuessa)
alienaatio vieraantuminen
alikvootti (musiikissa) yläsävel; (kemiassa yms.) yksi yhtäsuurista jako-osista
alkali emäs
alkaloidi eräitä orgaanisia yhdisteitä, joita esiintyy etenkin kasveissa
alkemia pyrkimys muuttaa muita metalleja kullaksi, saavuttaa ikuinen nuoruus "viisasten kiven" avulla tai tehdä muita vastaavia taianomaisia asioita
alkemisti alkemian harjoittaja
alkemistinen alkemiaan kuuluva
alkoholi viinin, oluen, viinan yms. sisältämä päihdyttävä aine; sitä sisältävä juoma; kemiassa myös muista, kemiallisesti samantapaisista aineista
alkoholismi alkoholin liiallinen käyttö, juoppous
alkoholisoitua muuttua alkoholistiksi
alkoholisti alkoholia liiaksi käyttävä ihminen, juoppo
alkoholoida käsitellä alkoholilla; muuttaa alkoholiksi
alkometri hengitysilman alkoholipitoisuuden mittari
alkovi makuukomero, huoneen erillinen osa nukkumista varten
alkyyni hiilivetyjä, jotka kuuluvat ns. asetyleenisarjaan
all right hyvä on, selvä, sovittu; kaikki hyvin [ool rait]
all stars (urheilussa) eri joukkueiden parhaista pelaajista koottu [ool staars]
alla ks. à la
allakka = almanakka
allatiivi eräs sijamuoto, suomessa -lle-loppuinen ns. ulkoinen tulosija
alleeli geenin muunnelma
allegoria vertaus, vertauskuvallinen esitys
allegorinen vertauskuvallinen, allegoriaan perustuva
allegretto (musiikissa) keveästi (esitettävä osa) [allegrétto t. allegretto]
allegro (musiikissa) nopeasti (esitettävä osa) [alleé(e)gro t. allegro]
allergeeni allergiaa aiheuttava aine
allergeeninen allergiaa aiheuttava
allergia liikaherkkyys, yliherkkyys; (lääketieteessä) eräs liikaherkkyyden muoto
allerginen allergian aiheuttama; allergiaa sairastava
allergisoida aiheuttaa allergiaa, allergistaa
allianssi liitto, yhteenliittymä
allitteraatio alkusointu, peräkkäisten sanojen (tarkoituksellinen) samanalkuisuus
allo- muu-, tois-, ulko-
allokaatio allokointi
allokoida jakaa eri kohteisiin
alloplastia kudoksen korvaaminen elottomalla aineella (lääketieteessä)
alloplastinen alloplastiaan kuuluva
allotrooppinen allotropiaan kuuluva, sen mukainen
allotropia alkuaineen esiintyminen samoissa oloissa kahdessa tai useammassa fysikaalisesti erilaisessa muodossa
alluusio epäsuora viittaus, vihjaus (varsinkin kirjallisessa esityksessä)
alma mater yliopisto [alma mater, alma maater]
almanakka kirjanen, joka sisältää kalenterin ja muita tietoja
alpakka uushopean kauppanimi; eräs laamaeläin; tämän villa t. siitä ja puuvillasta tehty kangas
alpinisti vuorikiipeilijä; alppilajien kilpailija
alppi- Alpeilla esiintyvä t. Alppeihin liittyvä; vuoristo-, (korkeaan) vuoristoon liittyvä
alruuna eräs koisokasvi, Mandragora officinatorum; sen juuri, jota on käytetty taikakaluna
alsikeapila eräs apilalaji (Trifolium hybridum)
altailainen Altain vuoristossa oleva t. esiintyvä t. siihen liittyvä
alter ego "toinen minä": kirjassa esiintyvä hahmo, jonka kirjailija on luonut itsensä kaltaiseksi; ihmisen jossakin yhteydessä omaksuma "toinen rooli"; kaksoisolento; hyvin läheinen ystävä, "sukulaissielu" [alter ego, alter egoo]
alternatiivi vaihtoehto
alternoida vuorotella, vaihdella
alteroida (musiikissa:) muunnella, muuntaa
altisti alttoviulun, -torven tai -saksofonin soittaja
altruismi epäitsekkyys, toiminta toisten hyväksi (oman edun vastaisestikin)
alttari kirkon kuorin koroke, jolla jumalanpalvelus toimitetaan; temppelin pöytämäinen koroke, jolla uhrimenot suoritetaan
altto (musiikissa) matala ääni, etenkin matala naisen- tai lapsenääni; matalaääninen viulu, alttoviulu
alumiini eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki Al
alumni (korkeakoulun) entinen opiskelija, joka on suorittanut tutkinnon; oppilas; suojattu, turvatti, elätti
aluna alumiinin ja kaliumin kaksoissuola, alumiinikaliumsulfaatti-dodekahydraatti, AlK(SO4)2 × 12·H2O
alveolaarinen hammasvalli-
amalgaami elohopean ja jonkin muun metallin seos
amanuenssi eräistä virkailijoista käytetty nimitys; lääkäriharjoittelija
amatsoni hyvin roteva nainen, voimanainen; (historiassa) antiikin Kreikan taruston erääseen sotaisaan naiskansaan kuuluva soturi
amatööri harrastaja, harrastelija
ambidekstria molempikätisyys
ambidekstrinen molempikätinen
ambientti ympäröivä; eräällä menetelmällä värjätty (paperi); taustavalosta johtuva (heijastus)
ambiguiteetti monitulkintaisuus, monimerkityksisyys, monimielisyys
ambitio kunnianhimoinen tavoite; kunnianhimo [ambitio t. ambiittio]
ambivalenssi ambivalenttisuus
ambivalentti kahtaalle vetävä tai suuntautuva
ambivertti introvertin ja ekstrovertin välimuoto t. yhdistelmä
ambly- heikko-, huono-
ambra kaskelotin suolistoon erittyvä aine, jota käytetään arvokkaana hajusteena; meripihka
ambrosia (antiikin Kreikan tarustossa) jumalten nauttima ruoka, joka yhdessä nektarin kanssa antoi heille kuolemattomuuden
ambulanssi sairaankuljetusauto; liikkuva tai liikuteltava sairaanhoitoyksikkö
ameba = ameeba
ameeba valejalkaisiin kuuluva alkueläin
amen = aamen [aamen t. amen]
ametisti kvartsin violetti muunnos
amfetamiini eräs keskushermostoa kiihottava huume
amfi- kahtaalle-, molemminpuolinen
amfibinen sekä vedessä että maalla elävä tai kulkeva
amfibio sekä vedessä että maalla kulkeva ajoneuvo; amfibinen eliö
amfiteatteri katoton teatteri, jossa portaittain kohoava katsomo ympäröi näyttämöä
amfora (muinainen) ruukku esim. viinin säilytykseen; vanha mittayksikkö, n. 25,5 L
amino- typpeä sisältävä
aminohappo ryhmä kemiallisia yhdisteitä, joista proteiinit koostuvat
amiraali ylimmän arvoluokan meriupseeri; eräs päiväperhonen
amiraliteetti (Ison-Britannian) meriministeriö; amiraalikunta
ammoniakki eräs typen ja vedyn yhdiste, NH4; (arkikielessä:) sen vesiliuos
amnesia muistinmenetys
amnestia yleinen armahdus
amnio- vesikalvo-
amok hulluus, raivokohtaus; vaativa koe, koettelemus; (antropologiassa:) alkukantaisissa yhteisöissä esiintyvä mielenhäiriö, joka ilmenee raivokohtauksina
amoraalinen moraalista riippumaton, moraalin alaan kuulumaton, ei-moraalinen; moraalinvastainen, epämoraalinen
amorfinen ei-kiteinen (kiinteä aine)
amoriini lapseksi kuvattu lemmenhaltija, Amor-hahmo
ampeeri sähkövirran voimakkuuden perusyksikkö SI-järjestelmässä, tunnus: A [amppeeri tai ampeeri]
amplifikaatio (tyylillinen) laajennus, laajentaminen, kehittely
amplitudi värähdysliikkeen laajuus, värähtelyn ääripisteiden etäisyys toisistaan
amppeeri = ampeeri
amppeli riippuva kukka-astia; maljamainen riippulamppu
ampulli lääkeputki, joka on sulatettu umpinaiseksi; voide- tms. pullo
amputaatio ruumiinosan poistaminen leikkaamalla
amputoida suorittaa amputaatio
amuletti mukana kannettava taikakalu, jonka uskotaan tuovan onnea
amylo- tärkkelys-
an sich itsessään [an zih]
anaalinen peräaukon kautta tehtävä t. tapahtuva, peräaukkoon liittyvä; (freudilaisuudessa:) ihmisen kehitysvaiheesta, jossa peräaukon toiminnoilla on psyykkisesti keskeinen merkitys
anabaptismi uudestikastamisliike
anabolinen ruumiinvaihduntaa (anaboliaa) koskeva tai siihen liittyvä
anaerobinen ilmaa (happea) tarvitsematon (ja sietämätön) [an-aerobinen]
anafora sanan tai ilmaisun toistaminen peräkkäisten lauseiden virkkeiden alussa
anaforinen puheessa tai tekstissä taaksepäin viittaava
anaforminen = anamorfinen
anafylaksi nopeasti kehittyvä yliherkkyysreaktio, johon liittyy yleisoireita ja huomattava verenpaineen lasku
anafylaktinen anafylaksiin liittyvä t. sille ominainen t. siitä johtuva
anagrammi kirjainleikki, jossa kirjainten järjestystä muutellaan; sanasta tai sanoista näin muodostettu ilmaisu
anakoluutti virkkeen alun ja lopun yhteensopimattomuus
anakronismi väärään aikaan sijoittaminen; aikaansa kuulumaton ilmiö
anakruusi (runon) esitahti, nousutahti
analfabeetti luku- ja kirjoitustaidoton ihminen
analgeetti kipulääke
analogia vastaavuus, yhdenmukaisuus, verrattavuus; vastaava ilmiö tms.
analoginen muu kuin digitaalinen; samantapainen, verrattavissa oleva, analogiaan perustuva
analysoida eritellä, tutkia osiin jakamalla, jäsentää, tehdä analyysi
analytiikka analyysien tekeminen, analysointi
analyysi erittely, jäsentely
analyytikko analyysejä tekevä, varsinkin sijoitus- ja yritystutkija
analyyttinen erittelevä, analyysiin pyrkivä tai perustuva
anamneesi potilasta koskevat muistinvaraiset esitiedot t. niiden kysyminen
anamnestinen anamneesiin kuuluva t. perustuva
anamorfinen sellainen (kuvan tallennus- ja siirtomuoto), jonka mittasuhteet ovat pystysuunnassa erilaiset kuin vaakasuunnassa
anapesti ylenevä kolmitavuinen runojalka
anarkia sekasorto; hallituksettomuus
anarkkinen anarkian tilassa oleva
anarkismi yhteiskunnallinen suuntaus, joka pyrkii poistamaan hallitusvallan
anatomi anatomiaa (yleensä ammatikseen) tutkiva, anatomian tutkija
anatomia oppi eliöiden rakenteesta; eliöiden rakenne
andante (musiikissa) hitaasti ("käyden", "kävellen") (esitettävä sävellyksen osa) [andánte t. ándante]
andantino (musiikissa) andantea hiukan nopeammin (esitettävä sävellyksen osa) [andantíino]
andragogiikka aikuiskasvatus(oppi), aikuisopetus, aikuiskoulutus, aikuispedagogiikka
andro- mies-; uros-, koiras-; hede-
androgeeni mieshormoni, koirashormoni
androgeeninen koiras-, uros-, miespuolinen
androgynia kaksineuvoisuus, androgyynisyys
androgyyni kaksineuvoinen eliö, hermafrodiitti; androgyyninen ihminen
androgyyninen kaksineuvoinen, kummankin sukupuolen sukupuolielimet omaava (eliö); sellainen (ihminen), jolla on kummankin sukupuolen ominaisuuksia
androidi ihmistä muistuttava robotti
andrologia miestentautioppi
andropaussi vanhenevan miehen oireisto, jonka arvellaan johtuvan mieshormonin tuotannon vähenemisestä, "miehen vaihdevuodet"
aneeminen vähäverinen
anekdootti juttu, tarina; kasku
anemia aneeminen tila
anemo- tuuli-
anestesia nukutus; tunnottomuus
anestesiologi anestesialääkäri, nukutuslääkäri
aneurysma sydämen tai valtimon pullistuma
anfangi koristeellinen iso kappaleen alkukirjain; holvinkanta
angiina bakteerin aiheuttama nielurisatulehdus [aŋŋiina]
angina pectoris sydänkouristus, rasitusrintakipu [áŋŋiina péktoris t. aŋgíina péktoris]
angio- verisuoni-
anglikaaninen Englannin valtionkirkkoon kuuluva tai sen mukainen [aŋlikaaninen]
anglismi englannin vaikutuksesta toiseen kieleen tullut ilmaisu t. piirre; englannin kielelle ominainen ilmaus [aŋlismi]
anglisti englannin kielen ja englantilaisen kulttuurin tutkija tai harrastaja [aŋlisti]
anglistinen englannin mukainen, anglismin sisältävä [aŋlisti]
anglisismi = anglismi [aŋlismi]
anglo- englantilais-, Englanti- [aŋlo-]
angloamerikkalainen englantilais-amerikkalainen; englantilaista alkuperää oleva amerikkalainen [aŋlo-amerikkalainen]
anglosaksi anglien ja saksien heimoista Englannissa syntyneeseen kansaan kuuluva; heidän kielensä, muinaisenglanti; (nykyajasta puhuttaessa:) äidinkielenään englantia puhuva, englanninkieliseen kulttuuripiiriin kuuluva ihminen [aŋlosaksi]
anglosaksinen englanninkieliseen kulttuuripiiriin kuuluva [aŋlosaksinen]
angsti ahdistus, henkinen tuska(tila) [aŋsti]
angstinen ahdistunut, ahdistuksen vallassa oleva
aniliini eräs keinotekoinen väriaine
anima sielu, henki; analyyttisessä psykologiassa: naisarkkityyppi miehessä eli miehen (tiedostamattomat) naiselliset ominaisuudet (vrt. animus)
animaalinen eläimellinen, eläin- (myös kuvaannollisesti)
animaatio piirtämällä tai tietokoneella tehty liikkuva kuva
animaattori animaation tekijä
anime Japanista peräisin oleva piirrosfilmien (animaatioiden) tyylilaji
animismi usko, jonka mukaan kaikilla tai monilla luonnon esineillä ja ilmiöillä on sielu, sielu-usko
animoida tuottaa animaatio
animus sielu, henki; analyyttisessä psykologiassa: miesarkkityyppi naisessa eli naisen (tiedostamattomat) miehiset ominaisuudet (vrt. anima)
anioni hiukkainen, jolla on negatiivinen sähkövaraus
anjovis eräs pieni kala, sardelli; siitä t. kilohailista valmistettu maustesäilyke
annaali vuosikirja, kertomus vuoden tapahtumista
anneksi lisäke, lisäosasto; (historiassa:) apupitäjä
anneksio alueen anastaminen, annektointi
annektoida anastaa alue, liittää toisen valtion alueen osa itseensä
annihilaatio häviäminen, täydellinen tuhoutuminen
anno vuonna [annoo]
anno dazumal kauan sitten, entisaikaan [annoo datsumaal]
anno Domini vuonna (jälkeen Kristuksen syntymän), "Herran vuonna" [ánnoo dóminii]
annotaatio huomautus, lisätieto; kommentti
annualisoida muuntaa vuositasoiseksi
annuiteetti tasasuuruinen vuotuismaksu
anodi sähkökemiallisen reaktion se elektrodi, jonka sähkövaraus on positiivinen
anomaalinen poikkeava, yleisen säännön vastainen
anomalia poikkeavuus, ilmiö, jota yleinen sääntö ei ennusta
anonymiteetti nimettömyys, nimen säilyminen salassa
anonyymi nimetön, nimeään ilmoittamaton
anorakki hupullinen pusero tai takki
anoreksia laihuushäiriö; ruokahaluttomuus
anorektikko anoreksian vaivaama ihminen
anorektinen anoreksian vaivaama; anoreksiaan kuuluva
anormaali epänormaali, säännönvastainen
ansari talvikasvihuone, talvipuutarha, orangerie; kasvihuone
antabus eräs lääke, jota käytetään alkoholismin hoidossa
antagonismi (voimakas) vastakkaisuus, vastakohtaisuus, vastakkain olo; (hammaslääketieteessä:) vastapurenta
antagonisti vastustaja (esim. kiivaassa kiistassa)
antagonistinen (voimakkaasti) vastakkainen, vastakkaissuuntainen, vastustava
antarktinen eteläisiin napaseutuihin kuuluva tai niille ominainen
antasidi antasidinen aine
antasidinen happoa sitova tai neutraloiva
antenni johdin, joka ottaa vastaan tai lähettää sähkömagneettisia aaltoja; (eläimen) tuntosarvet
anthrax pernarutto, eräs vaarallinen tartuntatauti [antraks]
anti- vastaan-, vasta-, vastustus-
antibakteerinen bakteereja tappava t. niiden kasvua estävä
antibiootti yleisnimitys joukolle aineita, jotka estävät eri bakteerien kasvua [anti-biootti]
antidiureettinen virtsaneritystä vähentävä [anti-diureettinen]
antihistamiini aineita, jotka estävät histamiinin vaikutuksia
antiikki Kreikan ja Rooman muinaisaika; vanhanaikainen tyyli t. esineistö
antiikkinen antiikkiin kuuluva, niille ominainen; vanhanaikainen, vanhentunut
antiikva fonttien luokka, jossa kirjaimissa on pieniä pääteviivoja ja vaihteleva viivanpaksuus
antikliimaksi huippukohdasta, kliimaksista laskeutuminen
antikolinergi eräs hermostoon vaikuttavien aineiden tyyppi
antikristus Kristuksen vastustaja
antikvaari (arkik.) antikvariaatti
antikvaarinen vanhoja kirjoja t. muita vanhoja esineitä käsittelevä
antikvariaatti vanhojen kirjojen ym. kauppa
antikviteetti muinaisesine; muinaismuisto
antilooppi yleisnimitys useille lähinnä afrikkalaisille märehtijälajeille
antimateria aine, joka tavallista ainetta kohdatessaan reagoi sen kanssa siten, että ne muuttuvat energiaksi
antimikrobinen mikrobeja tappava t. niiden kasvua estävä
antimoni eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki Sb
antinomia ristiriita kahden (näennäisesti) pätevän väitteen tai periaatteen välillä
antioksidantti hapettumista estävä aine
antipasto (italialainen) alkuruoka, jossa on kylmiä, ruokahalua kiihottavia suupaloja
antipatia (voimakas) vastenmielisyys
antiperspirantti hikoilua estävä aine
antipodi maapallon vastakkaisella puolella asuva ihminen; mielipiteiltään (jollekulle) vastakkainen ihminen; (kasvitieteessä:) siemenaiheen alkiorakon tyvipään solu t. tuma; (kemiassa:) optisesti aktiivisen yhdisteen isomeeri
antiseerumi seerumi, joka valmistetaan jonkin myrkyn vastalääkkeeksi sellaisen eläimen verestä, jolle on annettu kyseistä myrkkyä
antisemiitti antisemitismin kannattaja
antisemitismi juutalaisten vastustaminen, vainoaminen tai vihaaminen
antiseptinen mikrobeja tuhoava
antisosiaalinen yhteiskunnanvastainen
antiteesi jollekin periaatteelle vastakohtainen periaate; vastakohtainen väite
anto- kukka-
antologia kirjallisten otteiden valikoima, lukemisto; runovalikoima
antonyymi vastakohtaa tarkoittava sana
antosyaani kasvien sinisiä ja punaisia väriaineita [anto-syaani]
antrasiitti eräs kivihiililaji, kivihiilen pisimmälle hiiltynyt muoto
antrooppinen ihmisen olemassaoloon perustuva
antropo- ihmis-
antropofagi ihmissyöjä
antropofobia ihmispelko, ihmiskammo
antropologia ihmistä tutkiva tiede
antropomorfismi ihmisen kaltaiseksi kuvitteleminen
antroposeeni ihmisen aika (Maapallon historiassa)
antroposentrinen ihmiskeskeinen
antroposofi antroposofian kannattaja
antroposofia Rudolf Steinerin perustama uskonnollis-filosofinen oppisuunta
antroposofinen antroposofiaan kuuluva, sen mukainen
anus peräaukko
aoristi eräiden kielten verbinmuoto, joka ilmaisee tehtyä tekoa tai tapahtunutta asiaa
aorto- aortta-
aortta sydämestä lähtevä valtimo
apaattinen tylsistynyt, välinpitämätön, apatian vallassa oleva
apanaasi hallitsijahuoneen jäsenten ylläpitoon osoitetut varat; määräaikainen elatusmaksu
aparaatti koje, laite; koneisto (myös kuvaannollisesti)
aparatuuri kojeisto, välineistö
apartheid rotuerottelu, etenkin Etelä-Afrikassa käytössä ollut; rotusorto [aparthaid]
apache = apassi [äpä´tši]
apassi eräs puu; erään intiaanikansan jäsen; suurkaupungin rikollinen
apatia tylsistyneisyys, välinpitämättömyys, haluttomuus
apatsi = apassi
apelli (lainopissa:) muutoksenhaku; (sotilasalalla:) käskynjako; ostamisyllyke; eräs miekkailuliike
aperitiivi ennen ateriaa nautittava alkoholijuoma
apertuura avauma, aukko
apertuuri optisen laitteen kuten mikroskoopin linssin aukko; sellaisen laitteen valonkeräyskykyä kuvaava suure
apikaalinen kärkeen liittyvä, kärki-
apiko- kärki-
apis muinaisegyptiläisten pyhä härkä
apliitti vaalea, hienorakeinen graniitti
aplodeerata osoittaa suosiota tai kiitosta kättentaputuksella
aplodi kättentaputus (suosiota tai kiitosta osoitettaessa)
apnea hengityksen pysähtely varsinkin nukkuessa (uniapnea); hengityksen pysähdys
apokalypsi lopun aikojen tapahtumat, varsinkin suurta tuhoa ennakoivat t. aiheuttavat, jopa maailmanloppu
apokalyptinen apokalypsiin kuuluva t. sitä ennakoiva
apokryfinen Raamatun kaanonin ulkopuolelle jätetty; salaperäinen
apolloninen sopusointuinen, harmoninen
apologeetta puolustaja, apologian esittäjä
apologia puolustus, varsinkin kristinuskon (älyyn vetoava) puolustus
apomiktinen (kasvitieteessä:) ilman hedelmöitystä tapahtuva (siemenkasvin lisääntyminen)
apoptoosi ohjelmoitunut solukuolema
aporia puheen alku- tai loppusanojen tapailu retorisena tehokeinona
aposteriorinen havaintojen tai tutkimuksen jälkeen tehtävä (päätelmä)
apostille virallinen, esimerkiksi julkisen notaarin antama todistus siitä, että tietyn asiakirjan allekirjoittaneella henkilöllä on ollut oikeus tehdä ja allekirjoittaa kyseinen asiakirja
apostilli lisäys, esim. reunahuomautus tai jälkikirjoitus; (joskus:) apostille
apostoli Jeesuksen erityiseen tehtävään kutsuma opetuslapsi; jonkin opin julistaja
apostrofi heittomerkki; poissa olevan puhutteleminen puheessa
apoteoosi jumalaksi korottaminen, jumalaksi julistaminen; jumalaksi ylistäminen, ylistys(laulu)
apotti munkkiluostarin johtaja (katolisen kirkon piirissä)
apparaatti = aparaatti
appassionato (musiikissa) intohimoisesti (esitettävä sävellyksen osa) [appassionáato]
appellaatio = apelli (lainopissa)
appellatiivi yleisnimi
appendisiitti umpilisäketulehdus
apperseptio mieltäminen, uuden asian omaksuminen jäsentämällä se osaksi omaa ajatusmaailmaa
appersipioida omaksua uutta, varsinkin uusi ärsykeaines apperseption kautta
applikaatio päällikeompelu; päällikekoriste; kirjan kannen käsinkultaukseen liittyvä nahkapalasten asettelu; (datatekniikan jargonissa:) sovellus; lääkkeen vieminen tarvittavaan elimistön kohtaan, esim. tiputus silmään,
applikoida koristaa päällikeompelulla; asettaa, viedä (esim. lääkettä johonkin onteloon)
apportti osakkeiden merkintä muuta omaisuutta kuin rahaa vastaan; (parapsykologiassa) fyysinen\ kohde, joka ilmestyy selittämättömällä tavalla
appositio verbin ja substantiivin yhteinen määrite; kielen lauseketta seuraava samatarkoitteinen ja samassa lauseenjäsentehtävässä oleva lauseke; kerrostumiskasvu (esim. kasvin solunseinässä)
approbatur alin hyväksyttävä arvosana eräissä arvosana-asteikoissa; oppiaineen perusopintojen yhteisnimitys vanhassa korkeakouluopintojen järjestelmässä [aprobaattur t. aprobáatur]
approksimaatio likiarvo; likiarvon laskeminen t. muu määrittäminen, approksimointi
approksimatiivinen likiarvoinen, likimääräinen
approksimoida määrittää likiarvo
appropriaatio omaksuminen, omaksi ottaminen, omaan käyttöön ottaminen
appsi (arkik.) sovellus, sovellusohjelma [apsi]
apriorinen ennakolta, ennalta, ennen havaintoja t. tutkimusta tehtävä (olettamus) [a prioori t. a prióori]
apropoo sivumennen sanoen, muuten
apsidi apsis; planeetan tai muun kiertolaisen radan piste, joka on auringosta kauimpana tai aurinkoa lähinnä oleva
apsis puolipyöreä tila, yleensä holvattu, tavallisesti suurempaan tilaan ilman väliseinää liittyvä
apteekkari apteekin omistaja
apteekki lääkkeitä valmistava ja myyvä kauppa
apteerata sovittaa, asettaa; jakaa puiden rungot osiin, puutavaralajeiksi (mahdollisimman taloudellisesti)
aqua vesi [akva]
arabeski koristeellinen viivakuviointi; sävelmä, joka kiemurtelee mielikuvituksellisesti; eräs balettiasento
arabi arabiaa puhuviin kansoihin kuuluva; (suppeammin:) Arabian niemimaalla asuva
arabia eräs seemiläinen kieli
arabikumi eräiden akaasiapuiden kasvikumi; siitä tehty sidosaine t. liima
arakno- hämähäkki-
araknofobia hämähäkkien pelko
aralia murattikasveihin kuuluvia kasveja, joista eräitä isolehtisiä lajeja pidetään huonekasveina
araukaaria eräitä eteläamerikkalaisia ja australialaisia havupuita
arbitraasi välitystuomio, välimiesmenettely; kurssiero; ulkopuolisen henkilön arvio omaisuuden määrästä
arboretum puulajipuisto [arboreettum t. arboreetum]
arboristi puunhoitaja, joka on suorittanut erityisen kurssin
arbuusi vesimeloni
areena kilpailuja varten rakennettu paikka; kilpakenttä, näyttämö tai muu tapahtumapaikka (etenkin kuvaannollisesti)
areiolainen (kirkkohistoriassa:) Areioksen oppia kannattava
arenti maanvuokraus; maanvuokra
areometri uppovaaka
aresti järjestysrikkomuksesta määrätty (lyhytaikainen) vapausrangaistus; koulussa: jälki-istunto
argento- hopea-
argon eräs jalokaasuihin kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki Ar
argonautti kultaisen taljan noutajia muinaisen Kreikan tarustossa
argumentaatio perustelu, todistelu, argumenttien esittely
argumentoida perustella, todistella, esittää argumentteja
argumentti (järkeen vetoava) perustelu, todistelu; (matematiikassa) funktiossa sellainen muuttuja, josta funktion arvo riippuu; (ohjelmoinnissa) rakenne, joka edustaa aliohjelmalle välittyvää dataa; (mat.) kompleksiluvun napakoordinaatistoesityksen kulma
argumentum ad hominem henkilöön käyvä argumentti [argumentum ad hominem t. arguuméntum ad hominem]
aristokraatti ylimys, (aateliseen tms.) yläluokkaan, aristokratia kuuluva
aristokraattinen ylimyksellinen, ylhäinen; ylimysvaltainen
aristokratia ylimystö, (aatelinen tms.) yläluokka; ylimysvalta, harvainvalta
aristoteelinen Aristoteleen oppien mukainen t. niihin perustuva
aritmeettinen laskennollinen, aritmetiikkaan kuuluva
aritmetiikka laskuoppi, laskento, luvuilla laskeminen
arjalainen indoeurooppalaisten kielten ja kansojen itäiseen ryhmään kuuluva; indoeurooppalainen yleensä; natsien rotuopissa: ns. pohjoiseen rotuun kuuluva, ylempirotuinen
arkaainen muinainen, muinaisaikaan kuuluva
arkadi pylväiden kannattamien holvikaarien rivi
arkadinen (ihannoidun) luonnon- tai maalaismaiseman kaltainen, idyllinen
arkaismi vanhanaikainen ilmaisu tai ilmiö, etenkin kielellinen [arka'ismi]
arkaisoiva vanhanaikaista jäljittelevä [arka'isoiva t. arkaisoiva]
arkaistinen vanhanaikainen, muinaisaikainen, etenkin kielellinen ilmaisu [arka'istinen t. arkaistinen]
arkeo- muinais-
arkeobakteeri yksisoluisia tumattomia eliöitä, jotka aineenvaihdunnaltaan poikkeavat muista eliöistä
arkeologia tieteenala, joka tutkii kulttuurien esinejäänteitä
arkeoni = arkkibakteeri
arkipelagi saaristomeri, runsassaarinen merialue
arkki- pää-, yli-
arkkiatri arvonimi, joka Suomessa annetaan yhdelle ansioituneelle lääkärille kerrallaan
arkkibakteeri = arkeobakteeri
arkkieliö = arkeobakteeri
arkkipelagi = arkipelagi
arkkitehti rakennusten (ja asemakaavojen, sisustusten yms.) suunnittelija; rakenteiden suunnittelija (etenkin tietotekniikassa)
arkkitehtoninen rakennustaiteellinen, arkkitehtuurin alaan kuuluva
arkkitehtuuri rakennustaide, rakennusten (yms.) suunnittelu; (perus)rakenne
arkkityyppi yleispätevä ajatusmuoto tai peruskuva, joka on ihmiskunnan menneiden sukupolvien kokemusten perintöä ja sijaitsee kollektiivisessa piilotajunnassa
arkontti korkein virkamies eräissä muinaisen Kreikan kaupunkivaltioissa; virkamiehiä Bysantin valtakunnassa
arktika arktisilla alueilla pesivien lintujen massamuutto touko-kesäkuussa
arktinen pohjoisiin napaseutuihin kuuluva tai niille ominainen
armada iso sotalaivasto; iso lento-osasto; suuri joukko, lauma
armanjakki Lounais-Ranskassa Gersin alueella valmistettu viinistä tislattu viina
armatuuri varusteet, koneiden ja laitteiden osat
armeerata vahvistaa, suojata esim. teräksellä
armeija sotavoimat, puolustusvoimat; maasotavoimat; eräs sotatoimiyhtymätaso; kuvaannollisesti: suuri joukko
aromaattinen tuoksuva, runsasarominen
aromi tuoksu, etenkin vivahteikas ruuan tai juoman tuoksu
aronia ruusukasveihin kuuluvia koriste- ja marjapensaita
arrakki eräs väkevien alkoholi juomien tyyppi
arroganssi röyhkeys, arroganttisuus
arrogantti röyhkeä, julkea, kopea
arseeni eräs myrkyllinen alkuaine, kemiallinen merkki As
arsenaali asevarasto; arkikielessä: keinojen valikoima
arsenikki arseenitrioksidi; (aiemmin:) arseeni
arsina vanha venäläinen pituusmitta, noin 0,71 metriä
art deco eräs taideteollisuuden ja sisustustaiteen tyyli [art deko]
art director graafinen suunnittelija, ulkoasusuunnittelija
art nouveau jugendista etenkin ranskassa ja englannissa käytetty nimitys [arnuvó]
artefakti teennäinen, luonnoton, keinotekoinen luomus; ihmisen tekemä esine, rakennelma tms. (vastakohtana luonnon muodostamalle); (lääketietessä:) tutkimuslöydös, joka ei johdu tutkittavasta kohteesta vaan esim. tutkimusmenetelmän virheestä tai näytteen saastumisesta;
artenomi käsi- ja taideteollisuusalan opisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut
arterio- valtimo-
artesaani käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut; (yhdyssanojen alkuosana myös:) käsityönä t. muuten perinteiseen tapaan valmistettu
artikkeli toimitettu kirjoitus lehdessä t. kokoomateoksessa; substantiivin määräisyyttä tai epämääräisyyttä osoittava sana t. pääte; valikoimaan kuuluva tuote
artikla sopimuksen tai lain kohta, pykälä
artikulaatio ääntäminen
artikuloida ääntää, lausua; ilmaista; jäsentää
artisokka erääseen asterikasvisukuun (Cynara) kuuluva kasvi; erään sellaisen (latva-artisokka) syötävä osa
artisteria pinnallinen, tekniikkaa painottava taiteellisuus
artisti esiintyjä, etenkin esiintyvä viihdemuusikko; (aiemmin:) taiteilija
artistinen taiteellinen
artriitti niveltulehdus
artro- nivel-
artroosi nivelrikko, nivelkuluma, muu kuin tulehduksellinen nivelsairaus
asbesti eräiden tulenkestävien mineraalikuitujen nimitys
asbestoosi asbestin aiheuttama pölykeuhko
aseksuaali ihminen, joka ei tunne sukupuolista halua t. vetovoimaa
aseksuaalinen sukupuolista halua t. vetovoimaa tuntematon; ei-seksuaalinen, sukupuoleen t. sukupuolisuuten liittymätön; (biologiassa) suvuton
asendentti takenevaa polvea oleva (sukulainen), esi-isiin kuuluva; uudemmasta kielimuodosta vanhempaan siirtyvä
aseptiikka aseptiset menetelmät t. niiden käyttö
aseptinen tartunta-aineista (suhteellisen) vapaa
asessori eräs virkanimike etenkin oikeus- ja hallintovirastoissa
asetoni (kemiassa) eräs neste, dimetyyliketoni
asetti pieni lautanen (esim. leipää varten)
asetyleeni eräs kaasumainen, helposti räjähtävä hiilivety
asetyylisalisyylihappo eräs yleisesti käytetty kuume- ym. lääke
asfaltti = asvaltti [asvaltti t. asfaltti]
asiditeetti happamuusaste
asido- hapan-, happo-
asidofilus eräs maitohappobakteeri, Lactobacillus acidophilus
askeesi kieltäytyminen nautinnoista, etenkin uskonnollisista syistä
askeetti askeesin harjoittaja, nautinnoista kieltäytyvä
askeettinen karu, koruton; askeesille ominainen, siihen sisältyvä
asketismi askeettinen elämäntapa, askeettisuus
askorbiinihappo eräs sokereita muistuttava orgaaninen yhdiste, sama kuin C-vitamiini
asosiaalinen yhteiskuntaan sopeutumaton
aspartaami eräs keinotekoinen makeutusaine
aspekti näkökohta, näkökulma; eräs verbin ominaisuus mm. venäjän kielessä; kahden taivaankappaleen keskinäinen asema Maasta nähtynä; lajisto, joka luonnehtii kasviyhdyskuntaa kasvukauden jonakin ajankohtana
aspiraatio äänteeseen, etenkin klusiiliin liittyvä h:n kaltainen henkäys; loppukahdennus
aspirantti virkaan tai asemaan pyrkijä, hakija, kokelas
aspiriini asetyylisalisyylihaposta usein virheellisesti käytetty nimitys; joskus särkylääkettä yleisesti tarkoittavanakin sanana
aspiroida ääntää äänne henkäysloppuisena eli niin, että siinä esiintyy aspiraatio
aspiroitua ääntyä henkäysloppuisena; muuttua henkäysloppuiseksi eli aspiraation sisältäväksi
assertiivinen itseensä luottava, vakuuttava
assimilaatio samanlaistuminen, yhtäläistyminen, assimiloituminen
assimiloida muuttaa samankaltaiseksi, itsensä kaltaiseksi
assimiloitua muuttua samankaltaiseksi
assistentti (arkik.) avustaa, toimia assistenttina
assistentti avustaja, apulainen, etenkin yliopistollisena virkanimikkeenä [asistentti t. assistentti]
assonanssi puolisointu, epätäydellinen loppusointu
assosiaatio liityntä, liittymä; mielleyhtymä; liitto
assosiatiivinen (mielteiden) yhdistymiseen perustuva; (matematiikassa) liitäntälakia noudattava
assosiationismi assosiaatioiden merkitystä korostava psykologian suunta
assosioida yhdistää (etenkin mielteitä); liittää (liittoon)
assyriologia muinaisen Assyrian ja Babylonian (Kaksoisvirranmaan) tutkimus
asteekki = atsteekki
asteenikko = leptosomi
asteeninen = leptosominen
astenia (lääketieteessä:) heikkous, voimattomuus
asteriski tähteä muistuttava kirjoitusmerkki *
asteroidi pikkuplaneetta, aurinkoa kiertävä, planeettaa pienempi kappale; eräs geometrinen kuvio, hyposykloidi
astma kohtauksittainen hengenahdistus
astmaattinen astmaa poteva; astman aiheuttama
astmaatikko astmaa poteva ihminen
astraalinen tähtiä koskeva, tähti-
astro- tähti-
astrologia Tähdistä ennustaminen ja sitä palveleva tähtien liikkeiden
astronautti avaruuslentäjä
astronomi tähtitieteen (astronomian) tutkija
astronomia tähtien ja avaruuden tieteellinen tutkiminen, tähtitiede
astronominen tähtitieteeseen (astronomiaan) kuuluva t. liittyvä; valtavan suuri
asuuri taivaansininen
asvaltti päällysteaine, joka on valmistettu bitumista ja kiviaineksesta; (geologiassa) eräänlainen luonnossa syntynyt sitkainen, usein suurina massoina (asvalttijärvinä) esiintyvä seos (luonnonasvaltti)
asyklinen epäsyklinen
asymmetria symmetrian puute, epäsymmetria
asymmetrinen epäsymmetrinen
asymptomaattinen oireeton
asymptootti käyrä (t. funktio), jota äärettömiin ulottuva käyrä (t. funktio) rajatta lähenee
asymptoottinen jotakin (asymptoottia) rajattomasti lähenevä
asyndeettinen sidesanaton
asyndeton sidesanaton (asyndeettinen) rinnasteisten sanojen tai lauseiden yhdistelmä
asynkroninen tahdistamaton; eriaikainen
asyyli turvapaikka; hoitola, hyväntekeväisyyslaitos; (kemiassa:) happoradikaali
atavismi sellaisen perinnöllisen piirteen ilmeneminen, joka on ollut sukupolvien ajan piilossa
ateelinen sellainen (tilanne), jota ei ajatella tulokseen tai päätepisteeseen johtavana
ateismi jumalauskon puuttuminen, käsitys, jonka mukaan Jumalaa t. jumalia ei ole olemassa [ate'ismi]
ateljee kuvaamataiteilijan työhuone; valokuvaamo; muotiliike
atero- valtimo-
ateroskleroosi (valtimoiden) rasvakovettumistauti [atero-skleroosi]
atesti kirjallinen todistus
atlantismi atlanttisten suhteiden korostaminen
atlantti miestä esittävä patsas rakennusten kannatinpylväissä
atlanttinen Atlantin valtamereen t. sitä ympäröiviin maihin liittyvä; Atlantissa elävä
atlas kartasto; suuri kuvateos; eräs selkärangan nikama; eräs satiinisidoksinen, kiiltävä silkkikangas
atleetikko ruumiinrakennetyypiltään vankkarakenteinen, lihaksikas ihminen
atleetti ruumiillisesti hyvin voimakas ihminen
at-merkki = ät-merkki
atmosfääri ilmapiiri, tunnelma, "paikan henki"; ilmakehä
atolli kehämäinen koralliriutta (tavallisesti Tyynellämerellä)
atomaarinen atomitasolle kuuluva, atomitason
atomi alkuaineen pienin osanen; jonkin kokonaisuuden pienin jakamaton osa
atomismi käsitys, jonka mukaan maailmankaikkeus on selitettävissä atomitasolta lähtien; yleisesti ajatus kokonaisuuden (jäännöksettömästä) selittämisestä pienimpien osasten pohjalta; atomioppi
atomisoida jakaa atomeiksi (myös kuvaannollisesti); käsittää atomin kaltaiseksi
atonaalinen ei-tonaalinen, kaksitoistasävel-
atooppinen atopiaaan liittyvä; atopiaa sairastava
atopia luontainen yliherkkyys, eräs allergian muoto (t. allergia sanan suppeammassa merkityksessä); elimen t. kudoksen sijainti väärässä paikassa
atrappi jäljitelmä, joka laukaisee jonkin reaktion
atrium Antiikin aikana rikkaan roomalaisen talon keskellä [atrium t. aatrium]
atriumtalo rivitalotyyppi, jossa kuhunkin asuntoon liittyy piha, jota ympäröi seinä kolmelta suunnalta
atrofia surkastuminen, kuihtuminen
atrofinen surkastunut, kuihtunut
atseotrooppinen sellainen (nesteseos), josta vakiokiehumispisteessä syntyvän höyryn koostumus on sama kuin nesteseoksen itsensä
atsimuutti tähden ja zeniittipisteen kautta kulkevan pystytason ja meridiaanitason välinen kulma
atsoto- typpi
atsoryhmä eräitä typpeä sisältäviä molekyylin osia, jotka tekevät aineen värilliseksi
atsoväri väriaineena käytetty atsoyhdiste
atsoyhdiste synteettinen orgaaninen yhdiste, joka sisältää atsoryhmän
atsteekki erään nykyisen Meksikon alueella asuneen muinaisen intiaanikansan jäsen
attasea (diplomatiassa) lähetystöavustaja
attentaatti poliittinen murha tai murhayritys tai tuhotyö
attestoida (kielitieteessä) havaita, todeta; todistaa, varmistaa oikeaksi t. aidoksi
attika vaakasuora koristeosa, joka on rakennuksen kattolistan yllä
atto- triljoonasosa- (SI-järjestelmän etuliite, vastaa kerrointa 10-18, tunnus: a)
attrahoida vetää puoleensa
attraktio puoleensa vetäminen, vetovoima
attrappi = atrappi
attribuoida panna t. määrittää jokin jonkun nimiin
attributiivi määrite, joka ei kongruoi pääsanansa kanssa
attribuutio attribuointi, jonkin paneminen jonkun nimiin
attribuutti määrite, jotakin luonnehtiva tai rajaava (määrittävä) sana tai ilmaisu
au contraire päinvastoin [okötréer]
au naturel sellaisenaan, ilman lisäkkeitä [onatyrél]
au pair kotiapulainen, joka asuu isäntäväen luona; samanarvoinen [aupair t. opéer]
au revoir näkemiin [oorövuaa(r)]
audienssi vastaanotto, tapaaminen
audio yhdyssanan alkuosana: kuulo-, ääni-; itsenäisenä sanana: äänentallennus ja -toisto
audiovisuaalinen kuulo- tai näköaistin piiriin kuuluva, ääneen tai kuvaan (ja usein niiden yhdistelmään) perustuva
audit tarkastus, arviointi, auditointi
auditiivinen kuuloaistia koskeva, kuuloon perustuva
auditoida tarkastaa, arvioida
auditorio luentosali, esitelmäsali; kuulijakunta
auguuri ennustajapappi muinaisessa Roomassa
auksino- pituuskasvu-
auktori (kirjan) tekijä; eliölajin tieteellisen nimen antaja
auktorisoida valtuuttaa (virallisesti)
auktoritatiivinen arvovaltainen; ohjeellinen, virallinen; määräävä, ratkaiseva
auktoriteetti tietojensa tai asemansa takia kunnioitettu ja arvostettu henkilö; käskyvaltainen henkilö; sellaisen henkilön asema
auktoriteettinen auktoriteettia korostava; autoritaarinen
aupair = au pair
aura ihmistä ympäröivä oletettu kenttä (parapsykologiassa); (väljemmin:) kohteeseen liittyvä tunnelma, lataus, mielikuva tms.; (kohtauksen) ennakko-oireet (lääketieteessä)
aureus kultaraha muinaisessa Roomassa
auro- kulta-
aurora aamurusko [auroora t. auróora]
auskultaatio auskultointi
auskultantti opetus- tai virastoharjoittelija
auskultoida olla auskultanttina; (lääketieteessä:) tutkia kuuntelemalla, kuunnella
auspiisit enteet; ennustaminen; käskyvalta
australidi austrasialaiseen rotuun (Australian alkuasukkaisiin) kuuluva ihminen
australopithecus erääseen sukupuuttoon kuolleeseen sukuun kuuluva ihmistä muistuttava eläin [australopitekus]
austro- itävaltalais-; etelän-
autarkia omavaraisuus, itseriittoisuus, omillaan toimeen tuleminen; itsevaltius
autarkkinen omavarainen, autarkian mukainen
autentia aitous, oikeaperäisyys
autentikoida varmistaa aitous, aidontaa, todentaa
autenttinen aito, aitoperäinen
auteur tekijä [otöö´r]
autismi psyykkinen kehityshäiriö, jossa yhteys muihin ihmisiin on vakavasti häiriytynyt tai lähes katkennut; sisäänpäin kääntyminen, (sairaalloinen) omiin ajatuksiin vaipuminen
autistinen ihminen, jolla on autismi; autismille ominainen
auto- itse-, oma-, automaattinen; autoa koskeva
autobiografia omaelämäkerta, ihmisen itsestään kirjoittama biografia
autodidakti itseoppinut
autoerotiikka omaan itseen kohdistuva erotiikka
autofiktio teoslaji, jossa tekijä käyttää omaa nimeään kertojalle ja päähenkilölle, mutta ilmoittaa teoksensa fiktioksi
autografi omakätinen kirjoitus, etenkin nimikirjoitus
autoimmuuni omaa kudosta vastaan immuuni
autoimmunisaatio immunisoituminen omaa kudosta vastaan, autoimmuunitauti
autokefaalinen riippumaton, hallinnoltaan itsenäinen (kirkko)
autoklaavi painekeitin
autokraatti itsevaltias
autokratia itsevaltius
autologinen eliöstä itsestään peräisin oleva: sana, joka itse kuuluu määrittelemänsä käsitteen alaan
automaatio automaattiseksi tekeminen, automatisointi
automaatti laite tai järjestelmä, joka itsenäisesti suorittaa jonkin suhteellisen mutkikkaan tehtävän; (yhdyssanan alkuosana myös:) automaattinen
automaattikirjoitus väitetty yliluonnollinen ilmiö, jossa esim. kuollut ohjaa kirjoittajan kättä
automaattinen itsetoimiva, itsestään tapahtuva t. toimiva
automarket suurmyymälä, hypermarket
automatiikka automaattilaitteisto t. sen käyttö t. sen toiminta
automatisoida tehdä automaattiseksi
autonomia sisäinen itsehallinto; "sisäinen itsenäisyys"
autonominen omista asioistaan määräävä, autonomian omaava; sisäsyntyinen; tahdosta riippumaton (hermosto)
autopilotti automaattinen ohjauslaite, automaattiohjaus
autoplastia ihmisen t. muun eliön oman kudoksen siirto toiseen paikkaan
autoplastinen autoplastiaan kuuluva
autopsia ruumiinavaus
autorisoida = auktorisoida
autoritaarinen hallitsemaan ja määräilemään pyrkivä; käskyvaltaan perustuva
autoritatiivinen paremmin: auktoritatiivinen
autosomi kromosomi, joka ei ole sukupuolikromosomi
avant-garde kärkijoukko, etujoukko [avantgarde t. avãgárd]
avantgardismi Uusien ilmaisukeinojen kokeilu taiteessa.
avatar (sijais)hahmo, käyttäjää edustava hahmo virtuaalisessa maailmassa
avatara jumalan, etenkin Višnun, ruumiillistuma (hindulaisuudessa)
avec seuralaisen kera; seuralainen; konjakin t. liköörin kanssa [avek t. avék]
aversio torjuminen, inho, vastenmielisyys
aviisi (vanhahtavasti, leikillisesti) sanomalehti
avis ilmoitus, lyhyt kirjallinen tiedonanto; lintu [avis t. avíi]
avisointi pankin ilmoitus saapuneesta tai suoritettavasta maksusta
avokado eräs puulaji (Persea americana) ja sen hedelmä [avokaado t. avokado]
ayrshire eräs Suomessa yleinen nautarotu [eišiir]
azeri erääseen lähinnä Azerbaidžanissa asuvaan kansaan kuuluva; tämän kansan kieli
baari pienehkö liiketila yksinkertaista ruokailua tai juomista varten; tila, jossa tarjoillaan juomia korkean pöydän ääressä; pienmyymälä; eräs paineen yksikkö
baasis perusta, pohja, lähtökohta
baby = beibi [beibi]
baby shower vauvakutsut [beibi shauə(r)]
babysitter lapsenvahti; vauvanistuin [beibisitter]babysitter [beibisitter]
bacchus viininjuonti, alkoholin käyttö juhlimiseen, "kosteat juhlat; taipumus sellaiseen; viininjumala [bakkus]
backgammon eräs kahden hengen lautapeli, jota usein pelataan rahapanoksin [bäk-gämön]
bagatelli pikkuseikka, mitätön asia: pieni musiikkikappale, näytelmä tai kirjallinen teos
bagatellisoida vähätellä, väheksyä, pitää bagatellina
bagel Ääntämyksen mukaista kirjoitusasua [beigel]
bahaismi eräs 1800-luvulla lähinnä islamin pohjalta syntynyt uskonto [baha'ismi]
bahuvriihi eräs yhdyssanatyyppi
baitti = byte
bajadeeri intialainen (ammatti)tanssijatar, etenkin hindulaisessa temppelissä
bakeliitti eräs kovamuovi
bakkanaali hurjat juomingit
bakteeri eräitä alkeistumallisia pieneliöitä
bakteremia bakteeriverisyys, bakteerien esiintyminen veressä
bakterio- bakteeri-
bakteriologia bakteereja tutkiva tieteenhaara
bakteriosiini yleisnimitys bakteerin tuottamille proteiineille, jotka estävät muiden bakteerien kasvua
balalaikka venäläisperäinen, kolmikulmainen, pitkäkaulainen kielisoitin
balansoida tasapainottaa; pysytellä tasapainossa
balanssi tasapaino; saldo, tilin molemmat puolet yhtä suuriksi tekevä tasoituserä; edestakaisin liikkuva koneen osa, esim. kellon liipotin
baldakiini vuodekatos, valtaistuinkatos tms.
baletti taidetanssi, joka esitetään näyttämöllä musiikin säestyksellä; taidetanssin musiikki; taidetanssia esittävä joukkue tai laitos
balkanisoida hajottaa alue valtiollisesti ja poliittisesti erillisiin, usein keskenään riiteleviin ja sotiviinkin osiin [balkkanisoida t. balkanisoida]
balladi laulelma, joka esittää jonkin (usein tunteisiin vetoavan) tarinan [ballaadi t. balladi]
balleriina baletin tanssijatar
ballistiikka heittoliikettä tutkiva tiede
ballistinen heittoliikkeessä oleva; heittoliikettä koskeva
balneo- kylpy-
balsa erään puun (balsapuu Ochroma pyramidale) pehmeä ja kevyt puuaines; eräs seuratanssi, valssin muunnos
balsami = palsami
balsamico makeahko etikka, joka on valmistettu rypälemehusta keittämällä ja käyttämällä
balsamoidan = palsamoida
baltti balttilainen ihminen
balttilainen virolainen, latvialainen tai liettualainen; erääseen indoeurooppalaisten kielten ryhmään kuuluva; sellaista kieltä puhuvaan kansaan kuuluva; Itämerta t. Itämerenmaita koskeva; (historiassa myös:) Liivinmaan saksalainen
balusteri pieni, tavallisesti päärynänmuotoinen pylväs
balustradi reunakaide tai rintanoja, tavallisesti balusterien tukema
bambu isoja, puuvartisia trooppisia heinäkasveja; sellaisen varsi rakennusaineena
banaali lattea, tylsä, tympeä, arkipäiväinen
banaani eräs trooppinen viljelykasvi (Musa paradisiaca) ja sen pitkulainen hedelmä
banalisoida tehdä latteaksi, banaaliksi
banaliteetti arkipäiväisyys, latteus, banaalisuus
band = bändi
banderolli pitkänomainen, etenkin kulkueessa kannettava juliste; paperinauha, joka on sikarin, kirjan tms. ympärillä, vyöte
bandiitti rosvo, ryöväri
bandy jääpallo; yhdyssanoissa vastaavantyyppisistä lajeista [bändy t. bändi]
banketti juhla-ateria, yleensä luonteeltaan virallinen; välitasanne, joka on tehty pengerryksen luiskaan
bankrotti vararikko
banneri pitkänomainen mainos- tms. kuva web-sivulla
bantu eräisiin keski- ja eteläafrikkalaisiin kansoihin kuuluvien nimitys
baptismi kristinuskon suunta, joka hyväksyy vain ns. uskovien kasteen
bar mitsva juutalainen juhla, jossa pojasta tulee uskonnollisesti täysi-ikäinen 13 vuoden iässä; tämän seremonian läpikäyneestä pojasta käytettävä nimitys
barbaari sivistymätön ihminen, raakalainen
barbaria sivistymättömyys, raakalaisuus
barbarismi = barbaria; vieras vaikutus, muukalaisuus kielessä
barbituraatti eräitä uni- ja rauhoituslääkkeitä
bardi muinaiskelttiläinen runonlaulaja
barista baarimestari, joka hallitsee espresson ja muiden erikoiskahvien valmistuksen
baritoni miesääni, joka on korkeudeltaan basson ja tenorin välillä; sellaisen äänen esittäjä; eräs soitin
baro- ilmanpaine-, paine-
barokki eräs taidesuunta, jolle olivat ominaisia voimakkaat, mahtipontisetkin muodot
barometri mielialojen mittaus t. sen tulos; ilmapuntari; (bridgessä) eräs kilpailumuoto
baronetti paronia alempi brittiläinen aatelisarvo
barrakuda lämpimien ja lauhkeiden merien petokaloja, "merihauki"
barreli anglosaksinen tilavuusmitta, n. 160 litraa
barrikadi katusulku
bary- paino-, raskas-
barytoni = baritoni
basaari rakennus, jossa on pieniä kauppoja; (hyväntekeväisyys)myyjäiset; itämainen kauppakatu
basaliooma tyvisolukasvain tai -syöpä
basaltti eräs vulkaaninen pintakivilaji
baseball eräs Yhdysvalloissa suosittu pallopeli, pesäpallon tapainen [beisbool]
baši-bozuki Turkissa 1800-luvulla asevoimiin värvätty mies, joka ei saanut säännöllistä palkkaa, vaan ansaitsi ryöstösaaliilla.
basilika eräs maustekasvi; siitä tehty mauste tai hajuste; antiikin ajan oikeustalo ja kaupparakennus; varhaiskristillinen, 3-5-laivainen kirkkorakennus
basiliski eräs taruhirviö, jonka katseen uskottiin tappavan; eräs eteläamerikkalainen lisko
basilli sauvamainen bakteeri; (arkikielessä myös:) taudinaiheuttaja, vaarallinen mikrobi; ohut lääkepuikko
basisti bassosoittimen, varsinkin kontrabasson soittaja
baskeri pehmeä lipaton ja lieritön päähine
bašlikki = paslikka
basso matalaäänisin soitin; matalin miesääni; matala sävelalue diskantin vastakohtana
bastardi (biologiassa) risteymä, hybridi; avioton lapsi, äpärä, varsinkin sellainen, jonka isä on ylhäistä ja äiti alhaista syntyperää; (kuvaannollisesti, yleensä väheksyvästi tai halventavasti) sekamuodoste, sekasikiö
bastioni eräänlainen linnoituksen ulkoneva osa
bat mitsva juutalainen juhla, jossa tytöstä tulee uskonnollisesti täysi-ikäinen 12 vuoden iässä; tämän seremonian läpikäyneestä tytöstä käytettävä nimitys
bataatti eräs trooppinen, perunaa muistuttava viljelykasvi; sen mukula
batisti eräs hieno pellavakankaan laji
bar mitsva juutalainen juhla, jossa pojasta tulee uskonnollisesti täysi-ikäinen 13 vuoden iässä; tämän seremonian läpikäyneestä pojasta käytettävä nimitys
baty- syvä-, syvyys-; syvänmeren-
batyskooppi tutkimusalus tai -laite, joka lasketaan meren syvyyteen
bauksiitti eräs alumiinimalmi
bavarois eräs ranskalainen makea jälkiruoka, eräänlainen kermavanukas [bavarwáa]
beaani ensimmäisen vuoden opiskelija yliopistossa
beach volley rantalentopallo [biitš voli]
beat jatsin rytminen perussyke [biit]
beatnik taiteellisista ja "kapinallisista" ihmisistä joissakin yhteyksissä käytetty nimitys, varsinkin 1950-luvun oloista puhuttaessa [biitnik]
beatifikaatio autuaaksi julistaminen
beaufort = bofori [bofoor]
bebee eräs leivostyyppi
becquerel radioaktiivisuuden mittayksikkö SI-järjestelmässä, hajoamisia sekunnissa, tunnus Bq [bekrel]
bed and breakfast aamiaismajoitus [bed änd brekfast]
beduiini arabialainen paimentolainen
beesi hiekanväri(nen), harmaan kellertävä väri
beeta kreikan kirjaimiston toinen aakkonen, isona Β, pienenä β [beetta t. beeta]
behaviorismi psykologian oppisuunta, joka korostaa käyttäytymisessä havaittavia ilmiöitä
beibi typykkä, tyttö (hellittelevästi t. vähättelevästi); vauva
beige = beesi [beež, beeš t. bees]
beigel = bagel
belladonna eräs kasvi, lemmonmarja; siitä saatu aine, jota käytetään lääkintään ja kosmetiikkaan
beluga maitovalas (Delphinapterus leucas); kitasampi (Huso huso); kitasammen mäti ruokana (kaviaarina); kylvövirvilän eli linssin (Lens culinaris) mustasiemeninen lajike
benchmark testata, koestaa; testaus, koestus [bentšmaa(r)k]
bengaalituli värillinen ilotulitusliekki
bengali eräs indoiranilainen kieli, Bangladeshin virallinen kieli
benigni hyvänlaatuinen, vaaraton (kasvain t. tauti) [beniŋni]
benji hyppääminen korkealta niin, että jalkoihin on sidottu joustava köysi, jonka varaan hyppääjä jää riippumaan [benji t. bendži]
bensiini eräs polttoaineena ja puhdistusaineena käytetty, maaöljystä valmistettu hiilivetyseos
bentoniitti eräs savilaatu, jota käytetään side- ja saostusaineena
bentseeni eräs hiilivety, C6H6
bentsoe eräs hartsi
berberi eräiden pohjoisafrikkalaisten kansoihin kuuluvien nimitys; niiden kielien yhteisnimitys (berberikielet); popliinitakki, burberry
beriberi B1-vitamiinin puutteesta aiheutuva sairaus
berliner sanomalehtien sivukoko, joka on tabloidin ja broadsheetin välissä, noin 470 mm × 315 mm [berliiner]
bermudasortsit lähes polvipituiset housut
bernhardinkoira eräs suurikokoinen koirarotu
bernsteinilainen sosiaalidemokratian erään suuntautuksen kannattaja [bernstainilainen t. bernštainilainen]
berserkki raivopäinen sotilas
berylli eräs jalokivien laji
besserwisser tiedoillaan pöyhkeilijä, oppimestarimainen [besservisser]
best practice yleinen (hyvä) käytäntö, hyvä käytäntö [best präktis]
bestman sulhasen miespuolinen avustaja häissä [bestmän]
bestseller myyntimenestys, menekkiteos
beta = beeta [beetta t. beeta]
betoni rakentamiseen käytetty sementin, hiekan, kiven ja veden seos
betonoida (arkikielessä:) tehdä kiinteäksi, lujaksi, muuttumattomaksi; päällystää, vahvistaa t. kiinnittää betonilla, valaa betoniin
bi (arkikielessä) biseksuaalinen; yhdyssanoissa myös: kaksi-, kaksois-, kahtaalle-
biathlon ampumahiihto [biatlon]
biblia Raamattu
biblio- kirja-; Raamattu-
bibliodraama Raamatun tapahtumiin eläytyminen näytelmän (draaman) keinoin [biblio-draama]
bibliofiili (vanhojen) kirjojen keräilijä
bibliofiilinen bibliofiliaa koskeva t. siihen liittyvä
bibliofilia (vanhojen) kirjojen harrastaminen, keräily
bibliografia kirjaluettelo; kirjaluetteloiden laatiminen
bibliografinen kirjojen luettelointia koskeva
bibliometria tieteellisten julkaisujen määrän ja vaikutuksen tutkimus; tutkimustoiminnan arviointi sellaisen perusteella
biblioterapia psykoterapiassa hoitomuoto, jossa käytetään hyväksi kirjoitettua sanaa (kirjoittamalla tai lukemalla)
bidee alapesuallas
biedermeier eräs tyylisuunta, Saksassa syntynyt, porvarilliseksi luonnehdittu, seurasi empireä [biidermaier]
biennaali kahden vuoden välein järjestettävä juhla, näyttely tms.
bigamia kaksinnaiminen
bigotti tekopyhä, hurskastelija
biisami = piisami
biisoni pohjoisamerikkalainen nautaeläin, buffalo, Bison bison; yhteisnimitys sille ja visentille
biitnik = beatnik
bijektio kääntäen yksikäsitteinen kuvaus (matematiikassa)
bikinit naisten kaksiosainen uimapuku
bilabiaalinen molempia huulia käyttäen äännettävä
bilateraalinen kahdenkeskinen, kahden osapuolen välinen; molemminpuolinen; (biologiassa) kaksikylkinen
bilhartsioosi halkiomatotauti
biljardi eräs peli, jota pelataan erityisellä biljardipöydällä ja -palloilla
biljoona miljoona miljoonaa, 1 000 000 000 000
binaarinen kaksikantainen; kaksikantaisen lukujärjestelmän mukainen
bingo eräänlainen numeroruutuja valitsemalla pelattava onnenpeli
bingota pelata bingoa
binomi matemaattinen lauseke, jossa on kaksi yhteenlaskettavaa
bio- elämä-, elo-, elollista luontoa koskeva t. siitä peräisin oleva; \biologinen(biologia)
bioaktiivinen elävän olennon kudoksen tms. kanssa reagoiva
bioase biologinen ase, esim. bakteerien käyttö aseena
biodiesel uusiutuvista luonnonvaroista (kuten öljykasveista) valmistettu polttoaine, joka ominaisuuksiltaan vastaa dieselöljyä [bio-diisel]
biodiversiteetti elollisen luonnon vaihtelevuus, "elämän monimuotoisuus" (etenkin asiana, jota suojellaan)
biodynaaminen eräiden luonnon toimintaa koskevien oppien mukainen (viljely)
bioelektroniikka elektroniikka, jossa käytetään hyväksi biologiaa, esim. solukalvoja mikropiireinä
bioenergia uusiutuvista luonnonvaroista saatava energia
bioetiikka etiikan haara, joka käsittelee biologian soveltamisesta (kuten geenitekniikasta johtuvia ongelmia
biogeeninen eloperäinen, elollisesta luonnosta peräisin oleva
biogeneettinen elämän syntymistä ja kehittymistä koskeva
biografi elämäkerran kirjoittaja
biografia elämäkerta
bioinformatiikka biologian informatiikka; erityisesti: solubiologian tutkimus tietokonelaskennan keinoin
biokemia tiede, joka tutkii eliöissä tapahtuvia kemiallisia ilmiöitä
biokemisti biokemian tutkija
biolasi bioaktiivinen lasi, kudoksen tai elimistön nesteen kanss reagoiva lasi
biologi biologian tutkija
biologia elämää (elollista luontoa) tutkiva tiede
biologinen biologiaan kuuluva t. perustuva; eläviä olentoja koskeva
biologismi katsomus, joka korostaa ihmisen käyttäytymisen ja yhteiskunnallisten ilmiöiden biologista perustaa
biomagnetismi eläviin olentoihin vaikuttava magnetismi [biomaŋnetismi]
biomanipulaatio ympäristöön vaikuttaminen eliölajien kantojen suuruuksia säätelemällä
biomarkkeri bioilmaisin, ominaisuus, joka ilmentää ympäristön tai eliön biologisen tilan muutosta
biomassa (jonkin alueen tms.) elävien olentojen kokonaismassa
biomekaniikka eliöiden liikkeiden tutkiminen
biometriikka biometristen asioiden tutkimus ja tekniikka
biometriikka biometrinen tutkimus t. tekniikka
biometrinen kehon mitattavissa olevia ominaisuuksia koskeva t. niihin perustuva
biomi ilmastoalueelle ominainen eliöyhteisöjen kokonaisuus
biomuovi luonnossa hajoava muovi
bioniikka eläviä olentoja jäljittelevien koneiden rakentaminen, sen tekniikka t. tutkimus; elollisessa luonnossa hyviksi osoittautuneiden rakenteiden käyttö malleina teknisten laitteiden suunnittelussa
bioninen bioniikkaan kuuluva t. perustuva
biopankki biologisten näytteiden kokoelma, johon liittyy tietoja näytteiden antajin terveydestä ja siihen vaikuttavista seikoista
biopolttoaine uusiutuvista luonnonvaroista saatava polttoaine, esim. polttopuu tai öljykasveista saatava polttoöljy
biopsia näytepalan ottaminen elävästä kudoksesta (ja sen tutkiminen)
biorytmi kuvio, jonka väitetään kuvaavan ja ennustavan yksilön elämän eri alueiden rytmejä; eliöiden toimintojen jaksollisuus
biosfääri se maapallon pintavyöhyke, jossa esiintyy elämää, elollisen luonnon muodostama "kerros" maan pinnalla
biosidi eliöille myrkyllisten aineiden yleisnimitys
biosimilaari biologinen lääke, joka on kehitetty samantapaiseksi kuin jokin aiempi biologinen lääke ja vertailukelpoiseksi sen kanssa
biostatistiikka biologisten ilmiöiden tilastollinen tutkiminen [bio-statistiikka]
biotaide taide, joka käyttää eläviä olentoja (esim. bakteereja tai sammalia) taideteoksen osana
biotekniikka elävien solujen tai niiden osien hyväksikäyttöön perustuva tekniikka [bio-tekniikka]
bioterrorismi biologisia aseita kuten bakteereja ja viruksia käyttävä terrorismi
biotooppi eliöyhteisön elinympäristö
biotunniste biometrinen tunniste
bipolaarinen kaksinapainen, kahteen suuntaan vetävä t. menevä [bi-polaarinen]
bis toinen, uudempi muunnelma; lisätty kohta; kahdesti
biseksuaalinen sellainen, jonka seksuaalisuus suuntautuu sekä omaan että vastakkaiseen sukupuoleen, "bi"
bisnes liike-elämä, kaupallinen maailma; liiketoimi
bistro yksinkertainen ravintola nopeaa ruokailua varten
bitter eräs oluttyyppi, ale-olut, joka on maultaan kuivahko, "katkera", runsaasti humaloitu
bitti binaarisen lukujärjestelmän numero (0 tai 1); sellaisen fyysinen esitys; informaation perusyksikkö
bitumi luonnonasvaltista t. maaöljystä valmistettu sidosaine, joka ei sisällä kiviainesta
blanketti lomake
blanko välilyönti, tyhjämerkki; tyhjä, täyttämätön, avoin [blaŋkko t. blaŋko]
blastula rakkula-aste, eräs eläinalkion kehitysaste
blazer = bleiseri [bleizer]
blefaro- silmäluomi-
bleiseri irtotakki
blend sekoite
blended sekoitettu, sekoite- [blendid]
blini eräänlainen makeuttamaton ohukainen
blogata pitää blogia
blogi päivänkirjan tapainen sivu tai sivusto webissä
blokadi saarto
blokki ryhmittymä, liittoutuma (esim. puolueiden tai valtioiden); (tilastotieteessä:) lohko; postimerkkien pienoisarkki; (lääketieteessä:) katkos, salpautuma; eräs vesijäähdytysjärjestelmän osa; (aiemmin myös:) lehtiö
blondi tyhmä (vaaleatukkainen nuori) nainen, "kana"; vaaleaverikkö, vaaleatukkainen (yleensä vain naisesta)
blondiini vaaleaverikkö
blues eräänlainen 12-tahtinen sointujakso; jatsin tai muun musiikin muoto, joka käyttää sellaisia rakenteita; (sitaattilainojen osana myös:) apeus, alakuloisuus [bluus t. bluuz]
bluetooth eräs lyhyen kantaman langaton datansiirron tekniikka [bluutuuþ]
bluffata hämätä, huiputtaa, fuskata
bluffi hämäys, huiputus
boa suuria kuristajakäärmeitä, heimo Boidae, erityisesti varsinainen boa eli kuningasboa Boa constrictor; naisten turkis- tai höyhenkaulus, puuhka
boarding card maihinnousukortti, laivaan tai lentokoneeseen mentäessä tarvittava todistus matkustusoikeudesta [boo(r)dinŋ kaa(r)d]
bobby englantilaisen, varsinkin lontoolaisen poliisikonstaapelin kutsumanimi [bobbi t. bobi]
bodata (ark.) harjoittaa kehonrakennusta, bodybuilding
bodi naisten ja lasten yksiosainen vartalonmyötäinen (alus)asu; (ark.) (lihaksikas) vartalo t. voima
bodybuilding kehonrakennus, "bodaus", liikunta lihaksiston kehittämiseksi [bodi-bildiŋ]
bofori vanha tuulen voimakkuuden yksikkö
boheemi epäsovinnaista elämää viettävä ihminen, usein taiteilija
boikotoida harjoittaa boikottia
boikotti yrityksen, yhteisön tms. toiminnan vaikeuttaminen syrjinnällä
boileri höyrykattila; kuumavesisäiliö
boke valokuvassa olevien epätarkkojen alueiden esteettiset ominaisuudet
bokmål kirjanorja, norjan yleiskielen toinen muoto nynorskin rinnalla [buukmool]
boksari erääseen Kiinassa vuoden 1900 tienoilla vaikuttaneeseen, ulkovaltojen herruutta vastaan taistelleeseen liikkeeseen kuulunut henkilö
bokseri eräs tylppäkuonoinen koiratyyppi
bokserimoottori vastaiskumoottori
boksi (opiskelijan) alivuokralaisasunto; laatikko (myös kuvaann.); eräänlainen viestintäjärjestelmä; kromilla päällystetty vasikannahka
bolero eräs espanjalainen tanssi; eräänlainen lyhyt naisten jakku [bolero t. boléero]
bolsevikki bolsevismin kannattaja
bolsevismi Venäjällä syntynyt kommunismin suuntaus, joka pääsi valtaan v. 1917
bona fide hyvässä uskossa, vilpittömällä mielellä [bona fide t. bonaa fidee]
bonapartismi sotilasjohtajien pyrkimys saada ylin valtiovalta itselleen t. muuten sekaantua politiikkaan; (historiassa) Bonaparte-suvun kruununvaatimusten kannattaminen
bondi joukkovelkakirjalaina, joukkolaina
bonetti naisten lierihattu, joka sidotaan nauhoilla leuan alle
bongari lintuharrastaja; havainnoistaan lukua pitävä ja niillä kilpaileva lintuharrastaja
bongata kerätä "pinnoja" havainnoista tms.
bongo eräs etenkin tanssiorkesterissa käytetty kevyt rumpu; eräs länsiafrikkalainen antilooppilaji, Boocerus euryceros
boniitti eräs suurikokoinen kalalaji, Katsuwonus pelamis
bonobo eräs ihmisapinalaji, muistuttaa simpanssia
bonsai ruukkupuu
bonus lisä, hyvitys [bonus t. boonus]
booli juoma, joka tarjoillaan suuresta maljasta, yleensä alkoholipitoinen
bootleg konsertissa luvatta tehty äänite (tai ääni- ja kuvatallenne), laiton keikkatallenne [buutleg]
bordelli rakennus tai laitos prostituutiota varten
bordyyri (kirjan) koristereunus; (maton tms.) kehysmäinen reuna
boreaalinen pohjoinen
borssi eräs slaavilaisten kansojen keittotyyppi, joka sisältää runsaasti punajuurta
bosoni eräs alkeishiukkasten tyyppi (hiukkasia, joiden spin on kokonaisluku)
botaanikko kasvitieteilijä
botaaninen kasvitieteellinen
botaniikka kasvitiede
botanisti kasvitieteilijä
botti = robotti
botuliini eräs voimakas hermomyrkky
botulismi botuliinin aiheuttama erittäin vaarallinen ruokamyrkytys
bouillabaisse ranskalainen keittotyyppi [bujabés]
bouquet viinin tuoksujen kokonaisuus (hyvästä viinistä puhuttaessa) [bukee t. bukée]
bourbon amerikkalainen mallasviski [böörbön]
bourgogne burgundi (viini) [burgónj]
boutique (pieni, tasokas, kallis) muotituotteiden myymälä [butík]
braatvursti eräs mausteinen makkaratyyppi
brady- hidas-, harva-
brahmaani Intian (hindujen) ylimmän kastin (pappiskastin) jäsen
brahmalaisuus Veda-kirjoihin perustuva intialainen uskonto t. uskontojen ryhmä
braillekirjoitus sokeainkirjoitus, pistekirjoitus
brakiaalinen olkavarsi-, käsivarsi-; eturaaja-
braky- lyhyt-
brandata = brändätä [brändätä t. brandata]
brandi = brändi [brändi t. brandi]
brandy viinistä tislattu viina, usein pitkään tynnyrissä kypsytetty [brändi]
bravo hyvä! loistava!
bravuuri taituruus; esitys, jolla osoitetaan taituruus
break-dance eräs 1970-luvulla syntynyt katutanssin tyyli, jolle on ominaista temppuilu (akrobatia) [breik-daans]
bretoni Bretagnessa puhuttu kelttiläinen kieli; Bretagnen keltti
breviaario (katolinen) rukouskäsikirja
brevis kaksoiskokonuotti
bridge eräs neljän hengen korttipeli, maailman tunnetuimpia taitopelejä [bridše t. bridž t. bridse]
briefing briiffaus [briifiŋ]
briiffata esittää olennaista, tiivistettyä tietoa (valmennuksena johonkin); antaa tarkkoja ohjeita; jättää toimeksianto
briketti melko irtonaisesta aineesta (esim. turpeesta) kokoon puristamalla tehty isohko kappale
briljantti loistava, erinomainen; eräs jalokivien, varsinkin timantin, hiontamuoto; lasin tms. vastaava hiontatapa
briljeerata loistaa (esiintymisellään); osoittaa kerskailevasti taitoaan
britti Ison-Britannian asukas; (historiassa) erääseen kelttiläiseen heimoon kuuluva
broadsheet suuri sanomalehtikoko, Suomessa yleensä 400 mm × 560 mm [broodšiit]
brodeerata kirjoa
brodyyri koruommel; kirjoreunus
broileri teuraaksi kasvatettava kananpoika; kokematon nousukas
brokadi silkkikangas, joka on kirjailtu (jalo)metallisella langalla
bronkiitti keuhkoputken katarri, keuhkoputkentulehdus
bronko- keuhkoputki(sto)-
brossi rintaneula
brosyyri esittelylehtinen
bruksismi hampaiden narskuttelu (nukkuessa)
brunch = brunssi [brantš]
brunetti ruskeatukkainen (nainen)
brunssi myöhäisaamiainen, varhainen lounas, aamiaisen ja lounaan välimuoto
brutaali karkea, raaka, julma, häikäilemätön (ihminen t. teko); (nyk. myös:) erittäin kova, raju (esim. myrsky)
brutto kaikkineen, kokonaan, vähentämättä (esim. päällyksen painoa t. veroja)
bruttorekisteritonni aluksen rungon tilavuuden yksikkö, 2,83 m⊃3
bryo- sammal-
bryofyytti sammal (kasvitieteellisesti)
brändi yleisön mielikuva tuotteesta, tuotekuva; tavaramerkki, tuotenimi
brändätä muodostaa brändiksi, tehdä tuotteesta brändi mm. mainonnalla
buddhalaisuus uskonnollistyyppinen suuntaus, jonka Siddhartha Gautama Buddha perusti n. v. 500 eKr. [buddalaisuus t. budhalaisuus]
budjetoida ottaa budjettiin
budjetti tulo- ja menoarvio, talousarvio
budo yhteisnimitys itämaisille, etenkin japanilaisperäisille itsepuolustus- ja taistelu-urheilulajeille
budoaari naisten pukeutumishuone [buduaari t. budoaari]
buffalo = biisoni
buffetti virvokkeiden tai ruuan tarjoilu(paikka) etenkin juhlissa yms.; kaappi, jossa säilytetään tarjoiluastioita
bugi (tietokoneohjelman) virhe
bukee = bouquet
buklee eräänlainen karheapintainen kangas
buldogi eräs tylppäkuonoinen koiratyyppi
bulevardi (usein leveä) puistokatu, puiden reunustama katu [bulevardi t. bulevaardi]
buliimikko bulimiam vaivaama, ahmimishäiriöinen
bulimia ahmimishäiriö, syömähimo, sairaalloinen syömishalu, johon liittyy oksentelua
buljonki = puljonki
bulkki massatavara; (kirjapainoalalla:) paperin paksuuden ja neliömassan suhde
bulla paavin virallinen kiertokirje
bulldoggi eräs tylppäkuonoinen koiratyyppi
bulletiini tiedotuslehti, usein päivittäinen t. muuten säännöllinen
bullshit roska, hölynpöly, varsinkin näennäisen korkealentoinen puhe, jossa ei ole sisältöä [bulšit]
bulvaani näennäistoimija; (metsästäjän käyttämä) houkutuslintu, -kuva
bumerangi heittäjälleen palaava heittoase tai -lelu; yleisesti jostakin, joka palaa takaisin (lähettäjälle tms.)
bungalow eräänlainen kevytrakenteinen yksikerroksinen asuinrakennus; eurooppalaisten asuinrakennus Intian [buŋŋalov]
bunkkeri kiinteä taisteluasema, tulikorsu, etenkin vahvasti linnoitettu (betonipesäke); merenkulussa: polttoainesäiliö; golfissa: hiekkaeste
burberry popliinitakki, berberi [bööberi]
burgundi eräs väri; Burgundin (Bourgognen) viini; erään muinaisen germaaniheimon jäsen
burka islamin piirissä käytetty, yleensä sininen kasvot peittävä naisten vaate, jossa on silmien kohdalla verkollinen aukko
burleski karkean sukkela
burnout työuupumus, työstä johtuva henkinen "loppuunpalaminen" [böönaut t. böörnaut]
burrito rullaksi kääritty lihalla, pavuilla tms. täytetty tortilla, joka yleensä syödään käsin
bushel eräitä anglosaksisia tilavuusmittoja, noin 35–36 litraa [buššel t. buššel]
bushmanni = busmanni [bušmanni]
business = bisnes [bisnes t. biznis]
business-to-business yritykseltä yritykselle (-myynti) [bisnes tu bisnes]
busmanni erään lyhytkasvuisen eteläafrikkalaisen kansan jäsen
butler miespalvelija, hovimestari (yksityistaloudessa) [batler]
buukata varata (ennalta)
buumi noususuhdanne, nopean kasvun t. muun myönteiseksi koetun kehityksen kausi
buuri hollantilaisperäinen Etelä-Afrikan asukas
buutata käynnistää (tietokone) uudestaan; käynnistyä
byrokraatti virkavaltainen henkilö; virkamies, virkailija
byrokraattinen virkavaltainen, byrokratian mukainen
byrokratia virkavaltaisuus; virkakoneisto; asioiden muodollinen käsittely, muotovaatimukset
byroo toimisto, virasto (arkikielessä)
bysanttilainen muinaiseen Bysanttiin (Itä-Roomaan) kuuluva t. sille ominainen
byte peräkkäisten bittien kokonaisuus, tav. kahdeksan bitin mittainen, "tavu" [byte t. bait]
bägi kassi, laukku, reppu, pehmeä pakkaus
bändi orkesteri, joka esittää ns. kevyttä musiikkia
cache välimuisti, datan tilapäinen välivarasto [käš]
caffè latte = latte [kaffée latte]
cajun Yhdysvaltain Louisianan alueen kulttuurin ilmiöistä käytetty nimitys [keidžön]
call center työpiste, jossa käsitellään paljon puheluja [kool senter]
call-girl puhelintyttö, prostituoitu, joka sopii tapaamisista puhelimitse [kool-gööl]
calvinismi = kalvinismi
cameo-rooli kuuluisuuden lyhyt, ennalta ilmoittamaton esiintyminen elokuvassa
camp viihteen, taiteen, elämäntavan tai yleensä kulttuurin muoto, jolle on ominaista provosoivuus [kämp]
camping leirintä, telttamatkailu; leirintäalue [kämppiŋ t. kämpiŋ]
canasta eräs neljän hengen korttipeli, jossa kerätään yhdistelmiä; seitsemän samanlaisen kortin yhdistelmä siinä
cancan eräs kabareeohjelmien tanssiesitys [känkän t. kaŋkan t. kãkã´]
capriccio = kapriisi [kaprítšo]
cartesiolainen = kartesiolainen
case tapaus, keisi [keis]
case study tapaustutkimus, esimerkkinä tutkittava tapaus [keis stadi]
casus (oikeus)tapaus; sijamuoto, kaasus [kaasus]
casus belli sodan (muodollinen) aihe t. syy [kaasus bellii]
catering ateriapalvelu, valmisaterioiden toimittaminen lentokoneisiin, juhliin yms. [keiteriŋ t. keitöriŋ]
cayennepippuri eräistä paprikoista valmistettava voimakas mauste [kajennepippuri]
cd määrätynlainen laserlevy [seedee]
cd-rom eräänlainen datan tallentamiseen käytetty cd-levy, "romppu" [seedee-rom]
celsiusaste lämpötilan yksikkö, tunnus °C [selsius-aste]
cembalisti cembalon soittaja [tšembalisti]
cembalo eräs kosketinsoitin, pianon edeltäjä [tšembalo]
cent vaihtoraha eräissä maissa, mm. Yhdysvaltain dollarin sadaosa, tunnus ¢ [sent]
centurio = kenturio [kenturio t. senturio t. kentúrioo]
cesium metallinen alkuaine, kemiallinen merkki Cs [keesium]
ceteris paribus muuten samoin ehdoin, samoissa oloissa [keeteriis paribus]
cha-cha-cha eräs mambosta kehittynyt latinalaisamerikkalainen tanssi [tšatšatšaa t. tsatsatsaa]
chador = t¨ador [tšador]
chanson ranskalaisperäinen keveä, kansanomainen laulutyyppi [šaanson t. šãsõõ´]
chansonette pikkulaulu, laulelma [šaansonette t. šãsõnét]
chapati intialaisperäinen ohut, nostattamaton, pannulla paistettava leipä [tšapati]
charleston eräs tanssi, saanut nimensä Yhdysvaltain Charlestonin kaupungista [šarleston t. tšaa(r)lston]
charmantti viehättävä, charmikas [šarmantti]
charmi viehättävyys, viehätysvoima [šarmi]
charter tilauslento (yleensä yhdyssanan osana: charterlento) [šartter t. tšaarter t. sartter]
chat = sätti [tsät t. tšät]
chàteau viinitila Ranskassa [¨atoo]
chateaubriand naudan sisäfileestä määrätavalla valmistettu pihvi [šatobriã´ t. šatobriaand]
chauvinismi = sovinismi [šovinismi]
chia eräs kasvi (Salvia hispanica); sen ruuaksi käytettävät siemenet [tšiia]
chic tyylikäs, aistikas, muodikas; tyylikkyys jne. [šik]
chinchilla = sinsilla [tšintšilla]
chip pieni "siru", joka sisältää integroidun piirin; perunalastu (vrt. chipsit) [tšip t. tsip]
chippendale eräs huonekalutyyli, syntyi 1700-luvulla rokokoon yhteydessä [tšippendeil]
chippi = chip [tšippi t. tsippi]
chipsit perunalastut [tšipsit t. tsipsit t. sipsit]
ciabatta eräs leipätyyppi [tšabatta t. tšábatta ]
cicero kirjapainoalan mittayksikkö, 12 typografista pistettä [sisero]
cirrus untuvapilvi [sirrus t. kirrus]
city suurkaupungin liikekeskusta; suurkaupunki; yhdyssanoissa: (suur)kaupunkilaistyylinen, moderni [siti]
civis yliopiston opiskelija, joka on opiskellut vähintään vuoden [kiivis]
clou (ohjelman) huippukohta [kluu]
cocktail seos, sekoitus; erityisesti: alkoholi- ja muiden juomien seos [kokteil]
coda = kooda [kooda]
coffee shop amerikkalaistyylinen kahvila, joka tarjoilee erikoiskahveja; (Alankomaissa usein:) kahvila, jossa myydään myös kannabistuotteita [kofi šop]
cogito "ajattelen, siis olen olemassa" -periaate; ihmisen tietoisuus olemassaolostaan; tiedostava ja ajatteleva minä, minuus [kogito t. kogitoo]
coitus yhdyntä [koitus]
college useiden oppilaitostyyppien nimitys anglosaksisissa maissa; eräs puserotyyppi [kolidž t. kolidš t. kolids]
collie koirarotu(joukko), skotlanninpaimenkoira, "lassie" [kollie t. koli]
comeback (näyttävä) paluu (julkisuuteen) [ambäk]
commedia dell'arte kansanomainen näytelmälaji, joka kukoisti etenkin Italiassa 1500-luvulta 1700-luvulle [komméedia dellárte]
comme il faut "niin kuin pitää", mallikelpoisesti [komilfóo]
commitment sitoutuminen (tavoitteeseen tms.) [komítment]
common sense terve järki [komon sens]
confit hitaasti omassa rasvassaan kypsennetty liha [kõfii]
connaisseur tuntija [konesöö´r]
contact center palvelupiste, johon asiakas voi ottaa yhteyden eri viestintäkanavilla [kontäkt senter]
contra vastaan; (historiassa) erääseen Nicaraguan aseelliseen liikkeeseen kuuluva [kontra t. kontraa]
controller yrityksen toimihenkilö, joka ylimmän johdon apuna seuraa ja analysoi yrityksen liiketaloudellista kehitystä; vastaava henkilö julkisessa laitoksessa tms. [kontroller t. kontróuler]
cookie eväste [kuuki]
cooler juomaseos, jossa on virvoitusjuomaa ja valkoviiniä tai muuta alkoholijuomaa; viilennin, viilennysastia tai -laite [kuuler]
copy tekstinkirjoittaja, copywriter; (mainos)teksti; kopio [kopi]
copyright tekijänoikeus, varsinkin sen taloudellinen puoli (kopiointioikeus) [kopirait]
copywriter tekstinkirjoittaja (mainostoimistoalan ammattina) [kopirait(t)er]
coroner kuolinsyyntutkija (anglosaksisissa maissa)
cortex (aivojen) kuoriosa, kuorikerros
cosplayata = kossata [kospleiata]
coulombi sähkövarauksen yksikkö SI-järjestelmässä, tunnus C [kulombi]
country eräs iskelmämusiikin laji, syntynyt Yhdysvalloissa kansanlaulujen pohjalta [kantri]
couscous = kuskus (suurimo t. ruoka) [kuskus]
cover musiikkikappaleen jäljitelmä, "lainakappale" [kover t. kaver]
cowboy ratsastava karjapaimen Yhdysvalloissa, etenkin "Villissä Lännessä" [kauboi]
crack eräs voimakas huume; (tietotekniikassa:) ohjelma, jolla murretaan toisen ohjelman kopiointisuojaus tai käyttörajoitus [kräk]
cracker = krakkeri
crazy = kreisi [kreisi t. kreizi]
credit kredit; luotto [kredit t. kreedit]
credo kristillinen uskontunnustus, erityisesti jumalanpalveluksena esitettynä; sitä vastaava osa messumuotoisessa sävelteoksessa [kreedo]
crème fraiche ranskankerma, miedosti hapatettu kerma [kremfréš]
croissant = kroissantti [kroissant t. kruasã´]
cross-kitchen keittotaito, joka yhdistelee eri ruokakulttuureita, monikulttuurinen keittiö, sekoitekeittiö [kroos-kitšen]
cross-media medioidenvälinen, eri medioita yhdistävä t. yhdessä käyttävä [kroos-media t. kroos-miidiəen]
csárdás eräs unkarilainen tanssityyppi [tšaardas t. tšaardaaš]
cum laude approbatur eräiden arvosteluasteikkojen(approbatur)\ osa, 'kiittäen hyväksytään'; oppiaineen keskitason opintojen yhteisnimitys vanhassa korkeakouluopintojen järjestelmässä [kum laude aprobaattur t. kum laude aprobáatur]
cumulus eräs pilvimuoto, kumpupilvi [kumulus]
cunnilingus suuseksi, jonka kohteena ovat naisen sukupuolielimet [kunniliŋŋus]
cup pudotuspeli: kilpailujärjestelmä, jossa hävinnyt putoaa pois jatkosta; sellaisen (kierto)palkinto [kap t. kup]
curling eräs peli, jossa liu'utetaan isoja kivikiekkoja jäällä [köölinŋ t. köörlinŋ t. kurliŋ]
curriculum vitae ansioluettelo [kurrikulum viittee t. kurríkulum viitee]
curry eräiden mausteseosten yleisnimitys; kastikemainen ruoka, jossa on käytetty kyseistä mausteseosta [karri t. kari]
CV = curriculum vitae [seevee]
cyber- = kyber- [saiber]
da capo alusta alkaen uudestaan [da kaappo t. da kaapo]
daami naisseuralainen; hienostonainen; kuningatar šakkinappulana (arkik.)
dadaismi eräs naivistinen taidesuunta [dada'ismi]
dakryo- kyynel-
daktylo- sormi-
daktyloskopia sormenjälkitutkimus
daktyyli aleneva kolmitavuinen runojalka; (musiikissa:) tasasävelinen, jälkiosaltaan kahtia jakautunut iskuala; muinaisen Kreikan taruston haltija, jollaisten uskottiin keksineen metallien takomisen
dalai-lama lamalaisuuden hengellisen johtajan nimitys
dalton eräs massan yksikkö, jota käytetään atomi- ja molykyylimassojen ilmaisemiseen
damaski nilkansuojus, nilkkain, säärys
damaskiteräs juovikas teräslaji, joka on hitsattu kovuudeltaan vaihtelevista teräslangoista
damaskoida hitsata teräs pinnaltaan juovikkaaksi; (heraldiikassa:) koristella kiemuroin
dance macabre kuolemantanssi [dans makaabre t. dããs makáabr]
dandy keikari [dändi]
darvinismi Charles Darwinin kehittämä oppi evoluutiosta; tätä oppia olennaisilta osin vastaava oppi
das Ding an sich olio sinänsä, itsessään [das diŋ an zih]
data aineisto tai aineiston osa, joka koostuu luvuista tai on muuten automaattiseen käsittelyyn sopivassa muodossa
datanomi tietojenkäsittelyn perustutkinnon opistossa tai ammattikorkeakoulussa suorittanut henkilö
datatekniikka datan käsittelyn tekniikka
dateerata päivätä, merkitä päivämäärä; ajoittaa, määrittää (muinaislöydön tms.) syntyhetki tai ikä
datiivi sijamuoto, joka osoittaa, kenen hyväksi tai vahingoksi jokin tapahtuu
datša huvila (Venäjällä ja aik. Neuvostoliitossa)
dau kauppalaivatyyppi, johon kuuluu latinalaispurje ja jota käytetään Itä-Afrikan ja Arabian rannikolla
de facto tosiasiallisesti, todellisuudessa, itse asiassa [de fakto t. dee faktoo]
de jure oikeudellisesti, oikeusjärjestyksen mukaan, lain kannalta [de juure t. dee juure]
de luxe loisto-, luksus-
deadline määräaika, johon mennessä työn on valmistuttava [dedlain]
dealer = diileri [diiler, diilö(r)]
debatti julkinen väittely, kiistely
debentuuri obligaation luonteinen arvopaperi
debet veloituspuoli (tilinpidossa) [debet t. deebet]
debiili heikkomielinen
debit maksu-; debet
debitoida veloittaa
debytantti ensiesiintyjä, debyytin suorittaja
debytoida esiintyä ensi kerran, suorittaa debyytti
debyytti ensiesiintyminen, etenkin taiteilijan ensimmäinen julkinen esiintyminen
décolleté = dekoltee [dekoltee t. dekoltée]
decrescendo (musiikkiterminä:) hiljeten, heiketen [dekrešéndo]
dedikoida omistaa t. varata jollekulle, jollekin tai johonkin käyttöön
deduktiivinen päättelevä, päättelyä koskeva, deduktioon perustuva t. liittyvä
deduktio päättely, etenkin erityisen väittämän johtaminen yleisestä
defaitismi tappiomieliala, antautumishenki [defetismi]
defekaatio (nesteen) kirkastaminen; ulostaminen
defekoida kirkastaa (nestettä); ulostaa
defensiivi puolustus, puolustautuminen (et. sodassa); puolustuksellinen toimenpide
defensiivinen puolustuksellinen, puolustautuva (mm. sodassa)
defenssi puolustus, puolustautuminen (et. psykologian käsitteenä)
deffa (puhekielessä) defibrillaattori
defibrillaattori laite, jolla annetaan sähkösysäyksiä rytmihäiriön korjaamiseksi ja sydämenpysähdyksen hoitamiseksi
definiitti määräinen, sellainen, jonka jokin määrää, rajoittaa
definitiivinen lopullinen, ratkaiseva
definitio määritelmä
deflaatio rahan arvon nousu
deflatoida aiheuttaa deflaatiota; tehdä deflaation huomioon ottavia muunnoksia laskelmien rahasummiin
deflatorinen rahan arvoa laskeva, deflaatiota edistävä
deformaatio muodon muuttaminen (etenkin huonompaan suuntaan); epämuodostuma
degeneraatio rappeutuminen, degeneroituminen
degeneroitua rappeutua; surkastua; supistua; huonontua suvustaan
degressio väheneminen, pieneneminen; vähentäminen
dehydraatio nestehukka, kuivuminen
deifikaatio jumalallistaminen
deiktinen osoittava, viittaava
deindustrialisaatio teollisuuden osuuden väheneminen [de-industrialisaatio]
deismi katsomus, jonka mukaan Jumala on luonut maailman mutta jättänyt sen sitten toimimaan (säätämiensä) luonnonlakien mukaan
déjà-vu tunne siitä, että jokin kokemus on oudolla tavalla tuttu, aiemmin koettu [dežavýy]
deka- etuliitteenä SI-järjestelmässä 10-kertaisuutta ilmaisemassa (tunnus: da, aik. myös D)
dekaani yliopistossa tiedekunnan tms. puheenjohtaja; eräänlainen hiippakunnan virkamies (hiippakuntadekaani); eräs hiilivety (C10H22)
dekabristi Venäjällä v. 1825 puhjenneen kapinan osallistuja
dekadenssi rappeutuminen, veltostuminen, usein "hienostuneeksi rappioksi" ajateltuna
dekanaatti (yliopiston tiedekunnan tai vastaavan) dekaani ja varadekaanit yhdessä
dekadentti rappeutunut; erään Ranskassa 1870-luvulla esiintyneen tyylisuunnan edustaja
dekadi kymmenluku; suuruusluokka, kertaluokka; (historiassa) Ranskan vallankumouskalenterin 10-päiväinen viikko; logaritmisen taajuusvälin yksikkö, tunnus dec
dekalogi (Raamatun) kymmenen käskyä
dekantoida erottaa neste siinä olevasta saostumasta varovasti kaatamalla
dekantteri keitinlasi
dekkari salapoliisiromaani
dekki nauhuri, jossa ei ole kaiuttimia eikä päätevahvistinta
deklamatorinen lausunnallinen; mahtipontinen
deklamoida lausua (etenkin mahtipontisesti esiintyen)
deklaraatio julistus; selostus, ilmoitus
deklaratiivinen tiedottava, selittävä, toteava, ilmoittava
deklinaatio nominien taivutus(luokka); eranto, magneettisen ja maantieteellisen pohjoisen välinen kulma; tähden kulmaetäisyys taivaan ekvaattorista
dekokti keite
dekoltee avokaulainen, syvään uurrettu; naisen puvun yläosan syvään uurrettu leikkaus; kaulan ja rintojen välinen alue ihossa
dekompositio hajottaminen; osiin jako, hajotelma; hajoaminen [de-kompositio]
dekonstruktio eräs filosofian ja kirjallisuudentutkimuksen menetelmä, jossa vakiintuneita käsityksiä "puretaan" [de-konstruktio]
dekoodata purkaa koodi, muuntaa koodatusta muodosta selväkieliseksi t. muuten käyttökelpoisemmaksi [de-koodata]
dekoraatio koriste, somiste; koristeleminen; lavastus, kulissit; kunniamerkin antaminen; kunniamerkki
dekoratiivinen koristeellinen
dekoroida koristaa, somistaa; antaa kunniamerkki
dekreetti säädös, määräys
dekriminalisoida poistaa rangaistavuus eli kriminalisointi [de-kriminalisoida]
dekstro- oikea-, oikeakätinen
dekstroosi glukoosin eli rypälesokerin tietynlainen muoto, D-glukoosi
deleetio (biologiassa) häviämä, puuttuma
delegaatio valtuuskunta, lähetystö
delegitimaatio legitiimisyyden murtuminen, häviäminen
delegoida valtuuttaa, antaa alaiselle t. alemmalle viranomaiselle oikeus itse ratkaista asia
deletoida hävittää, poistaa
delfiini eräistä hammasvalaista, etenkin yhdestä niiden lajista käytetty nimitys
delfinaario delfiiniallas (ja siihen liittyvät rakennelmat)
delfoimenetelmä tutkimusmenetelmä, jossa esitetään sama kysymys useille asiantuntijoille ja tehdään heidän vastauksistaan kooste
deli pikaherkkumyymälä
delikaatti hieno, hienovarainen; herkullinen; arkaluonteinen
delikti oikeudenloukkaus, oikeudenvastainen teko
delirium houretila, sekavuus
delta suisto; kreikkalaisen aakkoston neljäs kirjain, Δδ [delta t. deltta]
deluusio harhaluulo
demagogi kansankiihottaja, demagogian harjoittaja
demagogia kansankiihotus, kansanvillitseminen
demagoginen kansaa kiihottava, demagogiaa harjoittava
démarche esitys, ehdotus (toiselle valtiolle); toimenpide [demárš]
demarkaatio (tilapäinen) rajanveto; (lääketieteessä:) rajautuminen, kudostuhoalueen rajan tuleminen selväksi
demaskulinisaatio miehen t. uroksen piirteiden poistuminen t. poistaminen t. estyminen kokonaan t. osittain [de-maskulinisaatio]
dementia henkisten toimintojen heikentyminen t. heikentyneisyys
dementikko ihminen, jolla on dementia
dementoida kumota, kiistää (huhu tms.)
demilitarisoida poistaa sotavarustukset ja sotajoukot (joltakin alueelta)
deminutiivi vähennysmuoto tai -johdos
demo = demonstraatio
demobilisaatio = demobilisointi [de-mobilisaatio]
demobilisoida saattaa sotavoimat (ja valtio) rauhanajan mukaiseen tilaan [de-mobilisoida]
demografia väestötiede, väestön ominaisuuksien tutkiminen; väestön ominaisuudet; ekologiassa: populaatioiden yksilömääriin vaikuttavien tekijöiden selvittely
demografinen demografiaan kuuluva
demokraatti Yhdysvaltain demokraattisen puolueen jäsen; demokratian kannattaja
demokraattinen demokratian mukainen, kansanvaltainen
demokratia kansanvalta
demokratisoida muuttaa demokraattisemmaksi, kansanvaltaistaa
demoni paha henki, riivaaja; itsenäisesti toimiva tietokoneohjelma
demonisoida kuvailla t. käsittää (vastustaja) pahuuden ruumiillistumaksi, paholaiseksi tai demoniksi
demonstraatio havaintoesitys; mielenosoitus
demonstratiivinen mielenosoituksellinen; (kieliopissa) osoittava
demonstroida osoittaa havainnollisesti, esittää demonstraatio; osoittaa mieltään
demoralisaatio moraalin rappeutuminen, tapainturmelus, demoralisoituminen [de-moralisaatio]
demoralisoida vaikuttaa moraalia huonontavasti [de-moralisoida]
denaari rahayksikkö muinaisessa Roomassa ja keskiajalla eräissä maissa
denaturoida tehdä sopimattomaksi johonkin tarkoitukseen; muuttaa valkuaisaineen kemiallinen luonne
dendriittinen puumaisesti haaroittuva
dendro- puu-
dendrologia puulajitiede
dengue eräs viruksen aiheuttama trooppinen vaarallinen kuumetauti [deŋge]
denier eräs kuidun ominaisuuden mittayksikkö; eräs vanha raha [denier t. deniee t. dönjée]
denominaalinen nominista johdettu (sana), nominikantainen
denominaatio nimitys; uskonnollinen yhteisö etenkin anglosaksisissa maissa; (rahan, postimerkin tms.) nimellisarvo
denotaatio sanan tai ilmaisun varsinainen merkitys, tarkoite
densitometri tiheysmittari, etenkin filmin mustuman mittalaite
dentaali hammasäänne, äänne, jota tuotettaessa kieli koskettaa hampaita (esim. suomen t)
dentaalinen hammas-, hampaita koskeva
dentilabiaalinen = labiodentaalinen
denudaatio kallioperän paljastuminen ja tasoittuminen (maankuorta kuluttavien geologisten prosessien vaikutuksesta)
deodorantti hajunpoistoaine
deontologia velvollisuusoppi
deonttinen (filosofiassa) velvollisuutta koskeva
departementti hallintoalue (etenkin Ranskassa); virasto (etenkin ministeriö) tai sen osasto
depersonalisaatio itsestä vieraantuminen, oman itsen vieraaksi ja epätodelliseksi kokeminen
depilaatio karvanpoisto
deponentti tallettaja
deponenttiverbi verbi, joka on muodoltaan passiivinen mutta merkitykseltään aktiivinen
deponoida antaa säilytettäväksi (ja mahdollisesti käytettäväksi)
depositio talletus, luovutus säilytykseen
depottabletti lääketabletti, joka on päällystetty niin, että lääke vapautuu hitaasti ja siksi vaikuttaa pidempään
depressiivinen (syvästi) masentunut
depressio (syvä) masennus
deprivaatio jonkin riistäminen, poistaminen; puute, puuttuminen
deputaatio lähetystö; (historiassa) valtiopäivien valiokunta
Derby useista suurista ratsastuskilpailuista käytetty nimi [derby t. dööbi]
derivaatta (matematiikassa) eräs raja-arvo, joka kuvastaa funktion muutosnopeutta; johdos, johdannainen
derivoida muodostaa derivaatta; johtaa
dermato- iho-
dermatologia ihotautioppi
derogaatio kumoaminen; heikentäminen (esim. lain säädösten)
dervissi islamilainen kerjäläismunkki
desantti lentokoneesta vihollisen puolelle pudotettu vakooja tai tuhotyöntekijä
desavuoida kiistää, kieltää, väittää vääräksi, tuomita
desendentti jälkeläinen, alenevaa polvea oleva sukulainen; vanhemmasta kielimuodosta uudempaan siirtyvä
desentralisaatio hajautus, toiminnan jakaminen eri laitoksille tai ihmisille tai alueille
desentralisoida hajauttaa, suorittaa desentralisaatio
desi (arkikielessä) desilitra, kymmenesosa litraa; etuliitteenä SI-järjestelmässä: kymmenesosa- (tunnus: d); desinfiointiaine
desibeli havaitun äänenvoimakkuuden yksikkö; yleisemmin yksikkö, joka ilmaisee kahden suureen keskinäistä suuruutta tai suureen arvoa suhteessa johonkin vertailutasoon
design (taiteellinen t. taideteollinen) suunnittelu, muotoilu [disain t. dizáin]
design for all kaikki huomioon ottava suunnittelu [disain foor ool t. dizáin for ool]
design-huume yleisnimitys uusille synteettisille huumeille, jotka muistuttavat vanhoja huumeita [disain-huume]
desiili (tilastotieteessä) tutkittavan aineiston osa, joka on saatu jakamalla aineisto kymmeneen yhtä suureen osaan jonkin ominaisuuden mukaan, "kymmenespiste"
desinfektoida = desinfioida
desinfioida puhdistaa tauteja aiheuttavista pieneliöistä (usein kemikaaleilla)
desk study kirjoituspöytätutkimus [desk stadi]
deskriptiivinen kuvaileva; (matematiikassa myös:) kolmiulotteisia kappaleita käsittelevä
deskriptio kuvailu, kuvaus
desktop (kunkin omalla) kirjoituspöydällä pidettävä t. tehtävä; työpöytä (myös kuvaannollisesti)
desperado piittaamaton, väkivaltainen rikollinen (etenkin lännenelokuvissa); (slangissa ym.:) epätoivoinen ihminen [desperaado]
despootti itsevaltias, yksinvaltias; hirmuvaltias
despotia itsevaltius, yksinvalta; hirmuvalta
despotismi = despotia
destilloida tislata
destruktiivinen tuhoava, hävittävä
desuetudo lain soveltamatta jättäminen siksi, että sitä pidetään vanhentuneena [desvetuudo t. deesveetúudoo]
detalji yksityiskohta; pikkuasia
detektori ilmaisin
detergentti pintajännitystä alentava (puhdistus)aine
deterioraatio huonontuminen
determinaatio käsitteen alan rajaaminen t. täsmentäminen; eliön osan erilaistumisen määräytyminen yksilönkehityksessä
determinantti matematiikassa: matriisin eräitä ominaisuuksia kuvaava suure taikka kaavio sen laskemiseksi; kielitieteessä: yhdyssanan tai lauseen määriteosa; logogrammin osa, joka määrää sen merkityksen
determinatiivinen rajoittava, (tarkemmin) määräävä
determinismi oppi, jonka mukaan kaikki on "ennalta määrättyä"
determinoida määrätä ennalta; rajata, rajoittaa
detritus hajonnut eloperäinen aines esim. järven pohjassa; mekaanisesti hienontunut kiviaines
deus ex machina "jumala koneesta", keinotekoinen juonenkäänne, joka ratkaisee jonkin ongelman; odottamaton apu [deus eks maakinaa]
deuterium raskas vety, vedyn isotooppi, joka on hiukan painavampaa kuin tavallinen vety ja jota käytetään mm. vetypommin valmistamiseen
deutero- toinen, tois-, kakkos-
devalvaatio rahan arvon alentaminen t. alentuminen suhteessa muihin valuuttoihin
devalvoida alentaa rahan ulkomaista arvoa, suorittaa devalvaatio
devari (arkik.) dvd
devoni eräs geologinen kausi, alkoi n. 417 milj. vuotta sitten, päättyi n. 354 milj. vuotta sitten (= devonikausi); eräs pyörivien metalliuistinten tyyppi
devootio omistautuminen, pyhittäytyminen
di- kaksi-, kaksois-
dia esitysgrafiikassa (esim. PowerPoint) kerralla näytettävä, sivua vastaava esityksen osa; läpikuultavassa levyssä tai filmissä oleva, usein kehystetty kuva; yhdyssanojen alkuosana myös: halki-, läpi-, erilleen-
diaari luettelo virastoon tulleista ja sieltä lähteneistä lähetyksistä
diaario = diaari
diabaasi eräs kivilaji, jota käytetään mm. kiuaskivinä
diabeetikko sokeritautinen, diabetestä sairastava
diabetes sokeritauti, insuliinin puutteesta tai vähyydestä johtuva sairaus [diabeettes t. diabetes]
diabolinen paholaismainen
diadeemi otsaripa, otsalla oleva koriste tai arvon merkki
diagnoosi taudinmääritys, arvio oireiden syystä; kuvaannollisesti: arvio joidenkin ongelmien tms. syystä
diagnosoida määrittää tauti (t. syy), tehdä diagnoosi
diagnostiikka taudinmääritysoppi, diagnoosien tekemisen menetelmät ja niiden tutkiminen
diagnostinen diagnoosia koskeva t. siihen kuuluva t. perustuva
diagnostisoida (vanh.) = diagnosoida
diagonaali lävistäjä; kangas, jossa on vinokuviointi; (yhdyssanojen alkuosana:) diagonaalinen
diagonaalinen lävistäjän, diagonaalin tavoin kulkeva
diagrammi graafinen esitys, joka esittää kahden tai useamman suureen välisiä yhteyksiä
diakoni eräs kirkollinen palvelusvirka diakoniaa varten; ortodoksisessa ja katolisessa kirkossa avustava pappi
diakonia kirkon t. muun uskonnollisen yhteisön sosiaalinen avustustyö
diakonissa eräs naisia varten perustettu kirkollinen virka diakoniaa varten, seurakuntasisar
diakriittinen ääntämystä osoittava tai muuten kirjoitusmerkin merkitystä muuntava (lisämerkki), tarke-
diakroninen historiallinen, ajalliset muutokset huomioon ottava t. niitä tarkasteleva
dialekti murre, alueellinen kielimuoto
dialektiikka marxilainen logiikka; väittelytaito
dialektikko (taitava) väittelijä
dialektinen väittelevä; dialektiikan mukainen; saivarteleva
dialektologia murteiden (dialektien) tutkimus
dialogi keskustelu; vuorovaikutus
dialyysi menetelmä, jossa ns. puoliläpäisevän kalvon avulla erotetaan kolloidiset yhdisteet pienimolekyylisistä liuoksista
diapositiivi = dia
diarioida merkitä diaariin
diarrea ripuli
diaspora hajaannus, hajallaan asuminen (etenkin juutalaisten)
diastole sydämen lepo- eli veltostumisvaihe
diastolinen sydämen lepovaiheen aikainen
diatermia kudosten lämpökäsittely suurtaajuisella vaihtovirralla
didaktiikka opetusoppi
didaktikko opetusopin tutkija
didaktinen opetusopillinen; hyvien opetusperiaatteiden mukainen
dieetti ruokavalio; erityisesti: laihduttava ruokavalio t. muu erikoisruokavalio
diegeesi kerronta
diegeettinen kerronnallinen, kerrontaan kuuluva
diereesi = treema
diesel eräiden polttomoottorityyppien, niitä käyttävien kulkuneuvojen ja niiden polttoaineen nimitys [diisel]
differenssi ero, erotus
differentiaali eräs derivaattaan liittyvä käsite matematiikassa; yhdyssanoissa myös: eroja koskeva t. tutkiva
differentioida erilaistaa, eriyttää; derivoida
differentti erilainen, eriävä
diffraktio aaltoliikkeen (etenkin valon) taipuminen, leviäminen sen tiellä olevan esteen taakse
diffusoida aiheuttaa diffuusio
diffuusi jäsentymätön, hajanainen, epäselvä, epätarkka
diffuusio sekoittuminen
diftongi kahden samaan tavuun kuuluvan vokaalin yhtymä, esim. "ei" [diftoŋŋi]
diftongiutua muuttua diftongiksi [diftoŋŋiutua]
digi- = digitaalinen
digiboksi digisovitin, digitaalinen lisälaite, joka kytketään televisioon, jotta sillä voi seurata digitaalisia lähetyksiä
digiscoping valokuvaaminen digikameralla kaukoputken läpi okulaarisuurennusta käyttäen [digi-skoupinŋ]
digitaalinen bittiesitykseen perustuva
digitalisoida muuttaa (järjestelmä tms.) digitaaliseksi, digitaalisesti toimivaksi, digitaalitekniikkaan perustuvaksi
digitelevisio digitaalinen televisio
digitoida muuntaa (aineisto) digitaaliseen muotoon
digi-TV digitaalinen televisio
diglossia yhteisön kaksikielisyyden muoto, jossa saman kielen eri muotoja käytetään eri tehtävissä; kaksikielisyys [di-glossia]
digrafi kahden merkin yhdistelmä, joka tarkoittaa yhtä äännettä [di-grafi]
diileri valuuttakauppojen välittäjä; jakaja, vähittäismyyjä, esim. huoltoaseman pitäjä
diiva vaativainen tai hienosteleva ja oikutteleva ihminen; kuuluisa näyttelijätär
dikotomia (jyrkkä) kahtiajako t. kahtiajakautuneisuus; (sellaisen mukainen) vastakohtaisuus
dikotominen (jyrkän) kahtiajaon, dikotomian mukainen
diktaattori yksinvaltias
diktatorinen yksinvaltainen; yksinvaltiaan (diktaattorin) tavoin esiintyvä
diktatuuri yksinvaltius, diktaattorin valta; jonkin ryhmän ehdoton määräämisvalta
dilataatio laajeneminen; laajentaminen; laajentuma
dildo tekopenis
dilemma pulma, ongelma, (ratkaisemisen) vaikeus; valinta kahden pahan välillä;(logiikassa) eräs määrämuotoinen päätelmä
diletantti harrastelija, varsinkin tieteen tai taiteen alalla
dilutoida miedontaa, laimentaa (etenkin lääkettä)
diluutio laimennus
dimensio ulottuvuus; mitta, koko, suuruus
diminutiivi = deminutiivi
din eräs filmin herkkyyden yksikkö
dinaari useiden maiden rahayksikkö
dini = din
dinkki (ark.) avioitunut mutta lapseton "elintasoihminen"
dinosaurus erääseen laajaan selkärankaisryhmään kuuluva eläin, "hirmulisko"; kuvaannollisesti: valtavan suuri, vanhentuneena pidetty organisaatio
diodi vain yhteen suuntaan sähköä johtava elektroninen komponentti
dioksiini eräs vaarallinen ympäristömyrkky
dionyysinen hurmioitunut, hillitön
diopteri tähtäin; (arkikielessä:) dioptria
dioptria linssin taittokyvyn mittayksikkö
dioraama ainakin osittain kolmiulotteinen maisemamalli tai asetelma; läpikuultava panoraamamaalaus, joka tuottaa erilaisia vaikutelmia valaistuksen mukaan
dipata kastaa haarukkapaloja kastikkeeseen
diploidi kromosomistoltaan kaksinkertainen
diplomaatti diplomatian alalla toimiva henkilö
diplomaattinen diplomatiaa koskeva t. sen mukainen; kohtelias; hyvää neuvottelu- tai suostuttelutaitoa osoittava
diplomatia valtioiden välisten virallisten suhteiden hoito; kohteliaisuus; neuvottelu- tai suostuttelutaito
diplomi todistus jonkin arvon, palkinnon tms. saamisesta
dipoli (fysiikassa) kaksinapainen, kahden vastakkaismerkkisen magneettinavan t. sähkövarauksen yhdistelmä
dipsomaani kausijuoppo
dipsomania kausijuoppous
director cantus eräs arvonimi, myönnetään ansioituneille kanttoreille [direktor kantus t. diiréektor kantuus]
director musices eräs arvonimi, myönnetään ansioituneille muusikoille [direktor muusikes t. diiréektor muusikees]
direktiivi toimintaohje; erityisesti: Euroopan unionissa jäsenvaltioita velvoittava lainsäädäntöohje
direktio-oikeus työnjohto-oikeus, työnantajan oikeus johtaa ja valvoa työtä
direktoraatti johtajisto; tuomaristo; (EU:n komission) pääosasto, hallinnonhaara
direktori direktorion jäsen
direktorio eräistä hallintoelimistä käytetty nimitys
dis- haja-, eri-, erilleen, epä-
disain = design
disc jockey diskon työntekijä, joka huolehtii musiikin soittamisesta ja juontamisesta [disk džoki]
disharmonia epäsointu, harmonian puute; epäsopu [dis-harmonia]
disinformaatikko disinformaation levittäjä [dis-informaatikko]
disinformaatio tahallinen väärän tai harhaanjohtavan informaation levittäminen tarkoituksena asenteisiin ym. vaikuttaminen; sellainen informaatio [dis-informaatio]
disinvestoida = divestoida [dis-investoida]
disipliini tieteenala; kuri, järjestys
disjunktiivinen erottava; vaihtoehtoa ilmaiseva
disjunktio sanaa "tai" vastaava looginen operaattori t. sillä muodostettu lauseke; erottaminen
diskantti moniäänisen musiikin ylin ääni, sopraano; kosketinsoitinten oikea puoli; ylempi sävelalue basson vastakohtana
diskata = diskvalifioida
disketti (tietokoneen) levyke
diskiitti välilevyn tulehdus
disko ajanvietepaikka, jossa soitetaan musiikkia levyiltä, nauhoilta tms.; jalallinen ehtoollislautanen ortodoksisessa kirkossa
diskonfirmaatio (väitteen tms.) kumoaminen t. heikentäminen [dis-konfirmaatio]
diskontata laskea diskontto jollekin summalle; ostaa t. myydä jotain niin, että hinnasta vähennetään diskontto
diskontto ennakkokorko, korkoa vastaava vähennys
diskoteekki = disko
diskreditoida saattaa huonoon maineeseen; poistaa luottokelpoisuus, riistää luotto
diskreetti tahdikas, hienovarainen; matematiikassa: erillinen piste t. arvo taikka sellaisista koostuva; rakenteellisesti eriytynyt
diskretisoida muuntaa diskreetiksi (matematiikassa yms.)
diskriminaatio syrjintä, diskriminointi
diskriminantti erottava, tunnusomainen seikka; (matematiikassa:) eräs matriisin alkioista tai yhtälöryhmän kertoimista muodostettu lauseke t. sen arvo
diskriminoida syrjiä
diskursiivinen erittelevä, johdonmukaisesti etenevä
diskurssi jostakin käytävän keskustelun kokonaisuus sääntöineen; keskustelu, puhe
diskussio keskustelu; väittely
diskuteerata keskustella
diskvalifioida hylätä, julistaa kelpaamattomaksi, et. urheilussa kilpailukelvottomaksi
dismeriitti ansioiden arvioinnissa kielteisenä pidettävä seikka, "epämeriitti" [dis-meriitti]
disorganisaatio organisaation häiriintyminen; (psykologiassa:) yhteyksien särkyminen
dispergoitua hajota, hajaantua
dispersio hajaantuminen, levittyminen; (kemiassa:) seos, josss hienojakoinen aine on sekoittuneena toiseen aineeseen.
disperssi dispersion sisältävä
disponibiliteetti ulkoasiainhallinnon virkamiehen vapauttaminen virkatehtävistä siten, että hän säilyttää palkkaetunsa ja on velvollinen olemaan käytettävissä
disponoida määrätä (oikeudellisesti); jäsentää, tehdä dispositio
dispositiivinen tahdonvaltainen, sovittavissa oleva, väistyvä
dispositio (esitelmän, kirjoitelman tms.) jäsennys; alttius, taipumus (esim. tautiin); määräys; urkujen äänikertojen jako koskettimistoille
disputaatio tieteellinen väittely; väitöstilaisuus; (aiemmin myös:) väitöskirja
dissektio leikkely, paloittelu, etenkin ruumiin leikkely anatomian opiskelussa
dissidentti vallitsevan (poliittisen) järjestelmän vastustaja
dissimilaatio erilaistuminen, dissimiloituminen
dissimiloitua muuttua erilaiseksi, erilaistua
dissipatiivinen hajautuva, hajottava; vaimentava, energiaa sitova
dissosiaatio dissosiointi, erottaminen, hajottaminen; dissosioituminen, eroaminen, hajoaminen
dissosioida hajottaa, erottaa
dissosioitua hajaantua, hajota
dissonanssi riitasointu
distaalinen ulompi, etäisempi; ylipurentainen
distanssi etäisyys, välimatka
distikon heksametrin ja pentametrin muodostama säepari
distinktiivinen erottava, erotteleva, (merkitys)eron tekevä
distinktio erottaminen, eronteko; ero (asioiden välillä)
distributiivinen jakeleva, jaotteleva
distribuutio jakauma, jako
disyaani eräs kaasumainen, myrkyllinen hiilen ja typen yhdiste [di-syaani]
dityrambi (mahtipontinen) ylistyslaulu tai -runo
diureetti virtsan eritystä lisäävien lääkeaineiden yleisnimitys
diureettinen virtsaneritystä lisäävä
diureesi virtsaneritys
divaani leposohva, erityisesti itämaistyyppinen; arabialainen tai persialainen runokokoelma
divari (arkikielessä:) osto- ja myyntiliike, varsinkin antikvariaatti; arkikielinen muunnelma sanasta "divisioona" merkityksessä 'palloilusarja'
divergenssi hajaantuminen, divergoituminen
divergentti hajaantuva, divergoiva
divergoida hajaantua, erkaantua, erota
diversifikaatio hajaannuttaminen, diversifiointi
diversifioida hajaannuttaa, hajottaa, jakaa; erilaistaa, tehdä erilaiseksi
diversiteetti monimuotoisuus, moninaisuus, vaihtelevuus
divestoida myydä (yrityksen) kiinteää omaisuutta
divinaatio ennustajanlahja, ennustamisen taito
divinatorinen ennustava, aavistuksellinen
divisioona eräs sotatoimiyksikkö (varsinkin maavoimissa); palloilusarja; osasto
DNA iso kaksoiskierteinen molekyyli, joka sisältää eliön perimän valtaosan [dee-en(n)-aa t. dee-än(n)-aa]
dodekaedri (säännöllinen) kaksitoistatahokas
dodo eräs sukupuuttoon kuollut lintu
doggi eräs koiratyyppi
dogma elokuvan laji (tyylisuunta), jossa pyritään mahdollisimman luonnolliseen dokumentaariseen kuvaamiseen; dogmi
dogmaatikko dogmatiikan tutkija; dogmaattinen ihminen
dogmaattinen dogmeihin perustuva; ahdasmielinen
dogmatiikka oppi dogmeista, etenkin teologian alana ("uskonoppi")
dogmatismi ahdasmielisyys, dogmeihin kiinnittyminen
dogmi opinkohta (etenkin uskonnon alalla); arvovaltaisen tahon esittämä sääntö; ajatus, josta ihminen pitää kiinni
dogsitter (koulutettu) koiranhoitaja [dog-sitter]
doktriini oppijärjestelmä tai -lauselma esim. politiikan alalla
dokumentaarinen tapahtumia kuvaava, dokumentin luonteinen
dokumentoida laatia asiasta kirjallinen seloste tai muu dokumentti; asiakirjoilla t. muilla todisteilla todistaa oikeaksi
dokumentti asiakirja, (kirjallinen) todistuskappale; jotakin asiaa selostava TV- tms. ohjelma
dolce vita Sitaattilaina italiasta; siksi [doltše viita]
dollari Yhdysvaltain ja usean muun maan rahayksikkö
domain alue, etenkin netissä tietokoneiden ns. nimiavaruuden osa [domain t. domein]
domeeni alue; valtion metsä t. tila; valtion kiinteä omaisuus
domestikaatio eläinlajin kesyttäminen (t. kesyyntyminen) kotieläimeksi; kasvilajin kehittäminen viljelykasviksi
domestikoida suorittaa domestikaatio, kesyttää t. kehittää viljelykseen
domina seksipalveluja myyvä nainen, joka esiintyy hallitsevana, miestä alistavana; seksuaalisen roolileikin alistava naisosapuoli; emäntä, valtiatar; nunnaluostarin johtaja, abbedissa
dominaatio hallinta, ylivalta, dominointi
dominaatti muinaisen Rooman keisariajan viimeinen vaihe, v:sta 284 alkaen
dominaattori silmän verkkokalvon sellainen solu, joka aistii valon kaikkia kirkkausasteita
dominanssi hallitsevuus, dominanttisuus
dominantti hallitseva (etenkin geeni); huippusävel, sävelasteikon 5. sävel
dominio Ison-Britannian kruunun alaisten itsehallinnollisten alueiden aiempi nimitys
dominikaani Munkki Dominicuksen perustaman kerjäläiskerjäläisveljestön jäsen, "musta veli"; eräs linnun, Vidua macroura, aiempi nimi, nyk. dominikaanileski.
dominikaanilainen Dominikaanisen tasavallan asukas t. kansalainen
domino eräs laatoilla pelattava seurapeli; hupulliseen naamiaiskaapuun pukeutunut henkilö; sellainen kaapu
dominoida vallita, hallita, olla määräävässä asemassa, dominanttina
donaatio lahjoitus; lahjoitusrahasto; lahjoitusmaa
donaattori lahjoittaja; luovuttaja, donori
dongle tietokoneen porttiin liitettävä moduli, jolta suoritettavana oleva ohjelma tarkistaa ohjelman käyttöoikeuden [donŋle]
donitsi hiivattomasta taikinasta tehty, pientä munkkirinkilää muistuttava leivonnainen; kankaasta tms. tehty pehmeä rengas, jolla poninhäntä kiinnitetään, hiusdonitsi
donjuan mies, joka valloittaa naisia (ja jättää heidät) [donhuan]
donna rouva, ylhäisönainen, vallasnainen (Italiassa)
donori antaja, luovuttaja; atomi t. molekyyli, joka jossakin reaktiossa luovuttaa elektronin tai atomiryhmän
doorilainen erääseen muinaiskreikkalaiseen kansanheimoon kuuluva t. liittyvä
dopamiini eräs kemiallinen aine, joka vaikuttaa mm. mielihyvän tuntemuksiin
doping (urheilussa) suorituskyvyn keinotekoinen parantaminen esim. kemiallisilla aineilla [douppiŋ t. doupiŋ]
dormitorio makuusali (esim. luostarissa, sisäoppilaitoksessa tai majoitusliikkeessä)
dosentti tutkija, jolle on annettu erityinen oikeus opettaa yliopistossa tai korkeakoulussa
dosentuuri dosentintoimi
douglaskuusi pohjoisamerikkalainen havupuusuku ja -laji [douglaskuusi t. daglaskuusi]
draama näytelmä, etenkin vakavamielinen
draamallinen näytelmällinen, draamaan kuuluva
drag queen naiseksi pukeutuva mies [dräg kwiin]
drag show näytös, jossa miehet esittävät naisia [dräg šou]
drakma Kreikassa aiemmin käytetty rahayksikkö; apteekkimitta, n. 3,7 g
drakoninen hyvin ankara, epäinhimillisen kova (laki tms.)
dramaatikko draamakirjailija, näytelmäkirjailija
dramaattinen vakava, järkyttävä; jännittävä; näytelmällinen, draamalle ominainen
dramatiikka vakavuus, dramaattisuus; näytelmäkirjallisuus
dramatisoida esittää vaikutusta tavoittelevaan, dramaattiseen tyyliin; saattaa näytelmän muotoon
dramatisti = dramaatikko
dramaturgi teatterin työntekijä, joka on draamakirjallisuuden asiantuntija
dramaturgia näytelmien teoria, draaman estetiikka; niiden ilmeneminen jossakin näytelmässä
drastinen voimakkaasti vaikuttava, tehokas, iskevä
dreija valupyörä, pyörivä laatta savemnuovausta varten
dreijata muovata dreijassa
drinkki juoma-annos, etenkin alkoholipitoinen
drive-in sellainen, johon voi ajaa autolla sisään, auto- [draiv in]
dromedaari yksikyttyräinen kameli
drone = drooni [drone t. droun]
drooni miehittämätön ilma-alus
dryadi puunhengetär (antiikin Kreikan mytologiassa)
duaali (kieliopissa) kaksiluku, kaksikko
duaalinen (kieliopissa) duaalimuotoinen; (matematiikassa) dualiteettia koskeva
dualismi kaksinaisuus(oppi), etenkin oppi kahdesta alkuperusteesta
dualiteetti kaksinaisuus, kahtalaisuus; (matematiikassa) eräänlainen vastaavuus
duathlon urheilulaji, joka koostuu juoksusta (kahdessa erässä) ja pyöräilystä [duatlon]
dubata jälkiäänittää, äänittää päälle
dubbaus ks. dubata
dublee kultapäällyste; kullalla päällystetty metalli(esine); joskus vastaavasti hopeapäällysteestä
dubletti = dupletti
duchesse eräs kiiltävä silkkikangaslaji, jota käytetään naisten juhlapukuihin [dyšés]
duetto kaksinlaulu
dukaatti = tukaatti
dumpata myydä polkumyynnillä; datatekniikassa: tulostaa dumppi
dumping polkumyynti, dumppaus; (lääketieteessä:) äkillinen tyhjeneminen [damp(p)iŋ]
dumppi vedos (tietokoneen muistista tms.)
duo kaksikko, etenkin kahden solistin yhtye; sellaiselle kirjoitettu sävellys [duuo]
duodenaalinen pohjukaissuoli-
duopoli kahden myyjän markkinat
dupletti kaksoiskappale, duplikaatti
duplikaatti kaksoiskappale, dupletti
duplikoida kahdentaa, valmistaa kaksoiskappale(ita)
durra eräs lämpimissä maissa tärkeä viljakasvi, Sorghum bicolor; sen jyvät
durumvehnä viljalaji, joka on tavallista vehnää sitkoisempi ja sopii paremmin pastan valmistukseen
duuma kansanedustuslaitos, parlamentti (Venäjällä)
duuri sävellaji, jota voidaan luonnehtia kirkkaaksi ja "kovaksi"
dvd määrätynlainen laserlevy [deeveedee]
dyadi kaksikko, kahden ryhmä; matematiikassa: eräs kahden vektorin muodostama operaattori; biologiassa: kahden vastinkromosomin pari
dynaaminen voimakas, muutoksiin valmis, eteenpäinpyrkivä; liikettä, muutosta sisältävä; dynamiikkaan kuuluva
dynamiikka mekaniikan osa, joka tutkii voimien vaikutusta; järjestelmässä vaikuttavien voimien kokonaisuus; (epämääräisessä kielenkäytössä:) kehitys, muutokset, muuttuvuus, voimat, (vuoro)vaikutukset
dynamiitti eräs räjähdysaine (keskeisenä aineksena nitroglyseroli)
dynamo kone, joka muuttaa energian mekaanisesta sähköiseksi tai kääntäen; laite, jossa sellainen kone on olennainen osa
dynastia hallitsijasuku, varsinkin muinaisessa Egyptissä
dynastinen hallitsijasukua koskeva
dys- heikko-, häiriö-, epä-
dysfasia afasia; afasian muoto, jossa puhutun kielen ymmärtäminen (ja mahd. tuottaminen) on laaja-alaisesti häiriintynyt; kehityshäiriöstä johtuva afasia
dysforia epämiellyttävä olo, huonovointisuus
dysfunktio toimintahäiriö
dysfunktionaalinen toimintahäiriöinen, toimintahäiriöstä johtuva t. siihen liittyvä
dysleksia aivoperäinen lukemisen (ja kirjoittamisen) häiriö
dysmorfinen (oman ruumiin) epämuotoiseksi kokemista koskeva
dystooppinen synkkää tulevaisuutta ennustava t. kuvaava
dystopia synkkä tulevaisuuskuvitelma, kielteinen utopia
dyyni (suuri) hiekkakinos
d¸ihad = jihad
d¸onkki eräs kiinalainen purjealustyyppi
e- elektroninen, digitaalinen
eau de Cologne kölninvesi, eräs hajuvesityyppi ja tuoksutyyppi [oode-kolonje t. oodəkolónj]
eau de toilette eräs hajuvesityyppi [oode-tualette t. oodötualét]
ebola eräs virus ja sen aiheuttama tauti, vaarallinen verenvuotokuume
economy turistiluokka [ekonomi]
ecstacy eräs voimakas huume, "ekstaasi" [ekstasi]
ecu EU:n laskennallinen valuutta (ennen euron käyttöönottoa)
écu vanha ranskalainen rahayksikkö; ecu [ekýy]
edafinen (kasvitieteessä:) maaperästä johtuva, maaperä-
edikti (virallinen ja velvoittava) julistus
editio julkaisun painos, laitos
editoida toimittaa, saattaa julkaisukuntoon; muokata tekstiä (t. muuta dataa) tietokoneohjelmalla
editori tietokoneohjelma tekstidatan kirjoittamiseen ja muokkaamiseen; (julkaisun) toimittaja t. muokkaaja
edutainment opettava viihde, viihteellisesti esitetty opetus [eduteinment]
eekkeri anglosaksinen pinta-alan mitta, noin 4 000 m² (0,4 ha)
eepikko kertomakirjailija, epiikan kirjoittaja
eepos laaja runomittainen, kertova teos (esim. Kalevala); laaja kertomus yleisesti
eeppinen kertova, kertomakirjallisuuteen (epiikkaan) kuuluva
eera geologinen maailmankausi
eesti viro, viron kieli
eestiläinen virolainen
eetos moraalinen mielenlaatu
eetteri eräs nukuttamiseen käytetty aine; (kemiassa) yleisemmin eräästä aineryhmästä; ilma, avaruus; kuviteltu avaruuden täyttävä näkymätön aine
eettinen etiikkaan sisältyvä t. etiikkaa koskeva
efedriini eräs lääkeaine, alkaloidi, jota on käytetty myös doping-aineena
efekti vaikutus, teho; keinotekoinen tehoste (esim. elokuvassa)
efektiivinen vaikuttava, tehoava, tehollinen
efemeraalinen = efemeerinen
efemeerinen lyhytaikainen, ohimenevä, katoava
efemeridi päivän tapahtumien luettelo; taivaankappaleen ennalta laskettujen paikkojen luettelo
effeminaatio naisistuminen
efferentti vievä (esim. hermosyy t. verisuoni), keskipakoinen
egalitaarinen tasa-arvoinen, tasa-arvon aatteen mukainen
egalitarismi tasa-arvoaate
ego minuus, minä; ihmisen oma käsitys itsestään
egoismi itsekkyys, oman edun (häikäilemätön) tavoittelu [ego'ismi]
egosentrikko itsekeskeinen ihminen
egosentrinen itsekeskeinen, minäkeskeinen
egyptienne fonttiperheiden laji, jossa kirjaimet ovat päätteellisiä mutta viivat lähes tasapaksuja [egyptienne t. ežipsjén]
egyptologia muinaista Egyptiä tutkiva tieteenhaara
eideetikko ihminen, jolla on eideettisiä kokemuksia
eideettinen todellista aistimusta täysin vastaava (kuvitelma tai muistikuva)
ejakulaatio siemensyöksy
ejakuloida saada siemensyöksy
eklektikko eklektinen, (aatteellisesti) valikoiva ihminen
eklektinen (aatteellisesti) valikoiva
eklektismi (aatteellinen) valikoivuus, eklektisyys
eko- ekologiaa koskeva t. sen mukainen; usein: luonnonvaroja (etenkin energiaa) säästävä
ekofasismi (yleensä haukkumasanana:) suuntaus, joka korostaa ekologiaa ja vaatii ihmisten toiminnan tiukkaa säätelyä luonnon suojelemiseksi
ekoilu (arkiseti, usein halventavasti t. väheksyvästi:) luonnonmukaisen, ekologisen elämäntavan suosiminen t. ihailu
ekokatastrofi hyvin laaja ympäristötuho, usein kaiken elollisen tuhoavaksi mielletty
ekologia luonnontalous; sen tutkiminen; oppi sen huomioon ottamisesta ihmisen toiminnassa
ekonomi kauppakorkeakoulun erään tutkinnon suorittanut; yleisemmin: talousalan asiantuntija
ekonomia talous, talouden tila
ekonominen taloudellinen, taloutta koskeva; säästäväinen
ekonomisti taloustieteilijä, taloustutkija
ekopiste kierrätettävien jätteiden kokoamispiste
ekosysteemi ekologinen systeemi, "luonnon talouden" järjestelmä, eliöiden ja ravinteiden vuorovaikutus; johonkin asiaan perustuva talouselämän osa
ekotalo talo, joka on suunniteltu energiaa vähän kuluttavaksi
ekoterrorismi ympäristönsuojelun (ekologian) nimissä tehtävästä suorasta toiminnasta käytetty nimitys, jolla se luokitellaan terrorismikiksi
ekotiimi muutaman kotitalouden muodostama ryhmä, joka pyrkii toiminnassaan vähentämään luonnon kuormitusta, ekologinen tiimi
ekotoksikologia ympäristömyrkkyjen tutkimus, toksikologian haara, joka tutkii myrkkyjen vaikutusta elolliseen luontoon
eksa- SI-järjestelmän etuliite, joka vastaa triljoonalla kertomista eli kerrointa 1018, tunnus E
eksakti täsmällinen, tarkka
ekseema ihottuma, rohtuma
eksegeesi (tieteellinen) raamatunselitys
eksegeetti (tieteellisen) raamatunselityksen harjoittaja
eksegetiikka (tieteellinen) raamatunselitysoppi
eksekvatuuri ulkomailla annetun tuomion tai viranomaisen päätöksen täytäntöönpanomääräys; (diplomatiassa) asemamaan antama konsulintoimen vahvistus
eksemplaari kappale; näyte(yksilö)
eksentrikko poikkeava, eksentrinen ihminen
eksentrinen epäkeskinen; erikoinen, tavallisesta poikkeava; tasapainoton
eksessiivi joskus sijamuodoksi kuvattu -nta- tai -ntä-loppuinen suomen kielen muodoste, esim. kotoonta 'kotoa'
ekshibitionismi sukupuolinen suuntaus, jossa on on voimakas tarve paljastaa ruumiinsa seksuaalisia alueita; yleisemmin: itsensä (sairaalloinen) esittely [eksibitionismi t. ekshibitionismi]
eksikkaattori eräänlainen kuivaus- ja säilytysastia, kuivatin
eksistenssi olemassaolo
eksistentiaalinen olemassaoloa koskeva
eksistentialismi filosofian suunta, joka esittää ihmisen olentona, jonka "olemassaolo edeltää olemusta"
eksistoida olla olemassa
eksitatorinen kiihottava, toimintaa aiheuttava
ekskavaatio kovertaminen; koverrus, kovertuma, kuoppa
eksklaavi valtion osa, joka on eristyksissä valtion pääalueesta niin, että välissä on muiden valtioiden alueita
eksklusiivinen poissulkeva, yksinomainen; valikoiva, hieno
ekskommunikaatio kirkon (seurakunnan) yhteydestä erottaminen
ekskreetio kuonaneritys
ekskreetti kuonaerite
ekskrementti uloste
ekskulpaatio syytteestä vapauttaminen, syyttömäksi osoittaminen t. tuomitseminen
ekskursio ryhmän tekemä opintoretki
ekskurssi poikkeaminen pääaiheesta; poikkeaminen asiasta
ekso- ulko, ulkoinen, ulkopuolinen
eksogeeninen ulkopuolisten syiden aiheuttama, ulkosyntyinen
eksonyymi nimi, jota käytetään johonkin kielialueeseen kuuluvasta kohteesta (paikka, kieli, kansa tms.) muussa kielessä
eksoottinen outoutensa (vierasmaalaisuutena) takia kiinnostava ja kiehtova
eksoplaneetta planeetta, joka kiertää muuta tähteä kuin Aurinkoa [ekso-planeetta]
eksoplasma soluliman pintakerros, ulkolima [ekso-plasma]
eksorkismi pahojen henkien poismanaaminen
eksorkisti henkien pois manaaja, eksorkismin harjoittaja; eräs katolisen kirkon hengellisen säädyn alemman asteen jäsen
eksotiikka eksoottisuus
ekspansiivinen laajentuva, laajentumishaluinen
ekspansio laajeneminen, levittäytyminen
ekspatriaatti kotimaansa ulkopuolella toimiva (työntekijä tms.), ulkomailla työskentelevä t. opiskeleva
ekspeditööri toimentaja
eksperimentaalinen kokeellinen
ekspiraatio uloshengitys; ekspiroituminen
ekspiroida hengittää ulos
ekspiroitua (datatekniikassa) poistua vanhentuneisuuden takia, esim. asetetun määräajan täytyttyä
ekspertti asiantuntija
eksplementtikulma kulma, joka lisättynä annettuun kulmaan tuottaa täysympyrän (360°)
eksplikatiivinen selittävä; (kielitieteessä) yleisesti alistava (konjunktio) (esim. "koska")
eksplikoida sanoa suoraan, selittää selvästi (jättämättä asioita pääteltäväksi)
eksplisiittinen suoraan ilmaistu, eksplikoitu
eksploitaatio hyväksikäyttö
eksploosio räjähdys; (fonetiikassa:) laukeaminen, laukeama, sulkeuman avautuminen klusiilia äännettäessä
eksploraatio tutkimus (varsinkin lääketieteellinen)
eksploratiivinen tutkiva, tutkimustarkoituksessa tehty, tutkimus-
eksponentiaalinen kiihtyvä; sellainen, jota voidaan kuvata eksponenttilausekkeella
eksponentti potenssia osoittava luku; (kirjallisuudessa) ilmentymä
eksportoida viedä maasta (kaupallisesti)
eksportti vienti(kauppa)
ekspressiivinen ilmaisuvoimainen, ilmeikäs
ekspressionismi taidesuunta, jota luonnehtii pyrkimys taiteilijan kokemuksen voimakkaaseen ilmaisemiseen
ekstaasi hurmio, hurmioituneisuus; (puhekielessä) eräs huume, ecstacy
ekstaattinen hurmioitunut
ekstensiivinen laajaperäinen; ulospäin suuntautunut
ekstensio laajennus; laajentaminen; laajentuminen; niiden olioiden joukko, johon jokin nimi tai muu ilmaisu viittaa; ojennus(liike)
ekstensionaalinen ekstensiota koskeva t. korostava t. siihen perustuva
eksternaalinen ulkoinen
eksterritoriaalinen (valtion) alueen ulkopuolisena pidetty, vaikkakin maantieteellisesti sen sisällä [eks-territoriaalinen]
ekstra (ylimääräinen) lisä; erinomainen; (yhdyssanojen alkuosana myös) ulko-
ekstrahoida erottaa, ottaa erilleen; uuttaa
ekstrakti uute; tiivistelmä
ekstranet(ti) internetin tekniikoita käyttävä netti, joka on rajattu jonkin yhteisön ja sen yhteistyökumppanien käyttöön
ekstrapolaatio = ekstrapolointi
ekstrapoloida arvioida funktion arvo jonkin alueen ulkopuolella siitä, mitä arvoja se saa sen reunoilla
ekstraterrestriaalinen maapallon ulkopuolinen (elämä)
ekstravagantti liioitteleva, kohtuuton
ekstraversio ulospäinsuuntautunut (asenne tai luonne); vastakohta: introversio
ekstravertti = ekstrovertti
ekstremismi mielipiteiden t. asenteiden äärimmäinen jyrkkyys t. taipumus sellaiseen
ekstremofiili äärimmäisissä oloissa (esim. erittäin kuumassa) elävä eliö
ekstrovertti ulospäinsuuntautunut ihminen; vastakohta: introvertti
ekstruuderi suulakepuristin
ekstruusio hampaan eteentyöntyminen
ekto- ulko-; pinta-
ektoplasma henkimaailmasta peräisin olevaksi väitetty aine; (biologiassa:) eksoplasma [ekto-plasma]
ekumeeninen (kristillisten) kirkkojen välinen; yleiskirkollinen, yleinen
ekumenia pyrkimys (kristillisten) kirkkojen väliseen tiiviimpään yhteyteen
ekvaattori päiväntasaaja t. sitä vastaava pinta
ekvi- tasa-, tasaus-, yhtäläis-
ekvivalenssi (täydellinen) vastaavuus, samanarvoisuus
ekvivalentti (täydellisesti) vastaava, samanarvoinen
elaboroida kehittää, kehitellä, työstää (ajatuksia, ideoita)
elastinen kimmoisa, joustava
elastomeeri elastinen, kumimainen polymeeri
elatiivi suomen eräs sijamuoto, -sta- tai -stä-loppuinen ns. sisäinen erosija
eldorado kultamaa, paratiisi, onnela [eldoraado]
elefantiaasi imuteiden tuhoutumisesta johtuva pysyvä raajan turpoaminen
elefantti norsu
eleganssi aistikkuus, tyylikkyys
elegantti aistikas, tyylikäs
elegia kaihomielinen runo tai sävellys; (runousopissa) elegistä mittaa noudattava runo
elegikko elegisiä runoja luova taiteilija
eleginen kaihomielinen; (runousopissa) distikoneista koostuva
elektiivinen valikoiva, valintaan perustuvaa
elektro- sähkö-
elektrodi sähkönjohtimen pää, jonka kautta virta johtuu väliaineeseen tai väliaineesta
elektrofysiologia solujen sähkömagnetismin tutkiminen ja käyttö mm. lääketieteessä
elektroluminesenssi sähköllä aikaan saatava luminesenssi
elektrolyysi kemiallisten reaktioiden aikaansaaminen sähkövirran avulla
elektrolyytti sähköä johtava ionisoituva aine
elektrolyyttinen elektrolyysissä tapahtuva t. siihen liittyvä
elektron (historiassa) lähinnä kullasta ja hopeasta koostuva metalliseos; magnesiumin ja alumiinin seos; meripiha
elektroni atomin ydintä kiertävä alkeishiukkanen
elektroniikka elektronisten ilmiöiden tutkimus ja hyväksikäyttö; niihin perustuvat laitteet
elektronimikroskooppi mikroskooppi, jossa kuvanmuodostus perustuu elektronisuihkuun
elektroninen vapaiden elektronien ominaisuuksiin perustuva; (usein virheellisesti) =digitaalinen
elektroskooppi koje sähkövarausten mittaamista varten
elektrum = elektron
elementaarinen alkeellinen, alkeis-; alkuaineita koskeva; alkuainemuodossa oleva
elementti (rakentamisessa) valmisosa; (yleiskielessä) ympäristö, olot t. ala; (sähköopissa) sähköpari; (matematiikassa yms.) alkio; (filosofian historiassa) perusaine, "alkuaine"
eliitti parhaimmisto, valiojoukko
elisio loppuheitto, sanan loppuvokaalin jääminen pois vokaalialkuisen sanan edeltä; myös yleisemmin loppuäänteiden pois jäämisestä
elitismi pyrkimys esiintyä eliittiin kuuluvana tai korostaa siihen kuulumistaan
eliksiiri ihmelääke; alkemistien ihmeaine, "viisasten kivi"
eliminaatio poistaminen, eliminointi t. eliminoituminen
eliminoida poistaa, sulkea pois (yleisesti ja useissa erikoismerkityksissä)
ellipsi (täysin säännöllinen) soikio; (sanan tms.) poisheittyminen tai -jättäminen; sellaista tarkoittava kolmen pisteen symboli tai jono (...)
ellipsoidi pinta t. kappale, jonka voidaan ajatella syntyvän, kun ellipsi pyörähtää akselinsa ympäri
elliptinen soikionmuotoinen; pois jäämisen tai jättämisen kautta muodostunut; (matematiikassa) ellipseihin liittyvä
eloksoida käsitellä pinta hapettamalla se elektrolyyttisesti
emali lasite, lasimainen päällyste; (hammas)kiille
emansipaatio (naisten) vapauttaminen (miehen) holhouksesta t. ylivallasta
emansipatorinen emansipaation pyrkivä; emansipaatiota merkitsevä
emansipeerata vanhahtava muoto sanasta "emansipoida"
emansipoida vapauttaa, suorittaa emansipaatio
embargo saarto; kielto julkaista ennen määräaikaa; takavarikointi
embleemi tunnuskuva, tunnusmerkki, tunnus; vertauskuva
embryo (eläimen t. ihmisen) alkio
emergenssi äkillinen uuden esille tulo; uusien ilmiöiden synty monimutkaisen kehityksen kautta; versokasvien solukkokarva
emergentti äkillisesti t. laadullisesti uutena esille tuleva, sellainen, joka syntyy emergenssissä
emeritus Sanasta esiintyy useita ääntämyksiä. [emeritus]
emfaattinen painokas, painollinen, korostava; mahtipontinen
emigrantti maasta pois muuttanut
emigroitua muuttaa pois (maasta)
emiiri ruhtinas islamilaisessa maailmassa (Lähi-Idässä tai Pohjois-Afrikassa)
eminenssi ylhäisyys, ylhäinen henkilö
emiraatti emiirikunta, emiirin hallitsema maa tai alue
emittoida lähettää, suorittaa emissio
emissio osakkeiden tms. laskeminen markkinoille, esim. osakeanti; hiukkasten tai säteilyn lähettäminen
emoji eräänlaisia kuvanomaisia merkkejä [emodži t. emoji]
emootio tunne, mielenliikutus
emotionaalinen tunneperäinen; tunteita koskeva, tunteiden alaan kuuluva
emotivismi käsitys, jonka mukaan moraaliset arvot ovat vain tunteiden, emootioiden ilmaisuja
empaattinen toisen tunteisiin eläytyminen
empatia eläytyvä myötätunto
empiiri = empire
empiirikko kokeellista tutkimusta tekevä tieteenharjoittaja; empirismin kannattaja
empiirinen kokemusperäinen (esim. mittaamalla selvitetty), vastakohtana teoreettiselle
empire Napoleonin aikainen, antiikkia jäljittelevä tyylisuunta [ampiir tai ãpíir]
empiria kokemus (varsinkin tieteenfilosofian käsitteenä)
empirismi filosofian suunta, joka korostaa kokemuksen merkitystä
empowerment oikeuksien, valtuuksien tai vapauksien antaminen [impauerment]
emu eräs lentokyvytön lintu
emulgoitua sekoittua emulsioksi
emulaatio jäljittely, emulointi laite t. ohjelma
emulaattori jäljittelevä, emuloiva laite t. ohjelma
emuloida jäljitellä, matkia (etenkin laitteen toimintaa)
emulsio nesteiden seos, jossa neste on sekoittuneena toiseen pisaroina
en bloc yhtenä kokonaisuutena, yhdessä [ãblók]
en passant ohimennen, sivumennen [ãpasã´]
en passant ohimennen, sivumennen; oheisvaikutuksena; sattumalta [ãpasãã]
enantio- peilikuva-
encore uudestaan, lisää [ãkóor]
endeeminen kotoperäinen, suppealla alueella esiintyvä (eliölaji); paikallinen, paikkakunnallinen (tarttuvan taudin esiintyminen)
endo- sisä-
endogeeninen sisäsyntyinen
endokrinologia umpieritysoppi
endomorfinen erään luokituksen mukainen ihmisen rakennetyyppi: pyöreäkasvoinen, lyhytraajainen ja lihavuuteen taipuvainen
endorfiini elimistön tuottama aine, jolla on samanlaisia vaikutuksia kuin morfiinilla
energeettinen energiaa koskeva, energia-
energia fysiikan peruskäsite, joka usein määritellään kyvyksi tehdä työtä; tarmo, puhti
energinen tarmokas
energisoida piristää, tehdä energiseksi; muuttaa energiaksi, käyttää energiantuotantoon
engrammi muistijälki
enigma arvoitus
enigmaattinen arvoituksellinen
enkefaliitti aivotulehdus
enkefalo- aivo-
enklaavi erillisalue, valtion osa, joka on toisen valtion sisällä t. toisten valtioiden kokonaan ympäröimä taikka vastaavasti kunnan osa toisen kunnan sisällä tms.
enkliitti painollisen ja painottoman sanan kiinteä yhtymä
enkliittinen liite-, liitännäis-, edeltävään sanaan liitännäisenä liittyvä
ennea- yhdeksän-
enneagrammi eräs yhdeksänkulmainen viivakuvio; sellaista käyttävä yhdeksänkohtainen persoonallisuustyyppien luokittelu
enologia viinioppi, viinien ja viinivalmistuksen tutkimus t. tuntemus
ensemble yhtye [ãsãã´bl(e)]
ensyklopedia tietosanakirja, (aakkosellisesti järjestetty) hakuteos
entalpia järjestelmän lämpösisältö, termodynamiikan perussuureita
entente yhteisymmärrykseen perustuva valtioiden yhteistyö ilman suoranaista liittosuhdetta [entente t. ãtã´t]
entero- suoli-, suolisto-, vatsa-
enterotabletti lääketabletti, joka on päällystetty niin, että lääkeaine vapautuu vasta ohutsuolessa
entiteetti olio; kokonaisuus; rakenneosa
entomologia hyönteistiede
entrata (historiassa:) tehdä entraus; (murteissa ja arkikielessä:) muuttaa, korjata, säätää; (joskus käännöskielessä yms.:) mennä t. tulla sisään
entraus ennen meritaisteluissa käytetty menetelmä, jossa erityisiä entraushakoja käyttäen kytkeydyttiin vihollisalukseen sen valtaamiseksi
entrecôte naudan ruhon osa etuselän ja ulkofileen välissä t. siitä valmistettu pihvi [antrekoot]
entropia järjestelmän epäjärjestyksen (sekoittuneisuuden) astetta kuvaava suure
entsyymi (biokemiallisia) reaktioita katalysoiva valkuaisaine
entusiasmi (suuri) innostus
entymologia sanan "etymologia" virheellinen asu
environmentalismi ajatussuuntaus, joka korostaa ympäristötekijöiden vaikutusta
eoni geologian ajanjaksojen ylimmän tason jakson (maailmankautta pitempi) nimitys
epideeminen kulkutaudinomainen, epidemiana esiintyvä
epidemia kulkutauti (myös kuvaannollisesti), taudin t. muun ilmiön poikkeuksellinen yleisyys
epidemiologi tartuntatautilääkäri
epidemiologia tieteenala, joka tutkii sairauksien esiintyvyyttä yms. väestötasolla tilastollisin menetelmin; (vanh.) tatuntatautioppi, kulkutautioppi
epidemiologinen epidemiologiaan kuuluva; (vanh.) tartuntatautiopillinen
epifania (jumalallinen) ilmestyminen; ilmestysjuhla, loppiainen
epifenomeeni seurannaisilmiö, (epäolennainen) oheisilmiö; näennäisilmiö
epifenomenaalinen epifenomeenin luonteinen
epifyytti päällyskasvi, toisen kasvin päällä (esim. köynnöksenä) kasvava
epigeneesi yksilön tai elimen kehittyminen erilaistumattomasta kudoksesta
epigeneettinen kasvun ja erilaistumisen, epigeneesin aikainen t. siihen liittyvä; geenien toiminnan päälle rakentuva; ympäröivää kivilajia nuorempi
epigoni jäljittelijä
epigrafi piirtokirjoitus, kiveen hakattu kirjoitus; motto; mietelause
epigrammi lyhyt runo, jossa on (usein mieleenpainuva) iskevä huomio tai toteamus
epiikka kertomakirjallisuus, etenkin runomuotoinen
epikriisi (lääkärin laatima) hoitotiivistelmä
epikurolainen filosofi Epikuroksen oppien mukainen; niiden kannattaja; nautiskelija
epilaatio karvojen poisto
epilaattori laite karvojen, varsinkin säärikarvojen, poistoon
epilepsia eräs keskushermoston sairauksien ryhmä, kaatumatauti
epileptikko epilepsiaa sairastava, kaatumatautinen henkilö
epileptinen epilepsialle ominainen, kaatumatautinen
epilogi loppusanat, jälkisanat; loppunäytös
episentrumi maanjäristyksen keskus
episkooppi pintakuvaheitin, läpinäkymättömien kuvien heijastin
episkopaalinen anglikaaninen; piispallinen
episodi sivunäytös, sivutapahtuma, pääjuonesta (melko) irrallinen tapaus
episteeminen tietoa koskeva, tieto-opillinen
epistemologia tieto-oppi, tietoteoria, tietoa tutkiva filosofian ala
epistola kirjeen muotoinen Uuden Testamentin kirja; sellaisesta luettava katkelma; kirje; puhetulva, (nuhde)saarna
epitafi hautakirjoitus; kirkkoon asetettu vainajan muistotaulu
epiteeli ihon t. limakalvon pinnan päällyskerros, jossa ei ole verisuonia
epiteetti henkilön nimeen pysyvästi liitetty luonnehtiva määrite; olennainen ominaisuus;lisänimi; (kieliopissa) substantiivin määrite
epo eräs dopingiin käytetty hormoni, erytropoietiini
epoletti olkakoriste sotilaan, virkamiehen tms. takissa
eponyymi sellainen henkilönnimi, josta on muodostettu paikan, kansan tms. nimitys
epookki aikakausi; aikakauden lähtö- tai käännekohta; epookkidraama
epookkidraama jotakin mennyttä aikakautta (epookkia), usein erityisesti sen yläluokan elämää, kuvaava näytelmä tai elokuva
epsilon kreikkalaisen aakkoston viides kirjain, Εε
erektio siittimen jäykistyminen tai jäykistyneisyys
eremiitti erakko, (uskonnollisista syistä) yksin, muista eristyksissä elävä ihminen
ergi energian yksikkö ns. CGS-järjestelmässä, 0,1 mikrojoulea
ergo siis, joten; yhdyssanojen alkuosana: työ-, toiminta-
ergodinen tasaantuva; pitkän aikavälin tasapainoa koskeva; lukijalta ponnistuksia vaativa
ergometri laite lihastyön mittaamiseksi
ergonomia oppi työn menetelmien, välineiden ja ympäristön tekemisestä ihmisille sopiviksi; menetelmän tms. ominaisuudet ihmisen kannalta
ergonominen ergonomiaan kuuluva tai sen mukainen
erineumi (kasvin) nukkaäkämä
eriometri villakuidun paksuuden mittauslaite; punasolujen läpimitan mittauslaite
erkkeri seinästä ulkoneva tornimainen, ikkunallinen rakennuksen osa
erodoida kuluttaa, syövyttää, aiheuttaa eroosiota; (lääketieteessä:) aiheuttaa haavauma t. syöpymä, eroosio
eroosio maaperän kuluminen etenkin juoksevan veden ja tuulen vaikutuksesta; (lääketieteessä:) orvaskeden t. limakalvon pintahaavauma t. hammaskiilteen pinnan syöpymä
eroottinen erotiikkaan kuuluva, rakkaus-
erosoida = erodoida
erotiikka seksuaalinen rakkauselämä, varsinkin sen ulkonaiset ilmentymät
eruptiivinen tulivuorenpurkauksesta syntynyt, etenkin magmasta syntynyt
eruptio (tulivuoren)purkaus
erytro- puna-
erytromysiini eräs antibiootti
erytrosytemia veren punasolujen liiallinen runsaus, liikapunasoluisuus
erytrosyytti punasolu
esanssi makua tai tuoksua antava liuos
eskaaderi eräs ilmavoimien tai laivaston yksikkö
eskadroona ratsuväen perusyksikkö
eskalaatio eskaloituminen, mm. vaiheittainen kehittyminen (usein pahemmaksi)
eskalaattori liukuportaat
eskaloida eskaloitua; aiheuttaa eskaloituminen; hankkia lisäresursseja
eskaloitua kehittyä vaiheittain (pahemmaksi), kärjistyä t. muuten muuttua asteittain; siirtää ylemmälle käsittelytasolle
eskapismi todellisuuspakoinen
eskatologia oppi viimeisten aikojen tapahtumista
eskimo erään Amerikan pohjoisimmilla seuduilla ja Grönlannissa elävän ihmisryhmän jäsen; sen kieli; eräs kangaslaatu
eskortti (sotilas)saattue, saattovartio; (mies)seuralainen
esofagus ruokatorvi
esoteerinen salaileva, sisäpiirille tarkoitettu
esperantisti esperanton harrastaja t. esperantoaatteen kannattaja
esperanto eräs suunnitelmakieli (keinotekoinen kieli ihmisten väliseen viestintään)
esplanadi puistokatu, katujen reunustama puisto [esplanaadi t. esplanadi]
espresso höyrynpaineen avulla valmistettu kahvi
essealainen Jeesuksen ajan juutalaisuuden erään eristäytyvän suuntauksen jäsen; kyseisen suuntauksen mukainen, siihen liittyvä
essee kirjoitelma, tutkielma
esseisti esseekirjailija, esseiden kirjoittaja [esse'isti]
esseistiikka esseekirjallisuus [esse'istiikka]
essenssi olemus
essentia olemus, etenkin filosofiassa olemassaolon vastakohtana [essentia t. esséntia]
essentiaalinen olemusta koskeva, olemus-
essentialismi olemusajattelu, filosofian suuntaus, joka korostaa essentiaa
essiivi eräs suomen kielen sijamuoto, -na- tai -nä-loppuinen
establishment yhteiskunnan vakiintunut järjestelmä ja sen johdossa olevat piirit [istä´blišment]
esteetikko estetiikan tutkija; esteetti
esteetti esteettisyyttä (liiaksi) korostava ihminen, "kaunosielu"
esteettinen (aisteja) miellyttävä, kaunis, taiteellinen; estetiikkaan kuuluva t. sitä koskeva
esteri alkoholista (sanan laajassa merkityksessä) ja haposta t. niiden johdoksista syntynyt yhdiste
estetiikka tiede, joka tutkii ilmiöiden, taiteen yms. (aistillista) miellyttävyyttä, kauneutta; esineen tms. esteettiset ominaisuudet
estetismi esteettisyyden (liiallinen) korostaminen
estetisoida kiinnittää (liiaksi) huomiota esteettisyyteen; selittää asioita esteettisiksi
estimaatio arvio; arviointi, estimointi
estimaatti (määrällinen) arvio
estimoida arvioida, muodostaa (määrällinen) arvio jostakin
estradi (esitys)koroke, esiintymisalue [estraadi t. estradi]
estrogeeni naishormoni, munasarjahormoni
et ja
et al. ja muut, ynnä muut [et al t. et ali'ii]
et cetera ja niin edelleen (jne.), lyhennettynä "etc." [et setera t. et ketera]
etableerata = etabloida
etabloida vakiinnuttaa, vahvistaa, ottaa käyttöön, sijoittaa, panna paikoilleen
etanoli tavallinen alkoholi, etyylialkoholi
etappi välitavoite; (sotilaiden) levähdyspaikka
eteerinen hyvin kevyt, "kuin ilmaa" oleva; helposti haihtuva
etiikka oppi moraalista; moraalisuus; moraaliset säännöt
etiketti käyttäytymissäännöt, tapasäännöstö; nimilappu, joka on kiinnitetty pakkaukseen tai esineeseen
etiologia syyoppi, oppi jonkin asian synnystä tai alkuperästä
etninen kansallisuutta, rotua tai kulttuurista alkuperää koskeva; vieraaseen kansallisuuteen tms. kuuluva, sellaisen mukainen
etnografi kansatieteilijä, etnografian tutkija
etnografia kansatiede, varsinkin kuvaileva, esineistöön huomiota kiinnittävä
etnologia kansatiede, kansallisten kulttuurien tutkimus
etnosentrinen ryhmäkeskeinen, omaan kansaan t. muuhun ryhmään (ahtaasti) keskittyvä
etnosentrismi ryhmäkeskeisyys, etnosentrisyys
etologia eläinten käyttäytymisen tutkimus
etsata syövyttää (taidegrafiikassa)
etydi soitinsävellys tai -harjoitus, varsinkin soittotekniikkaa kehittämään tarkoitettu
etymologia sanojen alkuperän tutkimus; sanan alkuperä t. sen selitys
eu- hyvä-, hyvin- (kreikkalaisperäisten sanojen etuliitteenä)
eufemismi eufemistinen, kaunisteleva ilmaisu, kiertoilmaisu
eufemistinen kaunisteleva (ilmaisu), "pumpuliin kääritty"
euforia (keinotekoinen) voimakas hyvänolon tunne
euforinen euforiaan kuuluva
eugeniikka suuntaus, joka pyrkii ihmisen perintöaineksen parantamiseen, "rotuhygienia"
eukaryootti aitotumallinen [eu-karyootti]
euklidinen (matematiikassa:) Eukleideen oppien mukainen, niihin liittyvä
eunukki kuohittu miespalvelija, varsinkin vartiotehtäviin haaremissa käytetty
euribor euroalueen (euroa käyttävien maiden) rahamarkkinoiden viitekorko
euro Euroopan unionin useiden maiden yhteinen rahayksikkö
euro- Euroopan unionia koskeva; euroa koskeva; Eurooppaa koskeva
eurobarometri eri EU-maissa samanaikaisesti tehtävä mielipidetutkimus (barometri)
eurobondi euroalueen yhteinen bondi
eurokraatti (ark., usein kielteisen sävyisesti:) EU:n korkea virkailija
eurooppa- Euroopan unionia koskeva, unionin laajuinen
europarlamentti EU:n parlamentti
europidi eurooppalaiseen, "valkoiseen" rotuun kuuluva ihminen
eurosentrismi Eurooppa-keskeisyys
eurosentti sentti, euron sadasosa
eustressi "hyvä stressi", myönteinen stressi, joka ei aiheuta ahdistusta [eu-stressi]
eutanasia ihmisen surmaaminen hänen kärsimystensä lopettamiseksi
evakuoida siirtää uhanalaisen alueen tai tilan väestö, tavaraa, laitoksia ym. turvaan; (lääketieteessä ym.) tyhjentäminen
evaluaatio arvon tai muun suureen laskeminen; arviointi
evaluoida laskea tai arvioida arvo, suorittaa evaluaatio
evankelikaalinen eräistä amerikkalaisperäisistä herätyskristillisyyden suunnista
evankelinen eräistä evankeliumia korostavista kristillisistä suunnista, suunnilleen = protestanttinen; evankeliumin mukainen
evankelioida julistaa evankeliumia (etenkin kristityissä maissa maallistuneille ihmisille)
evankelis-luterilainen luterilainen
evankelista evankeliumin kirjoittaja (Matteus, Markus, Johannes t. Luukas); evankeliumin julistaja
evankeliumi Jeesuksen julistus; Uuden Testamentin neljän ensimmäisen kirjan yhteisnimitys; ilosanoma, vapauttava sanoma
eventiivi nimitys, jota on käytetty verbinmuodoista, joissa on sekä potentiaalin että konditionaalin pääte
eventuaalinen mahdollinen, mahdollisesti toteutuva
eventualiteetti mahdollisuus; sattuma
evergreen ikivihreä, jatkuvasti suosionsa säilyttävä (musiikkikappale tms.) [evögriin]
eversti eräs upseerinarvo (maa- ja ilmavoimissa)
evidenssi todiste; ilmeisyys
evidentti ilmeinen
eviskeraatio sisälmysten t. sisäelinten poisto
evolutiivinen kehitystä, evoluutiota koskeva t. siihen sisältyvä
evoluutio kehitys, varsinkin eliöiden muodostuminen muista elämänmuodoista
ex- entinen (puoliso)
ex analogia analogian mukaan, analogisesti, yhdenmukaisuuden perusteella [eks analogia t. eks analógiaa]
ex ante ennalta, etukäteen
ex post jälkikäteen, jälkeenpäin
ex situ "poissa paikaltaan", muualla kuin jonkin alkuperäisessä paikassa tapahtuva [eks siitu t. eks situu]
ex tempore valmistelematta; määräyksen mukaan (apteekissa) valmistettava
eximia cum laude approbatur arvosana eräissä eräissä arvosteluasteikoissa, 'hyväksytään poikkeuksellisen kiitoksen kera' [eksimia kum laude aprobaattur t. eksímiaa kum laude laude aprobáatur]
exit poistumistie, uloskäynti; poistuminen (näyttämöltä)
exit poll äänestyspaikkakysely, ovensuukysely
exitus kuolema, poismeno
exlibris kirjanomistajan merkki
expo näyttely
express pika-; pikalähetys; pikavuoro
expressis verbis erikseen sanottuna, sanallisesti ilmaistuna [ekspressis verbis t. ekspréssiis verbiis]
extra = ekstra
extreme urheilussa yms.: ihmisen suorituskyvyn rajoja koetteleva (laji) [ikstriim t. ikstríim]
eyeliner (silmän)rajauskynä; rajausväri [ailainer]
faabeli tarina, satu, varsinkin (Aisopoksen) opettavainen eläinsatu
faarao muinaisen Egyptin hallitsija
faasi (fys., kem.) olomuoto tai kiderakenne; vaihe
faattinen sellainen (toiminta viestinnässä), jonka tarkoituksena ei ole välittää informaatiota, vaan pitää yllä viestintäyhteyttä
fabrikaatti valmiste, tuote
fabrikoida sepittää, keksiä; väärentää
fabrisoida tuottaa (teollisesti)
fabula = faabeli [faabula]
fabuloida tarinoida, sepitellä, kertoa keksimäänsä, "kertoa satuja"
face lift kasvojenkohotus (myös kuvaannollisesti) [feis lift]
face to face kasvokkain; kasvokkais- [feis tu feis]
fagotti eräs puupuhallin
fahrenheitaste aste Fahrenheitin lämpötila-asteikolla, tunnus °F [faarenhait-aste]
fair play reilu peli [feö plei]
fajanssi läpinäkymätön puoliposliini
fakiiri itsensäkiduttaja; itämainen askeetti; taitava temppujen tekijä
fakki ammattiala; kokoelma vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin
fakki-idiootti omaan alaansa (fakkiinsa) rajoittunut, muista aiheista tietämätön ihminen
fakkiutua rajoittua vain omaan alaansa, fakkiinsa (harrastuksiltaan ja tiedoiltaan)
faksi järjestelmä, joka lähettää valokopioita puhelinyhteyksien kautta; siten lähetetty viesti
faksimile ulkoasua myöten tarkka jäljennös; näköispainos
fakta tosiasia
faktinen tosiasiallinen, todellinen
faktitiivinen teettämistä ilmaiseva, teetto-
faktoidi tosiasiana (faktana) esitetty t. pidetty
faktori johonkin vaikuttava seikka, "tekijä"; mestaria vastaava kirjapainoalan ammattinimike
faktorointi jakaminen faktoreihin (esim. luvun jakaminen alkutekijöihin); rahoitusmuoto, jossa yritys siirtää saatavansa toiselle yritykselle ja saa tältä sitä vastaavat rahat (miinus korot ja kulut)
faktuaalinen tosiasiallinen, tosiasioita koskeva
faktuura kauppalasku, etenkin tukkukaupassa myydystä tavarasta esitetty lasku
faktuuri (pinta)kudos; pinnan ominaisuudet; valmistustapa; (musiikillinen) rakenne
fakultatiivinen (mm. kielitieteessä:) valinnainen, vapaasti valittava, vapaaehtoinen, vapaa, mahdollinen; (mm. biologiassa) vain määräoloissa esiintyvä, sellainen, joka esiintyy vain joissakin (ympäristö)oloissa
falangi eräs vanhalla ajalla käytetty taisteluryhmitys; kenraali Francon johtama puolue Espanjassa 1933 - 1977
falangisti Espanjan falangin jäsen; Libanonin oikeistokristittyjen ryhmittymään kuuluva
fallinen fallokseen liittyvä; (freudilaisuudessa:) ihmisen kehitysvaiheesta, jossa sukupuolielimillä on psyykkisesti keskeinen merkitys
fallismi falloskeskeisyys (vrt. fallistinen)
fallistinen falloskeskeinen; mieskeskeinen; fallinen
fallos siitin, varsinkin erektiossa oleva
falsetti ohutsointinen, resonanssiton, korkeaääninen laulutapa
falsifioida osoittaa vääräksi, kumota
fan = fäni [fän t. fan]
fanaatikko kiihkoilija, jonkin aatteen tms. kiihkomielinen kannattaja
fanaattinen kiihkoileva
fandango eräs kolmijakoinen andalusialainen paritanssi [fandáŋgo]
faneeri sanan vaneri vanha asu
fanfaari juhlallinen (torven)toitotus, varsinkin aloitusmerkkinä; (musiikissa) eräs sävelkulku
fani (esim. muusikon tai esiintyjän) innokas ihailija [fani t. fäni]
fanittaa (ark.) olla jonkun fani, ihailla, palvoa
fantasia mielikuvitus; mielikuvituksen tuote, kuvitelma; eräs sävellystyyppi
fantasmagoria (näköhäiriöön perustuva) harhakuva t. harhakuvien sarja
fantasioida kuvitella, haaveilla, kehitellä fantasioita
fantastinen mahtava, suurenmoinen, upea; mielikuvituksellinen, eriskummainen
fantisoida fantasioida
fantomisärky haamusärky
faradi sähköisen varautumiskyvyn eli kapasitanssin yksikkö SI-järjestelmässä, tunnus F
farao = faarao
fariinisokeri ruskea erikoissokeri, joka sisältää runsaasti melassia tai siirappia
farisealainen teeskentelevä, tekopyhä, ulkokultainen; juutalaisuuden erään muodon harjoittaja Jeesuksen aikoihin
fariseus = farisealainen
farkut eräänlaiset lujasta kankaasta tehdyt arkihousut
farmako- lääke-
farmakodynamiikka lääkkeen vaikutus elimistössä
farmakokinetiikka tapa, jolla lääke vaikuttaa elimistössä (imeytyminen, jakautuminen, muuntuminen ja poistuminen)
farmakologia lääkeaineoppi
farmakopea virallinen lääkeluettelo ja -ohjeisto
farmari (omaa tilaansa hoitava) maanviljelijä varsinkin Yhdysvalloissa; arkikielinen nimitys farmariautolle, joka on eräs isolla tavaratilalla varustettujen autojen tyyppi; monikossa myös: tietynlaiset housut, farkut
farmaseutti henkilö, joka on suorittanut
farmasia lääkkeenvalmistusoppi; apteekkiala
farmasisti farmasian ammattilainen
farmi maatila, varsinkin Yhdysvalloissa; kakkosjoukkue t. pelaajareservi; alue, jossa on keskenään samanlaisia esineitä tai rakenteita
farssi vauhdikas, ilveilevä huvinäytelmä; pelleily, sekoilu
faryngaali nieluntausäänne
faryngo- nielu-, kurkku-
fasadi julkisivu
fasetti hiomapinta, tahko; pienehkö pinta; viiste; (hammaslääkäri asentama) hampaan ulkosivun muotoinen posliinilevy; ominaisuus tai näkökulma, jonka perusteella dokumentti voidaan luokittaa
fasilitaatio (psykologiassa:) helpottuminen
fasilitaattori mahdollistaja, mahdollisuuksien tarjoaja
fasiliteetti varuste(lu), välineet (ja tilat) jotakin varten
fasilitoida helpottaa, edistää, auttaa
fasinoida lumota, hurmata
fasismi eräs Italiassa 1920-luvulta alkaen vaikuttanut poliittinen liike; myös muista (äärioikeistolaisiksi leimatuista) liikkeistä
faskia (anatomiassa:) peitinkalvo; (lääketieteessä:) sidos
faskiaatio (kasvin) laakaverso
faskikulaatio (lääketieteessä:) nykiminen t. kimppuuntuminen
fast food pikaruoka, nopeasti valmistettava ja syötävä ruoka, etenkin pikaruokaravintolasta ostettava [faast fuud]
fata morgana kangastus [fata morgana t. faata morgáana]
fataali kohtalokas, tuhoisa; (lääketieteessä:) kuolemaan johtava
fatalismi alistuminen kohtaloon; kohtalousko, ennalta määräytyneeseen kohtaloon uskominen
fatiikki uupuminen, uupumus
fatwa islamin uskonnollisen lain tulkinnan pohjalta muodostettu oppineen lausuma; erityisesti: ajatollah Khomeinin lausuma, jossa kehotetaan tappamaan kirjailija Salman Rushdie [fatva t. fatwáa]
fauna eläimistö, etenkin jonkin alueen eläinlajisto; luettelo eläimistöstä
fauni metsänhaltija muinaisen Rooman mytologiassa, samaistettiin usein satyyrin kanssa
faustinen ylöspäin pyrkivä, täydellisyyttä ja äärettömyyttä tavoitteleva
fauvismi eräs 1900-luvun alun taidesuuntaus, joka suosi puhtaita voimakkaita värejä
faux pas harha-askel [fopáa]
federaatio liitto, varsinkin liittovaltio
federalismi liittovaltion kannattaminen; liittovaltiomuoto
federatiivinen liittovaltiomuotoinen, liitto-; liittovaltioon (federaatioon) kuuluva
feeniks antiikin taruston lintu, joka kuoltuaan tulessa nousee tuhkasta t. herää muuten henkiin; uusiutumisen, paluun vertauskuva
feissaus (ark.) kasvokkain tehtävä markkinointi, jäsenhankinta, varainkeruu yms.
fekaalinen ulosteperäinen; uloste-
fellaatio suuseksi, jossa kohteena on siitin
fellah maanviljelijä t. maataloustyöntekijä arabimaissa
femakko (leikillisesti t. halventavasti:) feministi
feminiini eräs kieliopillinen suku useissa kielissä, "naispuolinen" suku; sellaista sukua oleva sana; naispuolinen
feminiininen naisellinen; naispuolinen; feminiinimuotoinen
feminismi naisliike, naisten ja miesten tasa-arvon aate t. naisten oikeuksien ajaminen
femme fatale kohtalokas nainen [famfatál]
femto- tuhannesbiljoonasosa- (SI-järjestelmän etuliite, vastaa kerrointa 10-15, tunnus: f)
fengshui vanha kiinalainen kaupunkien, rakennusten ja sisustuksen suunnittelun ajattelutapa [feŋšui]
fenkoli eräs maustekasvi ja siitä saatava mauste; (kemiassa:) eräs terpeenialkoholi, jota käytetään mm. liuottimena
fennica suomalainen (Suomessa painettu t. Suomea koskeva) kirjallisuus [fennika]
fennismi suomen kielelle ominainen ilmaisu, (kielellinen) suomalaisuus, suomenmukaisuus
fennisti suomen kielen tutkija
fennistiikka suomen kielen tutkimus
fenno- suomalais-, Suomi-
fennofiili suomalaisuuden ystävä, vars. 1700-luvun kansallisen liikkeen edustaja
fennomaani suomalaisuuden, fennomanian kannattaja
fennomania suomenmielisyys, suomalaisuusliike; suomenkiihkoisuus
fennougristi suomalais-ugrilaisten kielten ja kansojen tutkija
fenomeeni ilmiö
fenomenaalinen ilmiömäinen, mahtava; ilmiöitä koskeva
fenomenalismi filosofiassa käsitys, jonka mukaan vain havaittavat ilmiöt ovat todellisia t. tunnettavissa
fenomenologia Edmund Husserlin kehittämä filosofian suunta
fenotyyppi (biologiassa) ilmiasu, eliössä ilmenevät ominaisuudet; (kielitieteessä) ilmikategoria
feodaalinen läänityslaitokseen kuuluva, läänitys-
feodalismi läänityslaitos; yhteiskuntarakenne, jossa läänityslaitoksella oli keskeinen osa
feraali villiintynyt
fermentaatio käyminen, fermentoituminen
fermentoida käyttää, saattaa maitohappo-, alkoholi- tms. käymiseen
feromoni aineita, joilla eläimet viestivät keskenään kemiallisesti; erityisesti: sukupuolisesti houkuttelevat hajuaineet
ferri- kolmenarvoisen raudan
ferro- rauta-; kahdenarvoisen raudan
fertiili hedelmällinen, lisääntymiskykyinen
festivaali(t) juhlat, varsinkin suuret, laajat yleisöjuhlat
festivo (musiikissa) juhlallisesti (esitettävä sävellyksen osa) [festíivo]
feta Kreikassa valmistettu määrätyyppinen juusto; aik. myös muista samantyyppisistä juustoista
fetisismi seksuaalinen suuntautuminen, johon sisältyy voimakas kiihottuminen joistakin esineistä (esim. kumiasuista); (uskontotieteessä) fetissien palvonta
fetissi palvottu esine, jonka uskotaan sisältävän taikavoimia; seksuaalisesti kiihottavaksi koettu esine tai muu kohde; seksuaalisuuden kiinnittyminen sellaiseen, fiksaatio
fetsi miesten punainen lieriömäinen päähine islamilaisessa maailmassa
fiasko täydellinen epäonnistuminen
fibriini rihma-aine, veren hyytyessä syntyvä liukenematon valkuaisaine
fibrilli rihmamainen muodostuma
fibro- sidekudos-
fifty-fifty tasan, puolet kummallekin [fifti fifti]
figuuri muoto, kuvio, hahmo; ihmistä esittävä taideteos; lausekuvio; sävelkuvio
figuratiivinen esittävä, todellisuuden muotoja vastaava (taide); kuvaannollinen (puhe tms.)
fiksaatio kiinnittyminen
fiksatiivi kiinnite, kiinnitysaine
fiksoida kiinnittää (useita erikoismerkityksiä)
fiktiivinen kuvitteellinen, kuviteltu
fiktio kuvitelma; harhakäsitys
filamentti säie; (perus)kuitu; (kasviopissa:) palho; Auringon pinnan säiemäinen muodostuma
filantrooppi ihmisystävä, filantropian harjoittaja
filantrooppinen ihmisystävällinen, filantropian mukainen
filantropia ihmisystävällisyys, ihmisten yleisen edun ajaminen ja etenkin vaikeuksissa olevien auttaminen
filariaasi filaria-rihmamatojen aiheuttamia, tropiikissa yleisiä tartuntatauteja
filateelinen postimerkkeilyyn (filateliaan) kuuluva
filatelia postimerkkien (ja ehiöiden, leimojen, kirjekuorien yms.) keräily ja tutkiminen
filatelisti postimerkkeilijä, filatelian harrastaja
file eräitä lihan arvokkaimmaksi katsottuja osia; verkkopitsi, ohut verkkomainen pitsikudos; (ATK-slangissa) tiedosto
fileerata leikata fileiksi
filharmoninen musiikillinen
filiaali haaraosasto, haaraliike
filigraani kulta- tai hopealangoista tehty pitsimäinen korutyö; vesileima
film noir eräs rikoselokuvien tyyppi, "musta elokuva" [film nuáar]
filmaattinen elokuvamainen, filmillinen, vauhdikas, näyttävä
filmata elokuvata; esiintyä elokuvanäyttelijänä; teeskennellä, esittää (esim. loukkaantumista urheilussa)
filmatisoida muuttaa (esim. kirja) elokuvaksi
filmi elokuva; elokuvanauha; valokuvauslevy; ohut kalvo
filologia kielten ja kirjallisuuden tutkimus
filosofi filosofian harjoittaja; pohdiskelija, mietiskelijä
filosofia perustavien kysymysten tutkimus; elämänviisaus; pohdiskelu; järjestelmän tms. perusteet, perusidea
filosofinen filosofiaa koskeva t. siihen kuuluva; yliopistoissa: humanististen ja matemaattis-luonnontieteellisten alojen vanha yhteisnimitys
filosofoida harjoittaa filosofiaa
filotaikina erittäin ohut lehtitaikina
filovirus rihmamainen RNA-virus, esim. Ebola-virus
filtteri suodatin, suodin
fimoosi esinahan ahtaus
finaali loppukilpailu; loppunäytös, loppukohtaus, loppuosa
finalisti loppukilpailuun päässyt kilpailija
finanssit raha-asiat, talousasiat, rahavarat (varsinkin valtion tai muun julkisen yhteisön)
finanssitavaratalo yrityskokonaisuus, joka tarjoaa kaikkia pankki- ja rahoituspalveluja
finessi hienous, hieno vivahdus, taidokkuus
finiittinen verbinmuoto, joka voi esiintyä predikaattina; vastakohta: nominaalimuoto
firewall palomuuri, tietokoneen ja verkon välisiä yhteyksiä valvova ohjelmisto tai laite [faiö(r)wool]
firma toiminimi, liike
fiskaalinen rahoja (rahavaroja) koskeva
fissio atomiydinten hajoaminen
fisteli epänormaali, taudista tai vammasta johtuva yhteys kahden ontelon tai ontelon ja ihonpinnan välillä, avanne
fitness eräs liikunnan muoto t. tyyppi; sopivuus, kelpoisuus, hyväkuntoisuus; (evoluutioteoriassa) menestyvyys, se, miten paljon jälkeläisiä yksilö tuottaa
flaami Belgiassa (ja Ranskan Flanderissa) puhuttu kielimuoto, joka tulkitaan hollannin kielen murteeksi tai lähikieleksi; sitä puhuvaan kansaan, flaamilaisiin, kuuluva
flagrantti ilmeinen, silmiinpistävä, kiistämätön
flaijeri flyeri
flambeerata liekittää (ruokaa)
flamenco eräs espanjalainen kansantaidelaji, johon sisältyy musiikkia, tanssia, rytmikkäitä taputuksia ja korkojen koputuksia
flaneerata kuljeskella joutilaana, vetelehtiä, maleksia
flanelli kummaltakin tai ainakin toiselta puolen nukattu kangas
flanööri kuljeskelija, vetelehtijä, maleksija
flare Auringossa esiintyvä lyhytaikainen kaasupurkaus, joka esiintyy auringonpilkkujen yhteydessä [flare t. fleö(r)]
flash salamavalo; eräänlainen tietokoneen muisti [fläš]
flatus suolikaasun päästäminen, pieru [flaattus t. flaatus]
flatulenssi suolikaasujen runsaus, "ilmavaivat"
flavistinen keltasävyinen (mustan värin puuttumisen takia)
flavonoidi eräitä kasveissa olevia värillisiä, terveyteen vaikuttavia yhdisteitä
flavori maku ja tuoksu
fleece pörröinen tekokuituneulos [fliis]
flegmaatikko flegmaattinen henkilö
flegmaattinen hidasluonteinen; välinpitämätön, veltto, saamaton; alkujaan eräs temperamenttityyppi
fleksi koiran talutin, jonka hihna keriytyy auki koiran vetäessä ja on kelattavissa lyhyemmälle
fleksio (sanojen) taivutus
flekteerata taivuttaa (sanoja), varsinkin vartalonsisäisillä muutoksilla
fleur de lis heraldinen lilja, Ranskan lilja [flördəlis]
fliisi = fleece
flimmeri eteisvärinä
flipperi sähköllä toimiva pelilaite, jossa pyritään saamaan kuulia koloihin t. osumaan muihin kohteisiin; vastaava tietokoneessa toteutettu peli
flirtata hakkailla, keimailla
flirtti hakkailu, keimailu
flokki lyhytkuituinen irtovanu; (teollisuusprosessissa:) erillisten kiintoainehiukkasten muodostama löysä ryhmittymä; (tekstiilipainossa:) pehmeä, nukkapintainen, hieman koholla oleva painatus
floora kasvisto, etenkin jonkin alueen kasvilajisto; luettelo kasveista; jossakin ympäristössä esiintyvien mikrobien kokonaisuus
flopata epäonnistua, tehdä floppi; hypätä korkeutta selkä edellä (Fosbury flop -tyyli
floppi paha epäonnistuminen, esim. elokuva, joka jää paljon jälkeen oletetusta yleisönsuosiosta; floppaava hyppy; (vanh. puhek.) eräänlainen tietokoneen levyke, engl. floppy (disk)
floretti eräs miekkatyyppi, pistomiekka
floristi kukkien kasvattaja t. harrastaja; kukkakauppias; kasvilajiston tuntija
fluidi juokseva (aine)
flunssa nuhakuume, yleisnimitys joukolle virustauteja, joihin liittyy kuumetta, nuhaa ym.; (virheellisesti:) influenssa
fluorata käsitellä fluorilla t. fluoripitoisella aineella
fluoresenssi kloorjälkihehkuttoman loistevalon syntyminen
fluoresoida tuottaa jälkihehkutonta loistevaloa (fluoresenssia)
fluori halogeeneihin kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki F
fluorisoida = fluoresoida
flyeri pieni esite, mainos- tms. lehtinen [flaieri]
flyygeli pianon tapainen soitin, jonka kielet ovat vaakasuorassa; siipirakennus, sivuosa
fobia (sairaalloinen) pelko, kauhu; (yhdyssanojen jälkiosana myös) vastustaminen, kielteisyys, viha
fokstrotti eräs seuratanssi
fokus polttopiste, myös kuvaannollisesti: tarkastelun tai käsittelyn kohteena oleva asia, se, mihin keskitytään
fokusoida asettaa fokus johonkin, keskittää t. keskittyä, kohdentaa, tarkentaa
folio ohut muovi- tai metallikalvo; nelisivuiseksi taitettu paperiarkki, puoliarkki; sellaisen koko (tav. 225 mm × 365 mm)
folklore kansan perimätieto ja runous, perinnäistarinat [folklore t. folkloor]
folkloristi folkloren tutkija
folkloristiikka folkloren tutkimus
fondi pohja, perusta, tausta; peruspääoma, pohjarahasto; kastikepohja
fondyy juustosta ym. valmistettu kuuma ruoka, johon kastetaan leipäkuutioita; lihakuutiot, jotka kypsytetään kuumassa öljyssä
foneemi puheen pienin äänteellinen yksikkö, joka voi saada aikaan merkityseron
foneeminen foneemijaotuksen mukainen, (vain) foneemeja koskeva
foneetikko fonetiikantutkija
foneettinen ääntämistä, äänteitä koskeva; ääntämyksen mukainen (kirjoitus tms.)
fonemaattinen = foneeminen
fonetiikka tiede, joka tutkii kielen äänteitä ja ääntämistä
fonetikum kiinalaisen kirjoituksen yhdistelmämerkin osa, joka kuvaa ääntämystä
foni = fooni
fonologia funktionaalinen äänneoppi
fonometri äänen voimakkuuden mittari
fontti joukko kirjoitusmerkkien erityisiä näkyviä esitysmuotoja eli glyyfejä
fooni eräs äänenvoimakkuuden (äänekkyystason) yksikkö
foorumi jonkin tapahtumapaikka; tori; oikeusistuin; näyttämö, katsomo
force majeure ylivoimainen este [fors mažöö´r t. forse majeure]
fordismi suurien valmistussarjojen tuottaminen standardoiduista tuotteista
forelli purotaimen; (virheellisesti:) kirjolohi
forensinen oikeudenkäyntiä koskeva, oikeudenkäynti-; rikostutkinta-; "taivaan foorumilla" julistettava
forintti Unkarin rahayksikkö
formaali (täysin) muodollinen, muodollisesti esitetty
formaatti painatteen, paperin tms. koko (ulottuvuudet); datatekniikassa: tarkka muoto, esitystapa; TV-ohjelman tms. "muotti", malli (jota usein hyvin samanlaisena käytetään eri maissa)
formaldehydi eräs kaasumainen, pistäväntuoksuinen kemiallinen yhdiste, HCHO
formaliini formaldehydin vesiliuos
formalismi muodollisuus, muodollisuuksiin takertuminen; järjestelmä formaalien määritelmien esittämiseen
formalisoida saattaa formaaliin asuun, formaalistaa
formantti resonanssiäänteiden akustisessa rakenteessa esiintyvä vahvennusalue
formatiivi kielen pienin lauseopillisesti toimiva yksikkö
formatiivinen opetuksen aikana tapahtuva (oppimisen arviointi)
formatoida muotoilla, saattaa aineisto johonkin erityiseen formaattiin; alustaa tietokoneen levy
formula kaava; resepti, valmistuskaava; eräs rata-ajossa käytettävä kilpa-autotyyppi
formuloida muotoilla (ajatus, ehdotus tms. sanalliseen asuun)
forte voimakkaasti (esitettävä sävellyksen osa)
fortissimo erittäin voimakkaasti (esitettävä sävellyksen osa) [fortíssimo t. fortissimo]
fortuna onni, suotuisa sattuma; onnetar; eräs mekaaninen pelilaite, jossa vieritetään kuulia koloihin t. aitauksiin (vrt. flipperi) [fortuna t. fortuuna]
forum = foorumi
fosfiini eräs fosforin ja vedyn myrkyllinen yhdiste, PH3
fosfaatti fosforihapon suola, osana monissa lannoitteissa
fosforesenssi jälkihehkuisen loistevalon syntyminen
fosfori eräs alkuaine, kemiallinen merkki P
fossiili muinaisen eliön kivettynyt tms. jäännös; (yhdyssanan alkuosana myös:) fossiilinen; (arkikielessä) hyvin vanhanaikainen ihminen, tapa tms.
fossiilinen fossiilina säilynyt; muinaisten eliöiden jäänteistä muodostunut
fossiloitua muuttua fossiiliksi, kivettyä
foto (arkikielessä) valokuva; etuliitteenä myös: valo-
fotogrammi valokuva, joka valmistetaan ilman valokuvauskonetta
fotomontaasi eri valokuvista koostettu kuva
fotoni valon alkeishiukkanen; yleisemmin: sähkömagneettisen säteilyn kvantti
fotoniikka fotonien ominaisuuksien ja hallitun käytön tutkimus sekä siihen perustuva datatekniikan alue
fotorealismi valokuvarealismi, valokuvamaisuuteen pyrkivä realismi
fotosynteesi (biologiassa) yhteyttäminen; (kemiassa) yhdisteiden syntyminen valon vaikutuksesta
foxtrot = fokstrotti
fraasi (vakiintunut) sanontatapa, ilmaisutapa; korulause; (fonetiikassa) puhejakso; (musiikissa) säe
fragmentaarinen katkelmallinen
fragmentoida hajottaa osasiksi, fragmenteiksi
fragmentoitua hajota osasiksi, fragmenteiksi(fragmentti), murentua, pirstaloitua
fragmentti katkelma, palanen, ote, siru
frakki miesten juhlapuku, johon kuuluu hännystakki
fraktaali kuvio t. ilmiö, jossa sama perusrakenne toistuu eri mittakaavoissa
fraktiili (tilastotieteessä) piste, joka jakaa järjestetyn aineiston yhtä suuriin joukkoihin
fraktio kokonaisuudesta erotettu t. eroava osa; murtoluku
fraktuura eräs vanhanaikainen kirjasinlajityyppi; luunmurtuma
franchising yritystoiminnan muoto, jossa yrittäjä saa korvausta vastaan jonkin konseptin käyttöoikeuden, toisin sanoen siihen liittyvät tietotaidon, tavaramerkit ja yhteistyöedut [fräntsaisiŋ t. fräntšaiziŋ]
frangi eräs rahayksikön nimitys (mm. Sveitsissä ja aiemmin Ranskassa) [fraŋŋi]
frankeerata merkitä postimaksun suoritus lähetykseen leimalla, joka tehdään postimaksukoneella; myös: varustaa postimerkeillä [fraŋkkeerata t. fraŋkeerata]
frankki erääseen muinaiseen germaanikansaan kuuluva henkilö
franko postimaksu; vapaasti toimitettuna; yhdyssanan alkuosana myös: ranskalais-, Ranskan-
frankofiili Ranskan, ranskalaisuuden ystävä
franseesi eräs monivuoroinen seuratanssi
fransiskaani Franciscus Assisilaisen perustaman kerjäläisveljestön jäsen, "harmaa veli"
fraseologia jonkin alan lauseparsisto, fraasit; korelauseet
freelance(r) vapaa ("keikkahommia" tekevä) toimittaja, juontaja, ohjelmoija tms. [friilaans(er) t. friilääns(er)]
freesi tuore, raikas, virkeä
freestyle hiihtoakrobatia, laskettelu voltteja yms. tehden [frii-stail]
freeware vapaasti käytettävä ja jaettava tietokoneohjelma [friivare t. friiveör t. friiweə(r)]
fregatti purjealustyyppi, jossa on vähintään kolme mastoa
frekvenssi esiintymistiheys, taajuus, yleisyys
frekventatiivinen (kielitieteessä) toistoa ilmaiseva
frenologia oppi, jonka mukaan luonteenpiirteet voidaan päätellä pääkallon muodosta
freoni virheellinen nimitys CFC-aineille
fresko tuoreeseen rappauspintaan tehty maalaus
freudilainen Sigmund Freudin oppeihin kuuluva t. niiden mukainen [froidilainen]
frigidi sukupuolisesti kylmä (nainen), seksuaalisuudesta kiinnostumaton t. seksuaalisesti tyydyttämätön
frigiditeetti naisen sukupuolinen kylmyys, frigidisyys
friikki jonkin (harrastus)alan intohimoinen, siihen vihkiytynyt harrastaja
frikatiivi hankausäänne
frisbee virheellinen liitokiekkojen yleisnimitys [frisbii]
frisyyri kampaus, tukkalaite
frivoli kevytmielinen, kaksimielinen
frontaalinen otsaan tai julkisivuun kuuluva
frotee silmupintainen kangas tai neulos
frottage hieronta, hankaus; kuvan tuottaminen paperille siten, että paperin alla on kohokuvioinen esine ja paperia hangataan yläpuolelta [frotáaž]
frugaali vaatimaton, niukka; säästeliäs, voimavaroja tehokkaasti käyttävä
fruitariaani sellainen kasvissyöjä, joka syö vain kasvien satoa, kuten hedelmiä, marjoja ja viljoja
fruktoosi hedelmäsokeri, eräs mm. hedelmissä esiintyvä, tavallista sokeria makeampi sokeri
frustraatio turhautuminen, turhautuma
frutti di mare merenelävät [frutti di maare]
fudge lohkeava kerma- tai maitokaramelli, kinuski, toffee [fadže ~ fadž]
fugato fuugamainen osa laajassa sävelteoksessa; kesken jäänyttä fuugaa muistuttava sävellys [fugáato t. fugaatto]
fuksi ensimmäisen vuoden opiskelija korkeakoulussa, keltanokka
fundamentaalinen perustavanlaatuinen, perusluonteinen
fundamentalismi uskonnollinen suuntaus, joka rakentuu uskon perusteiksi koetun järjestelmän (esim. pyhän kirjan) melko kirjaimellisen tulkinnan varaan
fundamentti perusta
funikulaari kaltevalla radalla käytettävä kuljetusjärjestelmä, jossa on kaksi köyden vastakkaisiin päihin kytkettyä vaunua
funkis = funktionalismi
funktio tehtävä, tarkoitus; (matematiikassa) kuvaus siitä, miten suure riippuu muista suureista; suureen riippuvuus toisesta suureesta; toisesta suureesta riippuva suure
funktionaalinen toimintaa koskeva, toiminnallinen, toiminta-; (matem.) funktioita koskeva
funktionalismi eräs arkkitehtuurin suunta
funneli suppilo
furioso raivoisasti (esitettävä sävellyksen osa) [furiooso t. furióozo]
futurismi etenkin Italiassa 1910- ja 1920- luvulla esiintynyt "tulevaisuuteen suuntautuva" taidesuunta; eräs rokin suuntaus 1980-luvulla
futurologia tulevaisuudentutkimus, arvioiden esittäminen tulevaisuudesta
futuuri tulevaa aikaa ilmaiseva verbien aikaluokka; sopimus jonkin hyödykkeen ostamisesta tai myymisestä tulevaisuudessa
fuuga eräs moniääninen sävellysmuoto
fuusio yhdistyminen, yhteen sulautuminen
fuusioitua sulautua yhteen, yhdistyä fuusiossa
fylogeneesi lajin tai muun taksonomisen yksikön kehitys
fysiatri fysiatriaan erikoistunut lääkäri
fysiatria fysikaalinen lääketiede
fysiatrinen fysiatriaan kuuluva t. perustuva
fysiikka luonnonilmiöitä yleisesti tutkiva tiede; ruumiinrakenne; ruumiinkunto
fysikaalinen fysiikan alaan kuuluva t. siihen perustuva
fysio- luonnon-, luonto-
fysiognomia = fysionomia
fysiokraatti fysiokratian kannattaja, fysiokratisti
fysiokratia Ranskassa 1700-luvulla esiintynyt taloustieteen koulukunta, joka korosti "luonnon" (etenkin maatalouden) merkitystä
fysiologia elimistön toimintaa tutkiva tiede
fysionomia ulkonäkö, kasvonpiirteet
fysioterapeutti (koulutuksen saanut) fysioterapian antaja, lääkintävoimistelija
fysioterapia fysikaalinen kuntoutus
fyto- kasvi-
fyysikko fysiikan tutkija; (opiskelijakielessä myös:) fysiikan opiskelija
fyysinen luontoon (fysiikan alaan) kuuluva; aineellinen, esineellinen; ruumiillinen (vastakohtana psyykkiselle)
fäni = fani
föhn vuoristosta puhaltava kuiva, lämmin tuuli [föön]
föönata käsitellä hiukset kuohkeiksi harjalla tai kammalla ja föönillä
fööni hiustenkuivain
gaala pramea iltajuhla; täysi juhlapuku
galaksi tähtien ja tähtienvälisen aineen muodostama suuri kokonaisuus, jossa voi olla miljardeja tähtiä
galaktinen galaksin laajuinen
galakto- maito-
galleria (esille pantu) taidekokoelma; taidehalli; pylväs- tai holvikäytävä
gallona eräs anglosaksinen vetomitta, nestemittana USA:ssa 3,787 litraa, brittiläisessä maailmassa 4,546 litraa
gallup (arkikielessä, virheellisesti:) äänestys, kysely tms.
galoppi vanhanaikainen 2/4-tahtinen tanssi t. musiikki
galvaaninen eräänlaiseen sähkökemialliseen pariin perustuva; tasavirta-
galvanismi kosketussähkö, vrt. galvaaninen
galvano- sähkövirta-
galvanoida päällystää metallia (kestävämmällä aineella) sähkövirran avulla; päällystää metalli sinkillä (upottamalla se sulaan sinkkiin)
gambiitti šakissa pelitapa, jossa pelaaja uhraa sotilaan laudan keskustassa saadakseen liikkumatilaa
gamma kreikan kirjaimiston kolmas aakkonen, Γγ; eräs huume, gammahydroksibutyraatti (GHB)
ganglio hermosolmu [gaŋlio]
gangsteri (häikäilemätön) rikollinen, rikollisjoukkueen jäsen [gaŋsteri]
garçon (kutsuttaessa:) tarjoilija; poika, nuorukainen [garsõ´]
garderobi vaatekomero; puvusto
gargoili rakennuksen räystäässä oleva groteski veistoshahmo, joka suihkuttaa katolle sataneen veden pois
garnityyri ruuan kanssa tarjottavat lisäkkeet; (reuna)koristeet, korusarja; kirjakesarja
gasthaus majoitusliike(tyyppi), majatalo [gast-haus]
gastriitti mahakatarri
gastro- vatsa-, maha-
gastroenterologia vatsatautioppi, maha-suolitautioppi
gastrointestinaalinen mahaa ja suolisto koskeva, maha-suoli-
gastronomi herkkuruokien tuntija, herkuttelija
gastronomia ruuanlaittotaito; herkkujen tuntemus
gastroskopia mahantähystys
gaussata (puhekielessä:) muuntaa tiedot Gaußin jakauman mukaisiksi, sovittaa normaalijakaumaan
gaussi vanhentunut sähkövuon tiheyden yksikkö
gavotti vanhanaikainen 2/2-tahtinen tanssi t. sen musiikki
gay homo, miespuolinen homoseksuaali [gei]
geeli hyytelömäinen, puolikiinteä massa
geeni perintötekijä, eliön perimän alkio, kromosomin rakenneosanen
geenimanipulaatio = geenitekniikka [geeni-manipulaatio]
geeniruoka (arkikielessä:) ruoka, jonka aineksista osa on peräisin geenitekniikalla muunnetuista eliöistä, muuntogeeninen ruoka
geenitekniikka eliöiden ominaisuuksien säätely suoraan geenejä muokkaamalla
geenimanipuloitu geenitekniikalla muunneltu t. tuotettu
geigermittari ionisoivan säteilyn ja hiukkasten ("radioaktiivisuuden") ilmaisin [gaigermittari]
geisir ajoittain kuohuva t. purkautuva kuuma lähde
geiša miehiä viihdyttävä, tanssiin, soittoon, lauluun ja seurustelutaitoon koulutettu nainen Japanissa
gelatiini liivate
gemena pienaakkonen, pieni kirjain, esim. a vastakohtana A:lle (versaalille) [gemena t. jemena]
gemenanumerot numeromerkkien esitysmuodot, jotka ovat korkeudeltaan vaihtelevia kuten gemenat
geminaatio konsonantin kahdentuminen
geminaatta kaksoiskonsonantti (esim. "tt")
gemmo- jalokivi-
genealogia sukututkimus
geneerinen lajin osoittava t. lajia koskeva; yleinen, yleisluonteinen
geneesi synty, alku
geneetikko perinnöllisyystutkija
geneettinen perimästä (geeneistä) johtuva; perinnöllisyystieteellinen
generaattori kone, joka muuttaa mekaanista energiaa sähköksi
generalissimus sotavoimien ylipäällikkö eräissä maissa (varsinkin Stalinista ja Francosta käytetty nimitys)
generalisti laaja-alainen asiantuntija, "yleismies"
generatiivinen tuottava, generoiva; tuottamista käsittelevä
generelli yleinen (vastakohtana erityiselle), eriytymätön
generoida tuottaa, synnyttää, saada aikaan
genesis = geneesi; isolla alkukirjaimella kirjoitettuna: 1. Mooseksen kirja
genetiikka perinnöllisyystiede
genetiivi eräs sijamuoto, suomessa -n-loppuinen
genever hollantilaisperäinen katajanmarjoilla maustettu viina [genever t. ženever]
geniaalinen nerokas
genitaalit sukupuolielimet
genius suojelushenki; nero(kkuus)
genomi eliön geenien kokonaisuus, geenistö, perimä
genomiikka genomin tutkimus ja käsittely
genotyyppi perimä, eliön geenien kokonaisuus (vrt. fenotyyppi)
genre (taiteen) laji, tyyppi, laatu, esimerkiksi kirjallisuudenlaji [genre t. žããr]
gentlemanni herrasmies
genus suku (etenkin biologisessa luokituksessa ja kielitieteessä)
geo- maa-, maan-, maapalloa t. maaperää koskeva
geodeetti geodesian harjoittaja
geodeettinen geodesiaan kuuluva t. liittyvä
geodesia tiede, joka tutkii maapallon kokoa ja muotoa sekä sen pinnan mittaamista
geofysiikka maapallon ja ilmakehän ominaisuuksia tutkiva tiede
geofyysikko geofysiikan tutkija
geografia maantiede
geografinen maantieteellinen
geoinformatiikka tieteenala, joka tutkii paikkatietoa ja paikkatietojärjestelmiä
geokätköily aarteenpiilotus ja -etsintä, jossa hyödynnetään GPS:ää tai muuta satelliittipaikannusta
geologia maapallon rakennetta ja kehitystä tutkiva tiede
geometria matematiikan haara, joka tutkii tasokuvioiden ja kappaleiden muotoa ja mittasuhteita
geometrinen geometriaan tai sen alaan liittyvä; suhteellisen yksinkertaisia kuvioita (neliö, ympyrä jne.) käyttävä
geopoliittinen geopolitiikkaan kuuluva
geopolitiikka valtion sijainnin ("maantieteen") vaikutus valtion asemaan ja kehitykseen; sellaisten ilmiöiden tutkimus
geosentrinen maakeskinen, maapalloa keskipisteenä pitävä (maailmankuva)
georgette = sorsetti [žoržét]
geoterminen maapallon sisäistä lämpöä hyödyntävä, maalämpö-
gerbiili lemmikki- ja koe-eläiminä pidettäviä pieniä jyrsijöitä
geriatri geriatriaan erikoistunut lääkäri
geriatria vanhuuteen liittyvien sairauksien tutkimus ja hoito
gerilla sissi
germaaninen erään kieliryhmän ja sen kielten määritteenä; (historiassa) germaaneihin kuuluva t. heille ominainen
germaanit (historiassa) useiden eurooppalaisten kansojen yhteisnimitys
germanismi saksan kielelle ominainen ilmaisu
germanisti germaanisten kielten ja kulttuurien tutkija
gero- vanhuus-, vanhus-, vanhenemis-
gerontologia (ihmisen) vanhenemista tutkiva tiede
gerundi eräistä verbien nominaalimuodoista käytetty nimitys
gerundiivi eräistä verbien nominaalimuodoista käytetty nimitys
gestiikka elehtiminen, eleet
getto juutalaisten asuttama kortteli t. kaupunginosa
geysir = geisir [geisir]
ghetto = getto [getto]
giga- mm. SI-järjestelmän etuliitteenä miljardikertainen, tunnus G; datatekniikan myös: 1 073 741 824-kertainen; joskus väljästi: jättiläis-, suur-
gigantti jättiläinen
giganttinen jättimäinen, valtava
gigolo naisia viihdyttävä (ja viettelevä) mies, naistennaurattaja
giljotiini eräänlainen teloitusväline, jossa terä putoaa teloitettavan niskaan
gini englantilaisperäinen katajanmarjoilla maustettu viina; eräs kahden hengen korttipeli [gini t. džini]
gladiaattori muinaisessa Roomassa julkisissa näytännöissä taisteleva orja t. muu (ammatti)taistelija; viihdeohjelman esiintyjä, joka kamppailee toisen kanssa esim. pehmustetulla nuijalla
glamour viehätysvoima, lumoavuus [glamour t. glamuur t. glämö(r)]
glasiaalinen jäätikkö-; jääkautinen
glasnost Neuvostoliitossa v:sta 1985 Mihail Gorbatšovin kaudella harjoitettu kansalaisvapauksien ja kansanvallan lisäämisen politiikka [glaasnost]
globaali yleinen, laaja; (kaiken)kattava; maapallonlaajuinen
globalisaatio globalisoituminen
globalisoitua muuttua globaali(mma)ksi
glokaali maailmanlaajuisen (globaalin) ja paikallisen (lokaalin) yhdistelmä
glooria kunnia, maine, "sädekehä"; sädekehä (pyhän ihmisen pään päällä); messuun kuuluva ylistyslaulu; valokehä pilveen langenneen varjon ympärillä; eräänlainen kiiltokangas
gloria = glooria [glooria]
glorifioida nostaa kunniaan, ylistää
glossa selitystä kaipaava sana t. ilmaus tekstissä; sellaisen selitys; eräs runomuoto
glossaalinen äänirako-, äänirakoa käyttäen äännettävä
glossaario kokoelma sanojen t. ilmausten selityksiä; sanaluettelo
glosso- kieli-
glotto- kieli-
glukoosi rypälesokeri
gluteeni eräitä valkuaisaineita, joita on etenkin vehnässä ja muissa viljoissa
glykogeeni eläintärkkelys
glyyfi kirjoitusmerkin erityinen näkyvä esitys muoto
glögi kuuma juoma, jossa on mm. mehua tai viiniä tai molempia sekä mausteita
gm- geenitekniikalla muunneltu t. sellaiseen perustuva [gee äm]
gnocchi eräs pastatyyppi [njokki]
gnoomi mietelmä, mietelause
gnosis (yliluonnollinen) tieto [gnoosis]
gnostikko gnostismin kannattaja
gnostilainen gnostismiin kuuluva t. sille ominainen; sen kannattaja
gnostismi eräs uskonnollis-maailmankatsomuksellinen suuntaus, joka piti salattua, yliluonnollista tietoa (gnosista) tienä pelastukseen
gnuu kookkaita afrikkalaisia hevosantilooppeja
go eräs Kiinasta peräisin oleva lautapeli, nyk. Japanin kansallispeli [goo t. go]
gobeliini (käsin kudottu) kuviollinen seinävaate
go-go taustatanssi [gou-gou]
golf peli, jossa erilaisilla mailoilla yritetään lyödä pieni pallo maassa olevaan reikään
golfata pelata golfia [golffata t. golfata]
golffari golfinpelaaja; (monikossa myös:) golfhousut
goljatti hyvin iso (ja voimakas) ihminen (t. muu olio)
gondoli (venetsialainen) pitkä ja kapea venetyyppi; ilmapallon kori
gondolieeri gondolin soutaja
gongi kumistin, merkinantolaite ja lyömäsoitin, jossa on (iso) pyöreä metallilevy, jota lyödään pehmustetulla nuijalla [goŋŋi]
gonorrea eräs sukupuolitauti, tippuri
gonzo eräs journalismin laji, luonteeltaan kantaaottava, subjektiivinen ja absurdikin [gontso]
goodwill myötämielinen suhtautuminen (yritykseen, maahan tms.), suosio [gudvil t. gudwil]
googlata etsiä (Google-)hakukoneella [guuglata]
gooni kulman mittayksikkö, joka on sadasosa suorasta kulmasta
gootti erään muinaisen germaaniheimon jäsen; sen kieli; nyk. goottilaisuutta harrastava ihminen
goottilainen gotiikkaan kuuluva t. sille ominainen t. sitä jäljittelevä t. muistuttava; erääseen nuorison muotiin ja elämäntapaan kuuluva
gorilla eräs ihmisapinoiden suku (Gorilla); (arkikielessä) henkivartija, turvamies
gospel kristillinen iloisensävyinen, evankelioiva musiikki
gotiikka keskiajan lopulla esiintynyt rakennustyyli, jolle olivat ominaisia korkeat suippokaaret
gourmet (hienostunut) herkuttelija, herkkujen tuntija; yhdyssanoissa myös: herkku- [gurmée t. gurmee]
graafikko (taide)grafiikan harjoittaja; graafisen ulkoasun suunnittelija ja toteuttaja
graafinen kuviollinen, piirroksellinen, grafiikkaa koskeva; kirjapainoalaan kuuluva
graavi tuoresuolattu (kala tms.); eräs tarke, gravis
gradientti muutos; muutosnopeutta kuvaava suure; väriliuku
gradu = pro gradu
gradualismi käsitys, jonka mukaan kehitys muodostuu vähittäisistä, asteittaisista muutoksista
gradus aste (mm. kasvaimen erilaistumisaste)
grafeemi kirjoitusmerkki abstraktisena käsitteenä
grafeeni hiilikalvo
graffari graffitien tekijä
graffiti töherrys (seinässä tms.); seinään (luvatta) tehty maalaus, piirros tai kirjoitus
grafiikka graafinen (kuvallinen t. kuviollinen) esitys; piirtämällä tms. tavalla tehty kuvitus vastakohtana valokuville; menetelmät kaivertamalla, syövyttämällä tms. tavalla tehdyn kovan monistamiseksi painamalla
grafiitti eräs hiilen allotrooppinen muoto, jota käytetään mm. voiteluaineena ja lyijykynissä
grafologia käsialojen tutkimus, etenkin luonteenpiirteiden yms. päätteleminen käsialasta
gramma kilogramman tuhannesosa, tunnus g
grammaatikko kieliopin tutkija; kieliopin (ja kirjallisuuden) opettaja
grammatiikka kielioppi
gramofoni levysoitin (vanhahtava nimitys)
granaatti eräänlainen punaruskea korukivi; eräs mineraalien tyyppi; sanan "kranaatti" vanha asu
granaattiomena eräs lämpimissä ja lauhkeissa maissa kasvava puu, Punica granatum; sen hedelmä
grand old man alansa kokenut ja arvostettu suurmies [gränd ould män]
grand prix suurkilpailu (jossa on iso rahapalkinto); suurpalkinto (kilpailussa, näyttelyssä tms.) [grand prii t. grãpríi]
grand slam loistosuoritus urheilussa, usein erikseen määriteltyjen suurkilpailujen voittaminen; (bridgessä) isoslammi [gränd släm]
grandi espanjalainen ylhäisaatelinen; (korttipeleissä) valtiton peli
grandioosi itsestään suuria (liikoja) kuvitteleva
grandioottinen suuruusharhainen, suuruudenhullu, vakavasti grandioosi
grandiositeetti suuruudenhulluus
graniitti eräs syväkivilaji, erittäin yleinen peruskalliossa
granulaarinen rakeinen, jyvämäisistä osista koostuva
gratifikaatio lahjapalkkio
gratiini gratinoitu ruokalaji
gratinoida kuorruttaa
gratis ilmaiseksi, maksutta [graattis t. graatis t. graatiis]
gratisti maisterinpromootiossa vihittävä, joka huolehtii käytännön järjestelyistä
graveerata kaivertaa
gravidi raskaana oleva (nainen)
graviditeetti raskaus, (naisen) raskaudentila
gravis eräs tarke eli diakriittinen merkki (`), esim. sanassa "à"; vastaava erillinen merkki
gravitaatio yleinen vetovoima, painovoima
gravyyri kaiverrus
gray (elimistöön) absorboituneen ionisoivan säteilyn määrän yksikkö, tunnus Gy = J/kg [grei]
grazioso sirosti, viehkeästi (esitettävä sävellyksen osa) [gratsiooso t. gratsióozo]
green vihreä; (golfissa:) viheriö, griini [griin]
green card vihreä kortti [griin kaa(r)d]
gregoriaaninen Gregoriuksen mukaan nimetty
greko- Kreikan-, kreikkalais-
grenadiini granaattiomenan siementen kuorikerroksista puristettu mehu; eräänlainen silkkikangas
greippi eräs sitruspuu; sen isohko, keltainen, hapan hedelmä
grid rakenteilla oleva maailmanlaajuinen järjestelmä tietokoneiden yhteiskäyttöä varten
griini viheriö, green
grillata pariloida
grilli parila; pariloituja ruokia tarjoileva ruokapaikka
grivna Ukrainan rahayksikkö; (historiassa:) vanha venäläinen raha- ja painoyksikkö (myös muodossa "riuna")
grogi viinasta vedellä, kivennäisvedellä tai virvoitusjuomalla laimentamalla tehty tehty juoma
grossi (vanh.) = krossi
groteski kohtuuttoman liioittelun takia naurettava; irvokas; pääteviivaton kirjasinlaji
grynderi henkilö t. yritys, joka hankkii tontin, rakennuttaa sille talon t. taloja ja myy sen huoneistot
guaniini eräs orgaaninen aine, DNA:n rakenneosia
guano merilintujen ulosteista kerrostunut lanta
guemuli eräs eteläamerikkalainen hirvieläin, andienhirvi (Hippocamelus antisensis)
gueretsa eräitä afrikkalaisia lehtiapinoita, suku Colobus [gueretsa t. geretsa]
guerilla = gerilla [gerilla]
guide opas [gaid]
guinea aikoinaan kultaraha ja sitten laskennallinen rahayksikkö Isossa-Britanniassa, 21 (vanhaa) ¨illinkiä eli 1 1/20 puntaa [gini]
gulag Neuvostoliitossa käytössä ollut pakkotyöleirien järjestelmä, "vankileirien saaristo"
gulassi eräänlainen liha- tai makkarakastike; eräs unkarilainen liharuoka; keinottelija (1. maailmansodan jälkeen); eräs kolmen hengen bridgen muoto
gurmee = gourmet
guru jonkin (teknisen) alan huippuasiantuntija; (intialainen) hengellinen johtaja ja opettaja
gustatorinen makuaistia koskeva t. siihen liittyvä, makuaisti-
guuglata = googlata
gymno- alaston, alastomuus-; paljas-
gyneko- nais-
gynekologia naistentautioppi
gynekomastia miehen rintarauhasten liikakasvu
gyro- pyörimis-, kierto-; hyrrä-
gyroskooppi hyrrä
haamilainen erääseen Pohjois- ja Koillis-Afrikan kieliryhmään kuuluva t. sellaista kieltä puhuva (kansa t. ihminen)
haaremi moniavioisuudessa elävän muslimin vaimot; vaimojen osasto talossa; "moniavioisen" uroseläimen naaraat, "vaimot"
haaveri (arkikielessä:) onnettomuus, vahinko; (vanhassa kielessä:) haaksirikko
habilitaatio yliopistollisen opetusoikeuden saaminen (Saksassa)
habitaatti eliöryhmän elinympäristö
habituaatio (psykologiassa:) totuttaminen; (lääketieteessä:) tottuminen lääkkeen jatkuvaan käyttöön sen tuottaman hyvänolon tunteen takia
habitus ulkonainen hahmo, ulkomuoto kokonaisuutena, yleisvaikutelma
hacker = hakkeri; golfissa: aloitteleva, kyvytön pelaaja [häkker t. häkö(r)]
hadroni alkeishiukkasia, jotka osallistuvat ns. vahvoihin vuorovaikutuksiin
haffi ahdassuinen lahti tai rannikkojärvi Itämeren etelärannikolla
haggis eräs skotlantilainen ruoka, pääaineksena sisälmykset
hagio- pyhimys-; pyhä-
hagiografia pyhimysten elämäkertojen kirjoitus
haiku kolmirivinen japanilaisperäinen runotyyppi
hakkapeliitta 30-vuotisen sodan aikainen suomalainen ratsumies
hakkeri kokenut, taitava tietokoneharrastaja; krakkeri
halal islamin opin mukaan sallittu asia, erityisesti sallittu ruoka
halfpipe lumikouru [haaf-paip]
hallelujaa "ylistäkää Herraa", kiitos- ja ylistyshuuto; liturgian ylistyslaulu
halloumi eräs kreikkalaisperäinen kovien juustojen tyyppi [hallumi]
halloween Yhdysvalloissa (ja muuallakin) 31. lokakuuta vietettävä "kummituspäivä" [hälo(u)wiin]
hallusinaatio aistiharha
hallusinatorinen hallusinaatioita aiheuttava; hallusinaation kaltainen; hallusinaatio-
hallusinogeeni aistiharhoja aiheuttava aine
hallusinogeeninen aistiharhoja aiheuttava
hallusinoida kokea hallusinaatio(ita); (tekoälystä:) tuottaa virheellistä tekstiä.
halma eräs lautapeli; eräs nappuloiden yhdistelmä siinä
halo (meteorologiassa) auringon- t. kuunkehä; (valokuvauksessa) valopiha; yhdyssanojen alkuosana myös: suola-
halogeeni yleisnimitys joukolle alkuaineita kuten fluori ja kloori, jotka muodostavat mm. erilaisia suoloja
halva eräänlainen makeismassa
hami radioamatööristä käytetty arkikielinen nimitys
hamssi radioamatööristä käytetty arkikielinen nimitys, vrt. hami
hamsteri eräitä jyrsijöitä; (kuvaannollisesti:) hamstraaja
hamstrata rohmuta, kahmia varastoon
handicap tasoitus (urheilussa tms.); (lähinnä nimissä:) vammaisuus t. vammaisten apuvälineenä käytettävä [händikäp]
handout ojenne [händaut]
hands-free "kädet vapaina", ilman käsiä käytettävissä oleva (laite) [händs-frii t. händz frii]
hangaari lentokonehalli, lentokoneiden huolto- ja säilytyshalli [haŋŋaari]
hanukka juutalaisten kahdeksanpäiväinen juhla suunnilleen joulun aikoihin
haploidi kromosomistoltaan yksinkertainen
haplologia sanan muuttuminen siten, että kahdesta peräkkäisestä samanlaisesta tai samantapaisesta tavusta toinen jää pois
happening tapahtuma, joka pyrkii osallistamaan katsojia [häpeniŋ]
happy end onnellinen loppu (etenkin kirjassa, elokuvassa tms.) [häpi end]
haptinen kosketukseen t. tuntoaistiin perustuva
harakiri itsemurha; määrätynlainen rituaalinen itsemurha Japanissa
hardcore kovan luokan, kova [hardkore t. haadkoo(r)]
hardware tietokoneen laitteisto, vastakohtana ohjelmistolle (software) [hardvare t. haadweö(r)]
harlekiini eräänlainen näytelmän koominen henkilö; ilveilijä
harmoni palkeellinen kosketinsoitin, joka tuottaa samansävyisen äänen kuin urut
harmonia sopusointu
harmonikka hanuri, haitari, näppäimillä t. koskettimilla varustettu paljesoitin
harmoninen sopusointuinen
harmonisoida saattaa harmoniaan; selittää harmoniseksi, ristiriidattomaksi; yhdenmukaistaa (etenkin EU:n sisällä)
harpyija eräänlainen taruolento antiikin Kreikan tarustossa, puoliksi nainen, puoliksi lintu; eräs petolintu, Harpia harpyja
harvesteri metsätöissä käytetty monitoimikone, jolla puut voidaan kaatamisen lisäksi esimerkiksi karsia ja hakettaa
harvestoida koota, kerätä
hasardi uhka, vaara, riski
hasis eräs hampusta (Cannabis sativa) saatava huumetyyppi [hassis t. hasis]
hasselpähkinä pähkinäpensaan pähkinä (kauppanimityksenä)
haupitsi eräs tykkityyppi, joka sopii kaariammuntaan
haveri merivahinko
headhunter ammattimainen työntekijöiden etsijä [hed-hantter t. hed-hanter]
hebefreeninen hebefreniaa sairastava; hebefreniaan kuuluva tai liittyvä
hebefrenia eräs skitsofrenian muoto
hebrea = heprea
hedgerahasto suojattu rahasto [hedž-rahasto t. heds-rahasto]
hedoninen koettua nautintoa, miellyttävyyttä koskeva t. sen arviointiin perustuva; nautintohakuinen, hedonistinen
hedonismi nautintohakuisuus; filosofiassa oppi, jonka mukaan nautinto itsessään on arvokas tavoite
heeros antiikin (taru)sankari, usein puolijumalaksi ajateltu
heetti muinainen kieli, jota puhuivat heettiläiset nykyisen Turkin alueella n. v. 2000 - 1500 eKr.
hegemonia hallitseva asema, ylivalta (varsinkin valtioiden suhteissa)
hegemoninen hegemonian omaava t. siihen pyrkivä t. liittyvä
hehtaari pinta-alan yksikkö, tunnus ha, 100 aaria eli 10 000 ²
hehto (arkik.) hehtolitra, 100 litraa; etuliitteenä SI-järjestelmässä 100-kertaisuutta ilmaisemassa, tunnus h
heksa- kuusi-, 6-; (tietokoneslangissa myös:) heksadesimaalinen
heksadesimaalinen kuusitoistakantaisessa lukujärjestelmässä esitetty
heksaedri kuutio, säännöllinen kuusitahokas
heksagoni kuusikulmio
heksagrammi kuusikanta, kuusisakarainen tähtimäinen kuvio
heksametri eräs vanha runomitta, kuusimitta
hektinen kiihkeä, kiivastahtinen, levoton, rauhaton
helibor eräs aiemmin käytetty viitekorko, korvattu euriborilla
helikopteri ilma-alus, jonka nostovoiman tuottavat vaakatasossa pyörivät kapeat siivet
helio- aurinko-
helioosi auringonpistos
heliosentrinen aurinkokeskinen (maailmankuva)
helium eräs jalokaasuihin kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki He
helleeni (muinaisajan) kreikkalainen
hellenismi kreikkalaisen kulttuurin muoto, joka vallitsi n. 330 - 30 eKr. ja jossa oli runsaasti itämaisia vaikutteita
helootti antiikin Spartassa alistettuun luokkaan kuuluva, valtion orja
helpdesk (puhelin)neuvonta(palvelu); (puhelin)neuvoja
hematiini hemin hapettunut muoto; (aiemmin:) hemi
hemato- veri-
hematologia verioppi
hematooma verenpurkauma, mustelma
hematuria virtsan verisyys, verivirtsaisuus
hemi eräs mm. hemoglobiinin osana oleva rautaa sisältävä yhdiste; oyhdyssanoissa myös (ja yleensä): puoli-
hemo- veri-, veren-
hemofilia verenvuototauti
hemoglobiini verenpuna, punaisten verisolujen tärkein valkuaisaine
hemorroidi peräpukama
henna väriaine, jota valmistetaan hennapensaan (Lawsonia inermis) lehdistä
henry induktanssin yksikkö, tunnus H, Vs/A [henri]
hepatiitti viruksen aiheuttama maksatulehdus
hepato- maksa-
heprea juutalaisten aikoinaan käyttämä kieli, joka on uudella ajalla palautettu käyttöön; kuvaannollisesti: vaikea, käsittämätön asia
heprealainen juutalainen
hepta- seitsen-
heptametri eräs runomitta, seitsenmitta
heraldiikka vaakunaoppi
heraldikko vaakunaopin tuntija
heraldinen vaakunaopillinen, vaakunaopin mukainen
herbaario kuivattujen kasvien kokoelma
herbivori (vain) kasveja syövä
heresia harhaoppi, kerettiläisyys
hermafrodiitti kaksineuvoinen, eliö joka on sekä uros että naaras
hermafrodiittinen kaksineuvoinen
hermeettinen (täysin) umpinainen, ilmanpitävä
hermeneutiikka oppi tekstien tulkinnasta; eräs filosofian suunta
hermeneutikko hermeneutiikan harjoittaja t. kannattaja
hermeneuttinen hermeneutiikkaan kuuluva tai liittyvä
hermetismi eräs lyriikan suunta, syntyi Italiassa maailmansotien välisenä aikana
hernia tyrä
heroiini morfiini\n sukuinen huume
heroinisti heroiinia käyttävä, siitä riippuvainen [hero'inisti]
heroismi sankaruus, sankarillisuus [hero'ismi]
herooinen sankarillinen [heroo'inen]
heros = heeros
herpes joukko viruksia ja niiden aiheuttamia tauteja, joiden oireina on rokahtumia iholla tai limakalvolla
herpetologia eläintieteen haara, joka tutkii matelijoita ja sammakkoeläimiä
hertsi taajuuden yksikkö SI-järjestelmässä, tunnus Hz
hetaira muinaisessa Kreikassa nainen, joka seurusteli miesten kanssa perhepiirin ulkopuolella; kevytkenkäinen nainen
hetero heteroseksuaali; yhdyssanojen alkuosana myös: tois-, erilais-, seka-
heterogeeninen seka-aineksinen, monista aineksista koostuva, sekakoosteinen; epäyhtenäinen, kirjava
heterologinen (biologiassa) epänormaali, tyypillisestä poikkeava; toisesta eliöstä peräisin oleva eliön osa (esim. siirre); sana, joka ei ole autologinen
heteroseksuaali ihminen, jonka sukupuolisuus suuntautuu vastakkaiseen sukupuoleen
heterotsygootti eliö, jossa on jostakin geenistä kaksi erilaista alleelia
heuristiikka heurististen menetelmien käyttö
heuristinen arvaileva, epäjärjestelmällinen (päättely tms.); keksimiseen perustuva t. johtava (olettamus tms.); nyrkkisääntöjä käyttävä, täydellisyyteen pyrkimätön
hiatus tavunraja kahden peräkkäisen vokaalin välillä
hibernaatio lepotilassa talvehtiminen, lepotila, talvilepo; tietokoneen tms. lepotila
hidalgo komea t. komeileva mies; alempaan aateliin kuuluva mies (Espanjassa t. Portugalissa)
hid¸ra Muhammedin pako Mekasta Medinaan v. 622, islamilaisen ajanlaskun alkukohta
hierarkia (tiukka) arvo- tai valtajärjestys; tasoittainen rakenne
hierarkkinen hierarkian mukainen
hiero- pyhä-; pappis-; temppeli-
hieroglyfi muinaisegyptiläisen kirjoituksen merkki; (kuvaannollisesti) epäselvä t. käsittämätön kirjoitusmerkki
hifi teknisesti korkealaatuinen äänentoisto [hifi t. haifai]
hifisti hifin harrastaja
high school eräs oppilaitostyyppi Yhdysvaltain koulutusjärjestelmä, vastaa lähinnä lukion ja ammattikoulun tms. välimuotoa t. yhdistelmää [hai-skuul]
hiilidioksidi eräs tavallinen kaasu, jota syntyy mm. eliöiden aineenvaihdunnassa
hiilihydraatti erääseen laajaan orgaanisten aineiden ryhmään kuuluva, hiilestä, vedystä ja hapesta koostuva aine
hiilimonoksidi häkä (kemiallinen kaava: CO)
hijab islamin piirissä käytetty hiukset, kaulan ja niskan peittävä naisten vaate [hidžab t. hidžáab]
hindi eräs indoeurooppalainen kieli, Intiassa melko laajasti puhuttu
hindu hindulaisuuden kuuluva ihminen
hinduismi = hindulaisuus [hindu'ismi]
hindulainen hindulaisuuteen kuuluva t. yhteydessä oleva
hindulaisuus Intian valtauskonto
hiphop eräs Yhdysvalloissa 1970-luvulla syntynyt alakulttuuri
hippi erääseen Yhdysvalloissa 1960-luvulla syntyneeseen nuorisoliikkeeseen kuuluva henkilö; sen mallin mukaan käyttäytyvä ihminen; haukkumasanana poikkeaviksi, epäsosiaalisiksi koetuista ihmisistä
hippiatri hevoslääkäri, hevosia hoitava eläinlääkäri
hippo- hevos-
hippodromi hevosurheilurata (ja siihen liittyvät rakennelmat)
hippokraattinen (etenkin lääketieteessä:) Hippokrateen oppeihin perustuva
hirsutismi liikakarvaisuus
histamiini eräs ihmisessä ja muissa eliöissä esiintyvä aine, joka vaikuttaa siihen, miten elimistö reagoi ulkopuolisiin ärsykkeisiin
histo- kudos-
histogrammi suorakaiteista koostuva graafinen esitys
histologia kudosoppi
historia ihmiskunnan, jonkin valtion, kansan tms. vaiheiden kokonaisuus; niiden tutkiminen; niiden järjestelmällinen esitys, kuvaus; juttu, kertomus
historiikki historiallinen yleiskatsaus
histrio kehno näyttelijä; näyttelijä (antiikin Roomassa)
histrioninen huomiohakuinen, liioitteleva, teatraalinen (persoonallisuus)
hitti menestysiskelmä; menestystuote
hobby harrastus [hobbi t. hobi]
hobitti J. R. R. Tolkienin kertomuksissa (Sinne ja takaisin ja Taru sormusten herrasta) esiintyviä pienehköjä ihmismäisiä olentoja
hockey eräs mailoilla pelattava pallopeli, "nurmipallo"; jääkiekko [hokkei t. hoki]
hokkuspokkus taikurien käyttämä taikasana; käsittämätön puhe, hölynpöly
holdingyhtiö omistajayhtiö, yhtiö, jonka tarkoitus on toisen yhtiön t. yhtiöiden omistaminen, hallitseminen ja valvominen [houldiŋ-yhtiö]
holismi kokonaisvaltaisuusoppi (vrt. holistinen)
holisti holismin kannattaja; (arkikielessä:) alkoholisti
holistinen kokonaisvaltainen; kokonaisuutta tarkasteleva, kokonais-
hollandaisekastike eräs kastiketyyppi, johon käytetään voita, munankeltuaisia ja sitruunaa ja jota käytetään mm. kalalle ja parsalle [hollandeeskastike]
holo- kokonais-, koko-, täysi-
holografia hologrammien tekeminen t. niiden tekemisen tekniikat ja teoriat
holografinen holografiaan kuuluva; kokonaan omakätisesti käsin kirjoitettu (asiakirja)
hologrammi lasertekniikalla tehty kolmiulotteinen kuva
holokausti natsi-Saksan suorittama juutalaisten kansanmurha; laaja tuho; polttouhri
homagium julkinen arvonanto [homáagium]
homeerinen runoilija Homerokseen liittyvä, Homeroksen aikainen t. tyylinen
homeopaattinen homeopatian mukainen
homeopatia käsitys, jonka mukaan haitallisilla aineilla on parantavia vaikutuksia äärimmäisen pieninä pitoisuuksina; sen mukainen toiminta
homeostaattinen elimistön sisäiseen tasapainoon (homeostaasi) kuuluva t. sitä ylläpitävä [homeo-staattinen]
homeostaasi elimistön sisäinen tasapaino [homeo-staasi]
homiletiikka saarnaoppi, saarnaa tutkiva käytännöllisen teologian haara
hominidi ihmiselle suhteellisen läheistä sukua oleva laji t. siihen kuuluva yksilö
homo homoseksuaalinen ihminen (et. mies); haukkumasanana käytetty; ihminen; yhdyssanojen alkuosana myös: sama- [homo (t. homoo)]
homoeroottisuus eroottinen kiinnostus, joka kohdistuu samaa sukupuolta olevaan
homofiili = homoseksuaali
homofobia kielteinen suhtautuminen homoseksuaalisuuteen
homofonia kirjoitusasultaan erilaisten sanojen ääntyminen samalla tavoin; musiikki, jossa yksi melodia on hallitseva; yksiääninen laulu
homogeeninen yhdestä aineksesta koostuva, tasa-aineksinen, tasa-aineinen, tasakoosteinen; yhtenäinen
homogenisoida tehdä homogeeniseksi
homografi sana, joka kirjoitetaan samoin kuin toinen sana, mutta jolla on eri ääntämys ja eri merkitys; kirjoitusmerkki, joka on lähes tai täysin samannäköinen kuin toinen merkki
homologi jonkin kanssa homologinen olio
homologia yhdenmukaisuus, vastaavuus
homologinen yhdenmukainen, vastaava
homonymia homonyymien esiintyminen
homonyymi sana, joka ääntyy (ja mahd. kirjoitetaankin) samoin kuin toinen sana
homoseksuaali ihminen (et. mies), jonka seksuaalisuus suuntautuu omaan sukupuoleen
homoseksuaalinen omaan sukupuoleen suuntautuva
homotsygootti eliö, jonka jossakin geenissä on sama alleeli kaksinkertaisena
honeymoon kuherruskuukausi [hanimuun]
honoris causa kunnia- [honoris kausa t. honóoris kausaa]
hoosianna eräs kirkollinen, adventtina laulettava hymni; raamatullinen huudahdussana, 'Herra auta'
horeca ravintola-ala
horisontaali vaakasuora, vaakataso-, vaakasuuntainen
horisontti taivaanranta; näköpiiri (myös kuvaannollisesti)
hormonaalinen hormonien aiheuttama t. niihin liittyvä, hormoni-
hormoni sisäerite, ns. sisäeritysrauhasten tuottama aine, joka säätelee elimistön toimintoja
horoskooppi syntymähetkeen perustuva ennuste, joka (ainakin periaatteessa) perustuu astrologisiin käsityksiin
hors d'½uvre alkupalat [ordöö´vr]
hortonomi puutarhaopiston suorittanut henkilö
hospitaali yleinen sairaala; (alkujaan:) maksuton huoltolaitos
hospitalisti erikoislääkäri, joka vastaa potilaan kokonaishoidosta sairaalassa
hospitsi matkustajakoti tai hotelli, jota kristillinen järjestö ylläpitää
host isäntä(tietokone)
hostata tarjota tietotekniselle sovellukselle, esimerkiksi verkkosivuston ylläpidolle, käyttöympäristö palveluna
hostelli majoitusliike, joka on hotellitasoa vaatimattomampi ja huokeampi
hotdog lämmin nakkisämpylä, yleensä mausteiden kera, "hodari"
hotjooga normaalia huoneenlämpöä kuumemmassa tilassa harjoitettava jooga, jonka sanotaan erityisesti parantavan aineenvaihduntaa
hottentotti erääseen Afrikan eteläosassa asuvaan lyhytkasvuiseen kansaan kuuluva, khoi, khoikhoi
hryvnia Ukrainan rahayksikkö
hubi yhteisöllinen työskentelytila; liikenteen keskeinen solmukohta; tähtimuotoisen tiedonsiirtoverkon solmuna toimiva keskitin
hugenotti protestantti Ranskassa 1500- tai 1600-luvulla
huligaani hulinoitsija, ilkivallantekijä
humaani inhimillinen, ihmisyyttä kunnioittava)
humaanistaa tehdä inhimillise(mmä)ksi, humaani(mma)ksi
humaniora humanistiset tieteet [humanioora]
humanisoida = humaanistaa; (lääketieteessä) muokata ihmisperäistä ainesta sisältäväksi
humanismi yleisnimitys aatteille, joiden katsotaan kunnioittavan ihmistä t. ihmisyyttä
humanisti humanismin kannattaja; (usein hiukan arkityylisesti) humanistististen tieteiden opiskelija t. tutkija
humanistinen humanismin mukainen; eräistä tieteenaloista (filosofia, historia, kielitiede yms.) nimitys käytetty
humanitaarinen ihmisten (pyyteettömään) auttamiseen pyrkivä, ihmisystävällinen
humanoidi enemmän tai vähemmän ihmisen kaltainen avaruusolento
humoraalinen ruumiinnesteitä koskeva, neste-
humoreski leikillinen kuvaus tai kertomus; kevyt, hilpeä sävellys
humoristi huumoria runsaasti viljelevä henkilö
humoristinen huumoria sisältävä tai viljelevä, leikillinen, hauska
humpuuki huijaus, huiputus; joutavuus, tyhjänpäiväisyys
humus eloperäisten aineiden (lähinnä kasvinosien) hajoamistulos, joka yhdessä kivennäisaineiden kanssa muodostaa mullan
hunni erään Aasiasta Eurooppaan 300-luvulla tunkeutuneen kansan jäsen
hurri erään muinoin Lähi-Idässä eläneen kansan, hurrilaisten, kieli; (arkikielessä, yleensä halventavasti) suomenruotsalainen
hurrikaani trooppinen pyörremyrsky eli sykloni Atlantin alueella, etenkin Länsi-Intiassa
husaari kevyeen ratsuväkeen kuuluva sotilas, alkujaan 1400-luvun Unkarissa, sitten yleisemminkin
huumori leikinlasku, leikillisyys; pilkaton suhtautuminen koomisiin ilmiöihin
huuri oikeauskoisia paratiisissa viihdyttävä neito (islamin opin mukaan)
hyalo- lasi-, lasimainen
hyasintti eräs tuoksuvakukkainen sipulikasvi, Hyacinthus orientalis; yleisemmin kyseiseen sukuun kuuluva kasvi; jalokivenä käytettävä ruskeanpunainen zirkoni
hybridi yhdistelmä; risteymä; (yhdyssanoissa) seka-
hybris ylimielisyys, uhmamieli, ylpeys
hydrauli- hydrauliikkaa käyttävä t. siihen liittyvä, hydrauliikka-
hydrauliikka hydraulinen laitteisto; oppi sellaisista
hydraulinen nesteen paineeseen perustuva, neste-
hydro- vesi-; neste-
hydrobic vedessä harrastettava aerobic
hydrofoni vedenalainen kuuntelulaite, jota käytetään sukellusveneiden jäljitykseen
hydrologia vesitiede, veden esiintymisen ja kiertokulun tutkimus
hydrolysoida suorittaa hydrolyysi, hajottaa vedellä
hydrolyysi yhdisteen hajoaminen t. hajottaminen veden vaikutuksesta
hydrostaattinen nesteen aiheuttama (paine)
hygieeninen terveellinen, puhdas, terveydenhuollon vaatimusten mukainen
hygienia terveydenhoidollinen puhtaus; terveydenhoito-oppi
hykso erääseen muinaiseen aasialaiseen kansaan kuuluva ihminen
hyla- Valion vähälaktoosisten tuotteiden valikoimaan kuuluva; virheellisesti: vähälaktoosinen
hymen immenkalvo [hyymen]
hymni juhlallinen laulu
hype liioittelu, varsinkin tekniikan mahdollisuuksien ja saavutusten yliampuva esittäminen [hype tai haip]
hyper- vahvistava etuliite, "yli-", merkitykseltään vaihteleva; joskus 'liika-'
hyperbeli (matematiikassa) eräs kartioleikkauksiin kuuluva käyrätyyppi
hyperbola liioittelu (tyyliopin käsitteenä)
hyperbolinen (matematiikassa) eräiden funktioden nimissä esiintyvä määrite; liioitteleva, hyperbolaa käyttävä
hyperkorrekti korrektiuden tavoittelussa tuotettu virheellinen kielellinen ilmaisu
hypermarket jättiläismyymälä
hypermedia hypertekstin ja multimedian yhdistelmä
hyperonymia se, että sanan merkitys sisältää toisen sanan merkitykseen
hyperonyymi sana, jonka merkitys sisältää toisen sanan merkityksen kokonaan
hyperrealismi = fotorealismi
hypersooninen ääntä paljon nopeampi (yli 5 machia)
hyperteksti teksti, jossa ilmaisut voivat sisältää viittauksia muihin teksteihin niin, että viittausta (linkkiä) voi suoraan seurata
hyperventilaatio normaalia voimakkaampi (tiheämpi tai syvempi) hengittäminen, joka voi aiheuttaa haitallisia seurauksia
hypnoosi suggestiolla aikaansaatu unenkaltainen tila; sellaisen aikaansaaminen
hypnoottinen hypnoosissa esiintyvä t. sitä aiheuttava; kuvaannollisesti: hypnoosinkaltainen, suggestiivinen
hypnotismi hypnoosin alaan kuuluvat ilmiöt; oppi hypnoosista
hypnotisoida saattaa hypnoosiin
hypo- ali-, ala-, vajaa-
hypokondria luulotauti, luulosairaus
hypokondrinen luulotautinen
hyponymia se, että sanan merkitys kokonaisuudessaan sisältyy toisen sanan merkitykseen
hyponyymi sana, joka on toiseen sanaan hyponymiasuhteessa
hyposensibilisaatio siedätyshoito
hypotalamus väliaivojen pohjaosa
hypoteekki pantti(oikeus), kiinnitys
hypoteesi olettamus (etenkin tieteessä tehtävä olettamus, jota ruvetaan testaamaan)
hypoteettinen oletettu; kuvitteellinen; hypoteesien avulla tehtävä
hypotenuusa suorakulmaisen kolmion se sivu, joka on suoraa kulmaa vastassa (ja pisin)
hypotermia vajaalämpöisyys, tavallista alempi ruumiinlämpö
hypoterminen vajaalämpöinen
hypovitaminoosi vitamiininiukkuus, vitamiininpuute
hypso- korkeus-, korkea-
hysteerikko hysteriaan taipuvainen ihminen
hysteerinen hysterian vallassa oleva; voimakkaasti kiihtynyt, "kohtauksen saanut"
hystereesi riippuvuus aiemmista tiloista
hysterektomia kohdunpoisto
hysteria voimakas kiihtymys, "kohtaus"; eräs neuroosin muoto
hystero- kohtu-, kohdun-
hyyfi sienirihma
häkkeri = hakkeri
iatro- lääketieteellinen, lääketiede-, lääkäri-
ibidem samassa paikassa (kirjassa); samassa kirjassa [ibidem t. ibídem t. ibíidem]
ibis = iibis [iibis]
ibuprofeeni eräs tulehduskipulääke
ictus isku, lyönti (mm. tahdinlyönnissä); (runo)paino; taudinkohtaus [iktus t. iiktus]
id est se on, siis, toisin sanoen
idea ajatus, aate, mielle; (filosofiassa) olion ei-aineellinen olemus
ideaali ihanne, (perimmäinen) tavoiteltava tila
ideaalinen ihanteellinen, ihanteen mukainen
idealismi (sinisilmäinen) ihanteellisuus, haaveilu; (filosofiassa) oppi siitä, että perimmäinen todellisuus on henkinen, ideoiden maailma (vastakohtana materialismille)
idealisoida ihannoida, kuvitella ihanteen mukaiseksi (usein: todellisuuden kieltävästi)
ideationaalinen ideaa t. ideoita koskeva, idea-; käsitteen luonnetta koskeva
idem sama [idem t. iidem]
identifikaatio = identifiointi
identifioida tunnistaa (joksikuksi t. joksikin); yksilöidä; samastaa; samastua
identiteetti samuus, yhtäpitävyys; sisin olemus, itseys; henkilöllisyys
identtinen täysin samanlainen, yhtäläinen
ideografia käsikirjoitus, ideogrammeihin perustuva kirjoitus
ideografinen käsitettä ilmaiseva (merkki), käsitekirjoitus-
ideogrammi käsitemerkki, käsitettä kuvaava graafinen symboli; sanamerkki; (kuvataiteessa) kuvallinen ilmaus, jonka osien suhteilla on ratkaiseva merkitys
ideoida keksiä ajatuksia (jonkin ongelman ratkaisemiseksi)
ideologia (poliittinen tms.) aatejärjestelmä
idiolekti yksilönkieli
idiomaattinen jollekin kielelle tms. ominainen, idiominomainen
idiomi jollekin kielelle tai kielimuodolle ominainen sana t. sanonta; (yksilön tai ryhmän) kielimuoto
idiooma = idiomi
idiootti tollo, ääliö; syvästi vajaamielinen
idiopaattinen itsenäinen, omasyntyinen (sairaus); (psykologiassa:) itsekohtainen
idiopatia itsenäinen sairaus
idiosynkraattinen ominainen, erikoislaatuinen; idiosynkrasialle ominainen t. sen aiheuttava
idiosynkrasia yksilön tai ryhmän käyttäytymiselle ominainen erikoispiirre, erikoislaatu, omituisuus; voimakas vastenmielisyys tai yliherkkyys esim. jotain ainetta kohtaan
idiot savant vajaamielinen henkilö, joka on huippulahjakas jollakin erityisalueella, esimerkiksi ilmiömäinen päässälaskija [idiosavã´]
idiotia typeryys, ääliömäisyys; syvä vajaamielisyys (vrt. idiootti)
idiotismi = idiotia
idoli ihailtu ja palvottu ihminen; jumalankuva
idylli ihanteellinen, tunnelmallinen, viehättävä, rauhallinen tila t. paikka; sellaista esittävä maalaus; luonnonidylliä kuvaava sävellys t. runo
idyllinen idyllin kaltainen, ihanteellinen
iglu eskimoiden puolipallon muotoinen lumimaja; kuormalavan päälle asetettava, tavaraa suojaava muovikupu
ignoorata (ark.) ignoroida
ignorantti tietämätön, sivistymätön [iŋnorantti t. ignorantti]
ignoroida jättää huomiotta, sivuuttaa [iŋnoroida t. ignoroida]
iibis eräitä haikaralintuja
iiris silmän värikalvo; kurjenmiekka (eräs kasvisuku); sateenkaari
ikebana (japanilainen) kukkienasettelutaito
ikoni (ortodokseilla) pyhä kuva; (datatekniikassa) kuvake; (semiotiikassa) merkki, joka kuvaa kohdettaan yhdennäköisyydellä; luonteenomainen ilmentymä, symboli
ikono- kuva-; ikoni-
ikonografia kuvataiteen teosten alkuperän, kehityksen ja merkityksen tutkimus
ikonografinen ikonografiaan kuuluva
ikonoklasti kuvainraastaja
ikonostaasi seinä, jolla on pyhiä kuvia (ikoneja) ja joka erottaa alttarin muista tiloista ortodoksisessa kirkossa
ikosaedri säännöllinen kaksikymmentahokas
iktyo- kala-
iktyologia kalatiede
iktyonomi kalatalouden alan määrätynlaisen tutkinnon suorittanut henkilö
iktyoosi suomutauti
illatiivi eräs suomen kielen sijamuoto; esim. sanan "talo" illatiivi on "taloon"
illegaalinen laiton, lainvastainen
illiberaali epäliberaali, liberaalien periaatteiden vastainen
illitteraatti lukutaidoton; luku- ja kirjoitustaidoton; oppimaton, tietämätön
illuminaatio valaistuminen, sisäinen ymmärrys (yliaistillisesta); tekstien yms. koristelu väritetyin alkukirjaimin; juhlavalaistus
illusorinen kuviteltu, näennäinen, harha-
illustraatio kuva, kuvitus, valaiseva esimerkki
illuusio todellisuuden tuntuinen kokemus tai käsitys, joka ei vastaa todellisuutta
imaami islamilainen rukousten johtaja ja yhteisön hengellinen neuvonantaja
image maine, hahmo, (henkilö- t. yritys)kuva [imidž]
imaginaari- imaginaarinen; imaginaariluku-
imaginaariluku luku, joka on kahden reaaliluvun pari siten, että tällaisille pareille on määritelty eräät matemaattiset operaatiot
imaginaarinen kuvitteellinen, kuviteltu; (matematiikassa) imaginaarilukuihin t. niiden toiseen komponenttiin liittyvä
imago maine, hahmo, henkilö- tai yrityskuva; täysimuotoinen hyönteinen; (psykoanalyysissä) syvyyspersoonassa säilynyt psyykkinen kuva itsestä t. rakastetusta
imbesilli eräs haukkumasana; keskivaikeasti vajaamielinen, vähämielinen
imitaatio jäljittely, matkiminen
imitaattori jäljittelijä, (ihmisten puheen, eleiden yms.) matkija
imitoida jäljitellä, matkia
immanenssi läsnäolo (varsinkin Jumalan)
immanentti läsnäoleva (varsinkin Jumala)
immateriaalinen aineeton, ei-aineellinen
immersiivinen uppouttava
immersio upotus, uppoaminen, peittyminen
immigrantti maahan muuttanut, maahanmuuttaja
imminentti uhkaava
immobilisaatio liikkumattomaksi tekeminen
immobilisoida tehdä liikkumattomaksi
immoraalinen moraalin vastainen, epämoraalinen
immunisoida tehdä immuuniksi
immuniteetti elimistön vastustuskyky, immuunisuus; koskemattomuus, loukkaamattomuus
immuno- immuniteetti-, immuunisuus-, immuunijärjestelmää koskeva
immunosuppressiivinen elimistön immuniteettijärjestelmän toimintaa heikentävä
immunoterapia hoitomuoto, jossa pyritään vahvistamaan elimistön immuunipuolustusta syöpää vastaan
immuuni vastustuskykyinen (etenkin taudinaiheuttajia vastaan)
immuunikato = aids
impakti avaruudesta tulevan kappaleen törmäys Maahan; tehovaikutus (esim. mainoksen arvioitavissa t. mitattavissa oleva vaikutus); isku
impaktio (lääketieteessä:) kiilautuminen
impedanssi vaihtovirran kokonaisresistanssi, näennäisresistanssi
impedimentti joutomaa
imperaattori sotajoukkojen ylipäällikkö (lähinnä muinaisessa Roomassa); (joskus) keisari, hallitsija [imperaattori t. impperaattori]
imperatiivi (verbin) käskytapa, esim. "tule" tai "tulkaa"; käsky, velvoite [imperatiivi t. impperatiivi]
imperatiivinen käskevä, määräävä; imperatiivimuotoinen [imperatiivinen t. impperatiivinen]
imperfekti eräitä verbien menneen ajan muotoja [imperfekti t. impperfekti]
imperiaalinen brittiläinen (mittayksikkö)
imperialismi suurvallan pyrkimys laajan valtapiirin muodostamiseen ja säilyttämiseen [imperialismi t. impperialismi]
imperiumi valtakunta, (alueeltaan laaja) suurvalta, suurvallan valtapiiri [imperiumi t. impperiumi t. imppeeriumi]
implantaatio \implantin(implantti) istuttaminen; hedelmöityneen munasolun kiinnittyminen kohtuun
implantaatti kudokseen asetettu lääkevalmiste, josta lääkeainetta vapautuu elimistöön hitaasti; implantti
implantti istute, kudokseen asetettu vieras esine tai aine tai toisesta paikasta siirretty kudos
implementaatio toteutus, implementointi
implementoida toteuttaa
implikaatio hiljainen olettamus t. looginen seuraussuhde, implikointi
implikoida ilmaista julki lausumatta, olettaa ymmärretyksi; antaa peruste loogisesti päätellä jotain
implisiittinen johonkin sisältyvä, siitä pääteltävissä oleva, julkilausumaton
implisoida = implikoida
imponoida tehdä vaikutus
impotenssi kyvyttömyys (erit. miehen kykenemättömyys yhdyntään)
impotentti kykenemätön (erit. yhdyntään kykenemätön mies)
impregnoida imeyttää, kyllästää (nesteellä)
impressaari teatterikiertueen, taiteilijan tms. sopimus- yms. sasioiden järjestelijä
impressio vaikutelma
impressionismi taidesuunta, joka pyrkii ilmaisemaan hetkellisiä vaikutelmia
improbatur suorituksen hylkäävä arvostelu eräissä arvosteluasteikoissa, 'hylätään' [improbaattur t. improbáatur]
impromptu improvisaation luonteinen pianosävellys
improvisaatio improvisointi t. improvisoitu esitys, tuote tms.
improvisoida esittää tai tuottaa valmistelematta, esim. äkillisen tarpeen ilmaannuttua
impulsiivinen mielijohteen mukaan toimiva
impulssi alkusysäys; mielijohde; (fysiikassa) liikemäärä, nopeuden ja massan tulo (m·v)
imputaatio (tilastollisissa tutkimuksissa:) paikkaus, puuttuvan tiedon korvaaminen esim. keskiarvolla; (teologiassa:) hyväksilukeminen, vanhurskauttaminen; jonkun syyksi tai ansioksi lukeminen
imputoida suorittaa imputaatio
in suosiossa, muodissa; etuliitteenä: sisään- t. ei-
in casu tapauksittain, kussakin tapauksessa erikseen [iŋ kaasu t. in kaasuu]
in corpore kokonaisuudessaan, kaikki (yhdistyksen tms. jäsenet) [iŋ korpore t. in korpore]
in medias res suoraan asiaan, itse asiaan (mennen), kiertelemättä, ilman esipuheita [in mediaas rees]
in memoriam muistoksi, muistolle muistoa kunnioittaen [in memoriam t. in memóoriam t. in memóriam]
in silico tietokoneiden avulla tehtävä (biologinen tms. tutkimus) [in siliko t. in siiliko t. iin silikoo]
in spe toivossa [in spee t. iin spee]
in situ "(omalla) paikallaan", jonkin alkuperäisessä paikassa tapahtuva [in situ t. in siitu t. iin situu]
in toto kokonaisuudessaan, täysin [in toto t. in totoo]
in vitro elävän olennon ulkopuolella, esim. koeputkessa, tehtävä (koe tms.) [in vitro t. in vitroo]
in vivo elävässä olennossa t. solussa tehtävä (koe tms.) [in viivo t. in viivoo]
inauguroida asettaa virkaan; vihkiä käyttöön [in-auguroida]
incel ihminen, joka kokee, ettei voi saada seksuaalista tai romanttista kumppania [insel]
incognito = inkognito [iŋkóŋnito t. iŋkógnitoo]
indefiniittinen epämääräinen, määräämätön
indeksi suhdeluku; luettelo, hakemisto; osoitin, ilmaisin; symboliin liitetty lisämerkki; paikan taulukossa osoittava luku (t. muu suure)
indeksoida varustaa indeksillä; viedä indeksiin
indeterminismi käsitys, jonka mukaan on olemassa luonnonlaeista riippumattomia tapahtumia
indie riippumaton, itsenäinen, riippumattoman (pien)tuottajan tuottama [indie t. indi]
indifferenssi indifferenttisyys
indifferentti yhdentekevä; välinpitämätön; (kemiassa) reagoimaton; (fysiikassa) sellainen tasapainotila, jonka ympärillä on muita tasapainotiloja
indigo eräitä trooppisia kasveja; syvänsininen väri(aine)
indiisi = indisio
indikaatio ilmaus, osoitus (jostakin); taudin oireet (etenkin aiheena jonkin lääkkeen käyttämiseen, hoidonaiheet)
indikaattori ilmaisin, (jonkin asiantilan) osoitin
indikatiivi verbin eräs tapaluokka, "tositapa"
indikatiivinen osoittava, ilmaiseva; indikatiivimuotoinen
indikoida osoittaa, ilmaista
indisio aihetodiste
indisoida tehdä aiheelliseksi, olla aiheena; indikoida
indispositiivinen pakottava, ei-dispositiivinen
individi yksilö
individuaalinen yksilöllinen
individualismi yksilöllisyyttä korostava oppi t. asenne
indo- Intiaan liittyvä, Intia-, intialais-
indoeurooppalainen erääseen laajaan kielikuntaan kuuluva
indogermaaninen = indoeurooppalainen
indogermanisti = indoeurooppalaisten kielten tutkija
indoiranilainen erään kieliryhmän nimitys
indoktrinaatio indoktrinointi
indoktrinoida ujuttaa, iskostaa mieleen
indopasifinen Intian valtameren ja Tyynen meren alueeseen kuuluva
induktanssi (sähköopissa) induktion aiheuttaman magneettikentän (magneettivuon) muutoksen suhde sähkövirran voimakkuuden muutokseen
induktiivinen yksityisestä yleiseen päättelevä; muunlaiseen induktioon perustuva t. liittyvä
induktio yleisen päätelmän johtaminen yksittäistapauksista; sähkövirran syntyminen muuttuvan magneettikentän vaikutuksesta; eräs matemaattinen päättelymenetelmä; vaikutus, joka saa alkion kudokset erilaistumaan
induktori laite, joka synnyttää sähkövirran induktiolla; kudos tai aine, joka aiheuttaa alkionkehityksessä induktion
indulgenssi ane (katolisessa kirkossa); anteeksiantavaisuus
indusoida aiheuttaa (sähkömagneettinen) induktio
industrialismi teollistuminen ja siihen liittyvät yhteiskunnalliset ilmiöt
inertia hitaus, jatkavuus, vitkaisuus
inertti (kemiallisesti) tehoton, reagoimaton
inessiivi eräs suomen kielen sijamuoto, -ssa- tai -ssä-loppuinen
infantiili lapsellinen, lapsuusikään kuuluva; lapsenomainen, kehittymätön
infantilismi infantiilisuus; kehityshäiriö, jossa ihminen jää ruumiillisilta tai henkisiltä ominaisuuksiltaan lapsen tasolle
infarkti (sepel)valtimotuloksen aiheuttama paikallinen kudoskuolio (etenkin sydämessä); sellaisen aiheuttava verenkiertohäiriö
infektio tartunta, taudinaiheuttajien pääsy elimistöön, aineeseen tms.
infektoida tartuttaa, aiheuttaa infektio
inferenssi päätelmä
infernaalinen kammottava, helvetillinen
inferno helvetti t. helvetinkaltainen tila
infiniittinen nominaalimuotoinen (verbi); rajoittamaton
infinitesimaalinen äärettömän pieni
infinitiivi verbin nominaalimuoto, jota käytetään substantiivin tavoin
inflaatio rahan arvon lasku; arvon aleneminen
inflatorinen inflaatiota aiheuttava; inflaatiota merkitsevä, inflaatio-
influenssa eräs usein epidemiana esiintyvä, hengitysteiden kautta leviävä virustauti(ryhmä)
influenssi sähkövarauksen siirtyminen; magneettisuuden syntyminen magneettikentän vaikutuksesta; vaikutus
info (arkikielessä ja kylteissä yms.) informaatio; informaatiopiste
infokratia tiedotusvälineiden valta, julkisen sanan valta
informaali epämuodollinen, vapaamuotoinen, ei-formaali
informaatikko tietopalvelua (työkseen) hoitava henkilö
informaatio data; tieto; tiedotus, tiedottaminen; (järjestelmän) järjestyneisyys
informaatiotekniikka = datatekniikka
informaatioteknologia = datatekniikka
informatiikka oppi informaation käsittelystä; tietopalvelu; datatekniikka
informatiivinen tietopitoinen, (hyvin) tiedottava; (vain) tietoa antava, ei normatiivinen
informoida tiedottaa, antaa tieto
infotainment tietoa antava viihde, viihteellisesti esitetty informaatio [infoteinment]
infra (arkikielessä) infrastruktuuri; yhdyssanan alkuosana: ala-, ali-, perusta-
infrapunainen sähkömagneettisen säteilyn se alue, joka on lähinnä (näkyvän) valon alapuolella taajuudeltaan
infrastruktuuri perusrakenne, esim. taloudellisen toiminnan perusedellytykset kuten tiestö ja rahajärjestelmä
infuusio nesteen antaminen letkulla suoraan suoneen
ingressi kirjoituksen (tai puheen) aloituskappale, usein korostetusti esitetty [iŋressi]
inhalaatio sisäänhengitys, inhaloiminen
inhalaattori lääkehöyryn tms. hengittämisen apuväline, lääkesumutin
inhaloida hengittää sisään, vetää henkeen
inherentti olennaisesti johonkin kuuluva, jonkin olemukseen sisältyvä, ominais-
inhibiittori kemiallista reaktiota estävä (hidastava) aine
inhibitio estäminen
initiaali alkukirjain, sanan, lauseen tai muun rakenteen ensimmäinen kirjain
initiaatio riitti, jolla yksilö asetetaan uuteen asemaan yhteisössä; sen vaatima suoritus
initiatiivi aloite
injektio ruiske
injektoida (lääketieteessä ym.) antaa ruiske; (tekniikassa) ruiskuttaa ainetta rakenteen sisään
injisoida = injektoida
inka erääseen nykyisen Perun alueella eläneeseen intiaanikansaan kuuluva; sen hallitsija
inkarnaatio ruumiillistuma; ruumiillistuminen, "lihaksi tuleminen"
inkarnoitua ruumiillistua, saada inkarnaatio; henkilöityä, ilmetä jossakussa
inkivääri eräs trooppinen ruohokasvi; sen juurakko t. siitä valmistettu mauste
inklusiivinen sisältyvä t. sisällyttävä (vrt. inkluusio)
inkluusio mukaan ottaminen, sisällyttäminen; johonkin sisältyminen
inkognito tuntemattomana, nimettömänä t. peitenimellä [iŋkóŋnito t. iŋkoŋnito]
inkongruenssi mukautumattomuus, kongruenssin puute [iŋkoŋruenssi]
inkongruentti mukautumaton, epäkongruentti [iŋkoŋruentti]
inkontinenssi pidätyskyvyttömyys
inkorporoida yhdistää, liittää yhteen
inkorrekti virheellinen, väärä; tahditon, epähieno [iŋ-korrekti]
inkrementaalinen lisäyksittäinen, (pienien) lisäysten kautta tapahtuva
inkrementoida lisätä, kasvattaa (esim. laskuria)
inkrementti lisäyksen (kasvun) määrä
inkubaatio tasalämmössä pitäminen; taudin itämisvaihe; pyhässä paikassa nukkuminen neuvon saamisen tai parantumisen takia
inkubaattori lämpökaappi; keskosten hoitoon käytetty laite, keskoskehto
inkuboida pitää lämpökaapissa
inkunaabeli irtokirjaimilla painettu varhainen, viimeistään vuonna 1500 ilmestynyt kirja
inkvisiittori inkvisition jäsen
inkvisitio katolisen kirkon järjestelmä vääräoppisten etsimiseksi ja rankaisemiseksi
inno- innovaatio-
innovaatio keksintö, uusi menetelmä (varsinkin taloudellisesti hyödyllinen)
innovatiivinen kekseliäs, innovaatioita tuottava
innovoida keksiä innovaatioita
input syöte, lähtötiedot; ehdotukset, ideat
insatsi laulu- tai soitinäänen alkusävel, aloke
insentiivi kannuste, yllyke, kiihoke, motiivi
insertio lihaksen kiinnityskohta; sisään asettaminen
insertoida asettaa sisään t. väliin
insertti jonkin sisään asetettava t. asetettu esine t. aine t. esitys
insesti lapsen seksuaalinen riisto; lähisukulaisten välinen sukupuolisuhde, sukurutsa
insidenssi yhteensattuma; tapahtuma; sairastuvuus
insidentti sattumus, normaalista poikkeava tapahtuma
insinööri tekniikan alan määrätynlaisen tutkinnon suorittanut; tekniikan ammattilainen t. sellaiseksi ajateltu
insolvenssi maksukyvyttömyys
insomnia unettomuus
inspehtori tarkastaja, hoitaja; ylioppilaskunnan valvoja
inspektio tarkastus
inspiraatio innoitus, innostus (etenkin tieteelliseen t. taiteelliseen työhön); sisäänhengitys
inspiroida innoittaa, antaa inspiraatio
installaatio laitteisto, järjestelmä; taiteellinen rakennelma; installointi
installoida asentaa, saattaa käytettäväksi; asettaa virkaan
instanssi oikeus- tai hallintoaste; (puhek.) viranomainen t. vastaava
instant pika-
instillaatio tiputus, lääkken tiputtaminen esim. silmään, korvaan tai haavaan
institutionaalinen laitosmainen, laitostunut, laitokseksi muodostettu
institutionalisoida muodostaa instituutioksi, järjestää pysyväksi
instituutio laitos, (hallinnollinen tms.) järjestelmä t. yksikkö
instituutti tutkimuslaitos t. vastaava; (ylempi) oppilaitos
instruktiivi eräs suomen kielen sijamuoto, ilmaisee tapaa, olosuhdetta ym., esim. "käsin"
instruktiivinen opettavainen, valaiseva; toimintaohjeita antava; ohjaileva (tyylilaji)
instruktio toimintaohje (esim. koehenkilölle tai opiskelijalle); ohje, neuvo; määräys
instruktionismi eräs oppimisteoria, korostaa mm. instruktioiden merkitystä
instrumentaali eräiden kielten, mm. venäjän, sijamuoto, joka ilmaisee mm. välinettä t. keinoa
instrumentaalinen soittimellinen, soittimia käyttävä (musiikki); välinettä t. keinoa osoittava
instrumentoida (tekniikassa):) varustaa välineistöllä, asentaa laitteita, kojeistaa; (musiikissa:) soitintaa
instrumentti väline; koje, kone; erityisesti: soitin
insuliini haiman erittämä hormoni, joka on tarpeen sokeriaineenvaihdunnalle
intarsia kuviointitapa, joka perustuu eri materiaalien käyttöön pinnan eri osille
integraali (matematiikassa) eräs funktioon liittyvä suure
integraatio yhdentyminen t. yhdentäminen (etenkin taloudellinen), integroituminen t. integroiminen
integraattori yhdentämistä integrointia tekevä ihminen, laite tai organisaatio; (aiemmin:) laite, jolla voidaan määrittää funktion integraali
integriteetti (valtion alueen t. ihmisen persoonan) koskemattomuus, eheys, loukkaamattomuus
integroida yhdentää, muodostaa yhtenäise(mmä)ksi kokonaisuudeksi; laskea integraali
intellekti äly, ymmärrys, ajattelukyky
intellektuaalinen älyllinen
intellektuelli älymystöön kuuluva ihminen
intelligenssi älykkyys, hyvä ymmärrys; älymystö
intelligentsija älymystö, oppineisto (ent. Neuvostoliitossa)
intelligentti älykäs
intendentti tieteellisen tai taiteellisen laitoksen vastuullinen hoitaja
intendentuuri sotilashallinnon osa, joka huolehtii joukkojen talousasioista, muonituksesta ja vaatetuksesta
intensiivinen voimakas, määrätietoinen; voimaperäinen
intensio (sisäinen) voima; (logiikassa) käsitteen olennaiset piirteet; sanan tai muun ilmaisun kaikkia tarkoitteita kuvaavat piirteet
intensionaalinen intensiota koskeva t. korostava
intensiteetti voimakkuus, teho; (fysiikassa erit.:) säteilyn tai aaltoliikkeen teho pinta-alaa kohti
intentio tarkoitus, pyrkimys, tavoite; tavoitteellisuus
intentionaalinen tarkoituksellinen, tavoiteellinen
inter- väli-; keskinäis-
interaktiivinen vuorovaikutteinen, interaktioon perustuva [inter-aktiivinen]
interaktio vuorovaikutus, esim. ihmisen ja tietokoneen välinen [inter-aktio]
intercity kaukoliikenteen juna, joka pysähtyy vain harvoilla asemilla, jotta saavutetaan nopeat yhteydet suurten kaupinkien välille [intersiti]
interferenssi aaltoliikkeiden yhdistyminen, yhteisvaikutus; kielten vaikutus toisiinsa
interiööri sisusta, sisustuksen kokonaisuus, sisätilat ympäristönä; sisäkuva
interjektio huudahdussana, esim. "hei" tai "ah"
interleukiini eräitä hormonien tapaisia aineita, joita mm. käytetään syövän hoitoon
intermezzo välisoitto; välinäytös [intermetso]
internaalinen sisäinen
internaatti sisäoppilaitos
internationaali (historiassa) sosialistisen työväenliikkeen eräiden kansainvälisten yhteenliittymien nimitys
internationalismi kansainvälisyys(aate); kansainvälinen sana, sivistyssana
internet eräs maailmanlaajuinen datan lähettämisen järjestelmä, "tietoverkko", ja siihen perustuvat ilmiöt
internoida pidättää, eristää asumaan erossa muista
interpersonaalinen yksilöiden välinen
interpolaatio = interpolointi
interpoloida arvioida funktion arvo jonkin alueen pisteessä siitä, mitä arvoja se saa sen reunoilla
interpretaatio tulkinta, selitys
interrail määräaikainen, edullinen, lähinnä nuorille myyty junalippu (kortti), jolla voi matkustaa useimmissa Euroopan maissa; sellaisella tehty matka [interreil]
interregnum aika, jolloin maassa ei ole yleisesti tunnustettua hallintoa
interrogatiivinen kysyvä, kysymys-
intersektio leikkausjoukko, leikkaus
intersubjektiivinen subjektien välinen, ihmisten keskeinen
intertekstuaalinen tekstienvälinen
intervalli väli, etenkin suoran kahden pisteen välinen osa t. sävelten korkeusero
interventiivinen intervention sisältävä, interventio
interventio väliintulo, puuttuminen (johonkin)
intestinaalinen suolistoa koskeva, suolisto-, sisälmys-
intifada palestiinalaisten taistelu Israelia vastaan tämän miehittämillä alueilla [intifaada]
intiimi yksityisyyteen kuuluva, yksityinen, henkilökohtainen; läheinen (esim. yhdessäolo)
intimiteetti intiimisyys, yksityisyys (varsinkin asiana, jota oikeusjärjestelmä suojaa)
intoleranssi se, ettei siedä jotakin, sietokyvyn puute, sietämättömyys
intonaatio sävelkulku (etenkin puheessa)
intra (jargonissa:) intranet; yhdyssanojen alkuosana myös: sisäinen, sisä-
intramuraalinen seinämänsisäinen
intranet(ti) internetin tekniikoita käyttävä netti, joka on rajattu jonkin yhteisön sisäiseen käyttöön
intransigentti jyrkkä, tinkimätön (etenkin politiikassa)
intransigenssi jyrkkyys, tinkimättömyys
intransitiivinen sellainen (verbi), jolla ei voi olla objektia; relaatio, joka ei ole lainkaan transitiivinen
intratekaalinen suoraan selkäydinnesteeseen ruiskutettava
intresantti kiinnostava, mielenkiintoinen
intresentti asianosainen
intressi etu, etunäkökohdat; tavoite; kiinnostuksen kohde, harrastus
intrigi juoni, vehkeily [intrigi t. intriigi]
intro (arkik.) johdanto, introduktio
introduktio johdanto, "intro"
introspektio itsetutkistelu, oman mielen tutkiminen
introversio sisäänpäin kääntyminen; vastakohta: ekstraversio
introvertti sisäänpäinsuuntautunut ihminen; vastakohta: ekstravertti
intuitiivinen sisäiseen oivallukseen, intuitioon perustuva t. vetoava
intuitio sisäinen, "vaistonvarainen" oivallus t. näkemys
inuiitti eskimo
invaasio suuren joukon tunkeutuminen, hyökkäys (maahan t. alueelle)
invalidi vammainen [invalidi t. invaliidi]
invaliditeetti vammaisuus
invar eräs metalliseos, jota käytetään hienomekaanisissa kojeissa
invarianssi, \invariantti\suus muuttumattomuus
invariantti muuttumaton (suure tai asia)
invasiivinen (ympäristöönsä) tunkeutuva
invektiivi loukkaus, herjaus
inventaari järjestelmällinen, usein määrätyt vaatimukset täyttävä luettelo tavaroista taikka varoista ja veloista
inventio keksintö; suppea, usein kontrapunktinen sävellys
inventoida tehdä inventaario
inversio ylösalaisin t. päinvastoin kääntyminen t. kääntyneisyys
inverssi (matematiikassa) käänteisluku, -matriisi tms.
invertoida kääntää, tehdä inversio
investoida sijoittaa (pääomaa t. muita voimavaroja)
investituura viran tai maaomaisuuden haltijaksi nimittäminen ja (keskiajalla) siihen liittyvä vallan ulkonaisten tunnusmerkkien antaminen
investointi sijoittaminen, investoiminen; sijoitus, sijoitettu rahamäärä tms. t. sillä hankitut tuotantohyödykkeet
invokaatio (esille, paikalle) kutsuminen
involuutio kääntyminen, paluu aiempaan; (matematiikassa:) permutaatio, joka on oma käänteisoperaationsa; (lääketieteessä:) palautuminen toimettomuustilaan, etenkin vanhenemisen myötä tapahtuva surkastuminen tai palautuminen toimettomuuteen, kuten munasarjojen toiminnan lakkaaminen vaihdevuosina
ioni sähköisesti varautunut atomi tai molekyyli [ioni t. joni]
ioninen ionimuotoinen, sähköisesti varautunut (hiukkanen); ioneita sisältävä (aine)
ionisoida tuottaa ioneja, antaa hiukkasille sähkövaraus [ionisoida t. jonisoida]
ionisoitua muuttua ioneiksi tai ioneita sisältäväksi
ipso facto itse asiassa, tosiasiallisesti [ipso fakto t. ipsoo faktoo]
ironia ilmaisumuoto, jossa sanotaan (usein ivaamisen tarkoituksessa) päinvastaista kuin tarkoitetaan, niin että todellinen tarkoitus on kuulijan tai lukijan pääteltävissä
ironinen ironiaa sisältävä t. käyttävä, ivallinen t. ivaileva
iris = iiris [iiris]
irkata sättäillä IRC-ohjelmalla
irrationaalinen järjetön, järjenvastainen; (matematiikassa) luku, jota ei voi esittää kahden kokonaisluvun osamääränä (vrt. reaaliluku)
irreaalinen epätodellinen
irrelevantti epäolennainen, asiaan kuulumaton t. vaikuttamaton, epärelevantti
irreversiibeli palautumaton, peruuttamaton, ei reversiibeli
iskemia (paikallinen) verettömyys t. verenvähyys (joka johtuu verenkierron häiriytymisestä)
iskias lonkkahermon särky
islam eräs yksijumalainen uskonto
islamilainen islamiin tai sen vaikutuspiiriin kuuluva
islamismi islamiin liittyvistä t. siihen vetoavista aatteista ja liikkeistä käytetty, merkitykseltään vaihteleva nimitys
islamofobia vihamielinen t. muuten kielteinen suhtautuminen islamiin; islamin pelko
ismi aate, ideologia; koulukunta, oppi, teoria; jälkiosana myös mm. ilmiö, tauti
iso- sama-, yhtäläis-
isobaari saman paineen käyrä tai pinta
isokroninen samakestoinen, saman ajan kestävä
isolaatio eristys, eristäminen t. eristyminen
isolaatti eristymä, eristynyt ryhmä tms.
isolationismi eristäytymispolitiikka
isoloida eristää, saattaa eristyksiin; vrt. isoloiva
isoloitua eristyä
isoloiva (kielitieteessä) taivutukseton
isomeeri toisen yhdisteen kanssa isomeerinen yhdiste
isomeerinen isomeriasuhteessa oleva
isomeria (kemiassa:) se, että yhdisteillä on sama atomikoostumus mutta erilaiset ominaisuudet; (fysiikassa:) se, että atomiytimet ovat rakenneosiltaan samanlaiset mutta ominaisuuksiltaan erilaiset
isometria samanmittaisuus
isometrinen samanmittainen, mittasuhteet säilyttävä; vähäliikkeinen, voima-
isotermi lämpökäyrä, niiden pisteiden muodostama käyrä, joissa vallitsee annettu lämpötila
isoterminen tasalämpöinen
isotoninen osmoottiselta paineeltaan sama (kuin toinen liuos)
isotooppi alkuaineen muunnelma, joka poikkeaa muista isotoopeista atomipainoltaan
isotopia isotooppien esiintyminen
IT "informaatiotekniikka", epämääräinen ilmaisu, joka tarkoittaa lähinnä datatekniikkaa; ilmatorjunta [ii-tee]
italo- italialais-, Italian-
item samoin
iteraatio iterointi; iterointikierros
iteratiivinen toistamista, iterointia ilmaiseva t. käyttävä
iteroida toistaa; toistaa laskentaa siten, että kunkin kierroksen tulos on seuraavan lähtökohta
iteronomi eräs matkailualan tutkintonimike
jaakobinpaini ihmisen sisäinen taistelu
jaardi anglosaksinen pituusmitta, 0,9144 metriä
jaarli eräs korkea aatelisarvo (earl) Isossa-Britanniassa; (historiassa:) kuninkaan ylimpiä virkamiehiä Skandinaviassa
jacuzzi poreallas [jakutsi]
jade eräs jalokivityyppi
jaguaari eräs amerikkalainen iso kissaeläin, Panthera onca
jahti eräiden alustyyppien nimitys; riistanajo, metsästys
jakaranda eräitä trooppisia puita (suku Jacaranda); niistä saatava, mm. huonekaluihin käytetty puuaines; palisanteri
jakki eräs aasialainen nautaeläinlaji, jakkihärkä Bos mutus; etenkin elektroniikkalaitteiden hylsymäinen liitin
jakonetti ohut, pehmeä puuvillapalttina
jalapeño Eräs hyvin voimakkaan makuinen paprika. [halapenjo]
jambi ylenevä kaksitavuinen runojalka t. sellaisia käyttävä runomitta
jamboree partiolaisten kansainvälinen kokous
janitsaari (historiassa:) turkkilainen jalkaväensotilas t. henkivartiokaartilainen
januskasvoinen sellainen, jolla on kahdet aivan erilaiset kasvot (yleensä kuvaannollisesti)
jargon ammattikunnan, opiskelualan, harrastealan, sosiaaliryhmän tms. erityiskieli; "sanasalaatti", merkityksetön puhe, johon liittyy usein puheen ymmärtämisen häiriö ja afasia
jasmiini sukuun Jasminus kuuluva pensas t. köynnös; sukuun Philadelphus kuuluva pensas
jatsi eräs kevyen rytmisen musiikin laji
jazz = jatsi [jats t. džäz]
jeeppi (arkik., virheellisesti:) maastoauto
jefreitteri korpraalia vastaava sotilasarvo ennen useiden maiden armeijoissa
jeni Japanin rahayksikkö.
jenkki yhdysvaltalainen (ihminen); Yhdysvaltain pohjoisvaltioiden asukas
jeremiadi valitus, valitusvirsi
jesuiitta Ignatius Loyolan perustaman munkkiveljeskunnan jäsen; (kuvaannollisesti:) tekopyhä t. häikäilemätön ihminen
jet lag aikaerorasitus [džet läg]
jeti lumimies, oletettu ihmismäinen, karvainen, vuorilla asuva olento
jetset "menevää" elämää viettävä (joutilas) yläluokka, "suihkuseurapiirit"
jetti eräänlainen (huviajoon tarkoitettu) pieni vesikulkuneuvo; suihkumoottorilentokone
jiddiš juutalaisten käyttämä lähinnä saksaan perustuva kieli, juutalaissaksa
jigi silikonista tms. valmistettu matoa, toukkaa tai pikkukalaa muistuttava viehe
jihad islamissa taistelu uskon puolesta [džihad t. džiháad]
jive eräs seuratanssi [džaiv]
jiujitsu eräs japanilaisperäinen lähitaistelun ja urheilun muoto
jobinposti huono uutinen, surusanoma
jockey ammattilainen kilparatsastaja anglosaksisissa maissa [jokkei t. džoki]
jodi halogeeneihin kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki I (tai J)
jodlaus laulutapa, jolle on ominaista rintaäänen ja falsetin vuorottelu, vokaalien käyttö ja suuret intervallit
jogurtti = jukurtti
joint venture yhteisyritys [džoint ventšö(r)]
jojo eräänlainen leikkikalu, joka koostuu langasta ja sillä pyöritettävästä rullasta
jokeri eräissä korttipeleissä kortti, jota voi käyttää minkä tahansa kortin tilalla; pesäpallossa pelaaja, jota voidaan käyttää lyöntivuorossa missä tahansa välissä
jokto- kvadriljoonasosa- (SI-järjestelmän etuliite, vastaa kerrointa 10-24, tunnus: y)
jonglööri taitotemppujen tekijä, yleensä esineitä taitavasti käsittelevä
jooga eräs intialaisperäinen ajatusjärjestelmä ja siihen liittyvä voimistelu ja muu ruumiinkulttuuri
joogata harrastaa joogaa
joogi joogan harjoittaja
jotta- SI-järjestelmän etuliite, joka vastaa kvadriljoonalla kertomista eli kerrointa 1024
joule energian ja työn yksikkö SI-järjestelmässä
journaali kausijulkaisu
journalismi sanomalehtityö, -kirjoittelu; vastaava toimituksellinen työ muualla (mm. TV:ssä); [journalismi t. šurnalismi t. žurnalismi]
journalistiikka lehdistöala, toimituksellinen kirjoittelu [journalistiikka t. šurnaslitiikka t. žurnaslitiikka]
joviaali rauhallisen hyväntahtoinen, lupsakka
joystick (tietokoneen) ohjaussauva [džoistik]
juan Kiinan rahayksikkö
judo jiujitsusta kehitetty urheilulaji ja itsepuolustusmenetelmä
judoka judon harjoittaja
jugend eräs taiteen tyylisuunta n. vuosina 1890 - 1915 [juugend t. juugent]
jukebox levyautomaatti [jukeboks t. džuukboks]
jukurtti eräänlainen hapanmaitotuote, nykyisin tavallisesti hedelmillä tms. maustettu
juliaaninen Juliuksen mukaan nimetty
jumbo kilpailussa viimeiseksi jäänyt; eräs suurten matkustajalentokoneiden tyyppi (jumbojetti); suurikokoinen
junior nuorempi
juniori nuori henkilö, varsinkin urheilu- ja muussa harrastustoiminnassa nuorten sarjassa kilpaileva
junkkari riehakas nuorukainen; (historiassa:) upseerikokelas t. lippua kantava aliupseeri (eräissä maissa); eräiden arvonimien osana esiintyvä nimitys (kamarijunkkari)
junkkeri alkujaan prinssien, sittemmin nuorten aatelismiesten ja aatelismiesten arvonimi (lähinnä Saksassa); (halveksivasti:) taantumuksellinen preussilainen aatelinen
junktuura liitos, liittymä (anatomiassa)
junktuuri liittymä, siirtymä (kielitieteessä)
juntta ryhmä, kopla, joukko, etenkin hallitusvaltaa pitävä (yl. sen anastanut) ryhmä latinalaisessa maassa
juppi nuori, ammattisuuntautunut ja urbaania elämää viettävä ihminen
jurakausi eräs geologinen kausi, alkoi n. 205,1 milj. vuotta sitten, päättyi n. 142 milj. vuotta sitten
juridiikka lainoppi, oikeustiede; jonkin asian lainopillinen puoli
juridinen laki-, oikeus-, oikeudellinen, oikeustieteellinen
juristeria lailla temppuilu, lainvääntely, asioiden mutkistaminen lainopillisilla kikoilla; oikeudelliset kysymykset, juridiikka
juristi lainoppinut, lakimies
jurtta telttamainen asumus, jota Keski-Aasian paimentolaiset käyttävät
jury arvostelulautakunta, tuomaristo; anglosaksisissa maissa eräänlainen valamiehistö oikeusistuimessa [jury t. džuöri]
juryttää arvostella, toimia tuomari(sto)na
juudas kavaltaja, petturi
juutalainen erääseen Lähi-Idästä peräisin olevaan kansaan kuuluva t. sille t. sen uskonnolle ominainen
juutti eräs kasvilaji, Corchorus capsularis; siitä saatava kuitu; samaan sukuun kuuluva muu kasvi; muinaiseen, Jyllannin niemimaalla asuneeseen germaaniheimoon kuuluva ihminen; (lähinnä leikillisesti:) tanskalainen ihminen
juveniili nuorekas, nuorten tapainen
jyan = juan
jyryttää = jyryttää
jäävi esteellinen (oikeudellisessa t. moraalisessa mielessä)
kaaderi ydinjoukko, runkojoukko (etenkin puolueessa t. sotavoimissa); (historiassa) kiinalainen virkamies
kaakeli laatta, joka on valmistettu kalkkikivensekaisesta savesta polttamalla t. sellaisen jäljitelmä
kaakeloida peittää kaakeleilla (t. vastaavalla tavalla)
kaani eräiden ruhtinaiden arvonimi
kaanon pyhien kirjojen virallinen luettelo; virallinen säännöstö; kirkollinen säädös; ortodoksisen liturgian runoelma; moniääninen sävellysmuoto, jossa sama teema alkaa uudessa äänessä ennen kuin se on päättynyt toisessa; ihmisruumiin ihanteellisten mittasuhteiden säännöt; yleisemmin tekotapaa koskeva kuvataiteen sääntö; eräitä fonttikokoja
kaaos sekasorto
kaapeli täysin eristetty, yleensä monijohtiminen sähköjohto; suojattu johdin datan siirtoa varten
kaapeloida varustaa kaapelilla t. kaapeleilla
kaappari lentokoneen tms. rikollisesti hallintaansa ottava; (ark.) vallankaappaaja; (historiassa:) yksityinen alus, jonka valtio on valtuuttanut ryöstämään vihollismaan aluksia; sellaisen kapteeni; fregattilinnuista (Fregatidae eräässä vaiheessa käytetty nimitys
kaarti (historiassa) hallitsijan henkivartiosto; (sot.) valiojoukko; (hist.) eräitä aseellisia joukkoja; joukko, ryhmä
kaasus sijamuoto
kabaree varieteen tapainen viihdetilaisuus t. -ohjelma; tila sellaisten järjestämistä varten
kabbala juutalainen mystis-filosofinen perinne, joka sisältää numero- ja kirjanmystiikkaa ja Jumalan nimitysten mietiskelyä
kabinetti hallituksen ydinjoukko eräissä maissa; EU:n hallinnossa komissaarin esikunta, avustajaryhmä; sivuhuone, erillishuone (esim. ravintolassa); työhuone
kabotaasi rahdin kuljettaminen toiseen maahan rekisteröidyllä kuljetusvälineellä; (aiemmin:) kauppalaivojen rannikkopurjehdus, rannikkoliikenne
kadetti ammattiupseerioppilas; (historiassa) Venäjän perustuslaillis-demokraattisen puolueen jäsen
kadiš rukous vainajan puolesta (juutalaisuudessa)
kafeteria (itsepalvelu)kahvio
kafferi eräisiin bantukansoihin kuuluvien nimitys
kaftaani itämainen t. itämaistyylinen pitkä, väljä vaate
kaininmerkki syyllisyyden merkki
kairos oikea, otollinen aika
kajakki kannellinen kanootti
kakofonia äänien sekasotku, epäsointu
kakuminaali konsonantti, jota äännettäessä kielen kärki koskettaa kitakupua
kakuro japanilaisperäinen numeroristikkotyyppi
kalaasi juhlat, kestit, kemut
kalabaliikki mekkala, mekastus, sekamelska; kahakka, riita
kalanteri paperin t. kankaan silitys-, kiillotus- ja kuviointikone
kaldera suuri kattilalaakso, joka on syntynyt tulivuoren romahtaessa
kaleeri (historiassa) soudettava sota-alus
kaleidoskooppi eräänlainen koje, josta näkyy pyöritettäessä erilaisia kuvioita [kaleidos-kooppi]
kalendaarinen kalenterin mukainen, kalenteri-
kalendaario kalenterijulkaisun varsinainen ajanlaskua koskeva osa
kalenteri ajanlaskun esittävä kirjanen t. vastaava (jossa voi olla muitakin tietoja, kuvitusta ym.); sellaiseen merkitty sen käyttäjän aikataulu; erityinen ajanlaskun järjestelmä; käsikirja, ohjekirja; runoja ja muita kirjoitelmia sisältävä julkaisu
kali kaliumoksidi, K2O; yleisnimitys kaliumin suoloille, vars. lannoitteina käytetyille
kaliberi = kaliiperi
kalibroida säätää (etenkin: säätää mittalaitetta niin, että se näyttää oikein); määrittää mittalaitteen tarkkuus
kalifaatti kalifin hallitsema maa, kalifikunta; kalifin valta
kalifi (historiassa) hallitsija useissa islamilaisissa maissa
kaliiberi = kaliiperi
kaliiperi ampuma-aseen piipun väljyys, sisähalkaisija (josta ammusten koko riippuu); (kuvaannollisesti:) suuruus, tärkeys, merkitys; eräs vanha painoyksikkö
kalikivirus eräs yleinen myrkytyksiä aiheuttava virus [kaliki-virus]
kalium eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki K; vrt. kali
kaljaasi eräs vanha purjealustyyppi (jossa on 2 - 7 mastoa)
kalkki yleisnimitys useille kalsiumyhdisteille; kalsium; malja, etenkin ehtoollisviiniä varten
kalkulaattori laskukone, laskulaite; laskija, laskelmia tekevä ihminen
kalkyloida laskea, laskelmoida
kalkyyli laskelma, arvio; laskelmien tekeminen, laskenta; formalisoitu logiikan merkintäjärjestelmä, jolla tehdään eräänlaisia loogisia laskutoimituksia
kalligrafia taidekirjoitus, kaunokirjoitus, "tekstaus"
kalligrafinen taidekirjoitus-, kalligrafiaan kuuluva
kalori vanhentunut (lämpö)energian yksikkö, lyh. cal, yl. 4,1868 joulea; usein virheellisesti tuhat kertaa suurempaa yksikköä tarkoittamassa
kalossi kuminen suojus, jota käytetään märällä kelillä suojaamaan kenkiä kastumiselta
kalotti pallon "lakki"; ohut patalakki
kalsium eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki Ca; vrt. kalkki
kaluuna virkapuvun nauhus, usein tehty kulta- t. hopealangasta
kalvinismi Jean Calvinin perustama kristillisyyden suunta ja sen oppi, reformoitu kirkko ja oppi
kamari (pienehkö) huone, asuinhuone; virkahuone, virasto; eräiden parlamenttien osa
kamarimusiikki yhtyemusiikki, jossa kullakin äänellä on vain yksi tai harvoja esittäjiä
kamarineuvos eräs arvonimi
kambrikausi eräs geologinen kausi, alkoi n. 545 milj. vuotta sitten, päättyi n. 495 milj. vuotta sitten
kamee kohokuvioinen korukivi
kameraalinen valtion taloutta ja tilinpitoa koskeva
kameralismi merkantilismia lähellä ollut talouspoliittinen suuntaus, joka korosti valtion rahatalouden merkitystä
kamiina kevyt lämmityslaite, joka sopii suoraan lämmitykseen (ei lämmön tallentamiseen)
kamikaze itsemurhahyökkäys; sellaisen suorittaja
kampanja erityinen suunniteltu toimintakokonaisuus jonkin päämäärän saavuttamiseksi [kamppanja t. kampanja]
kampus korkeakoulualue;.tiettyyn tarkoitukseen liittyvien rakennusten muodostama alue
kampylobakteeri eräitä suolistotauteja aiheuttavia bakteereita (suku Campylobacter)
kamraatti kaveri, toveri
kamreeri taloushallinnon virkailija, lähinnä kirjanpidon (joskus rahavarojen) valvoja
kanaali merensalmi, erityisesti Ison-Britannian ja Ranskan välinen (Englannin kanaali)
kanalja lurjus, heittiö, vintiö
kanapee eräänlainen sohva; eräs voitaikinaleivostyyppi
kanavakangas harva kangas, jonka sidos muodostaa neliönmuotoisia reikiä
kandela valovoiman mittayksikkö SI-järjestelmässä, tunnus cd
kandidaatti ehdokas; eräiden korkeakoulututkintojen nimikkeen osa
kaneetti (loppu)huomautus
kanji japanin kielessä käytetty kiinalaisperäinen kirjoitusmerkki [kandži]
kanjoni rotkomainen jokilaakso
kanisteri isohko metallinen tai muovinen nesteensäilytysastia
kannabinoidi kannabiksen huumaavan vaikutuksen aiheuttavien alkaloidien yhteisnimitys
kannabis hampusta (Cannabis sativa) valmistettu huume
kanneli pylvään pystyuurre
kanneluuri = kanneli
kannibaali ihmissyöjä; eläin, joka syö oman lajinsa yksilöitä
kannibaalinen kannibaalleille ominainen; raakalaismainen
kannibalismi ihmissyönti; oman lajin yksilöiden syöminen
kannibalisoida syödä oman lajin yksilö; (liike-elmässä) vähentää oman tuotteen myyntiä tai markkinaosuutta tuomalla markkinoille sen kanssa kilpailevia tuotteita
kanoni kaanon (eräissä uskonnollisissa merkityksissä)
kanoninen kaanoniin kuuluva t. sen mukainen; ohjeellinen, virallinen, norminmukainen; perusmuotoinen, yhtenäisen muodon mukainen; kirkon järjestelmän mukainen
kanonisoida ottaa kaanoniin, virallistaa; erityisesti: ottaa pyhimysten luetteloon, julistaa pyhimykseksi
kanooppi esityslavan päällä oleva katos; muumion sisälmykset sisältävä kiviastia; ihmisen muotoinen tuhkauurna
kanootti melottava, avonainen, kapeahko, molemmista päistä terävä vene
kanotoida (arkikielessä:) meloa kanootilla
kansleri eräiden korkeiden virkamiesten nimitys
kanslia viraston yksikkö, joka hoitaa erilaisia toimisto- tai valmistelutehtäviä
kanslisti kansliassa toimiva tai muuten toimisto- yms. tehtäviä hoitava virkailija
kantaatti orkesterin säestämä kuorosävellys
kantarelli = kanttarelli [kanttarelli t. kantarelli]
kanttarelli eräs kellanvärinen, syötävä sieni, Cantharellus cibarius
kantoni alueellinen hallintoyksikkö eräissä maissa [kanttoni t. kantoni]
kantri = country
kanttiini virvokkeiden ja pikkutavaran myymälä (esim. varuskunta-alueella, leirissä t. sairaalassa)
kanuuna pitkäputkinen tykki
kanvaasi suunnittelun, piirtämisen, tulostamisen tms. pohjana käytettävä alue, taulukko tms.; kanvasti
kanvasti eräs kangastyyppi, paksua ja karkeaa kangasta
kanveesi nyrkkeilykehän lattia; permantovoimistelun matto
kaoottinen sekasortoinen, aivan sotkuinen
kapasitanssi sähköinen varautumiskyky eli johdinjärjestelmän (esim. kondensaattorin) sähkönvarauskyky
kapasiteetti vetoisuus, tilavuus; suorituskyky, tuotantokyky
kapellimestari orkesterin johtaja
kapillaari hiuspilli, hiuksenohut putki; hiussuoni
kapitaali pääoma (lähinnä puhekielessä)
kapitalismi talousjärjestelmä, jolle on ominaista tuotantovälineiden yksityisomistus ja pääomanmuodostus
kapitalisoida pääomittaa; muuttaa pääomaksi; toteuttaa
kapiteeli pylvään pää; tekstin (fontin) tyyli, jossa gemenakirjaimet ovat samanmuotoisia mutta pienempiä kuin versaalikirjaimet.
kapiteloida kirjoittaa kapiteelikirjaimin
kapitteli (kirjan) luku
kapitulantti (historiassa) kanta-aliupseeri
kapituli = tuomiokapituli
kaponnieeri pieni umpeenrakennettu varustus, joka on tarkoitettu vallihaudan tai muun puolustuslinjan lähipuolustukseen.
kappa eräs vanha vetomitta, metrijärjestelmässä 5 litraa; naisten päällystakki; eräs kreikan kirjaimiston aakkonen, isona Κ, pienenä κ
kappalainen papiston eräs virkanimike; kappeliseurakunnasta vastaava pappi
kappeli kirkollisiin toimituksiin käytettävä, kirkkoa pienempi rakennus tai huone
kapriisi oikku; sävellys, jossa on yllättäviä käänteitä, capriccio; kapris
kapris mausteena käytettävä kaprispensaan (Capparis spinosa) kukannuppu
kapsaisiini eräs chilihedelmissä esiintyvä polttavan makuinen aine
kapseli kotelo, rasia; pieneksi koteloksi pakattu, nieltävä lääkeannos; pieni avaruusalus; avaruusaluksen erillinen osa
kapteeni eräs sotilasarvo, vastaa perusyksikön päällikköä; aluksen päällikkö; pelijoukkueen johtaja
kapusiini erääseen fransiskaaneista eronneeseen munkkiveljeskuntaan kuuluva
karaatti eräs kultapitoisuuden mitta, 24:sosa; painomitta varsinkin jalokivien punnitsemisessa, 0,2 grammaa
karabiini lyhyt ja kevyt kiväärityyppi, alkujaan ratsuväen ase
karabinieeri erääseen poliisivoimien osaan kuuluva henkilö Italiassa; karabiinilla aseistettu ratsuväen sotilas
karahvi pullomainen lasiastia varsinkin juomien tarjoilua varten
karaktääri luonne, ominaispiirteet; lujaluonteisuus
karakterisoida luonnehtia, kuvata luonnetta
karakteristika eräistä tunnusluvun tyyppisistä suureista matematiikassa käytetty nimitys
karakteristinen luonteenomainen, tyypillinen, ominainen
karamelli makeinen; poltettu sokeri
karanteeni eristäminen mahdollisen tartunnan leviämisen estämiseksi; eristystila
karate eräs japanilaisperäinen puolustautumismenetelmä ja kamppailulaji
karateka karaten harrastaja
karavaanari asuntovaunumatkailija
karavaani (kameli)kulkue aavikolla; liikkeessä oleva autojono tms.; asuntovaunu
karaoke viihdemuoto, jossa joku yleisöstä laulaa suosittuja iskelmiä videon ja äänitehosteiden avulla
karbiini = karabiini
karbonaatti hiilihapon suola
kardaaniakseli voimansiirtoakseli, nivelakseli
kardemumma eräitä maustekasveja; niiden hedelmä; siitä valmistettu (leivonta)mauste
kardia mahansuu
kardinaali katolisessa kirkossa paavin jälkeen korkein virka-arvo; eräs lintulaji, Cardinalis cardinalis; etuliitteenä myös: perus-, pää-; (matematiikassa:) kardinaliteetti
kardinaliteetti mahtavuus, matemaattisen joukko-opin käsite, joka kuvastaa joukon alkioiden määrää
kardio- sydän-
kardiogrammi sydänkäyrä
kardiologia sydäntautioppi
karelianismi Kalevalan ja Karjalan harrastus
karenssi omavastuuaika, odotusaika; (kasvinsuojelussa:) varoaika
karibu eräs pohjoisamerikkalainen, poroa muistuttava mutta sitä isompi peuraeläin
karies hampaiden reikiintyminen, hammasmätä; luukuolio
karikatyyri pilakuva, tarkoituksellinen liioiteltu kuva t. kuvaus
karikoida = karrikoida
karisma ihmisen olemuksen vaikuttavuus, mukaansatempaavuus, "hohto"; (kristinuskossa) armolahja
karismaattinen sellainen, jossa on karismaa; armolahjojen merkitystä korostava (suuntaus)
karitatiivinen hyväntekeväisyys-, rakkaudenpalvelu-
karitiivinen puuttumista, vailla olemista ilmaiseva
karma eräissä uskonnoissa: ihmisen tekojen kokonaisuus (joka määrää hänen tulevan olomuotonsa)
karmiini eräs punainen väriaine
karnevaali yleinen, riehakas juhla
karoliini Ruotsin kuninkaan Kaarle XII:n sotilas
karonkka päättäjäisjuhla, etenkin tohtorinväitöksen jälkeen järjestettävä iltajuhla
karoteeni karotenoidi, jossa on pelkkä hiilivetyrunko
karotenoidi eräitä orgaanisia aineita, joille on tunnusomaista keltainen tai punainen väri
karotiini = karoteeni
karpo- hedelmä-; itiö-
karree selkäpaisti
karri = curry
karrieeri = karriääri
karrieristi uranluoja, karriäärin luomiseen suuntautunut; kiipijä, pyrkyri
karrikoida kuvata liioitellen, tehdä karikatyyri
karriääri (virka)ura, eteneminen virkauralla, ammatissa t. muuten elämässä
karsinogeeni syöpää aiheuttava aine
karsinogeeninen syöpää aiheuttava
karsinooma epiteelistä alkunsa saava syöpä
karsseri arestihuone; arestirangaistus
karteesinen eräistä René Descartesin ideoihin perustuvista käsitteistä (matematiikassa); kartesiolainen
kartelli yritysten sopimus keskinäisen kilpailun rajoittamisesta; (poliittinen) sopimus t. liittoutuma
kartesiolainen Filosofi René Descartesin (Cartesiuksen) oppien mukainen
karting mikroautoilu
kartografia [karto-grafia} karttatiede
kartonki jäykkä paperi, paperin ja pahvin välimuoto; siitä tehty rasia t. astia; paperille t. kartongille tehty (taideteoksen) luonnos
karuselli huvittelulaite, jossa on pystyakselin ympäri pyörivä pyöreä taso ja sillä usein rakennelmia ja koristeita
karyo- tuma-
kasematti tykistö- tai miehistösuoja, joka on holvattu kivestä tai betonista, bunkkeri
kasetti ääni-, kuva- tai datanauhan kotelo; sellainen nauha koteloineen; katon tai holvin yleensä nelikulmainen koristesyvennys
kasino rakennus tai rakennuksen osa huvittelua, etenkin uhkapeliä varten; yhdyssanoissa: keinottelu, sijoituksilla pelaaminen; eräs korttipeli
kaskadi portaittainen, korkealta syöksyvä vesiputous; (sähkötekniikassa:) sarjakytkentä; (webissä:) CSS-tyyliohjeiden yhteisvaikutus määrättyjen sääntöjen mukaan
kaskelotti eräs valaslaji, suurin hammasvalaista
kasko laivanrunko
kaskovakuutus vahinkovakuutus, joka korvaa vain liikennevälineen rungon ja kuoren vahingot
kassaatio alemman oikeusasteen päätöksen kumoaminen
kastanja eräs pyökkikasvisuku (Castanea); sen eräiden lajien pähkinä, joka on paahdettuna syötävä
kastanjetit lyömäsoitin, joka koostuu kahdesta koverretusta, toisiinsa sidotusta puupalasta
kastelli linnoitus, linnake; vanhojen purjelaivojen korkea perä- tai keularakennelma
kasti yhteiskuntaluokka, johon kuulutaan syntymän perusteella ja josta ei voi siirtyä toiseen luokkaan; (lähinnä puhekielessä) jonkin luokituksen osa, luokka; lokerolaatikko kirjakkeita varten (kirjapainossa); vinolappeinen kasvilava
kastilia espanjan kieli
kastraatio kuohitseminen, kastroiminen
kastraatti kuohittu mies
kastroida kuohita
kasuaali = kasuaalinen; kasuaalinen osallistuja, johonkin tilapäisesti tai satunnaisesti osallistuva henkilö
kasuaalinen tilapäinen, satunnainen (osallistuja tms.); kevyt, rento (asu, tilaisuus tms.); tapauksittainen; tapahtumista riippuva, tapahtumanvarainen
kasuaalipuhe kirkollisen toimituksen yhteydessä pidettävä hengellinen puhe
kasuaari strutsilintuihin kuuluvia isoja lentokyvyttömiä lintuja, suku Casuarius
kasualismi käsitys, jonka mukaan kaikki tapahtuminen on sattumanvarasta
kasuistiikka yleisten moraalinormien soveltaminen yksittäistapauksiiin; (lääketieteessä) tapausaineisto [kasu'istiikka]
kasuistinen tapauksittain, yksittäistapauksia (yksityiskohtaisesti) tarkasteleva [kasu'istinen]
kasukka messupuku, joka puetaan messupaidan alle
kasööri kassanhoitaja, rahastonhoitaja
kataari keskiajan suurimman kristillisen lahkon jäsen
katafalkki koroke, jolle ruumisarkku pannaan siunaamista varten, ruumisarkkukoroke
kataklysmi tuhotulva; muu luonnonmullistus; (poliittinen t. sosiaalinen) mullistus
katakombi maanalainen hautaluolasto
katal katalyyttisen aktiivisuuden yksikkö, moolia sekunnissa (mol/s)
katalaani eräs Espanjassa puhuttu romaaninen kieli
katalektinen viimeisen runojalan osalta vaillinainen (säe runossa)
katalogi luettelo
katalysaattori katalysoiva laite; katalyytti; (kuvaannollisesti:) jotakin asiaa t. tapahtumaa edistävä seikka, ihminen tms.
katalysoida aiheuttaa katalyysin kautta
katalyysi ilmiö, jossa jokin aihe aiheuttaa kemiallisen reaktion t. nopeuttaa sitä mutta ei itse muutu siinä
katalyytti aine, joka vaikuttaa katalyysissa
katalyyttinen katalyysissä vaikuttava t. siihen liittyvä
katamaraani kaksirunkovene
katapleksia lihasjänteyden häviäminen äkillisen tunnereaktion kuten pelästymisen takia
kataplektinen katapleksiassa oleva; katapleksiaan kuuluva t. sen luonteinen
katapultti eräänlainen heittolaite, sota-aseena käytetty
katarakta vanhuudenkaihi
katarakti vesiputous, koski; = katarakta
katarri limakalvon tulehdus (esim. hengitysteissä tai ruuansulatuskanavassa)
katarsis henkinen puhdistuminen
katarttinen katarsiksen aiheuttava t. siihen kuuluva; (lääketieteessä:) ulostuttava
katasteri maakirja
katastrofaalinen tuhoisa, katastrofia merkitsevä
katastrofi täydellinen t. laaja tuho, luhistuminen; onnettomuus, vastoinkäyminen
katatonia skitsofrenian muoto, jossa potilas on liikkumaton ja puhumaton
katatonikko katatoniaa sairastava henkilö
katatoninen katatonian tilassa oleva
katedraali tuomiokirkko, hiippakunnan pääkirkko
kateederi opettajan tai puhujan koroke; oppituoli, opetusvirka (yliopistossa)
kateetti suorakulmaisen kolmion suoran kulman viereinen sivu
kategoria luokka; (filosofiassa) peruskäsite t. -muoto; eräs matematiikan käsite
kategorinen ehdoton, tinkimätön
kategorioida luokittaa, sijoittaa luokkiin
katekeettinen katekeesia koskeva
katekeesi kristillisen uskon perusasioiden opetus (alkujaan kasteeseen valmistautuville)
katekismus kristinuskon alkeisoppikirja luterilaisessa kirkossa
katenaatio peräkkäin yhteen liittäminen t. liittyminen, katenointi; sellaisen tulos, ketju, yhteenliittymä
katenoida liittää peräkkäin yhteen, kytkeä toisiinsa jonoksi, tehdä katenaatio
katepillari arkikielessä telaketjutraktoreista virheellisesti käytetty nimitys
katetri ohut putki, joka työnnetään elimistöön hoidon tai tutkimuksen vuoksi
katetroida asettaa katetri t. käyttää katetria nesteen poistamiseen t. antamiseen
katgutti suolilanka, kirurgiassa käytetty ompelulanka
katharsis = katarsis [katarsis]
kationi hiukkanen, jolla on positiivinen sähkövaraus
katkismus = katekismus
katodi sähkökemiallisen reaktion se elektrodi, jonka sähkövaraus on negatiivinen
katolilainen (roomalais)katoliseen kirkkoon kuuluva ihminen
katolinen kristinuskon erääseen pääsuuntaukseen, paavin johtamaan (roomalais)katoliseen kirkkoon kuuluva t. liittyvä; yleinen, maailmanlaajuinen (kirkko tms.); katolilainen
katolisuus katolinen uskonto
katrilli eräs seuratanssi, 5- tai 6-vuoroinen
kaukasialainen kaukasidi; Kaukasian asukas
kaukasidi valkoiseen rotuun kuuluva ihminen
kaukasidinen valkoiselle rodulle ominainen y. siihen kuuluva
kaukasologia kaukasialaisten kielten tutkimus
kausaali- sanan "kausaalinen" yhdyssanamuoto
kausaalinen syy-yhteyttä koskeva
kausaliteetti syysuhde
kausatiivinen aiheuttamista ilmaiseva (verbi), esim. "naurattaa".
kaustinen syövyttävä, polttava
kautsu luonnonkumi, eräiden trooppisten kasvien maitiaisneste t. siitä tehty kumi
kavaljeeri naisen miesseuralainen esimerkiksi juhlissa; ritarikunnan jäsen, hovimies; kuningas Kaarle I:n kannattaja Englannin sisällissodassa (1642 - 51); eräänlainen linnake
kavalkadi peräkkäin katsottavista kuvista, filmikatkelmista tms. tehty kooste; katselmus; ratsastajien juhlakulkue; kulkue [kavalkaadi t. kavalkadi]
kaviaari sammen t. sammensukuisen kalan mäti (ruokana); yleensä mäti ruokana; mätiä jotenkin muistuttava ruo
kavitaatio onteloiden muodostuminen
kaviteetti ontelo
kefiiri eräänlainen hapan maidosta valmistettu juoma
keisari suurten valtakuntien hallitsijoiden arvonimi
keisarileikkaus lapsen ottaminen kohdusta leikkauksella normaalin synnytyksen (alatiesynnytyksen) sijasta
keisi (yksittäinen) tapaus
keliaakikko keliakiaa sairastava
keliakia elimistön tila, jossa gluteeni aiheuttaa pahoja suolisto-oireita
keltti eräisiin aiemmin laajalle Länsi-Eurooppaan levinneisiin kansoihin kuuluva; kyseisten kansojen kieli; silmätön pronssi- tai rautakirves; eräitä trooppisten merien rannikkokaloja
kelttiläinen keltti; kelteille ominainen, kelttien
kelvin lämpötilan mittayksikkö SI-järjestelmässä, tunnus K
kemia tiede, joka tutkii aineiden ominaisuuksia, koostumusta, valmistusta ja muuttumista; sen alaan kuuluvat ilmiöt; kuvaannollisesti: ihmisluonteiden yhteensopimattomuus ("henkilökemia")
kemiallinen kemian alaan kuuluva
kemikaali kemiallinen valmiste, kemian teollisuuden tuottama aine
kemikalio kemikaali; kemikaalikauppa
kemisti kemian tutkija; (opiskelijakielessä myös:) kemian opiskelija
kemo- kemiallinen, kemiaan kuuluva t. perustuva
kemosynteesi kasveissa tapahtuva yhteyttäminen hapettumisreaktioista saadun energian (eikä valon) varassa
kemoterapia kemiallinen hoito [kemo-terapia]
kempo intialaisperäinen itsepuolustusmenetelmä ja urheilulaki
kenguru Australiassa eläviä, usein loikkimalla liikkuvia pussieläimiä [kenŋŋuru]
kennel yritys, joka kasvattaa (ja kouluttaa) rotukoiria; yhdyssanoissa: koirankasvatusta koskeva
kenraali eräs korkea upseerinarvojen luokka; Pelastusarmeijan johtaja; yhdyssanoissa: yleis-, pää-, suur-
kenraalikuvernööri maan tai muun laajan alueen käskynhaltija, periaatteessa hallitsijan edustaja
kentauri taruolento, jolla on hevosen ruumiiseen liittyvä ihmisen yläruumis
kenturio eräs upseerinarvo muinaisessa Roomassa
keraami yhteisnimitys joukolle materiaaleja, joille on ominaista mm. kyky kestää korkeita lämpötiloja, pintakovuus ja kulutuskestävyys
keraaminen keraamista tehty, keraami-; savesta tehty, savi-; saviteollisuus-
keramiikka savituotteet; saviesineiden tuotanto, saviteollisuus
kerato- sarveis-, sarveisaine-, sarvi-
keratometri sarveiskalvon kaarevuuden ja taittavuuden mittari
kerberos (ravintolan tms.) vartija, "portsari"
kerettiläinen harhaoppinen, kirkon virallisesta kannasta ("tunnustuksesta") poikkeavaa uskonnollista oppia kannattava (t. sellaisena pidetty); kuvaannollisemmin: yleensä poikkeavaa käsitystä kannattava
keripukki C-vitamiinin puutteesta johtuva tautitila
kerosiini polttoöljy, etenkin lentokoneissa käytetty (lentopetroli)
kersantti eräs aliupseerinarvo; vastaava nimike tai nimikkeen osa muissa organisaatioissa
kerubi enkeli(mäinen); eräänlainen siivekäs henkiolento (Raamatussa)
kesuura säkeen sisällä esiintyvä tauko, tahtilepo, sesuura
ketchup = ketsuppi [ketsup]
keto- (arkik.) ketogeeninen
ketoaine eräänlaisia rasvahappojen aineenvaihdunnassa muodostuvia yhdisteitä
ketogeeninen vähähiilihydraattinen (ruokavalio)
ketoni eräitä orgaanisia yhdisteitä
ketoprofeeni eräs tulehduskipulääke
ketoosi aineenvaihdunnan tila, jolle ominaista ketoaineiden kohonnut määrä veressä ja virtsassa; eräitä sokereita
ketsuppi eräänlainen maustettu tomaattikastike
keynesiläinen taloustieteilijä John Maynard Keynesin oppien mukainen [keinesiläinen t. keinziläinen]
keynote- pää- [kiinout]
khaki ruskeasävyinen puuvillakangas, jota käytetään mm. sotilas- ja työpukuihin varsinkin lämpimissä maissa; sellaisesta tehty puku; sellaisen kankaan väri [kaki t. khaki]
khat eräs pienehkö, usein pensaaksi leikattu puu, Catha edulis; sen lehdet t. oksat huumeeksi käytettyinä
khoi erääseen Afrikan eteläosassa asuvaan lyhytkasvuiseen kansaan kuuluva, hottentotti
kiasma risteys, ristikkäisyys; kiasmi
kiasmi (tyyliopissa) ristikkäisasettelu
kibbutsi osuustoimintatila Israelissa
kickboard kokoontaitettava potkulauta, jossa on ohjaussauva; (uinnissa:) kelluva uimalauta, jonka päällä pidetään käsiä potkuharjoituksissa [kikbood]
kickboxing potkunyrkkeily
kicksit = kiksit
kidnapata kaapata, ryöstää ihminen (lunnaiden saamiseksi)
kidult lapsiaikuinen, tarkoituksellisen lapsenomaisesti (joissakin asioissa) käyttäytyvä aikuinen; lasten vaatetusta matkiva pukeutuminen [kidalt]
kiisseli makea, tavallisesti perunajauhoilla suurustettu jälkiruoka
kiisu mineraali, joka on kemiallisesti sulfidi
kiivi eräs köynnöskasvi (Actinidia sinensis) ja sen syötävä hedelmä; eräitä Uudessa-Seelannissa eläviä lentokyvyttömiä lintuja
kiksit (ark.) nautinto, huvi, jännitys
kilo kilogramma; jargonissa myös: 1000 tai 1024 oktettia; etuliitteenä: tuhatkertainen tai 1024-kertainen, tunnus k
kilogramma massan yksikkö SI-järjestelmässä, puhekielessä "kilo"
kilokalori tuhat kaloria
kilopondi vanhentunut voiman yksikkö, n. 9,81 newtonia
kilotonni ydinräjähteen voimakkuuden mittayksikkö, joka vastaa 1 000 000 kg trotyylia
kilta (historiassa) ammattikunta, jolla oli tarkka sisäinen järjestys; nykyisin monenlaisten yhdistysten nimitys
kiltti skotlantilainen miesten hame; keskiajalla maa-alueesta maksettu vero; sellaisen veron maksaja
kimaira eliö, jossa on perimältään erilaisia soluja
kimono japanilainen väljähihainen, pitkähelmainen vaate; sellaista jäljittelevä naisten puku tai pusero
kineettinen liikkumista t. liikuttamista koskeva, liike-
kinegrammi virheellinen nimitys eräänlaisille turvahologrammeille
kinemaattinen kinematiikkaan kuuluva
kinematiikka geometrinen liikeoppi
kinesioteippaus teippien kiinnittäminen iholle määrätavalla mm. kivun lievittämiseksi tai liikkuvuuden lisäämiseksi
kinesteettinen liikkeen aistimusta koskeva, liikeaisti-, kinestesia-
kinestesia liiketunto, liikeaisti, lihas- ja jänneaisti
kinetiikka liikeoppi (fysiikan(fysiikka) osa-alue); kemian ala (reaktiokinetiikka), joka tutkii reaktio\iden nopeuksia ja mekanismeja
kineto- liike-, liikkuva
kinky seksuaalisesti poikkeava t. "erilaisia" kokemuksia etsivä [kiŋky t. kiŋki]
kino elokuvateatteri
kioski pienehkö myyntitila; julkisessa tilassa oleva laite, josta saa yhteyden nettiin
kipsi kalsiumsulfaatti, johon on sitoutunut vettä; seebun vuota
kirahvi eräs afrikkalainen pitkäkaulainen märehtijä (Giraffa camelopardalis, ehdotettu jaettavaksi useaksi lajiksi)
kiro- käsi-
kirologia käsitutkimus; sormikieli
kiropraktiikka hoitotapa, jossa ulkoisesti käsitellään eräitä ruumiin kohtia, etenkin selkärankaa
kiropraktikko kiropraktiikan harjoittaja
kirroosi (etenkin maksan) kovettumistauti
kirurgi kirurgiaan erikoistunut lääkäri
kirurgia lääketieteellinen leikkaushoito
kirurginen kirurgiaan kuuluva; (kuvaannollisesti) äärimmäisen tarkka
kisälli opinkäynyt käsityöläismestarin apulainen (ammattikuntalaitoksen aikana)
kitiini eräs aine (polysakkaridi), joka toimii useiden eliöiden tukiaineena
kitsch rihkama [kitš]
kitsi = kitsch
kiwi = kiivi [kivi t. kiivi]
klaani heimoyhteisö Skotlannissa t. Irlannissa; sukua laajempi yhteisö, jonka sanotaan polveutuvan yhdestä kantaisästä
klaava metallirahan numeropuoli; sellaisen puolen jääminen ylös kolikkoa heitettäessä
kladi eliökunnan sukupuun haara, joka sisältää kaikki samasta kantamuodosta polveutuvat lajit, myös sukupuuttoon kuolleet; (aik.) muistiinpanokirja, johon tehdään aikajärjestyksessä merkintöjä liiketapahtumista
kladistiikka eliökunnan luokittelu kladeihin
kladistinen kladien mukainen biologinen luokitus
klamydia eräs bakteeri ja sen aiheuttama tauti, varsinkin sukupuolitautina
klarinetti yksikkölehdykkäinen puupuhallin
klassifikaatio luokitus
klassifioida luokittaa, luokitella
klassikko pysyvän, tunnustetun aseman saavuttanut taiteilija, filosofi tms. taikka teos; antiikin "kultakauden" kirjailija tms.; antiikin tutkija
klassillinen pysyvän, tunnistetun aseman kulttuurissa saavuttanut; tyypillinen, luonteenomainen, usein mainittu (esimerkki tms.); antiikin kulttuuria koskeva
klassinen = klassillinen
klassisismi taidesuunta, joka jäljittelee antiikin loistokauden tuotteita
klastinen (geologiassa:) erillisistä kivenpalasista koostuva
klaustrofobia suljetun paikan kammo (sairaalloisena pelkona)
klausuuli pykälä (sopimuksessa tms.), erityisesti selittävä t. rajoittava lisäpykälä
klaviatuuri (soittimen) koskettimisto
klementiini eräs sitruspuu ja sen hedelmä
kleptomaani kleptomanian vallassa oleva
kleptomania sairaalloinen, pakonomainen varastamishalu
klerikaali pappisvallan kannattaja
klerikaalinen papistoa tai kirkkoa koskeva
klerikalismi pappisvaltaisuus
klientilismi järjestelmä, jossa virkamiehillä on vastavuoroisiin palveluksiin perustuvia henkilökohtaisia suhteita julkisen vallan ulkopuolisiin toimijoihin ("klientteihin")
klientti (muinaisessa Roomassa ylimyksen) suojatti; asiakas; (datatekniikassa) käyttäjän puolesta asioita hoitava ohjelma
kliimaksi huipentuma, huippukohta; (tyyliopissa) ilmaisu, joka nousee loppua kohti
kliininen käytännöllistä lääkärintyötä koskeva (vastakohtana teoreettiselle); klinikka-; (kuvaannollisesti:) puhdas, pelkistetty, pelkkä, mielikuvitukseton
klikki pieni, eristäytyvä, usein valtaa tavoitteleva t. käyttävä ihmisjoukko
klimakterium vaihdevuodet
klimatologia ilmasto-oppi, ilmastotiede
klinikka opetussairaala t. sen osasto; ensiapuasema
klinkkeri keraaminen tuote, joka on poltettu niin kuumassa, että sen pinta on osittain sulanut sileäksi; kovaksi poltettu tiili tai laatta
klisee kulunut sanontatapa; kuvalaatta
klitoris häpykieli
kloaakki (eräiden eläinten) yhteissuoli, viemärisuoli; likaviemäri
kloonata valmistaa klooni; tehdä kopio (erikoismerkityksissä)
klooni monisoluinen eliö, joka on kasvanut toisen yksilön yhdestä solusta, joka ei ole sukusolu; samasta solusta jakautumalla muodostuneiden solujen joukko; kuvaannollisesti: (toiminnallisesti) tarkka kopio
kloorata käsitellä kloorilla t. klooripitoisella aineella
kloori halogeeneihin kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki Cl
klootti kirjankansien päällyskangas
kloroformi eräs aiemmin yleinen (hengitettävä) nukutusaine, trikloorimetaani
klorofylli lehtivihreä
klosetti käymälä
klovni pelle, ilveilijä (sirkuksessa tms.)
klubi kerho; kerhotila
klusiili umpiäänne
klusteri ryväs, kasautuma, (löyhä) yhteenliittymä; (musiikissa) useista yhtäaikaisista, vierekkäisistä pienistä intervalleista koostuva sävelryhmä
klusteroida muodostaa klusteri
knalli kova, pyöreäkupuinen miesten hattu
knitteli ketju- tai kalikkasäe
knock-out tyrmäys (nyrkkeilyssä) [nok-aut]
knoppi hankala, usein jonkin "ansan" sisältävä kysymys; usein toistuva kysymys tenteissä tms.
knoppologia (opiskelijakielessä, leikillisesti:) knoppien tunteminen; kokoelma knoppeja ja niiden vastauksia; knoppien käyttö tenttikysymyksinä
knowhow osaaminen [nou-hau]
koaguloitua juoksettua, hyytyä
koaksiaalinen sama-akselinen, saman akselin ympärillä olevaa
koala pussikarhu
koalitio liittoutuma, liittouma, (tilapäinen) liitto
koanosyytti kaulussiimasolu
kobra silmälasikäärme, eräitä myrkkykäärmelajeja [koobra]
kodeiini eräs lääkeaine, vaikutukseltaan huumaava ja kipua lievittävä
kodifikaatio kodifiointi; kodifioinnin tulos
kodifioida koontaa, yhtenäistää lainsäädäntöä kokoamalla erillisiä lakeja ja sääntöjä järjestelmälliseksi kokonaisuudeksi, koodeksiksi
kofeiini eräs piristävä aine, jota on mm. kahvissa, teessä ja joissakin virvoitusjuomissa
kognitiivinen tiedollinen, tiedon ja ymmärryksen alaan kuuluva; tajunnallinen [koŋnitiivinen]
kognitio tajunta, etenkin tajunnan sisältö kokonaisuutena [koŋnitio]
kognitivismi oppimisteoreettinen suuntaus, jonka mukaan ihminen muodostaa saamansa tiedon perusteella maailmasta ja sen ilmiöistä sisäisiä malleja, jotka vaikuttavat oppimiseen
koheesio koossapysyvyys t. sitä aiheuttavat voimat
koherenssi kiinteys, yhtenäisyys, koossapysyvyys; yhteensopivuus
koherentti sellainen, jolla on suuri koherenssi; samakantainen (mittayksikkö)
kohortti muinaisen Rooman armeijan yksikkö, legioonan kymmenesosa; väestö- ja lääketieteessä: jonakin ajanjaksona syntyneiden t. muun ehdon täyttävien ihmisten joukko, jonka myöhempää kehitystä tutkitaan
kokaiini eräs huume ja lääke, jota saadaan kookapensaan lehdistä
kokainisti kokaiinia huumeena käyttävä ihminen [koka'inisti]
kokardi lakin etuosaan kiinnitettävä sotilaan t. virkailijan tunnusmerkki
koketeerata keimailla, keikailla
koketteria keimailu, keikailu
koketti keimailija, keikailija; (vaatteen) kaarroke
kokki pyöreä, pallomainen bakteeri
kokumi kuudes perusmaku (eräiden käsitysten mukaan),
kola kolajuoma, eräiden hiilihapotettujen virvoitusjuomien nimitys
koleerikko tarmokas- ja kiivasluonteinen, koleerinen ihminen
koleerinen tarmokas- ja kiivasluonteinen; alkujaan eräs temperamenttityyppi
kolera eräs kulkutauti, Vibrio cholerae -bakteerin aiheuttama suolistotauti; eräs perunan bakteeritauti, tyvimätä
kolesteroli eräitä ihmisen ja eläinten solukalvoissa esiintyviä aineita
kolhoosi (historiassa) kollektiivitila Neuvostoliitossa
kolibakteeri eräs yleinen suolistobakteeri, Escherichia coli
koliikki ähky, vatsakipu, erit. pikkuvauvojen tuntemattomasta syystä johtuva kipuilu, ns. kolmen kuukauden koliikki
kollaasi eri aineksia yhdistelemällä tehty kooste (kuvataiteessa, musiikissa t. kirjallisuudessa)
kollaboraatio yhteistyö, yhteistoiminta
kollaboraattori avustaja, apulainen; vihollisen kanssa yhteistyössä oleva henkilö etenkin miehitetyssä maassa, yhteistoimintamies
kollaboratiivinen yhteistoiminnallinen, yhteistyöhön perustuva
kollaboratööri (vanh.) yhteistoimintamies, kollaboraattori
kollageeni tukikudoksen säiemäinen valkuaisaine
kollapsi lysähdys, romahdus, äkillinen heikentyminen; kokoonpainuminen; (paperinvalmistuksessa) kuitujen litistyminen
kollega virkaveli, saman alan ihminen [kolleega t. kollega]
kollegi = kollegio
kollegiaalinen virkaveljien kesken vallitseva t. tehtävä; kolleginen
kolleginen kollegiossa noudatettava (menettely); vrt. kollegiaalinen
kollegio virastoa johtava monijäseninen, kokouksissa päätöksensä tekevä hallintoelin; virasto
kollektiivi yhteisö, ihmisjoukko; kolhoosi; ryhmäsana, ryhmää tarkoittava sana
kollektiivinen yhteisöä, kollektiivia koskeva;
kollektivismi yhteisomistusta ja keskitettyä ohjausta kannattava poliittinen t. aatteellinen suunta (yleisesti)
kollektivisoida tehdä kollektiiviseksi; erityisesti: saattaa yhteisomistukseen
kolli matkatavarayksikkö t. rahtitavarayksikkö
kollisio yhteentörmäys
kolloidi hiukkanen, joka kuuluu hienojakeiseen aineeseen, joka on sekoittunut toiseen aineeseen, jonka hiukkaskoko on vielä pienempi
kolloidinen hyytelömäisessä tai liimamaisessa tilassa oleva, kolloidejasisältävä
kollokvio erityisesti järjestetty tieteellinen keskustelutilaisuus
kolofoni kirjan tms. lopussa oleva selostus kirjan synnystä yms., esipuhetta vastaava; havupuun hartsi
kolografia paksunsuolen röntgenkuvaus
kolonia siirtokunta, siirtomaa; yhdyskunta
kolonialismi siirtomaiden valloitus ja hyväksikäyttö t. sellaista kannattava aate
kolonisaatio asuttaminen, varsinkin siirtokuntien perustaminen
kolonna marssirivistö (joka on järjestetty yhden johtajan alaisuuteen)
kolonni rakennuksen pyöreä kannatinpylväs; onton pylvään tapainen kemian tekniikan laite
kolonoskopia paksusuolen tähystys
koloratuuri nopea, koristeellinen sävelkulku
kolorismi maalaustaiteen suuntaus, jossa painotetaan värien käyttöä
koloristi taitavasti värejä käyttävä; ilmaisunsa etenkin värien käyttöön perustava taidemaalari
kolossaalinen valtava, suunnaton
kolossi jättiläispatsas; valtavan suuri rakennelma
kolportööri kuljeskeleva kirjojen ja lehtien kaupustelija, varsinkin uskonnollisen tai aatteellisen kirjallisuuden myyjä
kolumni lehden vakinaisen kirjoittajan lyhyehkö, yleensä ajankohtaista aihetta käsittelevä kirjoitus, jolle yleensä on lehdessä vakiopaikka; sarake; sivun lados; sivuotsikko
kolumnisti kolumnien kirjoittaja
kombinaatio yhdistelmä; yhdistely, kombinointi
kombinaatti (suurehko) yhtymä, jossa on teollisuus- ja muita tuotantoyksiköitä (varsinkin ent. Neuvostoliitossa)
kombinatorinen kombinaatioita koskeva t. niihin perustuva
kombinoida yhdistää, yhdistellä (etenkin erilaisia aineksia, esineitä tms.)
kombo (arkik.) yhdistelmä, kombinaatio, kooste
komedia huvinäytelmä
komedienne huvinäytelmien näyttelijätär
komeetta eräänlainen aurinkoa tai muuta tähteä kiertävä taivaankappale, pyrstötähti; (kuvaannollisesti:) nopeasti julkisuuteen noussut ihminen
komendantti paikkakunnalla tai laitoksessa hallinnosta ja järjestyksestä vastaava upseeri
komiikka koominen taide; (tapahtumien) koomisuus
komisario eräs poliisipäällystön virkanimike
komissaari (korkea) virkamies, jolle on annettu erityisala hoidettavakseen
komissariaatti komissaarin virka t. virasto (vars. Neuvostoliitossa)
komissio toimikunta; valtuuskunta; eräänlainen (EU:n) hallitus; eräänlainen toimeksianto t. siitä maksettava palkkio
komissionääri asiasmies, joka toimii päämiehen lukuun, mutta omissa nimissään; (virheellisesti:) komissaari
komitatiivi eräs suomen kielen sijamuoto, ilmaisee kenen t. minkä kanssa jotain tehdään, esim. "puolisoineen"
komitea (korkean tason) toimikunta, valiokunta
komitentti komissiokaupan osapuoli, jonka lukuun myynti tapahtuu
komittoida sitoa, varata (esim. rahoja johonkin tarkoitukseen)
komittoitua sitoutua (esim. henkisesti johonkin tavoitteeseen tai aatteeseen)
kommandiittiyhtiö yhtiömuoto, joka on avoimen yhtiön ja osakeyhtiön välimuoto
kommanditääri kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies
kommando erikoistehtäviin koulutettu iskujoukko; sellaisen jäsen
kommentaari lain, kirjan tms. sisältöä yksityiskohtaisesti selittävä ja kommentoiva teos; kommentti
kommentaattori tulkintojen ja huomautusten (kommenttien) esittäjä
kommentoida esittää kommentti
kommentti huomautus, kannanotto; selitys, tulkinta
kommodori (Suomessa:) eräs merivoimien upseerinarvo, vastaa everstiä; (muualla:) laivasto-osaston tilapäinen päällikkö; pursiseuran esimies
kommunikaatio viestintä; datansiirto
kommunikaattori kehittynyt langattoman puhelinverkon tekniikkaa käyttävä (matka)viestin
kommunikatiivinen viestinnällinen, kommunikaatiota koskeva
kommunikea virallinen tiedonanto (esim. poliittisten johtajien tapaamisesta)
kommunikoida viestiä, harjoittaa kommunikaatiota
kommunismi eräs tuotantovälineiden (ja usein muunkin) yhteisomistusta ajava aatesuunta ja sen toteutus; sen mukainen yhteiskunnan ihannetila
kommunitaarinen kommunaristinen
kommunitarismi teoria ja aatesuunta, joka korostaa yhteisöllisyyttä
kommutatiivinen vaihdannainen, vaihdantalakia noudattava
kommutoida tehdä kommutaatio(ita); kääntää sähkövirran suunta; (matematiikassa:) olla kommutatiivinen, noudattaa vaihdantalakia
kommuuni yhteisö (eräissä erikoismerkityksissä)
kompakti tiivis, yhtenäinen, osat pienessä tilassa sisältävä; (matematiikassa) joukko, joka on rajoitettu ja sisältää kaikki reunapisteensä
komparaatio vertailu, etenkin kieliopissa vertailuasteiden muodostus, komparointi
komparatiivi adjektiivin yksi vertailumuoto, osoittaa ominaisuuden suurempaa t. melko suurehkoa määrää
komparatiivinen vertaileva
komparoida muodostaa adjektiivista vertailuasteita (komparatiivi ja superlatiivi)
kompatiibeli yhteensopiva
kompatibiliteetti yhteensopivuus, kompatiibelius
kompensaatio hyvitys, korvaus (esim. menetetystä edusta tai vastakauppa)
kompensatorinen hyvittävä, kompensaatiota antava
kompensoida hyvittää, antaa kompensaatiota
kompetenssi (asiantuntijan tms.) pätevyys; (tuomioistuimen, viraston tai virkamiehen) toimivalta, oikeus ratkaista jokin asia; kielenpuhujan sisäistämä kielen järjestelmä; alkiokudoksen kyky reagoida induktoriin
kompetentti sellainen, jolla on kompetenssi (tavallisesti siis: pätevä)
kompilaatio yhdistelmäteos, varsinkin eri kannanottojen tai eri teoksista otettujen otteiden yhdistelmä
kompiloida laatia yhdistelmäteos (kompilaatio)
kompleksi yhdistelmä, erilaisista osista koostuva kokonaisuus; sielunelämää häiritsevä miellesikermä, esim. alemmuudentunne
kompleksinen mutkikas; kompleksin muodostava
komplementaarinen täydentävä, täydeksi tekevä; vastakkainen merkityksessä 'kaikki muu', komplementtina toimiva; (filosofiassa) sellainen, jossa vastakohdat edellyttävät toisiaan
komplementti täydennys; kaikki, mikä on jonkin osan ulkopuolella jossakin kokonaisuudessa; eräs tuoreessa veriherassa esiintyvä proteiiniryhmä
komplikaatio asian mutkistuminen, lisävaikeus; lääketieteessä sairauteen liittyvä lisätauti t. vamma tai synnytyksessä hoitoa vaativa poikkeustilanne; kellossa näkyvä tieto, joka ei kuulu ajan näyttämisen perustoimintoon
komplisoida mutkistaa, muuttaa mutkikkaammaksi
komplisoitua mutkistua, muuttua (odotettua) mutkikkaammaksi
komponentti (valmis) rakenneosa; yksi johonkin vaikuttavista seikoista; (matematiikassa) vektorin projektio jonkin akselin suuntaan
komposiitti kahden tai useamman materiaalin yhdistelmä, jossa ainekset toimivat yhdessä mutta eivät ole liuenneet eivätkä sulautuneet toisiinsa, etenkin muovin ja kuidun yhdistelmä; kokonaisuus, joka koostuu komponenteista
kompositio kokoonpano, sommittelu, rakenne; suunnitelma sellaiseksi; yhdistäminen, yhdistely; yhdistelmä; sävellys
komposti rakennelma eloperäisten jätteiden muuttamiseksi mullaksi
kompostoida panna kompostiin t. tehdä kompostiksi
kompostori laite, jolla saadaan aikaan komposti
komppania eräiden aselajien perusyksikkö; yhtiö, yhtymä, seura
komppi säestys, taustarytmi
kompressio puristus, puristaminen t. puristuminen
kompressori kaasunpuristin (esim. jääkaapin koneiston osa)
kompromettoida saattaa huonoon valoon, epäilyksenalaiseksi
kompromissi sovitteluratkaisu
kompulsio pakkotoiminto; sellaisia aiheuttava pakkomielle, obsessio
kompulsiivinen pakkomielteinen, pakkomielteen aiheuttama t. pakkomielteen vallassa oleva, pakko-, kompulsio-
komtuuri hengellisen ritarikunnan aluepäällikkö
kondensaattori laite sähkön varaamiseksi
kondensoida väkevöidä (haihduttamalla vettä tms.)
kondensori valoa kokoava linssi t. linssiyhdistelmä; lauhdutin
kondiittori sokerileipuri, makeita leivonnaisia tekevä leipuri
konditionaali verbin eräs tapaluokka, "ehtotapa", esim. "olisin"
konditionaalinen ehdollinen; konditionaalimuotoinen
konditoria kondiittorin myymälä ja siihen ehkä liittyvä kahvila
kondomi siittimen ylle vedettävä, ohuesta kalvosta tehty suojus
kondominaatti (alueen) yhteishallinta, yhteishallintoalue [kon-dominaatti]
kondottieeri palkkasoturijoukon päällikkö (Italiassa 1300 - 1500-luvulla)
kondro- rusto-
konduktööri junailija; aiemmin myös: raitiovaunun rahastaja
kondylooma visvasyylä
konfederaatio liittoutuma, (löyhähkö) liitto; erityisesti (usein isolla alkukirjaimella): Yhdysvalloista 1860-luvulla eronneiden valtioiden liitto, etelävaltiot
konferenssi laaja, yleensä kansainvälinen neuvottelukokous tai tieteellinen kokous
konfiguraatio konfiguroinnin tulos; konfigurointi toimintana
konfiguroida tehdä valinnat vaihtoehtojen välillä esimerkiksi laitteistoa tilattaessa tai ohjelman asetuksissa
konfirmaatio ripillepääsy, ensimmäinen ehtoollisellakäynti; vahvistaminen
konfirmatorinen vahvistusta etsivä
konfirmoida päästää ripille eli konfirmaatioon; vahvistaa
konfiskaatio omaisuuden ottaminen (etenkin: valtiolle rikoksen takia) t. sitä merkitsevä päätös, menetetyksi julistaminen
konfiskatorinen konfiskaatiota merkitsevä
konfiskoida suorittaa konfiskaatio
konflikti selkkaus, kiista, ristiriita
konformaatio molekyylin vapaasti kiertyvien osien keskinäinen asento
konformismi mukautuminen vallitsevaan suuntaukseen
konfrontaatio vastakkaisuus, vastakkainasettelu; ristikuulustelu
konfrontoida asettaa vastakkain; ristikuulustella
konfutselaisuus vanha kiinalainen elämänkatsomus, johon liittyy uskonnon piirteitä
konglomeraatti kivilaji, joka on syntynyt sorasta iskostumalla; monialayhtymä, monella toimialalla toimiva yritysyhtymä [koŋlomeraatti]
kongressi (laaja) kansainvälinen neuvottelukokous; kansanedustuslaitos eräissä maissa, mm. Yhdysvalloissa [koŋressi]
kongruenssi yhteneväisyys, yhdenmukaisuus, mukautuvuus [koŋruenssi]
kongruentti yhteneväinen, yhdenmukainen, mukautuva, kongruenssissa oleva [koŋruentti]
kongruoida mukautua, olla kongruenssissa [koŋruoida]
konioosi pölykeuhko
konjakki Ranskassa Cognacin maakunnassa valmistettu viinistä tislattu väkijuoma.
konjektuura (turmeltuneen tekstin) oletettu lukutapa
konjektuuri olettamus, jota pidetään todennäköisesti oikeana (tieteessä), otaksuma
konjugaatio verbin taivutus; sellaisen taivutuksen luokka; yksisoluisten eliöiden välinen perimäaineksen vaihto
konjunktiivi verbien eräs tapaluokka useissa kielissä, subjunktiivi
konjunktio sidesana, esim. "ja", "kun", "että"; sanaa "ja" vastaava looginen operaattori t. sillä muodostettu lauseke; tähtitaivaan ilmiö, jossa planeetat tai tähdet näyttävät olevan hyvin lähekkäin
konjunktuuri suhdanne
konkaavi kovera
konkistadori Amerikan espanjalainen valloittaja
konklaavi suljettu kokous
konkludenttinen (käyttäytymisestä tms.) pääteltävissä oleva, hiljainen
konklusiivinen päätelmää ilmaiseva; sitova, ratkaiseva
konkordaatti katolisen kirkon ja jonkin valtion välinen sopimus (kirkon ja valtion suhteesta)
konkordanssi yhdenmukaisuus, vastaavuus; luettelo t. tilasto sanojen t. asioiden esiintymistä tekstissä
konkreettinen todellinen, esineellinen, aistein havaittava, kouriintuntuva; eräiden taidesuuntien nimi
konkretia todellisuus, konkreettisuus
konkretismi konkreettinen taide; luonnonkansojen kielten konkreettisuus; eräs kirjallisuuden suuntaus
konkretisoida tehdä yksityiskohtaise(mma)ksi; havainnollistaa (konkreettisella) esimerkillä; tehdä konkreettise(mma)ksi
konkubiini jalkavaimo
konkurrenssi rikosten yhtyminen (oikeudellisena käsitteenä); (taloudellinen) kilpailu
konkurrentti kilpailija, kilpaileva yritys tai viranhakija tms.
konkurssi vararikko, omaisuuden jako velkojille; (arkikielessä myös:) maksukyvyttömyys, epäonnistuminen tms.
konnektiivi lauseita tms. yhdistävä kielen ilmaisu, esim. "sen takia"; (logiikassa) lausumia yhdistävä t. niihin kohdistuva operaattori, esim. "ja" tai "ei"; (kasvitieteessä) lokeroside
konnotaatio sanan tai ilmaisun luoma mielle(yhtymä), oheismerkitys
konossementti asiakirja, jonka laivan päällikkö allekirjoittaa todisteeksi siitä, että alus on ottanut tavaran kuljetettavaksi
konsekutiivinen seurausta ilmaiseva
konsekvenssi johdonmukaisuus; seuraus
konsekventalismi etiikan suuntaus, joka korostaa tekojen seurausten merkitystä niiden eettisyyden arvioinnissa
konsekventti johdonmukainen
konselji neuvosto, neuvoskunta; hallitus
konsensuaalinen sellainen (sopimus), joka ei edellytä määrättyä muotoa, vapaamuotoinen
konsensus yhteisymmärrys, (jonkinlainen) yksimielisyys
konsentraatio (liuoksen tms.) pitoisuus, väkevyys; keskitys, keskittäminen
konsentraatti väkevöity liuos tms., väkevöite; tiivistelmä
konsentroida väkevöidä, tiivistää (neste tai kaasu)
konsepti (suunnitellut) periaatteet, toimintamalli; aie, suunnitelma; (kirjoituksen) luonnos
konseptio hedelmöityminen, sikiäminen; käsite, perusajatus, teoria, paradigma
konseptuaalinen käsitteellinen, konseptia koskeva
konserni suuryhtymä, ryhmä liikeyrityksiä, joiden toimintaa ohjataan osittain keskitetystä
konsertoida pitää konsertti
konsertti julkinen musiikkitilaisuus
konsertto sävellys soolosoittimelle, jota orkesteri säestää
konservaattori museon henkilö, joka huolehtii esineiden t. näytteiden kunnosta; ulkomailla myös museovirkamiehen arvonimi
konservatiivi olevien olojen säilyttämistä kannattava (konservatiivinen) henkilö
konservatiivinen olevat olot säilyttävä t. niiden säilyttämiseen tähtäävä; säilyttävä
konservatismi olevien olojen säilyttämistä kannattava aatesuunta, konservatiivisuus
konservatorio musiikkiopetusta (t. yleensä taideopetusta) antava oppilaitos
konservoida tehdä säilyväksi, säilöä
konsessiivinen myönnytystä ilmaiseva; myöntyvä, salliva
konsessio käyttöoikeussopimus; toimilupa t. perustamislupa
konsiili kirkolliskokous
konsistenssi sisäinen yhteensopivuus, konsistenttisuus; kiinteys, tiiviys; koostumus, laati
konsistentti sisäisesti yhteensopiva, ristiriidaton, johdonmukainen; kiinteä, tiivis
konsistori eräiden yliopistollisten ja kirkollisten hallintoelinten nimitys
konsoli pelien pelaamiseen tehty digitaalinen laitteisto; valvontapöytä tai -taulu; järjestelmän valvontaan käytetty tietokonepääte, joskus pääte yleensä; tietokoneohjelman toiminnan ohjaukseen ja valvontaan käytetty ikkuna kuvaruudulla; rakennuksen ulkonevaa osaa kannattava tuki, olkakivi; (rakennelman, huonekalun tms.) ulkoneva kattin, kannate; (yhdyssanassa konsolipöytä:) seinä-
konsolidaatio konsolidointi
konsolidoida vakiinnuttaa, vakauttaa, vahvistaa, lujittaa; yhdistää, koontaa
konsolipöytä seinäpöytä
konsonanssi tasasointu
konsonantismi konsonantisto, kielen konsonantti
konsonantti äänne, joka ei yleensä voi muodostaa tavua yksinään vaan ainoastaan vokaalin kanssa
konsortio yhdistyksen tapainen organisaatioiden yhteenliittymä
konspiraatio salaliitto, salahanke
konstaapeli poliisimiehistöön kuuluva henkilö; purjelaivoissa alipäällystöön kuuluva henkilö, joka mm. huolehtii muonavaroista
konstanssi pysyvyys, vakioisuus
konstantti pysyvä, muuttumaton; vakio
konstellaatio tähdistö, tähtikuvio; taivaankappaleiden sijainti toisiinsa nähden; (poliittinen) asetelma, tilanne, "kuvio"
konstipaatio ummetus
konstituentti olennainen rakenneosa
konstituoida perustaa, asettaa, muodostaa
konstitutionaalinen konstituutiota koskeva t. siihen perustuva
konstitutionalismi perustuslaillinen valtiojärjestelmä
konstituutio perusrakenne, perusta
konstruktiivinen rakentava, käytännöllisiä ehdotuksia sisältävä; rakennetta tai rakentamista koskeva; keinotekoinen
konstruktio rakennelma; rakenne, kaavio
konstruktionismi eräs taiteellisen konstruktivismin haara
konstruktivismi rakenteellisuusoppi (eräiden suuntausten nimitys()
konstruoida rakentaa, muodostaa, sommitella
konsulaatti konsulinvirasto
konsulentti tuote-esittelijä; koulutettu neuvoja mm. maatalouden t. kotitalouden alalla
konsuli maansa etuja vieraassa maassa valvova ulkomaanedustuksen virkamies; eräs arvonimi; historiassa eräiden korkeiden virkojen nimitys
konsultaatio neuvonpito, neuvottelu
konsultoida kysyä (asiantuntijan) neuvoa; neuvotella; antaa neuvoja
konsultti neuvoja antava asiantuntija, varsinkin yrityksille palvelujaan tarjoava
konsumerismi kuluttajan etuja ja tarpeita korostava ajatussuunta tai tarkastelutapa
kontakti kosketus, yhteys; yhteyshenkilö; taho, johon ollaan t. on oltu yhteydessä; (fysiikassa:) sähköä johtava kosketus; (geologiassa:) kahden erilaisen kivilajin kosketuspinta
kontaktoida ottaa yhteyttä, olla yhteydessä; saattaa yhteyteen
kontaktori kelakytkin, sähkömagneetin ohjaama kytkin
kontaminaatio sekamuodoste, sanojen sekaantumisesta syntynyt muodoste; saastuminen
kontaminoitua sekaantua toisiinsa (sanoista t. ilmauksista); saastua
kontantti käteinen, käteisvarat; käteismaksu
konteksti asiayhteys; tekstiyhteys
kontekstoida asettaa (oikeaan) kontekstiin
kontekstuaalinen tekstiyhteyttä, kontekstia koskeva
kontemplaatio mietiskely
kontinentaalinen mannermainen, manner-Euroopalle ominainen, "suuren maailman" mukainen
kontinentti mannermaa, maanosa
kontingenssi kontingenttisuus, ei-välttämättömyys
kontingentti ei-välttämätön, olemukseen kuulumaton, "satunnainen"; kiintiö; erä
kontinuatiivinen jatkuvuutta, jatkuvaa toimintaa ilmaiseva
kontinuiteetti jatkuvuus
kontinuumi jatkumo
kontra- vastaan-, vasta-, vastakkais-
kontra-altto matala alttoääni; sellaisen omaava laulajatar
kontra-amiraali merivoimien upseerinarvo, joka vastaa kenraalimajuria
kontrabasso matalin bassoääni; sellaisen omaava laulaja; bassoviulu
kontradiktio (looginen) ristiriita
kontrafaktuaalinen tosiasioiden vastainen, todellista poikkeavan asiaintilan t. kehityskulun olettava
kontrahti sopimus (vanhahtavassa kielessä ja puhekielessä)
kontraktiili (lääketieteessä:) supistuva, supistumiskykyinen
kontraktio supistuminen, kutistuminen; supistuma, kutistuma
kontraproduktiivinen tuottavuutta heikentävä; sellainen, joka vaikuttaa toiseen suuntaan, kuin on tarkoitus
kontrapunkti sävellys, joka säestää toista sävellystä
kontraseptiivi ehkäisyväline tai -aine
kontrasti vastakohtaisuus, esim. tumman ja vaalean vastakohtaisuuden aste kuvaruudulla
kontrastiivinen vastakohtaisuutta korostava
kontrefori tukipilari
kontribuutio avustus, panos (johonkin)
kontrolleri talousjohtaja, talouspäällikkö; ohjain, säädin
kontrolli valvonta, ohjaus, tarkkailu, hallinta
kontrolloida valvoa, ohjata, tarkkailla, hallita
kontroversiaalinen (hyvin) kiistanalainen, kiistelty
kontto tili, lasku
kontuuri ääriviiva
konurbaatio kaupunkien yhteensulautuma, yhteen kasvaneiden kaupunkien kokonaisuus [kon-urbaatio]
konvehti täytetty suklaa- tai sokerimakeinen
konveksi kupera
konvektio kuljettuminen, esim. lämmön tai sähkövarauksen siirtyminen ainehiukkasten mukana
konventio sopimus; sovinnainen tapa
konventionaalinen sopimuksenvarainen, sovinnainen; tavanomainen, tavallinen
konventti (teinikunnan) illanvietto; teinikunta; kokous; (historiassa) kansalliskokous; luostarin munkki- tai nunnakunta
konvergenssi eri alkuperää olevien ilmiöiden t. olioiden samanlaistuminen, rinnakkaiskehitys; yhteensuuntautuminen, suppeneminen; vyöhyke, jossa vastakkaissuuntaiset tuulet kohtaavat
konvergoida suuntautua yhteen tai samanlaiseen lopputulokseen; vrt. konvergenssi
konversio muuntaminen, muuntuminen, muunnos, konvertointi
konvertoida muuntaa esim. esitysmuodosta tai mittayksiköstä toiseen
kooda sävellyksen tai sen osan päätösjakso
koodata muuttaa jonkin koodin mukaiseksi
koodekki laite tai ohjelma, joka muuntaa analogista dataa digitaaliseksi ja kääntäen
koodeksi yhtenäinen lakikokoelman, kodifioinnin tulos; käsin kirjoitettu (vanha) kirja
koodi sovinnainen symbolien järjestelmä; sellaisen mukainen ilmaus; jotakin asiaa koskevien tapojen t. vaatimusten järjestelmä
koodittaa = koodata
koolapuu eräitä trooppisia puita (suku Cola) [koola-puu]
koolapähkinä kookapuiden pähkinöitä
koolon paksusuolen keskimmäinen osa; (vanh.) kaksoispiste ":"
koomikko koominen esiintyjä, huvittaja; huvinäytelmien näyttelijä
koominen hauskuttava, lystikäs, naurattava
kooperaatio yhteistoiminta; osuustoiminta [ko-operaatio]
kooperatiivinen yhteistoiminnallinen, yhteistoiminta-, yhteis-; osuustoiminnallinen, osuustoiminta- [ko-operatiivinen]
kooppi paljaalle värttinänvarrelle kehrätty käämi; kehräämön puola
koordinaatio yhteensovittaminen, etenkin hankkeen osien sovittaminen toimimaan yhdessä
koordinaatisto koordinaattijärjestelmä, akselisto
koordinaatti luku, joka yksin tai (yleensä) muiden koordinaattien kanssa ilmaisee tarkan paikan (pisteen sijainnin)
koordinaattori koordinoija, yhteensovittaja
kopeekka ruplan sadasosa; kuvaannollisesti: pieni raha
koplata (arkikielessä:) kytkeä, yhdistää
koordinoida sovittaa yhteen, järjestää yhteen (vrt. koordinaattori)
kopio jäljennös, etenkin koneellisesti valmistettu tarkka jäljennös
kopioida jäljentää, valmistaa kopio; jäljitellä (esim. tyyliä)
kopolymeeri sekapolymeeri [ko-polymeeri]
kopra kookospähkinän siemenvalkuainen, etenkin kuivattuna
kopro- uloste-
koprofiili ihminen, jolla on koprofilia; (eläintieteessä:) lannansyöjä
koprofilia sairaalloinen kiinnostus ulosteisiin
kopteri = helikopteri
kopti Egyptissä asuvaan kristittyjen ryhmään kuuluva; heidän kielensä, joka on muinaisegyptistä kehittynyt
kopula verbi, joka vain yhdistää subjektin ja predikatiivin toisiinsa (tav. olla-verbi); yleisemmin lauseenjäseniä yhdistävä sana; side, haka, yhdysside; (biologiassa) paritteleva pari
kopulaatio yhdyntä, parittelu, kopulointi; yhdistäminen, yhdistyminen
kopulatiivinen yhdistävä
kopuloida olla sukupuoliyhdynnässä, paritella
koraali virsisävelmä, kirkkolaulu
Koraani islamin pyhä kirja
koralli eräiden onteloeläinten, korallieläinten (Anthozoa), tukiranko; siitä saatava materiaali koriste- ym. tarkoituksiin
koreografi koreografian tekijä
koreografia tanssin ja baletin suunnittelu ja ohjaus; sellaisen näkyvä tulos
korintti pieni siemenetön rusinatyyppi
korinttilainen muinaisen Kreikan Korintin l. Korinton kaupunkiin liittyvä
kornetti eräs vaskipuhallin; ratsuväen alin upseerinarvo
korni (slangissa:) mauton, tyylitön, tylsä, banaali, tyhmä, typerä; eräs kelttiläinen kieli
korollaari väittämä, joka on loogisesti (ja yl. helposti) johdettavissa teoreemasta
korona (arkikielessä) eräs koronavirus t. sen aiheuttama tauti covid-19 t. sen aiheuttamat poikkeukselliset olot; Auringon uloin kaasukehä t. sen näkyvä ilmentymä auringon valokehä, "kruunu"; koronapurkaus, sähkön kaasupurkays voimakkaassa sähkökentässä; eräs peli, jossa lyödään pyöreitä nappuloita kepeillä;
koronavirus eräs virustyyppi
korporaatio lailla järjestetty yhdistys, esim. ylioppilaskunta; alakohtainen järjestö korporatiivisessa järjestelmässä
korporatiivinen alakohtaisiin työntekijöiden ja työnantajien järjestöihin perustuva
korporativismi korporatiivinen järjestelmä; sellaiseen tähtäävä t. sellaista kannattava aate
korpraali sotamiestä ylempiarvoinen miehistöön kuuluva sotilas; alin aliupseerinarvo useiden maiden armeijoissa
korpus (laaja) tallennettu aineisto näytteitä jostakin kielestä sen tutkimista varten; eräs kirjasinkoko (10 pistettä)
korrehtuuri korjausvedos; korjausluku
korrekti moitteeton, oikea, täysin asianmukainen
korrelaatio vastaavuus- tai riippuvuussuhde; sellaisen suuruutta kuvaava luku
korrelaatti sana tai ilmaisu, johon pronomini viittaa
korrelatiivinen korrelaatioita tutkiva t. niihin perustuva t. liittyvä
korreloida olla korrelaatiosuhteessa
korrepetiittori harjoitussäestäjä, valmentajasäestäjä
korrespondenssi (ilmiöiden välinen) vastaavuus; kirjeenvaihto
korrespondentti kirjeenvaihtaja
korroosio (metallin) syöpyminen
korrugoida aallottaa, poimuttaa
korruptio lahjonta (etenkin yleisenä ilmiönä); turmelus, rappio
korruptoida lahjoa; saattaa taipuvaiseksi ottamaan vastaan lahjuksia; (datatekniikassa) pilata, turmella (esim. tietokannan sisältö)
korteksi kuoriosa, kuorikerros, esim. aivojen kuoriosa, cortex
kortikaalinen kuorta koskeva, kuori-
kortisoni eräs kemiallinen aine, lisämunuaisten tuottama hormoni, jota myös käytetään tulehdusreaktioita hillitsevänä lääkkeenä
kortteli neljän kadun rajoittama alue kaupungissa; vanha pituusmitta, noin 148 mm; vanha vetomitta, noin 0,327 litraa
koruna Tšekin ja Slovakian (ja ent. Tšekkoslovakian) rahayksikkö
korundi timantin jälkeen kovin mineraali, käytetään jalokiviin
korvetti eräs pienehköjen sota-alusten tyyppi
košer juutalaisuudessa ruoka-aineita koskevat säännöt ja niiden mukainen ruoka ja juoma; yleistyneesti: oikeaoppinen, "puhdas"
kosher = košer [košer]
kosini eräs trigonometrian perusfunktioista, sinin komplementtifunktio
kosmeettinen kauneudenhoitoa koskeva; ulkomuotoa koskeva; (kuvaannollisesti) ulkonainen, pinnallinen, vain näkyviä asioita koskeva
kosmetiikka kauneudenhoito; siinä käytettävät aineet
kosmetologia kauneudenhoito ammattialana
kosminen maailmankaikkeutta koskeva, kaikenkattava; avaruus-
kosmogonia maailmankaikkeuden syntyä koskeva tutkimus, oppi tai käsitys
kosmogoninen kosmogoniaan kuuluva t. sitä koskeva
kosmologia maailmankaikkeutta kokonaisuutena tutkiva tieteenala; oppi tai käsitys maailmankaikkeudesta kokonaisuutena
kosmonautti neuvostoliittolainen t. venäläinen avaruuslentäjä (astronautti)
kosmopoliitti maailmankansalainen
kosmopoliittinen yleismaailmallinen, maailmanlaajuinen
kosmos maailmankaikkeus
kossata pukeutua manga-sarjakuvien tai niiden tyylisten pelien mukaisiin asuihin
kostyymi puku
kovenantti eräänlainen luottosopimuksen ehto; liitto, liittoutuma
koveri = cover
kraateri tulivuoren purkautumisaukko; meteoriitin tekemä kuoppa
kraatteri = kraateri [kraateri t. kraatteri]
kraavi = graavi
krakata suorittaa krakkausta; (nyk. joskus) toimia krakkerina, kräkätä
krakkaus suurimolekyylisten hiilivetyjen kemiallinen pilkkominen pienimolekyylisiksi esim. bensiinin valmistuksessa; (nyk. joskus) krakkeritoiminta
krakkeri tietojärjestelmiin murtautuja
kramppi kouristus
kranaatti (tykin t. heittimen t. käsin heitettävä) räjähtävä ammus
kranio- kallo-
krapu rapu (eräissä yhteyksissä)
krapula kohmelo, kankkunen
krassi eräitä ruohokasveja, joista osaa kasvatetaan koristekasveina
krateeri viininsekoitusmalja (muinaisessa Kreikassa)
kravatti solmio; eräs sidonta painissa
krediitti luotto; kuvitteellinen rahayksikkö (usein tieteiskirjallisuudessa)
kreatiini eräs aminohappo, jota on etenkin lihaksissa
kreationismi Oppi, jonka mukaan elollinen luonto on Jumalan luoma eikä (olennaisesti) evoluution tulosta
kreatismi Käsitys, jonka mukaan Jumala ihmisen syntyessä luo hänen sielunsa.
kredit hyvityspuoli, tilikirjan oikea puoli, johon hyvitykset merkitään; luotto, credit [kredit t. kreedit]
kreditiivi lähettilään valtuuskirje; pankin luottokirje, rahannostovaltakirja
kreemi eräänlainen kuorrutus- ja täyteaine, joka valmistetaan yleensä voista tms., sokerista ja kananmunista; kiisseli; (iho)voide
kreisi mieletön, pähkähullu; hullutteleva (elokuva t. näytelmä)
kreivi eräs aatelisarvo, ruhtinaan ja vapaaherran välissä
krematorio tuhkauslaitos, tavallisesti rakennus, johon kuuluu siunauskappeli ja tuhkausuuni
krenatööri jalkaväen valiojoukkojen sotilas (eräissä maissa); (historiassa) 1600- ja 1700-luvulla sotilas, joka hyökkäsi joukon edellä heittäen käsikranaatteja
kreoli pidgin-kielestä kehittynyt kieli, jota jokin kieliyhteisö käyttää omana kielenään; Euroopasta tulleen väestön jälkeläinen latinalaisessa Amerikassa; Afrikasta tuotujen orjien jälkeläinen Länsi-Intiassa
kreolisaatio kreolikielen muodostuminen
kreppi epätasainen aaltopintainen kangas; jauhelihakastikkeella tms. täytetty ohukaiskäärö, crêpe, "ranskanlettu"
krestomatia lukemisto, etenkin vieraan kielen opetukseen tarkoitettu
kretiini kretinismiä sairastava
kretinismi eräs ihmisen poikkeavan pienikasvuisuuden muoto, johon liittyy henkinen jälkeenjääneisyys
kriisi vaaranaika, uhkatilanne; (poliittinen) jännitystila, vaikea tilanne; käänteentekevä muutos, käänne; talouspula
kriitikko arvostelija
kriittinen (kielteisesti) arvosteleva; harkitseva, tarkka; ratkaiseva, käänteentekevä; hyvin vaarallinen (tila tms.); täärkeä, keskeinen
kriketti eräs englantilainen pallopeli
kriminaali rikollinen, rikoksentekijä; yhdyssanoissa myös: rikos-
kriminaalinen rikollinen; rikoksia koskeva, rikosopillinen
kriminalisoida säätää (lailla) rangaistavaksi, säätää rikokseksi
kriminalisti rikostutkimuksen asiantuntija; rikosoikeuden asiantuntija
krinologia = endokrinologia
kristalli kiteen muotoon hiottu lasi; sellaiseen käytettävä lasilaatu; kide
kristillinen kristinuskon piiriin kuuluva, kristinuskoon kuuluva
kristinusko uskonnon muoto, joka tunnustaa Jeesuksen Jumalan pojaksi
kristitty kristinuskoa tunnustava; sen piiriin kuuluva
kristologia oppi Kristuksen olemuksesta ja persoonasta
kriteeri arviointi- tai ratkaisuperuste
kritiikki arviointi, arvostelu
kritikoida arvioida, esittää kritiikki; arvostella (kielteisesti)
kritisoida arvostella (kielteisesti)
kroisos upporikas henkilö
kroissantti voisarvi
krokaani korkea, kruunumainen, koristeellinen makea leivonnainen
krokantti karamellisoidusta manteli-, pähkinä- tms. rouheesta tehty murske
kroketti eräs puupalloilla ja -mailoilla pelattava peli; kuorukka, perunasoseesta valmistettu pyörykkä
krokotiili eräitä suurehkoja matelijoita, Crocodilia
kromaattinen värejä koskeva, väri-; (musiikissa) puolisävelaskelinen
kromata päällystää kromilla t. kromiteräksellä, kromittaa
kromato- väri-
kromi eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki Cr
krominanssi värisyys
kromosomi solun tuman osa, joka sisältää geenejä
kronikka aikakirja; katsaus tapahtumiin; leikillinen runomuotoinen esittely
kronikoitsija kronikan kirjoittaja
krono- aika-, ajan-
kronologia esitys jostakin asiakokonaisuudesta aikajärjestyksessä; aikajärjestys; ajanlasku
kronologinen aikajärjestyksen mukainen; aikaa koskeva; ajanlaskua koskeva
kronometri tarkkuuskello
kroolata uida kroolia
krooli ihmisen nopein uintitapa, jota käytetään vapaauinnissa
krooni Viron rahayksikkö, kruunu
kroonikko pitkäaikaispotilas
krooninen pitkäaikainen
krossi 12 tusinaa, 144 kappaletta
krusifiksi veistos (usein pienikokoinen, mukana kannettava), joka esittää Jeesusta ristiinnaulittuna
kruunu hallitsijan vallanmerkkinä oleva päänkoriste; yleensä vantaanmuotoinen päänkoriste; hallitsija, hallitusvalta, valtio; useiden maiden rahayksikkö; hampaan terän korvaava proteesi
kryo- kylmä-; jäätymis-
krypta kirkon kuorin alla oleva kappeli; katakombien laajennus
kryptata salakirjoittaa, salata
kryptinen salaperäinen, arvoituksellinen
krypto kuvaristikko, jossa vihjeet ovat vastausruutuihin merkittyjä kirjainten koodimerkkejä; yhdyssanoissa myös: sala-, salainen, salakirjoitus-
kryptoanalyysi salakirjoituksen t. muun sisällöltään tuntemattoman kirjoituksen selvittäminen
kryptografia salakirjoittaminen; sen tekniikka; kryptologia
kryptografinen kryptografiaan kuuluva t. perustuva
kryptologia sanakirjoitustiede
kryptorkia piilokiveksisyys
kräkkeri = krakkeri
kräkätä murtautua tietojärjestelmään, toimia krakkerina
ksanto- kelta-, keltainen
kseno- vieras-, muukalais-
ksenofobia muukalaisten pelko
ksenon eräs jalokaasuihin kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki Xe
ksero- kuiva-; kuivakko-
kserografia sähköstaattinen kopiointi t. painatus
kserokopio kserografialla tehty kopio
ksyleeni eräitä nestemäisiä aromaattisia hiilivetyjä
ksylitoli eräs makeutusaine, koivusokeri
ksylo- puu-, puuaines-
ksylofoni soitin, jossa on kaikuputkien päälle viritettyjä levyjä, joita lyödään pienellä pyöreäpäisellä nuijalla
kubismi taidesuunta, joka suosii geometrisia muotoja
kudu eräitä afrikkalaisia metsäantilooppeja
kulakki (suur)talonpoika ennen Venäjällä
kuli raskasta työtä tekevä päiväpalkkalainen (Aasiassa); vanha venäläinen tilavuusmitta
kulinaarinen ruuanlaittotaitoa tai herkuttelua koskeva
kulinarismi ruuasta nauttiminen, herkuttelu
kulinaristi herkuttelija
kulissi näyttämön sivun tai takaseinän kuvapinta t. rakennelma, joka toimii lavastuksen osana; metsän kaistalehakkuussa kaatamatta jätetty kaistale; urallinen levymäinen kone-elin, jolla säädellään toisen koneenosan liikkeit
kulminaatio huipentuminen; huipentuma, huippukohta
kulminoitua huipentua, tulla huippukohtaan t. olla siinä
kultivaattori eräänlainen maanmuokkausväline (maa- ja metsätaloudessa)
kultivoida sivistää, tehdä hienommaksi; muokata maata kultivaattorilla
kultti palvonta(menot)
kulttuuri ihmiselle ominainen toiminta ja sen tuotteet; sivistys, "hengenviljely"; arvojen, tapojen yms. kokonaisuus; joskus: viljely
kulttuuridiversiteetti kulttuurinen monimuotoisuus
kulturelli (usein leikillisesti t. ivallisesti) sivistynyt, hienostunut; kulttuuri-, kulttuuriin kuuluva [kultturelli t. kulturelli]
kummeli valaisematon, tavallisesti valkea merimerkki
kumulaatio kasautuminen, kertyminen
kumulatiivinen kasautuva, kertyvä
kumuloitua kertyä, kasautua
kungfu yleisnimitys Kiinasta peräisin oleville aseettomille taistelulajeille
kungfutselaisuus = konfutselaisuus
kupletti humoristinen, ajankohtaisia asioita käsittelevä laulelma, jolle on ominaista sävelen ja säkeiden kertautuminen
kuraattori valvoja (esim. osakunnassa); järjestäjä, järjestelijä; laivoissa työskentelevien sielunhoitajien ja kriisityöntekijöiden ammattinimike
kurantti kaupaksi käyvä, myytäväksi kelvollinen; nykyisin toimiva, nykyinen, kelvollinen
kuratoida keräillä ja valikoida (verkon) sisältöjä uudeksi kokonaisuudeksi; toimia kuraattorina, etenkin taidenäyttelyn järjestelijänä
kuriiri pikalähetti; diplomaattisen postin kuljettaja
kuriositeetti erikoisuus, poikkeavuus
kursiivi oikealle kalteva kirjoitustapa ja kirjasinlaji, vinokirjoitus
kursiivinen jatkuva, katkeamaton
kursivoida esittää kursiivilla; muuttaa teksti kursiiviseksi
kursori tietokoneen kuvaruudulla näkyvä kohdistin tai muu osoitin
kursorinen päällisinpuolinen (lukeminen), pikainen, silmäilevä
kurssi suunta; oppimäärä; järjestetty opetusjakso; (osakkeen, valuutan tms.) käypä hinta (pörssissä)
kurtiini muuri, joka yhdistää kaksi bastionia
kurtisaani kevytkenkäinen nainen, joka liikkuu ylhäisöpiireissä
kurtiseerata liehitellä, keimailla, hakkailla, flirttailla
kuskus eräänlainen vehnäsuurimo (tai muusta viljasta tehty suurimo); siitä ja lihasta, vihanneksista tms. valmistettu pohjoisafrikkalainen ruokalaji; eräs pussikiipijälaji, Phalanger maculatus, t. sille läheistä sukua oleva laji
kustavilainen Kustaa III:n aikainen
kustos tohtorinväitöstilaisuuden virallinen valvoja; kirjaston, kokoelman tms. hoitaja
kutteri eräs yksimastoinen pienehkö purjealustyyppi; eräiden puuntyöstökoneiden ja niiden terien vanha nimitys; makkaratehtaan lihanhienonnuskone
kutyymi kauppatapa, liiketapa, käytänne
kuunari eräs tavallisesti kaksimastoinen purjealustyyppi
kuvernementti hallintoalue eräissä maissa, mm. ennen Venäjällä
kuvernööri eräiden hallintovirkamiesten nimitys, Suomessa aiemmin läänin johdossa
kvadrantti (ympyrän t. tason) neljännes; taivaankappaleiden korkeuden mittaukseen aiemmin käytetty koje
kvadratuuri (matematiikassa:) integrointi, integraalin laskeminen; (tähtitieteessä:) aspekti, jossa kulmaetäisyys on 90°; (sähköopissa:) 90°:n vaihe-ero
kvadriljoona miljoonan neljäs potenssi, 1024 eli biljoona biljoonaa
kvalifikaatio laatuvaatimusten täyttyminen (kelpoisuus) t. sen tutkiminen, täyttyvätkö ne; sopivuus, soveliaisuus
kvalifioida ilmaista t. määrittää laatu
kvalifioitua pätevöityä
kvalitatiivinen laadullinen, laatua koskeva
kvaliteetti laatu(ominaisuus)
kvantifioida ilmaista määränä, esittää määrällisesti, määrällistää
kvantisoida jakaa määräsuuruisiin osiin; laskea tai tarkastella kvanttimekaniikan keinoin; digitalisoida; kvantifioida
kvantitatiivinen määrällinen, määrää koskeva
kvantiteetti määrä, paljous; äänteen suhteellinen pituus, kesto
kvantittua jakautua kvanteiksi, esiintyä vain kvantteina
kvantti sähkömagneettisen säteilyn pienin mahdollinen osanen; kuvaannollisesti yleisemminkin: pienin mahdollinen määrä jotakin
kvanttimekaniikka fysiikan ala, joka tutkii kvantti-ilmiöitä
kvarkki (nykykäsityksen mukaan) pienimpiä aineellisia hiukkasia; maitorahka (vanhentunut nimitys)
kvartaali vuosineljännes, neljännesvuosi, neljännes
kvartaarinen neljäsasteinen, neljänteen asteeseen, tasoon tms. kuuluva; (kemiassa:) kvaternaarinen
kvarteeri lippukunnan alayksikkö (sotahistoriassa)
kvartetti neljän soittajan t. laulajan yhtye; yleensä jokin neljästä koostuva, nelikko
kvartetto sävellys, joka on tarkoitettu kvartetin esitettäväksi
kvartiljoona = kvadriljoona
kvartsi eräs mineraali, piidioksidi
kvartti (musiikissa) intervalli, jonka sävelten värähdysluvun suhde on 4:3
kvartto paperiarkin koko, joka syntyy, kun painoarkki taitetaan neljään osaan
kvartääri viimeisin (nykyinen) geologinen kausi, alkoi n. 1,81 milj. vuotta sitten; yhdyssanoissa myös: kvartäärinen
kvartäärinen kvartäärikautinen; kvartaarinen
kvasi- näennäis-; liki-, lähes
kvassi venäläinen kotikaljan tapainen juoma
kvaternaarinen neljästä alkuaineesta muodostunut (kemiallinen yhdiste); sellainen (orgaaninen emäs), jossa neljä vetyatomia on korvautunut esim. alkyyleilla
kvaternio eräs lukukäsitteen yleistys matematiikassa, koostuu neljästä komponentista
kveekari erääseen 1600-luvulla Englannissa syntyneeseen uskonsuuntaan kuuluva
kvekto- SI-järjestelmän etuliite, joka vastaa kerrointa 10−30
kverulantti valittaja, ruikuttaja
kvestori talousasioista vastaava virkamies; hallintoasioita hoitava luottamusmies
kvestuuri yliopiston keskushallinnon talousasioita hoitava osa
kvetta- SI-järjestelmän etuliite, joka vastaa kerrointa 1030
kvintessenssi "viides alkuaine", kaikkialla olevaksi oletettu perusaine; asian olennaisin sisältö, ydin; maailmankaikkeuden laajenemisen aiheuttava tuntematon voima
kvintetti viiden soittajan t. laulajan yhtye
kvintetto sävellys, joka on tarkoitettu kvintetin esitettäväksi
kvintti (musiikissa) intervalli, jonka sävelten värähdysluvun suhde on 3:2
kvootti osuus, kiintiö, jollekin osoitettu määrä
kyber- virtuaalinen; verkko-
kyberneetikko kybernetiikan tutkija
kyberneettinen kybernetiikkaan kuuluva
kybernetiikka erilaisten järjestelmien säätö- ja viestintätapahtumia tutkiva tiede
kyborgi (kuviteltu) olento, jossa "kyberneettisiä" tekniikoita yhdistyy laajassa mitassa elävään olentoon (organismiin)
kyklooppi yksisilmäinen jättiläinen (etenkin muinaisen Kreikan tarustossa)
kymbaali = symbaali
kymnaasi lukion (t. lukiota vastaavan oppilaitoksen) vanha nimitys
kyrillinen eräästä kirjaimistosta käytetty nimitys
kyno- koira-
kynologia koiraoppi
kypressi sypressin vanha nimitys
kyretti kaavin (lääketieteessä)
kyrillinen kirjaimistosta, jota käytetään mm. venäjän kirjoittamiseen
kysta rakkula, rakko; eräiden eläinten suojakseen erittämä kalvo; sellainen eläin
kystinen rakkomainen, rakko-, rakkula-
kysto- virtsarakko-; rakko-
kyvetti pieni malja
kyynikko kyyninen ihminen; erään filosofisen koulukunnan jäsen
kyyninen välinpitämätön, elämän t. asioiden arvon kieltävä; häikäilemätön, tunteista piittaamaton; ivallinen; kyynikkojen koulukuntaan kuuluva t. liittyvä
kölninvesi alkoholipitoinen raikastus- ja puhdistusvesi, eau de Cologne
köö biljardikeppi
kööri (leikillisesti) kuoro
la dolce vita = dolce vita [la dóltše víita]
laager eräs oluttyyppi, johon useimmat suomalaiset oluet kuuluvat
laapis hopeanitraatti, jota käytetään mm. syylien hoitoon ja silmätipoissa
laardi sulatettu ja puhdistettu sian rasva
laaser = laser
labiaali huuliäänne
labiaalinen huulta tai huulia käyttäen äännettävä, huuliäänne-
labiili horjuva, muuttuva, epävakaa
labio- huuli-
labiodentaalinen huulilla ja ylähampailla äännettävä
laboraatio kokeiden yms. suorittaminen laboratoriossa
laboraattori laboratoriossa työskentelevä henkilö, varsinkin työnjohtaja
laborantti laboratoriossa käytännöllisiä töitä tekevä henkilö
laboratorio kokeellisiin (tieteellisiin t. teknisiin) tutkimuksiin käytetty tila; sellaisia tutkimuksia tekevä laitos tai yksikkö; eräiden korkeakoulujen toimintayksikkö
labour Ison-Britannian toinen suurpuolue, työväenpuolue [leibö]
labyrintti sokkeloinen rakennus, rakennelma t. kuvio; korvasokkelo
lacrosse haavipallo [lakrosse t. lakrós]
lady (hieno) nainen; (ylhäis)aateliin kuuluva nainen [leidi]
laguuni pitkänomainen, rannansuuntainen lahti, jonka hiekkasärkkä tai koralliriutta erottaa merestä; atollin sisällä oleva vesialue
laisser aller "antaa mennä", huolettomuus, välinpitämättömyys [lesealée]
laissez faire "antaa mennä", taloudellisen liberalismin iskulause [leseféer]
lakeeri kiiltonahka
lakeija (livreepukuinen) miespalvelija; (kuvaannollisesti:) nöyrä käskyläinen, nöyristelijä
lakmus sininen väriaine (ja sitä sisältävä liuska), jota käytetään happamuuden tai emäksisyyden (pH:n) määrittämiseen
lakoninen (nasevan) lyhytsanainen
lakritsi erään kasvin juuresta valmistettu musta makeisaine ja rohdos; sitä sisältävä makeinen
laksatiivi ulostusaine
laksatiivinen ulostamista edistävä
lakseerata ulostuttaa, edistää ulostustoimintoja
laktaasi laktoosia hajottava entsyymi
laktaatio maidoneritys
lakto- maito-
laktoferriini eräs mm. maidossa esiintyvä proteiini, joka sitoo rautaa ja estää bakteerien kasvua
laktoosi maitosokeri, eräs maidossa luonnostaan esiintyvä hiilihydraatti
laktoosi-intoleranssi maitosokerin imeytymättömyys
lakto-ovovegetaarinen sellainen (ruokavalio), joka voi sisältää kasvikunnan tuotteita, maitotuotteita ja munia
laktovegetaarinen sellainen (ruokavalio), joka voi sisältää kasvikunnan tuotteita ja maitotuotteita
lamalaisuus buddhalaisuuden tiibetiläinen muoto
lambada eräs brasilialaisperäinen tanssi, joka oli muodissa 1990-luvulla
lambda eräs kreikkalainen kirjain (Λ, λ)
lamee kangas, johon on kudottu metallilankoja
lamelli ohut levy (etenkin monikerroksisessa rakenteessa); pitkänomaisen talon osa
laminoida päällystää suojakalvolla t. -levyllä; panna tuotteeseen paperi-, kangas- tai muita kerroksia, jotka tekevät sen perusmassan lujemmaksi; valmistaa kangasta liimaamalla tai huopauttamalla
lanseerata tehdä (yleisesti) tutuksi, tuoda esiin, tuoda käyttöön; julkistaa, mainostaa
laparoskopia vatsaontelon tähystys
lapilli laavapisarasta jähmettynyt siru
lapis = laapis
lapsus pikkuvirhe, lipsahdus, varsinkin kielenkäytössä
laptop kannettava (tietokone), "läppäri" [läp-top]
largo hitaasti ja leveästi (esitettävä sävellyksen osa)
larva (hyönteisen) toukka
laryngaali kurkunpää-äänne
lasagne eräs italialaisperäinen uuniruoka(tyyppi); siihen käytetty pastalevy [lasanje]
laseeraus kuullotus, maalaaminen ohennetuilla, läpikuultavilla väreillä
laser eräs tekniikka ja laite, joka tuottaa erittäin terävän valonsäteen [laser t. laaser]
laskari (historiassa:) eurooppalaisessa laivassa palveleva intialainen
lateksi kumipuun t. muun vastaavan kasvin maitiaisneste, "kumimaito"; siitä tehty tuote; vastaava synteettinen tuote; lateksimaali
lateksimaali eräs yleinen maalityyppi, joka soveltuu lähes kaikille pinnoille
latenssi piilevyys, latenttisuus
latentti piilevä, uinuva; salainen
lateraali laideäänne; yhdyssanojen alkuosana = lateraalinen
lateraalimerkki vesiväylän reunan osoittava merkki
lateraalinen sivulla oleva, sivu-, reuna-, laita-
latifundium suurtila muinaisessa Roomassa
lati Latvian rahayksikkö
latiivi eräs sijamuoto, ilmaisee jonnekin tulemista
latina eräs kieli, jota on käytetty laajalti hallinto- ja kulttuurikielenä
latinalainen romaanista kieltä puhuvaan maahan t. kulttuuripiiriin kuuluva; romaaninen; latinankielinen; latinan kieleen liittyvä; roomalaiskatolinen; roomalainen
latinismi latinan mukainen ilmaisu muussa kielessä
latinisti latinan kielen tutkija
latino latinalaista alkuperää oleva henkilö varsinkin Amerikassa
latitudi leveysaste
latte eräs italialaisperäinen maitokahvityyppi
laudatur eräiden arvosteluasteikkojen(approbatur) ylin arvosana, 'kiitetään'; oppiaineen ylimmän tason opintojen yhteisnimitys vanhassa korkeakoulujen perustutkintojen järjestelmässä [laudaattur t. laudáatur]
lavetti tykin alusta
laviini lumivyöry
lavuaari pesuallas (kasvojen ja käsien pesua varten)
layout (julkaisun) taitto, sommittelu, "leiska", "leijari" [leiaut]
leadership johtajuus, johto(asema) [liideršip]
lean solakka, hoikka (prosessi, organisaatio tms.) tietynlaisen johtamisajattelun mielessä [liin]
leasing = liisaus [liisiŋ t. liiziŋ]
Lebensraum elintila, elämiseen sopiva alue [leebensraum]
lectio praecursoria lektio [lektio prekurso(o)ria t. leektioo preekursóoria]
ledi puolijohteisiin perustuva ohjattava valonlähde, valodiodi
leegio suuri joukko, lukematon joukko
leesio (ihmisen) vamma, vaurio, vioittuma, loukkaantuma
leeviläinen (alempiarvoinen) pappi aiemmin juutalaisuudessa; Leevin heimoon kuuluva juutalainen
legaalinen laillinen, lainmukainen
legaatti erityisjälkisäädös t. sillä testamentattu omaisuus; suurlähettilään arvoinen paavin lähettiläs; eräiden arkkipiispojen arvonimi
legalismi (liioittelevan) tiukka laista kiinni pitäminen, "lakiusko"; (teologiassa:) oppi siitä, että ihminen voi pelastua Jumalan lakia noudattamalla, hyviä tekoja tekemällä
legalisoida laillistaa
legaliteetti lainmukaisuus, lakien noudattaminen, legaalisuus
legato (musiikissa) sitoen (esitettävä sävellyksen osa) [legaatto t. legáato]
legenda perätön tarina, et. kaunisteltu kertomus; ihailtu kuuluisuus; juttu, jutustelu; pyhimyskertomus; eeppis-lyyrinen sävellys; merkintöjen selitykset; sepitetty elämäntarina
legendaarinen legendanomainen, tarunhohteinen, maineikas
leggingsit tiukasti jalanmyötäiset trikoiset pitkäthousut
legio = leegio [leegio]
legioona muinaisen Rooman sotajoukkojen yksikkö, n. 6000 miestä; (ulkomaalaisista) vapaaehtoisista määrätarkoituksen perustettu sotilasyksikkö (esim. Ranskan muukalaislegioona); leegio
legioonalaistauti erään bakteerin (Legionella pneumophila) aiheuttama keuhkokuume
legitiimi laillinen; oikeutettu
legitimiteetti laillisuus, legitiimiys; aviollinen syntyperä
legitimoida antaa jollekin (laillinen) oikeus, oikeuttaa, laillistaa, tehdä legitiimiksi
lehteri kokoushuoneen t. kirkon parveke; proomu; kahdelta puolelta veistetty ohut rakennuspuu
lehtoraatti lehtorin virka
lehtori useissa oppilaitoksissa käytössä oleva opettajan virkanimike; kirkon virkaan oikeuttavan tutkinnon suorittanut nainen; (aiemmin:) esilukija kirkossa
leidi nainen (arkikielinen kirjoitusasu, vrt. lady)
leishmanioosi eräiden siimaeliöiden (Leishmania) aiheuttama sairaus [leišmanioosi]
lejeerinki metalliseos
lekseemi sana kielen sanaston osana, jota sanakirjassa edustaa sanan perusmuoto
leksikaalinen sanastoa koskeva, sanastollinen, sanasto-; sanakirjaa koskeva, sanakirja-
leksikko sanakirja; (kielen) sanasto, sanavarasto
leksikografi sanakirjantekijä
leksikografia sanakirjojen tekeminen t. sitä koskevat periaatteet ja opit
leksikografinen sanakirja-
leksikologia sanastontutkimus
lektio väitöksen esittely
lemma edellytys, oletus; apulause
lemniskaatta eräs kahdeksikon tapainen matemaattinen käyrä
lemuri eräitä puoliapinoita; vainajahenki muinaisten roomalaisten uskonnossa
leninismi leniniläisyys, V. I. Leninin kehittämä marxismin muoto
lentivirus isäntäsolussaan hitaasti kehittyvä virus
lento (musiikissa) hitaasti (esitettävä sävellyksen osa)
lepra pitaali, eräs vaikea bakteerin aiheuttama tauti
leptiini eräs hormoni, joka säätelee ruokahalua ja energiatasapainoa
lepto- kevyt-, hento-; kaita-
leptoni kevyt alkeishiukkanen
leptosominen hentorakenteinen, hintelä (ruumiinrakenne)
lesbo homoseksuaalinen nainen
letaali tappava, kuolemaan johtava
letterbox mustia palkkeja käyttävä menetelmä TV-kuvaa leveämmän aineiston esittämiseen TV:ssä
leukemia verisyöpä, valkoveritauti
leuko- valko-
leukosyytti (veren) valkosolu, valkoinen verisolu
leviitta leeviläinen; katolisen papin apulainen
leviraatti lankousavioliitto
levitaatio leijuminen, levitointi
levitoida leijua
lex laki
liaani yleisnimitys suurikokoisille, usein puuvartisille köynnöskasveille (sademetsässä)
liberaali liberaalinen, vapaamielinen henkilö
liberaalinen vapaamielinen, vapautta kannattava; suvaitsevainen, salliva; vapauksia ottava
liberalismi liberaalinen aate
liberalisoida liberaalistaa, tehdä liberaalisemmaksi
libertaari libertarianistinen henkilö
libertaarinen libertarianistinen
libertarianismi eräs yhteiskunnallinen suuntaus, joka korostaa vapaata markkinataloutta
libido halu, vietti, varsinkin sukupuolivietti
libretto (musiikissa) näyttämöllä esitettävän laajan musiikkiteoksen kuten oopperan teksti
libristi määrätutkinnon suorittanut kirjakaupan myyjä
lifestyle elämäntyyli [laifstail]
ligamentti (anatomiassa:) side, nivelside
ligandi (kemiassa:) kompleksiyhdisteen osanen, joka on sitoutunut keskusatomiin
ligatuura suonensidonta; sidelanka
ligatuuri kahden tai useamman merkin esitys yhdistelmänä, jossa merkit yleensä osittain limittyvät; samantasoisten nuottien sitominen kaarella; ryhmä samalla tavulla laulettavia merkkejä; soittimen kiristin
ligniini eräs kasvisolujen seinämissä esiintyvä aine [liŋniini]
liidi potentiaalisen asiakkaan yksinkertainen yhteystieto, esimerkiksi nimi ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite
liiga liitto, yhdistys; palloilussa: sarja
liila vaaleansinipunertava väri
liira eräiden maiden, mm. Turkin (aiemmin myös Italian) rahayksikkö
liisaus irtaimen omaisuuden pitkäaikaisvuokraus, johon usein liittyy muita järjestelyjä
likvida l- ja r-äänteiden yhteisnimitys
likvidi maksuvalmis; käteinen raha t. sitä vastaava t. helposti käteiseksi muutettava
likviditeetti maksuvalmius, riittävä likvidien varojen olemassaolo
likvidoida teloittaa; poistaa, hävittää; maksaa (velat pois)
likvori aivoselkäydinneste
likööri runsaasti sokeria sisältävä, maustettu, väkevähkö alkoholijuoma
lila = liila [liila t. lila]
lilliputti kuviteltu hyvin pieni ihminen, peukaloinen; (kuvaannollisemmin:) hyvin pieni olento, organisaatio tms.
limbinen reunalla sijaitseva, reuna-
limbo (ark.) ala-arvoinen esitys, "rimanalitus"; urheilunomainen matalalle asetetun vaakariman alittaminen; aiemmin eräs tanssi, johon kuului sentapaisia liikkeitä; kulmanmittauslaitteen asteikkoympyrän reuna; taivaankappaleen näkyvä reuna; limbus
limbus katolisen kirkon opin mukaan paikka, jonne päätyvät kastamattomina kuolleet lapset sekä Vanhan testamentin hurskaat; eräiden tähtitieteellisten kojeiden ympyrän reuna, jossa on astejaotus; (anatomiassa:) reunus, reuna
lime limetti; limettimehu; limetinvihreä, vahvan vaaleanvihreä [laim]
limerikki leikkisä pikkuruno, jonka ensimmäinen riimisana on yleensä paikannimi tai muu erisnimi
limes muinaisen Rooman valtakunnan rajamuuri; (matematiikassa) raja-arvo, lyh. "lim" [limes t. liimes]
limetti eräs sitruspuu, Citrus aurantifolia; sen hedelmä
limiitti raja (yl. yläraja), joka on sovittu kaupalle, luotolle, pörssikurssille tms.
liminaalinen välissä oleva, väli-, välitila-, raja-
limited osakeyhtiö, jossa osakkailla on rajoitettu vastuuvelvollisuus [limitid]
limno- järviä t. yleensä suolatonta luonnonvettä koskeva, järvi-
limnologia järvien tutkimus
limonadi virvoitusjuoma, joka on maustettu hedelmä- tms. esansseilla [limonaadi t. limonadi]
limousine limusiini; eräs nautakarjarotu, arvostettua lihakarjaa [limusiin t. limuzín]
limusiini vähintään nelipaikkainen umpiauto
lineaarinen viivallinen, viivasuora, suorankaltainen
linearisoida muuttaa lineaariseksi
lingua franca yhteiskieli, yhteinen kansainvälinen kieli
lingvisti kielentutkija [linŋvisti]
lingvistinen kielentutkimukseen, lingvistiikkaan kuuluva
lingvistiikka kielentutkimus, erityisesti yleinen kielitiede [linŋvistiikka]
linimentti iholle siveltävä nestemäinen lääkevalmiste
linni = blini
linoleum(i) korkkimatto
lipidi luonnossa esiintyviä rasvoja ja rasvamaisia aineita
lipo- rasva-
liposomi rasvapallo
liposuktio rasvaimu
lisensiaatti henkilö, joka on suorittanut korkeakoulussa määrätyn perustutkintoa ylemmän tutkinnon (lääketieteessä perustutkinnon)
lisensioida = lisensoida
lisensoida myöntää lisenssi; hankkia lisenssi
lisenssi määrätarkoitukseen myönnetty lupa
listeria eräitä bakteereita (suku Listeria); niiden aiheuttama tauti, listerioosi
listerioosi listeriabakteerin aiheuttama tauti
litania määräsisältöinen kirkkorukous; ikävystyttävä pitkä (puhuttu) teksti, varsinkin luettelo
liti Liettuan rahayksikkö
litium eräs alkuaine, kemiallinen merkki Li
lito kivipiirros (= litografia); yhdyssanojen alkuosana: kivi-
litografi kivenpiirtäjä, painopinnan valmistaja kivipainossa
litografia kivipainotaide; kivipiirros; kivipaino
litokystotomia rakkokivileikkaus
littera todistus tai lippu, jota käytetään puolustusvoimien henkilö- ja tavarankuljetuksessa; kirjain, varsinkin tunnus- tai järjestyskirjain
litteroida siirtää (puheesta) kirjoitusasuun (vrt. translitteroida); varustaa (tunnus)kirjaimella eli litteralla
litterääri (kauno)kirjallinen (tav. halventavassa mielessä käytetty sana)
liturgi alttaripalveluksen suorittaja
liturgia jumalanpalveluskaava; jumalanpalvelustoimitukset; (kuvaannollisesti) poliittisen kielenkäytön tyhjät t. kaavamaiset ilmaukset
liturginen liturgiaan kuuluva t. sitä koskeva
live (musiikki- tms. esityksen) yleisön t. (pelin) muiden osallistujien läsnä ollessa esitetty
livree miespalvelijan virkapuku, joka on koristeltu punoksin ja napein
lobata harjoittaa lobbausta
lobbaus järjestelmällinen vaikuttaminen poliittisiin päättäjiin kahdenkeskisillä tapaamisilla yms.
lobotomia lohkoleikkaus, eräs aivoleikkaus, jota aiemmin käytettiin psykiatrisena hoitona
locus paikka, kohta, sijainti
loft-asunto asuntokäyttöön muunnettu, alun perin muuhun tarkoitukseen tehty tila
logaritmi eräs matemaattinen funktio, potenssifunktion käänteisfunktio; sellaisen arvo
logaritminen logaritmiin perustuva
logi = loki
logia tieteenala, oppi
logiikka järjellisen päättelyn yleiset säännöt; niitä koskeva tieteenala; niiden noudattaminen, johdonmukaisuus
logismi katsomus, jonka mukaan olevaisuus on luonteeltaan loogista, järjellistä
logistiikka tavarantoimituksen kokonaisjärjestelmä; sellaisen suunnittelun periaatteet; symbolinen logiikka; käytännöllinen laskutaito
logistinen logistiikkaan kuuluva t. sen mukainen
logo yrityksen, tuotteen tms. nimen tai lyhenteen erityinen graafinen asu; graafinen tunnus; kirjakkeiden yhdistelmä
logografi antiikin Kreikan historioitsija
logografia logogrammeilla kirjoittaminen
logografinen logogrammeilla tehtävä t. niihin perustuva t. liittyvä
logogrammi sanaa tarkoittava kirjoitusmerkki, sanamerkki; kirjoitusmerkki, jota yhdessä tarkentavan merkin kanssa käytetään sanan esittämiseen
logonomi erään määrätutkinnon suorittanut puhetaidon opettaja
logopedi logopedian harjoittaja
logopedia puhehäiriöoppi; puhehäiriöiden parantaminen
logosentrinen sanakeskeinen
logosentrismi sanakeskeisyys
logoterapia Viktor E. Franklin kehittämä psykoterapian muoto
logotyyppi yhdeksi kappaleeksi valettu kirjakkeiden yhdistelmä
lojaali uskollinen, luotettava; velvollisuudentuntoinen; lainkuuliainen
lojaliteetti lojaalisuus
lokaali paikallinen, globaalin vastakohta; (vanh., arkik.) huoneisto, "lukaali"; (tietotekn.) ohjelmiston t. järjestelmän paikallisasetusten kokonaisuus (engl. locale)
lokalisaatio lokalisointi
lokalisoida sovittaa (tietokoneohjelma tms.) paikallisiin oloihin; paikantaa, määrittää paikka
lokatiivi eräs sijamuoto joissakin kielissä, yleinen paikallissija
loki datankäsittelyn tapahtumatiedosto, "log file"; sellaista keräävä ohjelma; laivan virallinen päiväkirja, lokikirja; laivan matka- ja nopeusmittari
lokus paikka (useita erikoismerkityksiä)
lolita alaikäinen tyttö, joka käyttäytyy tai esitetään sukupuolisesti kiihottavana
long drink virvoitusjuomalla laimennettu alkoholijuoma, etenkin valmis sekoitus, "lonkero"
longitudi pituusaste
loogikko logiikan tutkija
looginen järjellinen, johdonmukainen, logiikan mukainen
look ulkonäkö, ulkoinen vaikutelma [luk]
loosi osasto
lootus useista kasvilajeista käytetty nimitys
lordi (miehen) eräiden aatelisarvojen yleisnimitys sekä arvonimi Isossa-Britanniassa [loordi t. lordi]
lornjetti varrelliset silmälasit
lotus = lootus [lootus t. lotus]
lounge odotus- tai oleskelutila [louŋŋe t. laundž(e)]
lubenter approbatur toiseksi alin hyväksyttävä arvosana eräissä eräissä arvosteluasteikoissa, 'mielihyvin hyväksytään' [lubenter aprobaattur t. lubénter aprobáatur]
lucifer paholainen [lusifer]
luddiitti koneenrikkoja
lukratiivinen voittoa tuottava, tuottoisa, kannattava
luksaatio (nivelen) sijoiltaanmeno
luksi valaistusvoimakkuuden yksikkö SI-järjestelmässä
luksus ylellisyys, loisto
lumen sanan luumen virheellinen kirjoitusasu [luumen]
luminanssi valotiheys (fysiikan suureena)
luminesenssi fluoresenssin ja fosforesenssin yhteisnimitys
luminoida tuottaa valoa
lupus joukko autoimmuunisairauksia, jotka aiheuttavat oireita ihossa t. eri puolilla elimistöä
lustraatio hallinnon ym. poliittinen puhdistus
luumen valovirran yksikkö SI-järjestelmässä; (biologiassa) aukko, ontelo (rakossa, suolessa t. suonessa)
luupperi laite, jolla voidaan tallentaa ääntää ja toistaa sitä jatkuvasti (musiikkiesityksen taustaksi tms.)
luuppi suurentava linssi; suurennuslasi; (tietotekniikan arkikielessä:) silmukka, joukko toistuvasti suoritettavia käskyjä t. toimintoja
luutnantti upseerinarvo sotavoimissa, eräiden maiden poliisivoimissa yms.
luuttu eräs kitaran tapainen näppäilysoitin
luuvartti (merenkulussa:) tuulenpuoli, ylähanka
luxus = luksus
lykantrooppi ihmissusi (mytologisena käsitteenä)
lykantropia harha, jossa ihminen luulee olevansa (ihmis)susi tai muu peto
lykomania = lykantropia
lykopeeni eräs karotenoidi
lymfa imuneste, imusuonissa virtaava kudosneste
lymfaattinen imukudos-; imusolmuke-; imuneste-
lymfo- imukudos-
lymfosyytti imusolu
lynkata tappaa rikollinen t. rikolliseksi epäilty omavaltaisesti
lyriikka laulurunous; tunnelmarunous; runous yleensä; (arkikielessä myös:) laulun sanat, sanoitus
lyseo yliopistoon johtanut (valtion) oppikoulu
lysoli eräs voimakkaan hajuinen, desinfiointiin käytetty neste
lyyra eräs muinaiskreikkalainen kielisoitin; tunnuksena (esim. ylioppilaslakissa) käytetty lyyran kuva; (kuvaannollisesti:) runoilu
lyyrikko lyriikan kirjoittaja
lyyrinen lyriikkaan kuuluva, sille ominainen; tunnelmallinen, haaveellinen
läppäri = laptop
lööppi otsikkojuliste, jolla myydään lehtiä, etenkin iltapäivälehtiä; sellaisessa oleva iskevä otsikkoteksti
maagi taikuri, salatieteilijä, magian harjoittaja; (alkuaan:) muinaisen Persian johtavaan (pappis)luokkaan kuuluva
maaginen taikuuteen (magiaan) kuuluva, taikavoimainen t. sellaiseksi uskottu
maanikko manian vallassa oleva t. siihen taipuvainen ihminen
maaninen manian vallassa oleva t. siihen taipuvainen
maanis-depressiivinen mielitaudista, jota poteva on vuoroin manian, vuoroin depression vallassa ja jota nykyisin kutsutaan kaksisuuntaiseksi eli bipolaariseksi mielialahäiriöksi
macaron pieniä pyöreitä täytettyjä mantelileivoksia
macchia välimerenmaiden eräs kasvillisuustyyppi, piikkipensas- tai varpukasvustoa [makkia t. makkja]
mach nopeuden suhde äänen nopeuteen [mah]
machiavellismi Niccolò Machiavellin oppien mukainen t. niitä vastaavaksi koettu häikäilemätön valtapolitiikka [makiavellismi]
macho miehekäs, miehekkyyttään (yli)korostava mies [matšo]
madame rouva (puhuteltaessa naista kunnioittavasti) [madam t. madám]
made in valmistettu ...:ssa [meid in]
mademoiselle neiti (puhuteltaessa nuorta naimatonta naista kunnioittavasti) [madmuasel t. madmwazél]
madjaari unkarilainen
madonna Neitsyt Maria; Neitsyt Marian kuva; (kuvaannollisesti) pyhimysmäinen nainen
madrigaali yksisäkeistöinen pienoisruno; moniääninen laulusävellys
maestro mestari, taituri, opettaja (etenkin musiikin alalla)
mafia eräs rikollisjärjestöjen tyyppi; (kuvaannollisesti ja haukkumasanana:) valtaa pitävä joukko
mafioso mafian jäsen [mafiooso t. mafióoso]
magenta punertava, purppuraa muistuttava väri, aniliininpunainen
magia taikuus, noituus
maglev magneettinen leijunta, magneettisuudella aikaansaatu leijuminen
magma maan sisuksen hehkuvan kuuma, sula kiviaines
magna cum laude approbatur arvosana eräissä eräissä arvosteluasteikoissa, 'hyväksytään suuren kiitoksen kera' [maŋna kum laude aprobaattur t. maagnaa kum laude laude aprobáatur]
magnaatti rikas mahtimies, pohatta; ylimys (ennen Unkarissa ja Puolassa) [maŋnaatti]
magneetti kappale, joka magnetismin takia vetää puoleensa rautaesineitä ja muita magneetteja; yhdyssanoissa yleensä: magneettinen [maŋneetti]
magneettinen magnetismia koskeva t. siihen perustuva; magnetisoitunut [maŋneettinen]
magneetto yksinkertainen vaihtovirtageneraattori, jota käytetään kaasutinmoottorien sytytysjärjestelmissä [maŋneetto]
magnesium eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki Mg
magnetismi eräs luonnon perusilmiöistä, magneettisuus, magneettikenttien olemassaolo; kappeiden taipumus magnetisoitua, kun ne joutuvat magneettikenttään [maŋnetismi]
magnetisoida tehdä magneettiseksi
magnetofoni (ääni)nauhuri [maŋnetofoni]
magnetoida tehdä magneettiseksi [maŋnetoida]
magnitudi suuruus; suuruusluokka [maŋnitudi]
magnolia eräs puuvartisten kasvien suku (Magnolia), jonka useita lajeja käytetään koristepensaina tai -puina [maŋnolia]
magnum (kuohuviinin) pullokoko, 1,6 litraa; isokaliiperinen kivääri t. patruuna [maŋnum]
maharadža (historiassa) intialainen ruhtinas
mahatma "suurisieluinen" (intialainen kunnianimi opettajille)
mahjong eräs neljän hengen peli, jossa pyritään muodostamaan nappuloista määrätynlaisia yhdistelmiä
maileri mailin t. 1 500 metrin matkojen juoksija
maili anglosaksinen pituusmitta (engl. mile), n. 1 609 m; meili (engl. E-mail)
mainstream valtavirta (kuvaannollisesti) [meinstriim]
mainstreaming valtavirtaistaminen [meinstriiminŋ]
maisteri eräs akateemisten oppiarvojen t. arvonimien nimitys; (koulun) opettaja
maistraatti ennen valtion paikallinen hallintoviranomainen, nyk. Digi- ja henkilötietoviraston toimipisteiden epävirall. nimitys; aiemmin ns. vanhojen kaupunkien hallintovirasto
majesteetillinen ylevän vaikuttava
majesteetti kuninkaan ja eräiden muiden korkea-arvoisten henkilöiden arvonimi; mahtavuus, vaikuttavuus, ylevyys
majlis Iranin parlamentti [madžlis]
majoneesi öljystä, munasta ja mausteista valmistettu kylmä, paksuhko kastike
major suurempi [major t. maajor]
majoriteetti enemmistö
majuskeli versaali, "iso kirjain"
makaaberi kammottava, kauhea, kalmantuntuinen
makaroni vehnäjauhotaikinasta puristamalla ja kuivattamalla valmistettuja putkimaisia ravintotuotteita, etenkin lyhyitä ja melko paksuja
makasiini varasto(rakennus); patruunalipas; kokoomaohjelma; (joskus:) aikakauslehti
make up = meikki [meikap]
makro (datatekniikassa) eräänlainen lyhenneilmaisu; etuliitteenä: suur-, iso-
makrobiotiikka eräs itämaisiin oppeihin perustuva elämäntapa ja ruokavalio
makrokosmos maailmankaikkeus (etenkin "suurissa mitoissa")
makron tarkkeena vokaalin päällä käytettävä vaakaviiva, esim. kirjaimessa ā
makroni pieniä pyöreitä täytettyjä mantelileivoksia
maksi tavallista pitempi (muoti)hame; etuliitteenä: suur-, iso-
maksiimi ajattelun tai toiminnan perusohje; sananlaskumaiseksi kiteytetty elämänohje
maksimaalinen suurin (mahdollinen), korkein, runsain, enimmäis-
maksimi suurin (mahdollinen) määrä t. aste, enimmäismäärä, huippu; (hyvin) suuri määrä t. aste
maksimoida lisätä, laajentaa maksimiin; tavoitella maksimia
makulatuuri hylkypaperi, jätepaperi
makuloida tehdä makulatuuriksi; mitätöntää
mala fide vilpillisessä mielessä, vastoin parempaa tietoa [mala fide t. malaa fidee]
malaatti omenahapon suola tai esteri
malabsorptio (ravintoaineen) imeytymishäiriö [mal-absorptio]
maladaptiivinen huonosti sopeutuva [mal-adaptiivinen]
malako- nilviäis-
malaria eräs hyttysten levittämä tauti, horkka, vilutauti
maligni pahanlaatuinen, vakava, vaarallinen (kasvain t. tauti) [maliŋni]
malolaktinen malaatteja maitohapoksi muuttava (jälkikäyminen)
mambo eräs kuubalainen tanssi, joka syntyi jatsin vaikutuksen alaisena
mamelukki Egyptiä aiemmin hallinneen sotilaskastin jäsen; tytönhousut, joita käytettiin hameen alla 1800-luvulla
mammografia nisän röntgenkuvaus
mammona omaisuus, rikkaus
mammutti erääseen sukupuuttoon kuolleeseen norsueläinsukuun, Mammuthus, kuulunut eläin; kuvaannollisesti: jättiläinen, valtavan suuri rakennelma tms.
mamselli neiti (leikillisesti tai halventavasti käytetty sana)
management (yrityksen tms.) johto [mänidžment]
manageri esiintyvän taiteilijan, urheilijan tms. (esiintymis)sopimusasioiden hoitaja; yleisesti jotakin asiakokonaisuutta hoitava ihminen tai järjestelmä
mañana huomenna (et. kuvattaessa välinpitämätöntä elämänasennetta) [manjáana]
mandaatti valtuutus, saatu toimivalta; toimeksianto t. -saanti
mandariini eräs appelsiinia muistuttava hedelmä ja puu, jossa se kasvaa (Citrus reticulata); Kiinan pääkieli, yleiskiina, mandariinikiina, putonghua; (historiassa) Kiinan keisariajan korkea virkamies; (nyk.) korkean tason sanantuoja t. myötäilijä
mandoliini luutun tapainen kuperapohjainen kielisoitin
mandriitta ortodoksisen luostarin esimies
mandrilli afrikkalaisia marakattiapinoita
maneeri totunnaistapa, kaavamaisuus (käyttäytymisessä)
maneesi ratsastushalli
manga Japanista peräisin oleva sarjakuvien piirrostyyli [maŋŋa]
mangaani eräs metallinen alkuainen, kemiallinen tunnus Mn [maŋŋaani]
mango eräs trooppinen puu (Mangifera indica); sen hedelmä [maŋŋo]
mania kiihko, vimma; sairaalloinen viettymis joihinkin tekoihin t. asioihin
manifestaatio ilmentymä, toteutuma; erityisesti: mielipiteenilmaisu
manifesti virallinen julistus, usein hallitsijan antama, velvoittava määräys
manifestoida ilmentää, ilmaista
manikyristi käsien, varsinkin kynsien hoitaja
manikyyri käsien, etenkin kynsien (ammattimainen) hoito
manipulaatio käsittely, manipulointi
manipuloida käsitellä, muokata; käsitellä taitavasti, ohjailla ovelasti
mannekiini henkilö (yleensä nainen), joka esittelee (muoti)asuja niihin pukeutuneena
manometri koje, joita käytetään kaasujen ja nesteiden paineen mittaamiseen
mansardi taitekatto
mansetti kalvosin; kynttilänjalan koristesuojus
manteri salamanteri (eräissä lajien ja sukujen nimissä); vesilisko (ehdotettu uusi nimi)
mantissa luvun logaritmin desimaaliosa
mantra hokema, etenkin taianomaiseksi koettu; lyhyt, jopa yksitavuinen ilmaisu, jota toistetaan keskittymisen saavuttamiseksi
manttaali eräs maatilaverotuksen laskentayksikkö, alkujaan tilan miesluku
mantteli sotilaan päällystakki; hihaton viitta
manuaali käsikirja, käyttöohje; urkujen ja harmonin koskettimisto l. sormio
manuaalinen käsin tehtävä (vastakohtana (tieto)koneella tehtävälle)
manööveri sotilaallinen (iso) hanke, sotaliike; (sota-)alusten ohjailu; sotaharjoitus
maolainen Mao Tse-tungin (Mao Zedongin) kehittämän sosialismin muodon (maolaisuuden) mukainen; sen kannattaja
maraton juoksukilpailu, jonka pituus on 42 195 m; yleisemmin: kauan kestävä kilpailu
marenki leivonnainen tai päällyste, joka on tehty munanvalkuaisesta ja sokerista
margariini voin tapaiseksi valmistettu ravintorasva
marginaali reunus, sivun tyhjäksi jätetty reuna; ero, erotus; raja-, lisäys-; yhdyssanoissa myös: marginaalinen
marginaalinen epäolennainen, vähämerkityksinen, kehällinen, reunahuomautuksena tehty t. vain sellaisen arvoinen
marginalisoida muuttaa t. käsittää marginaaliseksi
marginalisoitua muuttua marginaaliseksi
marihuana eräs hampusta (Cannabis sativa) saatava huumetyyppi
marinadi mausteliemi, jossa lihaa tai muuta ruokaa pidetään sen maustamiseksi ja kypsentämisen esikäsittelyksi
marinoida pitää marinadissa
marionetti (nukketeatterin) nivelnukke, sätkynukke; (kuvaannollisesti:) täysin ohjailtavissa oleva ihminen
markantti huomattava, silmäänpistävä; tunnusomainen
market marketti; markkinat; markkina-alue; menekki [market t. maa(r)kit]
marketti valintamyymälä, jossa myydään elintarvikkeita ja lisäksi mahdollisesti muutakin
markiisi ulkokaihdin, joka lasketaan ikkunan (t. oven) eteen auringonvarjoksi; eräs korkea aatelisarvo; eräs jalokivien hiontamuoto (suippohionta)
markkeri merkkiaine, merkitsemiseen käytetty aine; genomiin paikannettu DNA-jakso, jota käytetään muiden geenien paikantamiseen geenikarttaan; (liitokiekkopeleissä:) puolustava pelaaja, joka vartioi kiekollista pelaajaa; piste, jolla on oma koordinaatisto; luetelman tms. kohtien alussa oleva merkki, esim. luetelmaviiva, numero tai pallukka
marksilainen = marxilainen
marksismi = marxismi
marmeladi makeinen, joka on tehty hedelmä- tai marjahyytelöstä; sellainen hyytelö [marmelaadi t. marmeladi]
marmori kiteinen kalkkikivi, jota käytetään rakennuksiin, muistomerkkeihin, veistoksiin ym.
marmoroida käsitellä pinta tavalla, joka saa sen ulkonäöltään marmoria muistuttavaksi; tehdä lihasta marmoroitunut
marmoroitua (liha-alalla:) muodostua sellaiseksi, jossa rasva on jakautunut tasaisiksi juoviksi lihassyiden väliin niin, että muodostuu marmori\a muistuttava kuviointi
marmosetti eteläamerikkalaisia kynsiapinoita, suku Callithrix (eli Hapale)
marsalkka sotamarsalkka, korkein sotilasarvo; hienojen juhlien airut; (lähinnä hist.) korkea hovivirkailija
marsilainen Mars-planeetan (kuviteltu) asukas; yleisemmin vieraan taivaankappaleen oletetuista asukkaista
marsipaani mantelimassa
marski merenrantaniitty vars. Länsi-Euroopassa; ylin sotapäällikkö Ruotsissa keskiajalta 1600-luvulle
marsperä Mars-planeetan maaperä
marttyyri syyttömästi kärsivä t. sellaisena esiintyvä henkilö; vakaumuksensa takia kärsivä ihminen; uskonsa tähden kuolemaan mennyt (kristitty) ihminen, veritodistaja
marttyyrius marttyyrina oleminen
marxilainen marxismin mukainen t. sen kannattaja
marxismi Karl Marxin (yhdessä Friedrich Engelsin kanssa) esittämä sosialismin muoto; sen myöhempi kehitelmä
maser laite, joka vahvistaa mikroaaltoja kvanttimekaanisin menetelmin [maser t. meizer]
maseraatio = maserointi
maserointi likopehmennys, liottamalla pehmentäminen
masiina (arkik.) kone
masinoida (arkik.) järjestää (juonitellen), junailla, toimia taustavaikuttajana
maskata (datatekniikassa) peittää t. poistaa maskilla
maskeerata naamioida (kasvot esim. teatterissa esiintymistä varten)
maskeradi naamiaiset [maskeraadi t. maskeradi]
maski kasvosuojus; naamio; maskeeraus; meikki; peite
maskotti mukana kannettava esine tai eläin, jonka ajatellaan tuovan onnea
maskuliini eräs kieliopillinen suku useissa kielissä, "miespuolinen" suku; sellaista sukua oleva sana; miespuolinen
maskuliininen (ulkonaisesti ja korostetetusti) miehekäs; miespuolinen; maskuliinimuotoinen
masokismi oik. sukupuolisen tyydytyksen saaminen omasta kärsimyksestä; yl. kuvaannollisesti: "vaikeuksien kerjääminen"
massa suuri (ihmis)joukko, kansa, rahvas; (sakea) aineseos; (fysiikassa) aineen yksi perusominaisuus; (neekeriorjien kielessä:) isäntä, herra
massiivi suuri, yhtenäinen, melko tasa-aineksinen kallioperustan osa tai vuori; suurehko laaksojen erottama vuoriston osa; yhdyssanoissa myös: kokopuu-, täyspuu-
massiivinen jykevä, täyteinen, iso ja raskas
mastiffi eräitä kookkaita koirarotuja
mastikaatio ruuan pureskelu
mastodontti erääseen sukupuuttoon kuolleeseen norsueläinryhmään kuuluvia eläimiä
masturbaatio itsetyydytys, masturbointi, onania
masturboida tyydyttää itsensä (seksuaalisesti)
masurkka puolalainen ¾-tahtinen tanssi
masuuni korkea uuni, jossa valmistetaan harkkorautaa
matadori härkätaistelija; härkätaistelun se henkilö, joka surmaa härän; eräs dominopeli; erityinen valttikortti skat-pelissä
matami (aiemmin:) porvaris- tai työläisvaimo; (nykyisin arkikielessä:) lihava nainen
matemaatikko matematiikan tutkija t. ammattilainen (t. opiskelija)
matemaattinen matematiikkaan kuuluva; ehdottoman täsmällinen, tarkka
matematiikka tieteenala, joka tutkii abstrakteja järjestelmiä loogisen päättelyn avulla; sen tulosten soveltaminen todellisiin järjestelmiin; laskeminen, laskento
materia aine; (arkipuheessa) aineellinen omaisuus; sisältö (vastakohtana muodolle)
materiaali aines, raaka-aine; (kirjallinen tms.) aineisto; (sota)tarvikkeet
materiaalinen aineellinen; sisällöllinen, sisältöä koskeva (vastakohtana muodolliselle); (sot
materalisoida aineellistaa, muuttaa materaaliseksi
materialismi oppi tai asenne, jonka mukaan aineellinen ensisijaista
matinea päivätilaisuus, päiväsaikaan järjestettävä konsertti, kirjallinen tilaisuus tms.
matriarkaalinen äidinvaltainen, naisten hallitsema (yhteisö)
matriisi muotti, erityisesti kirjasimen, kuvalaatan tms. valumuotti; (matematiikassa) taulukkomainen rakenne; kokoelma säännölliseen muotoon asetettuja pisteitä
matrikkeli (esim. oppilaitoksen tai ammattialan) henkilötietohakemisto
matriksi soluväliaine
matroona arvokas (ja lihavahko) rouvashenkilö; (muinaisesta Roomasta puhuttaessa) perheenemäntä, aviovaimo, talon valtiatar
matruusi (kauppa-aluksessa) kansimieheksi pätevä merimies; merivoimien miehistöön kuuluva varusmies t. värvätty merisotilas
matta himmeä, kiilloton (pinta)
matti šakissa tilanne, jossa pelaaja häviää, koska kuningas on uhattuna eikä pelaaja voi tehdä siirtoa, joka torjuisi uhkauksen
maturaatio (henkinen) kypsyminen
maturiteetti kypsyys (johonkin tehtävään tms.); lainan erääntymisaika, juoksuaika
mauri (alkujaan:) nykyisen Mauritanian alueella eläneeseen kansaan kuuluva ihminen; näiden maurien ja arabien jälkeläinen (varsinkin Marokossa); Mauritanian tummaihoinen arabi
mausoleumi (suuri) hautarakennus
maya eräitä Keski-Amerikan intiaaneja; heidän kielensä; harhakuvitelma, illuusio; (intialaisessa filosofiassa) luova, jumalallinen voima [maija t. maja t. maajaa]
mayday (laivojen) hätämerkki radiopuhelinliikenteessä [meidei]
meanderi joen kiemura; koristeaihe, joka esittää säännöllisesti kiemurtelevaa nauhaa
medaljonki pyöreä- t. soikeakehyksinen kuva; pienoiskuvan t. muistoesineen kotelo; Rooman keisariajan muistomitali t. -raha
media tiedotus-, mainos- tms. väline, viestin; viestinnän muoto kuten teksti, kuva, ääni ym.; klusiili, jonka ääntämykselle on ominaista heikko laukeama (esim. b, d, g)
mediaalinen keskellä oleva
mediaani (tilastotieteessä) eräs tunnusluku: jakauman keskimmäinen arvo; (geometriassa) keskijana
mediaattori ärsytystä välittävä hermoaines
mediakratia tiedotusvälineiden valta, mediavalta
medianomi taide- ja viestintäoppilaitoksessa tutkinnon suorittanut henkilö
mediasoitin tietokoneohjelma (tai joskus laite) äänitteiden, videoiden tms. esittämiseen
mediateekki mediatallenteiden (etenkin videoiden ja äänitteiden) kokoelma
medikalisaatio = medikalisointi
medikalisoida henkisten ongelmien ym. selittäminen yksipuolisesti lääketieteellisiksi
medisiinari lääketieteen opiskelija (arkikielessä)
medisiininen lääketieteellinen
meditaatio (keskittyvä) mietiskely, mietteisiin vaipuminen
meditatiivinen mietiskelevä
meditoida mietiskellä, pohtia syventyneesti
medium keskikohta, keskiarvo; keskimmäinen (koko tms.); joissakin kielissä verbien tapaluokka, joka on aktiivin ja passiivin välimuoto; pihvin keskimmäinen kypsyysaste [medium t. miidjöm]
mediumi väliaine
medulla (lääketieteessä ja biologiassa:) ydin; selkäydin [medulla t. medúlla]
medullaarinen (lääketieteessä ja biologiassa:) ydin-; selkäydin-
meduusa erääseen onteloeläinten ryhmään (Scyphozoa) kuuluva eläin; onteloeläinten sukupolvenvuorottelun vapaasti liikkuva, lisääntyvä polvi
meedio henkilö, joka voi saavuttaa yhteyden henkimaailmaan (spiritistisen käsityksen mukaan)
meemi ajatus, idea, tapa tms. tarkasteltuna memetiikan valossa
meeting tapaaminen, kokous [miitiŋ]
meetvursti eräs kestomakkaroiden tyyppi
mega- mm. SI-järjestelmän etuliitteenä miljoonakertainen, tunnus M; datatekniikan myös: 1 048 576-kertainen; joskus väljästi: jättiläis-, suur-
megacity jättiläiskaupunki, megalopolis [megasiti]
megafoni puhetorvi, äänenvahvistin, kovaääninen
megaliitti suuri kivenjärkäle, jollaisia nuoremman kivikauden ns. megaliittikulttuuri käytti rakennelmissaan Länsi-Euroopan rannikkoseuduilla
megalo- suur-, iso-, jättiläis-
megalomaaninen suuruudenhullu, itsestään liikoja kuvitteleva
megalomania suuruudenhulluus
megalopolis jättiläiskaupunki
megatonni ydinräjähteen voimakkuuden mittayksikkö, joka vastaa 1 000 000 000 kg trotyylia
meikata ehostaa (kasvoja)
meikki ehostus, ehostaminen; ehoste
meilata lähettää meiliä
meili tietokoneen kautta lähetettävä viesti, luonteeltaan kirjettä vastaava, "sähköposti"
meioosi solun tai tuman jakautuminen siten, että kromosomiluku puolittuu
mekaanikko ammatikseen koneita korjaava ja asentava henkilö
mekaaninen koneellinen, koneita koskeva; konemainen, luovuutta vaatimaton; mekaniikkaan kuuluva
mekaniikka oppi kojeiden ja laitteiden toiminnasta; laitteiden toiminnallinen rakenne; (fysiikassa) oppi voimien yhdistämisestä sekä kappaleiden tasapainotiloista ja liikkeestä
mekanismi koneisto; järjestelmän sisäiset vaikutussuhteet, se miten järjestelmä toimii; (filosofiassa yms.:) ajatussuunta, jossa ihminen ja yleensä todellisuus hahmotetaan koneen kaltaiseksi
mekanisaatio koneistaminen, mekanisointi; koneistuneisuus
mekanisoida koneistaa, koneellistaa
mekanisti (filosofiassa yms.:) mekanismin kannattaja
mekanistinen (filosofiassa yms.:) mekanismin mukainen
mekatroniikka mekaniikan ja elektroniikan yhdistelmä
mekatroninen mekatroniikkaan kuuluva
meklari huutokaupan pitäjä, "vasaramies"; kaupanvälittäjä (esim. pörssissä)
melamiini eräs muovin raaka-aineena käytetty yhdiste, triaminotriatsiini; siitä tehty muovi
melaniini ruskea tai musta väriaine, jota esiintyy mm. eläinten ihossa ja karvoissa
melanismi ilmiö, jossa eliö sisältää tavallista enemmän melaniini
melankolia surumielisyys, apeus; (sairaalloinen) synkkämielisyys
melankolinen surumielinen, apea; melankoliaan taipuvainen; alkujaan eräs temperamenttityyppi
melanooma tummasolusyöpä, pigmenttisolusyöpä, eräs iholla esiintyvä syöpälaji
melasma ihon tummatäpläisyys
melassi sokerinvalmistuksen sivutuotteena saatava ruskea, paksu neste
melato- musta-
melatoniini eräs hormoni, joka vaikuttaa elimistön vuorokausi- ja vuosirytmiin, "pimeähormoni"
meliorismi käsitys, että maailmaa voidaan jatkuvasti parantaa
melisma sävelkuvio, jossa on kaksi tai useampia säveliä mutta joka lauletaan yhdellä vokaalilla (yhdellä tavulla)
melismaattinen melismoja käyttävä (musiikki)
melodia sävelmä
melodiikka oppi melodiarakenteista ja sävelmällisistä ilmaisurakenteista; sävelmällinen aineisto
melodika eräs puhallinsoitin
melodinen sävelmällinen, melodiaa koskeva; laulunomainen
melodraama onton mahtipontinen esitys; elokuva tai näytelmä, jossa käytetään tehosteena tunteisiin vetoavaa musiikkia; soiton säestämä lausuntaesitys
melodramaattinen ylitunteellinen, mahtipontinen, melodraaman kaltainen
membraani kalvo, kelmu
memetiikka käsitysten, tapojen yms. tarkastelu genetiikkaa muistuttavalla tavalla
memo muistio (arkikieltä, vrt. memorandumi)
memoaari muistelma
memorandumi (virallinen) muistio; sopimuskohtien tiivistelmä
memoriaali viralliset muistiinpanot, muistio; muistomerkki
menopaussi kuukautisten lakkaaminen (iän myötä)
menhir esihistorialliselta kaudelta peräisin oleva korkea, pystyyn nostettu kivi
meningiitti aivokalvontulehdus
meniski koverankupera linssi; (putkessa olevan) nesteen kovera t. kupera pinta; nivelkierukka
menopaussi kuukautisten (luonnollinen) loppuminen
mensevikki mensevismin kannattaja
mensevismi Venäjällä esiintynyt sosialistinenn suuntaus, joka hävisi bolsevismille
menstruaatio kuukautiset, kuukautisvuoto
menstruoida vuotaa kuukautisverta
mensuuri eräiden soitinten mittojen suhde; miekkailijoiden mitattu välimatka; (historiassa) kakaksintaistelu lyömämiekoilla; mittalasi
mentaalinen henkinen, sielullinen, mielessä tapahtuva
mentalismi viihteen muoto, jota mentalistit harjoittavat; (filosofiassa) idealismin muoto, jonka mukaan olemassa on vain yksilöllisiä tiedostavia sieluja; kielentutkimuksen suunta, joka hyväksyy kielellisen intuition ja kokemuksen
mentalisoida jäsentää ja kuvata omia tunnetiloja, erottaen erottaa omat tunteet muiden tunteista
mentalisti ihminen, varsinkin esiintyvä taiteilija, joka pyrkii antamaan vaikutelman, että hänellä on yliluonnollisia psyykkisiä kykyjä (ajatustenluku, ennaltatietäminen); mentalismin kannattaja
mentaliteetti henkinen ominaislaatu, mielenlaatu
mentori työntekijän tukihenkilö
mentoroida toimia mentorina
menu (datatekniikassa) valikko, vaihtoehtojen joukko; ruokalista [menu t. menyy t. mönýy]
menuetti ranskalaisperäinen ¾-tahtinen tanssi t. vastaava musiikki
menyy ruokalista (vrt. menu)
meppi Euroopan parlamentin jäsen
meridiaani maapallon napojen kautta kulkeva isoympyrä, puolipäiväpiiri; taivaan napojen
meriitti ansio, ansioituneisuus (etenkin virkauralla t. tieteessä)
meritokraatti ihminen, jonka asema perustuu meritokratiaan t. joka kannattaa sitä
meritokraattinen meritokratiaan perustuva t. sen mukainen t. sitä suosiva
meritokratia järjestelmä, jossa valtiollinen valta t. yhteiskunnallinen asema perustuu (vain) ansioihin, saavutuksiin
merkantilismi talousjärjestelmä ja sitä vastaava oppi, joka korosti vientikaupan merkitystä
merkantti kauppakoulun käynyt henkilö
merkaptaani eräitä orgaanisia rikkiyhdisteitä
merkeli savi tai muu hienorakeinen maa- tai kivilaji, joka sisältää runsaasti kalsiumkarbonaattia
merkonomi kauppaopiston käynyt henkilö
merkuri- elohopea-, valenssiltaan kahden arvoisen elohopean muodostama
merkuro- elohopea-, valenssiltaan kolmen arvoisen elohopean muodostama
mero- osa-, osittais-, vajaa-; keski-, väli-
meroplankton eliöt, jotka elävät vain osan elämästään planktonina [mero-plankton]
merovinki frankkien valtakunnan ensimmäisen hallitsijasuvun jäsen
merseroida käsitellä (kangasta tms.) lipeäliuoksella
mesenaatti taiteita tai tieteitä (lahjoituksilla yms.) taloudellisesti tukeva
mesettää (ark.) jutella Internetissä Messenger-ohjelmalla
mesmerismi F. A. Mesmerin kehittämä, hypnoosiin perustuva hoitomenetelmä
meso- keski-, keskimmäinen
mesoni keskiraskas alkeishiukkanen
mesostyylinen keskivartaloinen (kasvin emi)
mesotsooinen yhden maailmankauden nimitys, geologinen ajanjakso, joka alkoi n. 250 milj. vuotta sitten ja päättyi n. 65,5 milj. vuotta sitten
messiaaninen Jumalan lähettämää vapauttajaa, Messiasta, odottava t. koskeva t. sellaisena esiintyvä
messinki eräs seosmetalli, kuparin ja sinkin seos
messu kristillinen ehtoollisjumalanpalvelus; sellaista varten sävelletty musiikkiteos; osa jumalanpalveluskaavasta; monikossa: suuri tavara- tms. näyttely; (slangissa) viesti
mestitsi valkoihoisen ja intiaanin jälkeläinen
meta- monimerkityksinen etuliite, joka ilmaisee mm. vaihdosta t. muuta muutosta, jälkeen tulemista, takana olemista tai eräänlaista itseensäkohdistuvuutta
metaani eräs yksinkertainen hiilivety, CH4
metabolia aineenvaihdunta
metabolinen aineenvaihduntaa koskeva, aineenvaihdunta-
metadata datan ominaisuuksia kuvaava data
metafora vertauksesta kehittynyt t. sellaista ilmaiseva kielikuva, esim. "niemen nokka"; yleensä vertaukseen perustuva ilmaisu tai hahmottamisen tapa
metaforinen metaforan sisältävä
metafysiikka filosofian osa, joka pohtii olevaisen perimmäistä olemusta
metafyysinen metafysiikkaan kuuluva
metahakukone Internetissä toimiva hakukone (hakujärjestelmä), joka tekee hakuja varsinaisia hakukoneita käyttämällä ja yhdistelee niiden tuloksia
metallurgi metallurgian tutkija
metallurgia oppi metalleista ja niiden valmistustavoista
metameeri eläimen jaoke
metameria ilmiö, jossa väritiheydeltään erilaiset esineet näyttävät samanvärisiltä
metamorfinen muodonmuutoksen kautta muodostunut, etenkin uudelleen kiteytynyt (kivilaji)
metamorfoosi muodonmuutos
metanoli eräs alkoholien ryhmään kuuluva myrkyllinen aine
metastaasi (lääketieteessä:) etäpesäke; (kielitieteessä:) loppusiirtymä, laukeama, ääntämiselinten liike jonkin ääntämisaseman jättämiseksi
metateesi takaheitto, kahden konsonantin vaihtuminen keskenään; yleisemmin kahden äänteen vaihtuminen
metateksti teksti, joka selittää, kommentoi tai muuten käsittelee tekstiä
meteori avaruudesta maan ilmakehään tullut kappale, joka saattaa aiheuttaa ns. tähdenlennon; meteoroidi; säähän liittyvä ilmakehän ilmiö
meteoriitti avaruudesta maan pinnalle pudonnut kappale
meteorismi ilmavaivat, puhkuisuus; puhallustauti
meteoroidi avaruudessa liikkuva kappale (joka on pienempi kuin planeetta ja joka ei kierrä planeettaa)
meteorologia ilmatiede, säätiede
metatieto = metadata
metodi (järjestelmällinen) menetelmä; (tietokoneohjelmoinnissa) funktio, joka on jonkin olion ominaisuus
metodiikka menetelmäoppi, metodioppi; menetelmät, menetelmien kokonaisuus
metodismi anglikaanisessa kirkossa 1700-luvulla syntynyt herätysliike
metodologia menetelmäoppi, metodioppi; menetelmien kokonaisuus
metonymia nimenvaihdos, kuvailmaus, jossa sana on korvattu toisella sanalla, joka läheisesti liittyy asiaan
metri pituuden yksikkö SI-järjestelmässä; yhdyssanojen jälkiosana: -mittari
metriikka runomittaoppi; runomitta, runomitallisuus; (matematiikassa) etäisyysfunktion määräämät matemaattisen avaruuden ominaisuudet
metrinen metrijärjestelmän mukainen (mittayksikkö, vastakohtana esim. tuumamitoille); runomitallinen; mittaamista, metriikkaa koskeva t. siihen perustuva; mittoja tai mittaamista koskeva; metrin mittainen
metro (suur)kaupunkien raideliikennejärjestelmä, joka kulkee muusta liikenteestä erillään; yhdyssanojen alkuosana myös: mitta- t. äiti- t. kohtu-
metrologia mittatiede, tieteenala, joka tutkii mittayksiköitä ja mittaamista; sitä soveltava tekniikka, mittatekniikka
metronomi tahtimittari, tahdin antava laite (musiikissa)
metropoli suurkaupunki, jättiläiskaupunki
metropoliitta roomalaiskatolisessa kirkossa: arkkipiispa; itäisissä kirkoissa yl.: arkkipiispaa korkeampi kirkollinen virka; Suomen ortodoksisessa kirkossa: hiippakunnan johdossa oleva piispa
metroseksuaali henkilö, joka käyttäytymisellään rikkoo perinnäisiä käsityksiä sukupuolisuudesta
mezzo- puoli- [metso]
mezzosopraano sopraanon ja alton välinen naisääni; laulajatar, jolla on sellainen ääni [metsosopraano]
midi eräs musiikin digitaalinen tuottamis-, tallennus- ja siirtomuoto; puolipituinen vaate; yhdyssanoissa myös yleisemmin: puolipituis-, keskikoko-
migraatio vaeltaminen, muuttaminen alueelta toiselle; eri kantojen välinen geenivaihto; datan tai järjestelmän muuttaminen uuteen muotoon
migreeni kohtauksittain ilmenevä kova, yleensä toispuolinen päänsärky
miimikko mimiikkaa esittävä näyttelijä
miiminen mimiikkaan kuuluva, ele-, ilme-
miinus vähennyslaskun merkki (-); negatiivisen luvun etumerkki; vähennys, tappio; kielteinen seikka
mikro mikroaaltouuni; (aiemmin:) mikrotietokone; (joskus:= mikrohame; yhdyssanojen alkuosana myös: pien-, pienois- t. miljoonasosa-
mikroaallot sähkömagneettisten aaltojen spektrin eräs osa
mikroaaltouuni uuni, jonka lämmitysteho perustuu mikroaaltoihin
mikrobi pieneliö, yhdestä (t. muutamasta harvasta) solusta koostuva eliö (t. virus)
mikrobinen mikrobien aiheuttama; mikrobeja koskeva
mikrobiomi tietyn elinympäristön mikrobien ja niiden geenien kokonaisuus
mikrofilmata kuvata mikrofilmille
mikrofilmi filmi, joka sisältää voimakkaasti pienennetyn kuvan ja on katsottavissa vain erityisellä lukulaitteella
mikrofoni koje, joka muuttaa ääniaallot sähkövärähtelyksi (esim. äänen tallennusta t. toistoa varten)
mikrohame hyvin lyhyt hame, muodissa 1960-luvulla
mikrokosmos pienoismaailma
mikrolisäys kasvien lisääminen solukkoviljelyllä
mikro-merkki erikoismerkki µ, joka tarkoittaa miljoonalla jakamista ja vastaa etuliitettä "mikro-"
mikrometri metrin miljoonasosa; pienten pituuksien ja kulmien mittauskoje
mikroni vanhentunut mittayksikkö, metrin miljoonasosa, tunnus µ
mikro-organismi = mikrobi
mikropiiri hyvin pienikokoinen elektroninen piiri, johon on yhdistetty (integoitu) paljon toimintoja
mikroprosessori tietokoneen keskusyksikkö, joka on rakennettu yhdeksi integroiduksi piiriksi
mikroskooppi optinen suurennuslaite, joka sisältää linssijärjestelmän
mikroskooppinen erittäin pieni
mikrosyytti pieni punasolu
mikrotietokone tietokone, jossa keskusyksikkönä on mikroprosessori
mikroyritys muutaman työntekijän yritys, pienoisyritys
miksata sekoittaa (yhdistää) eri lähteistä tuleva ääni- tai kuvasignaali elektronisesti
mikseri sekoitin, sekoituskone; alkoholipitoiseen juomasekoitukseen käytettävä alkoholiton juoma, "blandis"
mikstuura juotava lääke, lääkemuoto, jossa lääkeaineet on sekoitettu nesteeseen
miliisi (järjestys)poliisi eräissä maissa; sotalaitoksen muoto, jossa sotaväkeen kutsutaan rauhan aikana vain lyhyeksi ajaksi
militaarinen sotilaallinen, sotilas-
militantti taisteleva, taistelunhaluinen
militaria sotilasvarusteiden keräily
militarismi sotalaitosta korostava ja sitä käyttävä politiikka t. pyrkimys sellaiseen
militarisoida tehdä militaristiseksi; varustaa asevoimilla
militääri sotilas
militäärinen = militaarinen
militia sotilaallinen ryhmä t. organisaatio muualla kuin vakinaisessa armeijassa
miljardi tuhat miljoonaa, 1 000 000 000, lyhennetään "mrd."
miljardööri ihminen, jonka omaisuus on vähintään miljardin arvoinen
miljonääri ihminen, jonka omaisuus on vähintään miljoonan arvoinen, miljoonikko
miljoona tuhat tuhatta, 1 000 000, lyhennetään "milj."
miljöö ympäristö, olot
millenniaali 1980- tai 1990-luvulla syntynyt
millennium vuosituhannen vaihde; vuosituhat, varsinkin 2000-luku; (uskonnossa:) tuhatvuotinen valtakunta; tuhatvuotisjuhla
milli (arkikielessä) millimetri, metrin tuhannesosa; (puhekielessä) miljoona; etuliitteenä: tuhannesosa-
mimesis (luova) jäljittely (varsinkin taiteenteorian käsitteenä) [mimesis t. mimeesis]
mimiikka esiintyminen, joka perustuu eleisiin ja ilmeisiin
mimikry jäljittely, jossa eliölaji muistuttaa toista, myrkyllistä t. muuten vaarallista lajia
mimoosa tuntopuu
minareetti moskeijan torni, josta huudetaan rukouskutsu
mineraali kivennäinen, maankuoressa esiintyvä kiteinen alkuaine tai yhdiste tai seos
mineralogia kivennäisoppi, mineraaleja tutkiva tiede
minero- kivennäis-, mineraali-
mini pienoiskokoinen muunnelma jostakin; etuliitteenä: pien-, pienois-, pikku-
miniatyrisoida rakentaa teknisiä laitteita erityisen pienikokoisina
miniatyyri pienoismaalaus; pienennetty t. muutoin pieni esine
minimaalinen pienin, mahdollisimman pieni; erittäin pieni, minimi-
minimalismi taidesuunta, jonka pyrkii käyttämään äärimmäisen pelkistettyjä ilmaisukeinoja; epäolennaisina pidettyjen asioiden karsiminen
minimi pienin (mahdollinen) määrä tai aste; (hyvin) pieni määrä t. aste
minimoida tehdä mahdollisimman pieneksi; tehdä pienemmäksi, pienentää (vrt. minimi)
ministeri hallituksen (Suomessa valtioneuvoston) jäsen; lähettilään arvonimi; myös arvonimi, johon ei liity mitään virkaa
ministeriö valtionhallinnon yksikkö, joka hoitaa jotakin hallinnonalaa ja jota johtaa ministeri
minor pienempi
minoriteetti vähemmistö
minuskeli gemena, "pieni kirjain"
miraakkeli ihme, ihmeellinen tapahtuma; ihmenäytelmä
mirhami eräistä puista saatava, tuoksuava hartsi, jota on käytetty suitsukkeena ja lääkintätarkoituksessa
misandria miesviha
misantrooppi ihmisvihaaja
misantropia ihmisviha
misinformaatio virheellinen, väärä informaatio; sellaisen levittäminen
misogynia naisviha
misogyyni naisten vihaaja
miss neiti; (alueen yms. nimen yhteydessä) kauneuskilpailun voittaja
missaali keskiaikainen messukirja; eräs goottilainen fonttityyppi (jota käytettiin messukirjoissa)
missi kauneuskuningatar, kauneuskilpailun (missikisan) voittaja
missio "suuri tehtävä", se mitä organisaatio pitää keskeisenä yhteiskunnallisena tai muuna tehtävänään; uskonnollinen herätyskokousten sarja tms.; uskonnollinen julistus t. käännytys Jumalalta saaduksi velvollisuudeksi koettuna
missionaari lähetystehtävää eli missiota hoitava henkilö, esim. lähetyssaarnaaja
missionaarinen lähetystehtävän eli mission sisältävä t. sellaiseen perustuva t. liittyvä
mister herra (yleisenä miehen puhutteluna) [mister t. mistö(r)]
mistraali kylmä pohjoistuuli (Etelä-Ranskassa)
mitali palkinnoksi annettava t. jonkin muistoksi tehty, metallista lyöty rahaa muistuttava esine [mitali t. mitalli]
mitokondrio solussa oleva hiukkanen, jollaisissa soluhengitys tapahtuu
mitoosi tuman jakautuminen siten, että kromosomiluku säilyy
mitra piispan hiippa
mittumaari juhannus
mixed sekoitettu, seka- [miksed t. mikst]
mnemoniikka = mnemotekniikka
mnemoninen muistamista edistävä, helposti muistettava
mnemotekniikka muistitekniikka, muistitaito, muistamista edistävät keinot ja niiden käyttö
mnemotekninen muistamista edistävä, mnemotekniikkaan kuuluva
moaree läikekangas; läikeilmiö, läikekuvio
mobiili matkapuhelin tai tabletti; (adjektiivina ja etuliitteenä myös) liikkuva, liikuteltava, siirrettävä, langaton
mobile liikkuva taideteos tai lelu, jonka aiheuttama vaikutelma olennaisesti perustuu liikkeeseen
mobilisaatio mobilisointi, liikekannallepano
mobilisoida saattaa sotavoimat (ja valtio) sodan vaatimaan tilaan, sotakannalle, liikekannalle; ottaa voimavarat (tehokkaaseen) käyttöön jotakin päämäärää varten
modaali (eräissä kielissä) tekemisen tapaa ilmaiseva sijamuoto; yhdyssanoissa myös: modaalinen t. modaliteetti-
modaalilogiikka modaalisuutta tutkiva logiikan haara
modaalinen (kieliopissa ja filosofiassa) tekemisen t. olemisen tapaa t. siihen suhtautumista koskeva, modaliteetti-; (esittämisen t. vastaanottamisen) muotoa tai tapaa koskeva; sellainen (tietokoneen näytössä oleva ikkuna), johon sovellus on "lukittu", kunnes siitä erikseen poistutaan; (musiikissa) moodiin perustuva
modaliteetti modaalisuus
modeemi laite, joka muuntaa digitaaliset signaalit analogisiksi äänisignaaleiksi ja kääntäen
moderato (musiikissa) kohtuullisesti (esitettävä sävellyksen osa) [moderaatto t. moderáato]
moderaattori sääntelijä; sovittelija, hillitsijä; hidastin, ydinreaktorissa nopeita neutroneja hidastava aine
moderoida säännellä, hillitä, pitää kohtuullisena
moderni nykyaikainen, uudenaikainen, nykyinen
modernisaatio uudenaikaistaminen, modernisointi, uudenaikaistuminen
modernismi uudenaikaisuuden (moderniuden) tavoittelu; useiden taiteellisten yms. virtausten nimitys
modernisoida uudenaikaistaa, tehdä moderni(mma)ksi
modifikaatio muutos, muunnos; muuntelu
modifioida muuttaa, muunnella; täsmentää, määrittää
modisti naisten muotitavaran, etenkin hattujen valmistaja ja myyjä
modulaarinen moduleista koostuva t. moduleja runsaasti käyttävä
modulaatio datansiirron (alkujaan radiotekniikan) menetelmä, joka perustuu aaltoliikkeen (kantoaallon) muuntamiseen suhteellisen pienin muutoksin, joista vastaanottava pää voi purkaa datan esiin; musiikin eräissä lajeissa sävellajin vaihdos; elektronisessa musiikissa signaalin ominaisuuksien jaksottainen muutos; eräs proteiinien syntyä säätelevä solun mekanismi
modulaattori moduloiva laite
moduli jonkin kokonaisuuden suhteellisen itsenäinen osa (useita erikoismerkityksiä); kompleksiluvun itseisarvo; kahden erikantaisen logaritmijärjestelmän logaritmien suhde; mittayksikkö, 100 mm
moduloida suorittaa modulaatio(ta)
modus (kieliopissa) verbin tapaluokka; (tekemisen tms.) tapa; (musiikissa) moodi; (oikeustieteessä) tarkoitemääräys
moduuli = moduli
moguli henkilö, jolla on suuri valta jollakin alalla; (historiassa) Intian mongolivaltakunnan hallitsija
mohikaani erään pohjoisamerikkalaisen intiaaniheimon jäsen
moiré = moaree [muaree t. mwarée]
mokka eräs nahkatyyppi, pintanahkaa, jonka lihanpuoli on hiottu tasaiseksi, päällepäin tulevaksi nukkapinnaksi; eräs tiheänukkainen puuvillakangastyyppi; eräs kahvilajike; vahva, aromaattinen kahci
mokkasiini Pohjois-Amerikan intiaanien käyttämä jalkine, joka oli tehty yhdestä nahanpalasta
molaalisuus pitoisuus ainemäärää ja massan suhteena
molaari poskihammas
molaarinen mooleja koskeva, moolinen, mooli-
molaarisuus eräänlaisen konsentraation vanhentunut nimitys
molekulaarinen molekyylejä koskeva, molekyyli-; molekyylien tasolla tapahtuva
molekyyli kemiallisen yhdisteen pienin yksikkö
molli sävellaji, jota voidaan luonnehtia "pehmeäksi", usein surumielisenä pidetty; eräitä (akvaario)kaloja
molossi eräs koiratyyppi, jykevärakenteisia koiria
molto paljon, hyvin, erittäin
molybdeeni eräs metallinen kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki Mo
momentaaninen hetkellinen; teon hetkellisyyttä t. äkillisyyttä ilmaiseva
momentti (lain tms.) pykälän alakohta; budjetin pienin alakohta (määräraha t. tulomomentti); asiaan vaikuttava seikka, osatekijä; (fysiikan terminä, käännösteksteissä) liikemäärä, voiman varren ja voiman suuruuden tulo; (filosofiassa) kokonaisuuden yksittäinen, mutta välttämätön ja olennainen osa
momentum ratkaiseva ajankohta; muutosvoima; muutoksen nopeus ja jatkuvuus; hinnan muutosnopeus; hinnan suhteellinen muutos tietyllä aikavälillä
monarkia kuningaskunta t. vastaava; yksinvalta
monarkisti monarkian kannattaja (hallitusmuotokiistoissa)
monarkki valtion (nykyisin yleensä muodollinen) hallitsija monarkiassa
monasteri luostari; luostarikirkko
monastinen luostareihin t. munkkiuteen liittyvä
mondeeni suuren maailman tapojen mukainen, hienosto-
monetaarinen rahaa koskeva, raha-
monetarismi taloustieteen suuntaus, joka korostaa kansantaloudessa olevan rahan kokonaismäärän merkitystä mm. kysynnän selittäjänä
mongoli erääseen aasialaisperäiseen ihmisryhmään kuuluva; eräs mm. Mongoliassa puhuttu kieli; = mongolidi
mongolidi aasialaiseen ihmisrotuun, "keltaiseen rotuun", kuuluva
mongolismi eräs kehityshäiriö, ks. mongoloidi
mongoloidi ihminen, jolla on eräs synnynnäinen kehityshäiriö, Downin oireyhtymä; sellaisen häiriön aiheuttama
monismi (filosofiassa) oppi, jonka mukaan olevaisella on vain yksi alkuperuste
monitori tarkkailulaite (esim. näyttöruutu); tietokoneen näyttölaite, kuvaruutu
monitoroida tarkkailla, valvoa
mono- yksi-
monogaaminen yksiavioinen, monogamiassa elävä
monogamia yksiavioinen
monografia yhtä aihetta perusteellisesti käsittelevä kirjallinen teos; (kirjastoalalla:) kirja tai muodoltaan kirjaa vastaava teos; (lääkealalla) farmakopean osa, joka määrittelee yhtä ainetta, valmistetta tai lääkemuoto koskevat normit
monogrammi nimikirjainsommitelma, taiteelliset nimikirjaimet
monokkeli yhden silmän silmälasi
monokromaattinen yksivärinen; (fysiikassa) vain yksitaajuista värähtelyä sisältävä
monoliitti suuri, usein pylväsmäinen kivi; järkelemäinen kokonaisuus
monoliittinen järkälemäinen; kiinteä, yhtenäinen
monologi yksinpuhelu
monomaani monomaniaa poteva henkilö
monomaaninen monomaniaa poteva; monomanian luonteinen, yksipuolisen kiihkeä
monomania yhden asian itsepintainen, jopa kiihkoinen ajaminen tai ajatteleminen
monomi polynomin erikoistapaus, jossa on vain yksi yhteenlaskettava
monopoli yksinmyyntiasema; yksinoikeus; hallitsevassa asemassa oleva suuryritys
monopolisoida antaa t. ottaa monopoliksi
monopolistinen monopoleja suosiva; monopoliasemassa oleva; monopoli-
monoteismi yksijumalaisuus, usko(nto), joka tunnustaa vain yhden Jumalan
monotonia \monotonisuus(monotoninen)+
monotoninen yksitoikkoinen, ikävä, sävytön, tasaääninen; (matematiikassa) kauttaaltaan tapahtuva
monotypia eräs taidegrafiikan vedostusmenetelmä; sillä tuotettu vedos
monsieur herra (puhuttelusanana) [mösjöö t. mösjöö´]
monstrumi hirviö, luonnottomuus, epämuodostuma
monsuuni tropiikin tuuli, joka vaihtaa suuntaa vuodenaikojen mukaan
montaasi elokuvan, ääninauhan tms. leikkaus; kuvakooste
monumentaalinen mahtava, suurenmoinen, muistomerkkinä toimiva t. muistomerkin kaltainen
monumentti (vaikuttava) muistomerkki; erityisesti: hautapatsas
moodi tapa, toimintatila; (matematiikassa) yleisin arvo; (fys.) seisovan aaltoliikkeen kuvio; (musiikissa) eräiden sävellajien ja sävellysperiaatteiden nimitys
mooli ainemäärän mittayksikkö SI-järjestelmässä, tunnus mol
moottori kone, joka liikuttaa jotakin; moottorikäyttöinen kulkuneuvo; laite, väline, etenkin tietokoneohjelma
moottoroida varustaa moottorilla
mopedi = mopo
mopo kaksipyöräinen ajoneuvo, jossa on melko pienitehoinen moottori ja jonka ajamiseen ei tarvita ajokorttia
mora eräs kielitieteessä käytetty äänteellistä kestoa osoittava tavua pienempi yksikkö; (oikeustieteessä) viivästys; eräs arvausleikkipeli
moraali käsitykset oikeasta ja väärästä; niiden noudattaminen; työpaikan, joukko-osaston tms. henkinen valmius ja uskollisuus, (yhteis)henki; asenteellinen, henkinen ilmapiiri; (tarinan) opetus
moraalinen moraalia koskeva t. sen mukainen
moralismi moraalinen ahdasmielisyys, moralisointi; velvoittavan moraalilain tunnustaminen; (kaikkien) asioiden tarkastelu moraalin kannalta
moralisoida esittää (ahdasmielisesti) muille ihmisille moraalisia vaatimuksia; tarkastella (kaikkia) asioita moraalin kannalta; opettaa moraalia
moraliteetti keskiaikainen uskonnollinen, moraalisesti opettavainen näytelmä
moratorio velkojen tai maksujen maksamisesta annettu lykkäys; toimenpiteiden lykkääminen, määräaikainen pidättyminen joistakin teoista
morbidi sairaalloinen, sairauteen kuuluva
morbiditeetti sairastuvuus, ilmaantuvuus; sairastavuus, esiintyvyys
moreeni eräs maalaji, sisältää sekaisin hiekkaa ja hyvinkin erikokoisia kiviä
moreski kasviaiheinen ornamentti (islamilaisessa taiteessa)
morfata muuntaa kuva toiseksi liukuvasti [morfata t. morffata]
morfeemi kielen pienin sellainen aines, jolla on oma merkitys
morffata = morfata
morfiini eräs oopiumista saatava lääke ja huume
morfinismi morfiinin käyttö huumeena
morfo- muoto-
morfogeneesi (eliön) muodon tai rakenteen muodostuminen
morfologia (eri tieteenaloilla) muoto-oppi
morganaattinen (eräällä tavalla) epäsäätyinen (avioliitto)
morisko kristinuskoon kääntynyt mauri Espanjassa
mormoni Yhdysvalloissa syntyneeseen, Joseph Smithin perustamaan uskonnolliseen liikkeeseen kuuluva henkilö
morseaakkoset sähkötyksessä käytetyt aakkoset, Morsen aakkoset
morsettaa lähettää viesti morseaakkosin
mortadella eräs voimakkaasti maustettu makkamakkaratyyppi
mortaliteetti kuolleisuus, kuolevuus
mortteli huhmar
moskeija muslimien pyhäkkö, rukoushuone
moskiitto tropiikin hyttynen (useita lajeja)
motelli (melko vaatimaton) hotellityyppi, joka on kehitetty erityisesti automatkailijoille
motiivi vaikutin, syy; (taideteoksen) aihe, aihelma
motivaatio motiivit; motiivien olemassaolo, motivoituneisuus
motivoida pyrkiä luomaan motiiveja johonkin, perustella; olla motiivina johonkin
motocross (moottoripyörien) maastoajo [motokros]
motoriikka liikuttamiskyky; liikkumis- tai liikuttamistoiminnot
motorinen liikuttamista koskeva; liikkeelle paneva
motorisoida = moottoroida
motoristi moottoripyöräilyn harrastaja, moottoripyöräilijä
motto tunnuslause, usein kirjoituksen alussa erillisenä kohtana esitetty
moussaka = musaka [musaka t. musakáa]
mousse kuohkea, vaahtomainen jälkiruoka, vaahto; kuohkea mureke, mousseline; (viinin) vaahtoisuus t. sen tuottama suutuntuma [mousse t. musse t. mus]
mousseline kuohkea mureke; musliinikastike [muslin]
muessin kuuluttaja, joka minareetista kutsuu muslimeja rukoukseen
muffini = muffinssi
muffinssi eräänlainen pieni murotaikinaleivos
mufti islamin lain tuntija
muhamettilainen = muslimi tai islamilainen
muhamettilaisuus = islam
muhvi käsipuuhka; putkien liitoskappale; kaapelin liitos- tai haaroituskotelo
mujahid jihadia käyvä muslimi, muslimitaistelija [mudžahid]
muko- lima-
mulatti valkoihoisen ja neekerin jälkeläinen
muljeerata liudentaa, ääntää palataalisena (vanhahtava nimitys)
mulla islamilainen oppinut (uskonnollisten asioiden tuntija), etenkin persialaisessa kulttuuripiirissä
multi- moni-, usea-
multilateraalinen monenkeskinen, monenvälinen, esim. useamman kuin kahden valtion (bilateraaline) sopimus
multimedia aineisto, joka sisältää useita medialajeja, esim. sekä tekstiä että kuvaa; mainitunlainen aineisto, jossa mikään medialaji ei ole hallitsevassa asemassa
multimodaalinen monikanavainen, monia modaliteetteja käyttävä
multiplikatiivi lukusanasta johtamalla tai yhdistämällä muodostettu sana, joka ilmaisee lukusuhdetta
multipotentti monikykyinen
multippeli moninkertainen; (matematiikass) kerrannainen; taideteos, jota on tehty useampia kuin yksi kappale
multippeliskleroosi MS-tauti, eräs keskushermoston sairaus [multippeli-skleroosi]
multiversumi usean rinnakkaisen universumin kokonaisuus
mundaani maallinen, maailmallinen, maailman-; arkinen, jokapäiväinen, tavanomainen, lattea
muraali seinämaalaus t. muu seinään tehty taideteos
musaka kreikkalaisperäinen uuniruoka, jossa on kerroksittain munakoisoa, jauhettua lampaanlihaa ja juustokastiketta
musakki = muzak
museaalinen museolle ominainen, museota koskeva, museo-
museo näyttelyhuoneisto t. rakennus t. laitos taide-esineille, historiallisille esineille, luonnontieteellisille näytteille tms.
musiikki säveltaide
musikaali revyytä muistuttava, yleensä kevyt musiikkinäytelmä t. -eloku va
musikaalinen musiikkia ymmärtävä; musiikkia koskeva t. sisältävä, musiikki-
musikantti soittoniekka, soittaja
musikka (yl. väheksyvästi) venäläinen talonpoika t. yleensä oppimaton kansanmies
musisoida esittää musiikkia
musketti jalkaväen kivääri 1500- ja 1600-luvulla
muskotti muskottipuun (Myristica fragrans) siemenestä, muskottipähkinästä, saatava mauste
musliinikastike hollandaisekastike, johon on lisätty kermavaahtoa t. valkuaisvaahtoa, mousseline
muslimi islamin tunnustaja
musulmaani = muslimi
mutaatio (biologiassa) perimässä tapahtuva muutos
mutantti eliö, jossa on tapahtunut mutaatio
mutatis mutandis tarpeellisin muutoksin, välttämättömät muutokset tehden [mutaattis mutandis t. mutáattis mutándis t. muutáatiis muutándiis]
mutatoida aiheuttaa mutaatio; muuntua mutaatiossa, mutatoitua
mutatoitua muuntua mutaatiossa
muteerata muuttua, muuntua, etenkin mutaatiossa
mutuaalinen keskinäinen, vastavuoroinen, molemminpuolinen
mutualismi keskinäinen hyötyminen, vastavuoroisuus
muuli aasioriin ja hevostamman jälkeläinen
muuliaasi hevosoriin ja aasintamman jälkeläinen
muumio kuolleen ihmisen ruumis, joka on suojattu mätänemiseltä
muusa innoittaja; (historiassa) eräitä taiteiden ja tieteiden jumalattaria
muusikko musiikkia (ammatikseen) esittävä, säveltaiteilija
muzak (arkikielessä, virheellisesti:) taustamusiikki, jota esitetään työpaikoilla, yleisönpalvelutiloissa, puhelinjonotuksessa yms.
myelo- selkäydin-; luuydin-
mykologia sienitiede, sienioppi
mykorritsa sienijuuri
mykso- lima-
myo- lihas-, lihaksia koskeva
myokardium sydänlihas
myoni eräs leptoni
myopia likinäköisyys
myrha = mirhami
myriadi valtava määrä, suunnaton määrä
myrmeko- muurahais-
myski myskihirviuroksen rauhaserite; vastaava synteettinen tuote
myso- tahrimis-
mysteeri hämmentävä asia, arvoitus; salaperäinen uskonnollinen toimitus t. oppi; (keskiajalla:) hengellinen näytelmä; (kristinuskon) sakramentti
mystifikaatio mystifiointi; mystifioitu asia
mystifioida tehdä hämäräksi, salaperäiseksi, mystiseksi
mystiikka mystisyys; elämäntapa, jossa pyritään välittömään yhteyteen jumaluuden kanssa
mystikko (uskonnossa) mystiikan harjoittaja
mystinen salaperäinen, arvoituksellinen; hämärä; ihmisen ja jumaluuden välittömään yhteyteen kuuluva
mystisismi ajatussuunta, jonka mukaan olevaisen ydin on mystinen ja käsitettävissä vain intuitiolla
mytilo- (sini)simpukka-
mytologia myytit, myytistö; myyttien tieteellinen tutkiminen
mytomaani mytomaniaa poteva henkilö
mytomaaninen mytomaniaa poteva; sille ominainen t. sitä muistuttava
mytomania valehteluhimo, pakonomainen kuvitelmien sepittely ja valehtelu
myytti perätön (yleinen) uskomus, harhakäsitys; jumalaistaru; sukupolvelta toiselle siirtyvä tarunomainen kertomus maailman tai sen ilmiöiden synnystä
myyttinen myytinomainen, myyttien alaan kuuluva
määri kaupungin- t. kunnanjohtaja Ranskassa
naan intialaisperäinen pyöreä, litteä vehnäleipätyyppi
nafta (arkikielessä:) dieselöljy; (aiemmin:) maaöljy, vuoriöljy, kiviöljy
naftaleeni naftaliini (kemiassa käytetty nimitys)
naftaliini eräs hiilivety, jota käytetään mm. koiden torjuntaan vaatteiden säilytyksessä
naiivi lapsenomainen, yksinkertainen [naivi t. na'iivi]
nailon eräs synteettinen tekstiili(kuitu), alkujaan tavaramerkki (Nylon)
naivismi lapsenomainen ilmaisutyyli taiteessa; lapsellisuus, naiivius
najadi vedenneito, aallotar; eräiden vesihyönteisten myöhäinen toukka-aste
naltreksoni eräs huumeriippuvuuden katkaisulääke
nanny lastenhoitaja (etenkin Isossa-Britanniassa) [näni]
nano- miljardisosa-; kääpiö-
napalm polttotaisteluaineena käytetty sitkostettu neste
nappa eräs korkealaatuinen nahkatyyppi
naprapaatti naprapatian harjoittaja
naprapatia eräs nivel- ja lihaskipujen hoitotapa
nardus eräs hyväntuoksuinen, kallis voide tai öljy
narkolepsia nukahtelusairaus
narkomaani huumeiden käyttäjä; huumeista riippuvainen
narkoosi nukutus (lääketieteessä, yleensä leikkausta varten)
narkootikko = narkomaani
narkoottinen huumaava; narkoosia koskeva
narraatio kertominen, kerronta
narratiivi asioiden kuvaaminen tavalla, joka heijastaa ja tukee tiettyjä näkökulmia, arvoja tai etuja
narratiivinen kertova, selostava
narsismi (sairaalloinen) itsensäihailu, itseensä rakastuminen, itsekeskeisyys
narsissi kelta- tai valkokukkaisia sipulikasveja, joita viljellään koristekasveina
nasaali nenä-äänne, äänne, jota lausuttaessa ilmavirta kulkee nenän kautta
nasiiri Jumalalle erityisellä tavalla (4. Moos. 6) vihkiytynyt mies (juutalaisuudessa)
natiivi syntyperäinen, paikallinen; omassa ympäristössään toimiva, luontainen; luonnollinen
natiivinen synnynnäinen; luontainen
nationalismi kansallismielisyys; kansalliskiihko
natsi yleinen haukkumasana; komentelija, määräilijä; kansallissosialisti
natsismi Saksassa 1900-luvulla vallassa ollut totalitaristinen ja rasistinen liike, kansallissosialismi (vrt. natsi)
naturalismi ajatus- tai taidesuunta, joka korostaa luontoa tai luonnollisuutta
naturalisaatio naturalisointi
naturalisoida ottaa kansalaiseksi, kansalaistaa
naturelli luonnollinen, "paljas"
naturismi = nudismi
nautiikka merenkulkuoppi
nautilus helmivene
navigaatio = navigointi
navigaattori navigoinnin suorittaja, yl. nimenomaan lentosuunnistaja
navigoida määrittää laivan, veneen tai ilma-aluksen paikka ja reitti, suunnistaa; ohjata alusta; mennä ("suunnistaa") sivulta toiselle webissä
navy laivastonsininen, tummansininen [neivi]
neandertalinihminen ihmisen lähin sukulaislaji, Homo neanderthalensis, sukupuuttoon kuollut [neandertaalinihminen]
neekeri tummaihoiseen, afrikkalaisperäiseen rotuun kuuluva ihminen t. kyseisen rodun tuntomerkkejä ainakin jossain määrin omaava; alistetussa asemassa oleva; (leikill.) lehtimies
nefriitti munuaistulehdus; eräs mineraali
nefro- munuais-
negaatio kielto, kieltäminen
negatiivi valokuvan muoto, jossa valoisuudet ovat todellisuudelle vastakkaiset
negatiivinen kielteinen; (matematiikassa) nollaa pienempi, miinusmerkkinen; jonkin puuttumista ilmais
negridi neekerirotuun kuuluva ihminen
negridinen neekerimäinen, neekeri-
negro spiritual Yhdysvaltain neekeriväestön keskuudessa syntynyt hengellisen musiikin laji [negro spiritual t. niigrou spiritjual]
negroidi neekerirotuun kuuluva
nekro- kuolleita t. kuolemaa koskeva
nekrofiili nekrofiliaan taipuvainen
nekrofilia seksuaalinen toiminta kuolleiden kanssa t. halu siihen
nekrologi muistokirjoitus, obituaari
nekropoli (muinainen) hautausmaa-alue, jossa on rakennuksia ja muistomerkkejä
nektari marjoista t. hedelmistä valmistettu samea, sosemainen juoma; elinvoimaa antava juoma; jumalten juoma (muinaisen Kreikan tarustossa, vrt. ambrosia); (kasvitieteessä) mesi
nektariini eräs hedelmä, persikan sileäkuorinen muunnos
nemesis kostotar, kostonjumala(tar); kosto, rangaistus
neo- uus-
neofiili uusia asioita rakastava, himoitseva
neofilia uutuudenhalu, -himo
neofobia uusien asioiden pelko, uutuudenkammo
neogeo abstraktin maalaustaiteen "uusgeometrinen" suunta
neoliittinen nuorempaan (uudempaan eli hiotun kiven) kivikauteen kuuluva
neologismi uudismuodoste
neon eräs jalokaasuihin kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki Ne
neonataalinen vastasyntynyttä koskeva
neoplasma kasvain, kasvannainen
neoteeninen (biologiassa) eläimen jääminen olennaisilta osin toukka-asteiseksi, vaikka se saavuttaa sukukypsyyden; yleisemmin toukka- ja nuoruusasteen ominaisuuksien säilyminen täysikasvuisessa yksilössä
neotenia täysikasvuisen yksilön jääminen ominaisuuksiltaan toukka-asteiseksi, neoteenisuus
nepotismi sukulaisten suosiminen (etenkin virkoja täytettäessä)
nesessiivinen välttämättömyyttä ilmaiseva
nesessääri toalettilaukku, kosmetiikkalaukku
netiketti nettietiketti, netin etiketti, hyvät tavat internetissä
netota (arkikielessä) saada voittoa, voittoa
netottaa laskea nettoarvo ja tehdä tähän perustuvia toimenpiteitä
netti laaja järjestelmä datan lähettämiseksi useiden tietokoneiden välillä, "tietokoneverkko", "tietoverkko"
netto "puhdistettu" arvo, se, mikä jää, kun bruttomäärästä on vähennetty esim. päällyksen määrä, verot tms.
nettouttaa = netottaa
neurasteeninen psyykkisesti helposti väsyvä, huonosti stressiä sietävä, "heikkohermoinen", "hermoheikko"
neurastenia neurasteenisuus
neuro- hermo-, hermosto-
neurolingvistiikka kielen ja kielellisten häiriöiden tutkimus aivotoimintojen kannalta [neuroliŋvistiikka]
neurologia hermotautioppi, oppi hermoston elimellisistä sairauksista
neuroni hermosolu
neuroosi sielullinen (psyykkinen) häiriötila, joka on vähemmän vakava kuin psykoosi
neurootikko neuroosia poteva ihminen
neuroottinen neuroosia poteva; neuroosiin kuuluva t. liittyvä
neutraali jonkin vastakohtaisuuden ulkopuolella t. keskikohdan tienoilla oleva; jotkin vaihtoehdot kattava t. (tasapuolisesti) huomioon ottava; puolueeton, kantaa ottamaton; huomaamaton, ärsyttämätön; sävytön
neutralismi puolueettomuus, neutraalisuus; puolueettomuuspyrkimys
neutraliteetti puolueettomuus, neutraalisuus
neutraloida tehdä neutraaliksi, neutraalistaa
neutri nomini, jonka kieliopilliselta suvultaan ei ole maskuliini eikä feminiini; sellaisten nominien suku; olento, joka ei ole mies- eikä naispuolinen
neutroni eräs alkeishiukkanen, jolla ei ole sähkövarausta
newton voiman yksikkö SI-järjestelmässä, tunnus N [njuutton t. njuuton]
niche jollekin tai jollekulle erityisen sopiva toiminta- tai muu alue, "oma paikka", "oma lokero" [ni&353;]
nihilismi "kaiken kieltäminen", yleisnimitys erilaisille kielteisille asenteille ja opeille
nikotiini eräs tupakan sisältämä aine
nikotinisti (ark., moittivasti:) tupakoitsija
niqab islamin piirissä käytetty, yleensä musta kasvot peittävä vaate, jossa on pienet aukot silmille [nikab]
nirvana syvä onnen ja rauhan tila; itämaisissa filosofioissa ja uskonnoissa: tila, jossa on vapauduttu elämän kärsimyksistä ja saavutettu täydellinen rauha
nissi avoin syvennys muurissa (etenkin patsasta varten tehty); turvallinen ja suojaisa olinpaikka; sopiva erityinen toiminta- tms. alue, niche
nitro eräitä sydän- ja verisuonitauteihin käytettyjä lääkkeitä
nitroglyseroli eräs kemiallinen aine, glyserolin trinitraatti, C3H5(ONO<
nobel Nobelin palkinto
noblessi aateli, ylhäisö; jalous, (henkinen) aateluus
nocturno = nokturni
nodaalinen solmu-, kyhmy-, noduli-
nodulaarinen (lääketieteessä) kyhmyinen, nystermäinen, kyhmyjä muodostava; noduleista koostuva (materiaali)
noduli pieni pyöreähkö kappale jotain materiaalia; (lääketieteessä) pieni kyhmy; (arkeologiassa) työstämätön kiviraaka-ainekappale
nodulus (lääketieteessä) pieni kyhmy, noduli
nodus (anatomiassa) solmu, solmuke, kyhmy [nodus t. noodus]
nokturni yötunnelmainen (piano)sävellys; katoliseen yöjumalanpalvelukseen kuuluva laulu
nolla luku, joka osoittaa lukumäärää 'ei yhtään'; tätä tarkoittava numeromerkki "0"
nollabudjetti budjetti, jossa menot eivät nouse eivätkä laske edellisestä vuodesta (t. muusta budjettikaudesta)
nollatoleranssi puuttuminen pienimpiinkin rikkomuksiin jossakin asiassa
nomadi paimentolainen; kansainvälinen, liikkuva tietoyhteiskunnan ihminen
nomen nimi [noomen]
nomenklatuura johtavien, etuoikeutettujen piirien joukko Neuvostoliitossa
nomenklatuuri nimistö, nimiluettelo; nimeämisen järjestelmä
nominaalimuoto verbin muoto, joka ei voi esiintyä predikaattina, infinitiivi tai partisiippi
nominaalinen nimellinen, nimellisarvoinen
nominalismi (filosofiassa) käsitys, jonka mukaan yleiskäsitteet ovat vain nimiä
nominatiivi eräs sijamuoto, nominien perusmuoto
nomini sana, joka taipuu sijamuodoissa: substantiivi, adjektiivi, numeraali tai pronomini
nomismi näkemys, jonka mukaan hyvä on lakien noudattamista
nomos hallintopiiri (muinaisessa Egyptissä ja nyky-Kreikassa); eräs muinaisen Kreikan laulurunouden laji
nomoteettinen lakeja säätävä; (luonnon)lakeja selvittelevä
non- ei-, epä-
non sequitur väärä päätelmä [noon sekvitur]
non sine laude approbatur arvosana eräissä eräissä arvosteluasteikoissa, 'hyväksytään, ei ilman kiitosta' [non sine laude aprobaattur t. noon sine laude aprobáatur]
nonchalantti (hienostuneesti) välinpitämätön, huoleton [non-šalantti]
nonfiguratiivinen ei-figuratiivinen
non-food elintarvikkeisiin kuulumaton [non-fuud]
nonparelli eräs pieni kirjasinkoko (6 typografista pistettä); pieni värillinen sokerirae
non-stop tauoton (esitys t. ohjelma)
nonprofit voittoa tavoittelematon
nonverbaalinen muu kuin sanallinen, ei-verbaalinen, sanaton
noobeli nobel; jalo, ylevämielinen
noodi solmu; solmumainen osa jotakin verkko- tai puumaista rakennetta
nootti huomautus, etenkin lyhyt tekstiin liittyvä huomautus; valtion virallinen tiedonanto toiselle valtiolle
normaali säännönmukainen, hyväksyttävä, "terve"; tavanomainen, vallitseva; (geometriassa) kohtisuora viiva
normalisoida tehdä normaali(mma)ksi, normaalistaa
normatiivinen ohjeena oleva, ohjeellinen, normeja asettava
normi ohje, sääntö; (matematiikassa) vektorin pituuden neliö; (arkikielessä yhdyssanan alkuosana) normaali, tavallinen, tavanomainen
nostalgia kaiho, (menneen) kaipuu
nostalginen kaihoisa, nostalgiaa sisältävä
nota bene huomaa tarkoin, huom.! [nota bene t. notaa bene]
notaari erilaisten virkailijoiden nimitys; eräiden tutkintojen nimikkeiden osa
notaatio merkintätapa, etenkin matemaattinen tai muuten erityisiä symboleita käyttävä
notariaatti pankin osasto, joka hoitaa asiakkaiden antamia omaisuudenhoito- yms. tehtäviä, oikeudellisia toimeksiantoja jne.; yritys t. yrityksen osa, joka hoitaa asuntojen myyntiä yms. toimeksiannosta; (aiemmin:) notaarien yhteisnimitys; (aiemmin:) notaarin virka
noteerata (arkikielessä:) panna merkille, ottaa huomioon; (kuvaannollisestí, lähinnä arkikielisesti:) arvioida, pitää jossakin arvossa; (talouselämässä:) todeta (pörssissä) osakkeen tms. käypä hinta
notifikaatio ilmoitus, tiedotus, tiedonanto (etenkin diplomatiassa ja EU-kielessä)
notifioida tehdä notifikaatio
notiisi tieto, tiedonanto
notorinen yleisesti tunnettu
nougat = nugaa [nugaa]
nova räjähtänyt, kirkkaasti säteilevä tähti; uusi
novelisti = novellisti
novelistiikka = novellistiikka
novelistinen = novellistinen
novelli keskitetysti esitetty kirjallinen kertomus, yleensä lyhyt
novellisti novellien kirjoittaja
novellistiikka novellikirjallisuus
novellistinen novellinomainen
noviisi vasta-alkaja, kokematon; munkki- tai nunnakokelas
nude ihonvärinen, beesi (meikki)
nudismi ajattelu, jonka mukaan alastomuus on luonnollista, ja sen käytännön toteuttaminen, alastomuuskulttuuri, alastomuudenharrastus
nugaa massa, joka on tehty manteleista tai pähkinöistä ja ruskistetusta sokerista
nukleo- ydin-
nukleoni ydinhiukkanen, atomin ytimen rakenneosa, protoni tai neutroni
nukleus tuma; (anatomiassa) tumake; (atomin) ydin; (fonetiikassa) (tavun) huippu, ydin
nuklidi atomiydinten laji, jossa on sille ominainen määrä protoneja ja neutroneja
nulliteetti (arkikielessä:) mitättömyys, mitätön asia t. ihminen; (oikeustieteessä:) mitättömyys, automaattinen pätemättömyys; (matematiikassa:) nollaisuus
numeeninen jumalallinen, jumaluuden todellisuutta ilmentävä
numeerinen luvuilla ilmaistava, lukumääräinen; digitaalinen
numen jumalallinen tahdonilmaus; jumaluus [nuumen]
numeraali lukusana; lukua tarkoittava ilmaus
numerologia oppi sanoista, syntymäajoista yms. laskettavien lukujen salatuista merkityksistä, lukumystiikka
numerus lukumäärä; luku (mm. kieliopillisena käsitteenä, esim. yksikkö t. monikko)
numerus clausus "kiinteä lukumäärä", etenkin määrällinen rajoitus sille, montako opiskelijaa oppilaitokseen otetaan (jollekin opintosuunnalle), pääsykiintiö [numerus klausus]
numinoosi = numeeninen
numismaatikko numismatiikan tutkija t. harrastaja
numismaattinen numismatiikkaan kuuluva
numismatiikka tiede, joka tutkii (vanhoja) rahoja t. mitaleita; sellaisten keräily ja tutkimus harrastuksena
nunatakki vuorenhuippu, joka pistää esiin mannerjäätiköstä
nuntius paavin diplomaattinen edustaja katolisessa maassa
nutria eräs jyrsijälaji, rämemajava, Myocaster coypus
nutritio ravitsemus, ravinnonsaanti
nuudeli erilaisia lyhyeksi leikattuja suikalemaisia pastavalmisteita t. vastaavia
nyanssi vivahdus, vivahde, hienous
nyktalooppi päiväsokea ihminen
nykto- yö-, pimeä-, hämärä-
nylon = nailon [nailon]
nymfi kreikkalaisen taruston nuori, kaunis neito; (eläintieteessä) nuoruusmuotoinen
nymfo (arkikielessä) = nymfomaani
nymfomaaninen nymfomaniaa poteva t. siihen kuuluva
nymfomaani nymfomaniaa poteva nainen; sellaiseksi tekeytyvä
nymfomania naisen sairaalloisen voimakas sukupuolivietti, johon usein liittyy sukupuolinen tyydyttymättömyys; (eläinlääketieteessä:) jatkuva kiima
nynorsk uusnorja, norjan yleiskielen toinen muoto bokmålin rinnalla [nynorsk]
nystagmus silmävärve
nörtti sosiaalisesti eristäytyvä jonkin asian (varsinkin tietokoneiden) harrastaja, etenkin nuori
obduktio ruumiinavaus
obeesi lihava
obeliski yhdestä kivestä tehty patsas, joka on poikkileikkaukseltaan nelikulmio (neliö) ja kapenee ylöspäin
obersekki nahkaremmi, jolla säädellään hevosen pään asentoa juoksun aikana
obesiteetti lihavuus
obituaari muistokirjoitus, muistosanat (hiljattain kuolleesta ihmisestä, esim. sanomalehdessä); kuolinilmoitus; kuolleiden luettelo
objekti kohde; esine, olio; verbin määrite, joka osoittaa teon kohteen, tuloksen tms.
objektiivi optisen järjestelmän osa, johon kohteesta tuleva valo ensin osuu ja joka muodostaa kuvan; (kieliopissa) adverbiaali, joka osoittaa, kenelle t. mille jotakin tapahtuu t. tehdään
objektiivinen tosiasioiden mukainen, todellinen, subjektista riippumaton, puolueeton; ulkokohtainen; (kieliopillisen) objektin asemassa oleva t. siihen liittyvä
objektivismi objektiivisuus oppi
oblaatti ehtoollisleipä, öylätti; litteä (lääke)kapseli, jossa on tärkkelyskuori; paperilappu, jota käytetään mm. kirjeiden sulkemiseen; luostarissa elävä maallikko; luostarille luovutettu lapsi; eräiden uskonnollisten seurojen jäsen
oblasti alue, hallintoalue etenkin Neuvostoliitossa ja Venäjällä [oblasti t. ooblasti]
obligaatio arvopaperi, jonka jokin yhteisö tai yhtiö on laskenut liikkeelle lainatakseen varoja; velvoite
obligatorinen pakollinen, velvoittava
obliikvisija sijamuoto, joka ei ole nominatiivi eikä vokatiivi
oboe klarinettia muistuttava puupuhallin
oboisti oboensoittaja [obo'isti]
observaattori (tieteellisten) havaintojen tekijä, varsinkin observatoriossa
observatorio laitos (ja rakennus) luonnontieteellisten (esim. tähtitieteellisten) havaintojen tekemistä varten
observoida tehdä huomioita, tarkkailla
obsessiivinen pakkomielteinen, obsession vallassa oleva t. obsessiosta johtuva
obsessio pakkoajatus, pakkomielle (vrt. kompulsio)
obskurantismi valonarkuus; valistuksen ja sananvapauden vastustaminen
obskurantti valistuksen ja sananvapauden vastustaja
obstetriikka synnytysoppi
obstripaatio ummetus
obstruktiivinen estävä, hidastava; tukkiva, umpeuttava
obstruktio jarrutus, hidastaminen; tukkeutuminen, umpeen meneminen; eräs virheellinen vastustajan estämisen tapa etenkin jalkapallossa
obstruoida estää, hidastaa; tukkia, umpeuttaa
odaliski valkoihoinen haareminainen
odo- matka-
odometri matkamittari
odonto- hammas-
odontologia hammaslääketiede
odori- haju-, tuoksu-
odorimetri hajumittari
odysseia (monivaiheinen) harharetki; seikkailu
offensiivi (sotilaallinen) hyökkäys
offensiivinen hyökkäävä (myös kuvaannollisessa merkityksessä)
offline ilman nettiyhteyttä, ilman datansiirtoyhteyttä, irrallaan netistä; vastakohta: online [oflain]
offset eräs laakapainomenetelmä
offshore-tekniikka meritekniikka, tekniikan ala, johon kuuluu merenpohjan tutkimus- ja hyödyntämiskaluston suunnittelu ja rakentaminen [ofšoor-tekniikka]
ofio- käärme-
oftalmo- silmä-
oftalmologia silmätautioppi
oftalmometri = keratometri
ohmi resistanssi (sähkövastuksen) yksikkö SI-järjestelmässä [oomi]
ohrana tsaarin Venäjän salainen valtionpoliisi
oidipaalinen oidipuskompleksiin kuuluva t. liittyvä
oidipuskompleksi psykoanalyysin käsityksen mukaan normaaliin kehitykseen kuuluva kompleksi, jossa poika kiintyy eroottisesti äitiinsä
okapi eräs Afrikan sademetsissä elävä märehtijä, kirahvin lähin sukulainen
okariina eräs kävyn muotoinen puhallussoitin
okkipitaalinen takaraivo-
okkluusio (säästä puhuttaessa) kylmän ja lämpimän rintaman kohtaaminen matalapaineen kehittyessä; tukkeuma, sulkeuma; purenta; (fonetiikassa) umpivaihe, umpeuma; kaasun t. liuoksen jääminen kiinteän aineen huokosiin; tilanne, jossa kappale peittää osan toisesta kappaleesta
okkultismi salaoppi, "salatiede", oppi asioiden selittämisestä ja hallinnasta henkimaailmasta saatavan "korkeamman tiedon" kautta
okkultti salaoppia koskeva, salaperäinen; piilevä, salainen
okkupaatio miehitys, haltuunotto
okkupoida miehittää, suorittaa miehitys eli okkupaatio
oklofobia ihmisjoukkojen pelko
oklokratia rahvaanvalta, valistumattomien massojen valta
okra multamainen, metallioksidipitoinen, kellertävä, ruskea tai punainen maaväri; eräs malvakasvi ja sen ravinnoksi käytettävä kotahedelmä
okratoksiini eräs homesienen tuottama myrkky, jota on löytynyt joistakin elintarvikkeista
okseri ratsastusradan kaksinkertainen korkeuseste
oksidentti länsimaat
oksidi alkuaineen ja hapen yhdiste
oksipitaalinen = okkipitaalinen
oksitosiini hormoni, joka saa synnyttäjän kohdun supistumaan ja vaikuttaa maidon eritykseen ja myös ihmisen sukupuolikäyttäytymiseen
oksymoron kielellinen ilmaisu, jossa on ainakin näennäinen ristiriita kahden sanan merkityksen välillä
oktaalinen kahdeksankantaisessa lukujärjestelmässä esitetty
oktaani eräs hiilivety, C8H18
oktaaniluku luku, joka kuvastaa moottorin polttoaineen puristus- eli nakutuskestävyyttä
oktaavi sävelasteikon 1. ja 8. asteen välistä suhdetta vastaava väli; sävelasteikon 8. sävel; logaritmisen taajuusvälin yksikkö, tunnus oct
oktaavo eräs paperikoon mitta, arkin kahdeksannes
oktaedri säännöllinen kahdeksantahokas
oktagoni kahdeksankulmio
oktetti kahdeksan bitin kokoinen yksikkö, "tavu"; kahdeksan soittajan yhtye
okto- kahdeksan-
okulaari optisen kojeen lähinnä silmää oleva linssi t. linssistö
olfaktorinen hajuaisti-, haju-
oligarkia harvainvalta; sen hallitseva luokka t. ryhmittymä
oligarkki hallitsevaan pieneen vähemmistöön (oligarkiaan) kuuluva
oligo- harva-, vähä-
oligopoli tilanne, jossa jollakin alalla toimii vain muutamia myyjiä
oliivi öljypuun hedelmä, etenkin syötäväksi käsiteltynä
olmi eräs sokea, luolissa elävä pyrstösammakkolaji (Proteus anguinus )
olympiadi olympiakisojen välinen (yleensä neljän vuoden) ajanjakso
olympialaiset eräiden suurten kilpailujen nimitykset [olymppialaiset t. olumppialaiset t. olympialaiset]
omega oomega-nimen rinnakkaisasu
omni- kaikki-
omnipotentti kaikkivoipa
omnipotenssi kaikkivoipuus
omnivori kaikkiruokainen, kaikenlaista ruokaa syövä
onania itsetyydytys, masturbaatio
onanoida harjoittaa onaniaa
oneirinen uniin liittyvä t. perustuva, uni-
oneiromantia unien selittäminen; unista ennustaminen
onkologia kasvainoppi, lääketieteen ala, joka tutkii kasvaimia
online yhteydessä nettiin, nettiyhteyden aikana, datansiirtoyhteydessä; vastakohta: offline [onlain]
onomasiologia nimitysoppi
onomastiikka = onomatologia
onomastikon nimiluettelo; nimien selitys, johon usein liittyy niiden alkuperän selvitys
onomato- nimi-
onomatofobia nimikammo, nimien pelko
onomatolalia sanantoistopakko
onomatologia nimistöntutkimus, erisnimien (mm. paikannimien ja erisnimien) tutkimus
onomatomania pakonomainen mielenkiinto nimiin ja sanoihin
onomatopoeettinen (luonnon)ääntä jäljittelevä (sana), esim. "solista" ja "huhu"
ontogeneesi (biologiassa) yksilönkehitys
ontologia jonkin käsitejärjestelmän kaikkien olioiden ja niiden nimien kokoelma, olemisto; filosofian haara, joka käsittelee olemassaoloa
onyksi akaatti, jossa on vuorotellen mustia ja valkoisia kerroksia
oo- muna-
oodi ajatuspitoinen, ylevätyylinen, jopa haltioitunut runo, usein ylistyslaulu
oomega kreikan aakkoston viimeinen kirjain, isona Ω, pienenä ω
oomega-3-rasvahappo eräitä ihmiselle välttämättömiä rasvahappoja, joita on rasvaisissa kaloissa ja joissakin kasviöljyissä
oopiumi oopiumiunikon (Papaver somniferum) siemenkodasta saatava huume ja lääke [ooppiumi t. oopiumi]
ooppera näytelmä, jossa vuorosanat esitetään kokonaan tai ainakin pääosin laulamalla; rakennus ja laitos sellaisten esittämistä varten
opaakki läpinäkymätön, läpikuultamaton
opaali eräs mineraali (kovettunutta piihappohyytelöä), jota käytetään myös jalokivenä
opasiteetti läpinäkymättömyys, läpinäkymättömyyden asti, opaakkisuus
open house tilaisuus, johon voi tulla ja josta voi lähteä haluamaansa aikaan [oupen haus t. oupn haus]
open source eräs tietokoneohjelmiin liittyvä käsite, joka sisältää mm. sen, että ohjelman ns. lähdekoodi on yleisesti saatavilla [oupen soo(r)s]
operaatio toimenpide, toimitus (useita erikoismerkityksiä)
operaattori yritys tai laitos, joka tarjoaa dataliikennepalveluita kuten nettiyhteyksiä tai matkapuhelinverkon; (matematiikassa) laskutoimituksen t. muun operaation symboli; operaatioiden (käytännöllinen) suorittaja, operoija; bakteerien DNA:n jakso, joka säätelee operonin toimintaa
operandi laskutoimituksen tai muun operaation kohde
operatiivinen operaatioita koskeva; toiminnallinen, toimiva
operationaalinen operaatioita koskeva, operaatio-
operationalisoida muuttaa operationaaliseksi
operetti kevyt näytelmä, johon liittyy musiikki ja jossa on yleensä sekä laulettuja että lausuttuja vuorosanoja
operoida suorittaa operaatio(ita), toimia; liikennöidä
operoni DNA:n toiminnallinen jakso, jossa on läheisesti yhteen kuuluvia entsyymejä tuottavia geenejä ja niitä säätelevä operaattorigeeni
opiaatti oopiumin alkaloideja sisältävä lääke tai huume
opinio mielipide, etenkin yleinen mielipide
opioidi = opiaatti
opponentti vastaväittäjä
opponoida toimia vastaväittäjänä (opponenttina), väittää vastaan, vastustaa
opportunismi tilanteiden (periaatteeton) hyväksikäyttö
oppositio puolueet, jotka eivät kuulu hallitukseen; vallassa olijoiden vastustajat; vastustus; vastakkaisuus; asema, jossa taivaankappale on, kun se maasta katsottaessa on tasan vastakkaisessa suunnassa kuin aurinko
opsoniini eräs aine, joka herkistää mikrobeja niitä tuhoavien valkosolujen vaikutukselle
optantti optio-oikeuden haltija
optatiivi verbin tapaluokka, joka esittää tekemisen tai olemisen toivottuna
optiikka optiset laitteet; laitteen optiset ominaisuudet; valo-oppi, fysiikan haara, joka tutkii valoa
optikko optisten laitteiden, varsinkin silmälasien valmistaja ja myyjä
optimaalinen edullisin, paras, sopivin
optimi paras (mahdollinen) tilanne
optimismi toiveikkuus; valoisa asenne, asioiden näkeminen parhain päin; myönteinen maailmankatsomus
optimoida tehdä t. pyrkiä tekemään paremmaksi; tavoitella optimia
optinen valoa koskeva, valoon perustuva; valoa käsittelevä (laite tms.); näköaistilla havaittava
optio oikeus ostaa t. myydä osakkeita tms. määräehdoin; tietokoneelle annettavan komennon tms. valitsin, jolla valitaan toimintavaihtoehto; valinta, valinnan mahdollisuus; esisopimus, joka on hyväksyttävä määräajan kuluessa; aliupseeri muinaisen Rooman armeijassa
optionaalinen valittavissa oleva, valinnainen, vapaaehtoinen
opto- näkö-, näkökyky-
opus teos
oraakkeli (jumalallinen) ennustaja t. ennustuspaikka t. ennustus
oraakkelimainen hämärä, (tarkoituksellisen) epäselvän ennustuksen kaltainen
oraali- oraalinen, suu-
oraalinen suun kautta tehtävä t. tapahtuva, suuhun liittyvä, suu-; (freudilaisuudessa:) ihmisen kehitysvaiheesta, jossa suun toiminnoilla on psyykkisesti keskeinen merkitys
orangerie talvikasvihuone tai talvipuutarha, joka on yleensä tarkoitettu lähinnä viihtyisäksi paikaksi eikä tuotantoa varten [oraŋŋerie t. orãžrí]
oranki eräs ihmisapinasuku (Pongo).
oranssi punakeltainen
oratio obliqua epäsuora esitystapa, epäsuora ilmaisu, etenkin toisen lausumien selostaminen suoran lainauksen asemesta [oraatio obliikva t. ooráatióo oblíikva]
oratorio uskonnollissävyinen, eeppis-draamallinen sävelteos
orbitaali elektronin kuvitellun radan taso; yhdyssanoissa myös: orbitaalinen
orbitaalinen silmäkuoppaa koskeva, silmäkuoppa; planeetan kiertorataa koskeva, kiertorata-
ordinaaliluku järjestyslukusana, esim. "viides"
ordinaatta (matematiikassa) koordinaatiston pystysuora akseli, y-akseli; pisteen sijainti y-akselill
ordoviikki eräs geologinen kausi, alkoi n. 495 milj. vuotta sitten, päättyi n. 440 milj. vuotta sitten
oregano mäkimeiramin viljelymuoto; sen lehdistä valmistettu kuivattu mauste
orgaani elin; puhe- tai lauluääni; (puolueen tms.) äänenkannattaja
orgaaninen määrätynlainen hiiltä sisältävä (yhdiste); eloperäinen (aine); elimellinen (myös kuvaannollisesti); luonnonmukainen, luomu-
organelli soluelin
organisaatio järjestö, laitos, yritys tms. "elimelliseksi kokonaisuudeksi" käsitettynä; sellaisen hallinnollinen ja toiminnallinen rakenne (käskysuhteet yms.); järjestäminen, organisointi
organismi eliö, elollinen olento; elimistö; niiden kaltaiseksi käsitetty järjestelmä tms., "elimellinen kokonaisuus"
organisoida järjestää, järjestellä (sopeuttaen jonkin kokonaisuuden osat toiminnaltaan toisiinsa)
organo- elin-, orgaani-
organoidi soluviljelmä, jossa on kudostyypillisiä rakenteita ja toimintoja
organoleptinen aistinvarainen, aisteihin perustuva
orgasmi sukupuolisen kiihotuksen laukeaminen tyydytykseen; nautinnollinen, hekumallinen kokemus
orgastinen orgasmiin kuuluva tai verrattava
orgiat hurjat juomingit ja hekumalliset nautinnot
orientaalinen itämainen, itäinen, idän-
orientalisti itämaisten kielten ja kulttuurien tutkija
orientaatio suuntautuminen, orientoituminen; (laitteen tms.) vaaka- tai pystysuuntaisuus
orientoida tutustuttaa (alustavasti), johdattaa
orientoitua suuntautua (johonkin aiheeseen tms.), orientoida itseään
orientti itämaat
origami japanilainen paperintaittelutaide
originaali alkuperäiskappale; originelli ihminen
originelli omalaatuinen, poikkeava, omaperäinen, erikoinen
origo koordinaatiston nollapiste, koordinaattiakselien leikkauskohta
orkaani pyörremyrsky eli sykloni
orkesteri suuri tai suurehko soitinyhtye, joka koostuu erityyppisten instrumenttien soittajista ja jolla on johtaja (kapellimestari)
orkestroida soitintaa (orkesterille); (anglistisesti:) järjestää, organisoida, suunnitella (yksityiskohtaisesti)
orkidea trooppisia kämmekkäkasveja, myös koristekasveiksi viljeltyjä; joskus myös kaikista kämmekkäkasveista (Orchidaceae) käytetty nimitys [orkidea t. orkkideea]
ornamentaalinen koristeellinen, koriste-, ornamentteja käyttävä
ornamentiikka korukuviot, ornamentit; koristelutaide
ornamentti koriste(kuvio), etenkin arkkitehtuurissa; koristeellinen sävelkuvio
ornitologia lintutiede, lintujen tutkiminen
orto- oikea-, oikein-, suora-
ortodoksi ortodoksisen kirkon jäsen; yhdyssanassa "ortodoksijuutalainen" kuitenkin merkityksessä 'puhdasoppinen, tarkoin Mooseksen lakia noudattava'
ortodoksia puhdasoppisuus, oikeaoppisuus; ortodoksisen kirkon oppi t. kulttuuripiiri
ortodoksinen kristillisen kirkon yhteen, levinneisyydeltään itäiseen päähaaraan (ortodoksiseen kirkkoon, "kreikkalaiskatoliseen" kirkkoon) kuuluva t. sen opin ja käytännön mukainen; puhdasoppinen, oikeaoppinen, virallisen opin mukainen t. yleisesti oikeana pidetty
ortogonaalinen kohtisuora, suorassa kulmassa jotakin vastaan oleva; toisiaan vastaan suorassa kulmassa oleviin viivoihin perustuva; tämän käsitteen yleistyksiin (eräissä matemaattisissa yhteyksissä) t. sen vertauskuvalliseen käyttöön perustuva
ortografia oikeinkirjoitus, kirjoitussäännöt; jonkin tekstin oikeinkirjoituskäytännöt
ortografinen oikeinkirjoitus-, ortografiaa koskeva
ortoosi vammaisille tarkoitettu tukilaite joka ehkäisee tai oikaisee raajan virheasentoja
ortopedi ortopediaan erikoistunut lääkäri
ortopedia lääketieteen haara, joka tutkii ja hoitaa liikunta- ja tukielinten epämuodostumia, sairauksia ja vammoja
ortoreksia pakkomielteenomainen ravinnon terveellisyyden tarkkailu, orthorexia nervosa
ortorektikko ortoreksiaa poteva ihminen
oskillaatio värähtely
oskillaattori värähtelevä laite, värähtelijä
oskilloida värähdellä
oskilloskooppi laite, jolla voidaan esittää (esim. sähkön) värähtelyjä näkyvässä muodossa, käyrinä
osmani turkkilainen ns. Osmanien valtakunnan aikana (v. 1299 - 1923); turkin kieli n. v. 1500 - 1928, joskus myös turkin kieli yleisesti
osmo- haju-
osmoosi nesteen tunkeutuminen toiseen nesteeseen niitä erottavan puoliläpäisevän kalvon läpi
osmoottinen osmoosiin perustuva t. liittyvä
ossi itäsaksalainen, entisestä Itä-Saksasta kotoisin oleva
ossifikaatio luutuminen
ossifioitua luutua
osso buco naudan (alkujaan vasikan) potkaviipaleista valmistettu haudutettu ruoka [osso buuko]
ossuaario luuarkku; hauta-arkku; luukokoelma
ossuarium = ossuaario [ossuaarium t. ossuáarium]
ostensiivinen osoittamiseen, näyttämiseen perustuva (määritelmä); silmäänpistävä; komeileva, kerskaileva
ostensio osoittaminen, näyttäminen
osteo- luu-
osteoporoosi luun huokoistuminen, luukato
osteri simpukoita (suku Ostrea), joista useita käytetään ravinnoksi
ostinato lyhyen aiheen toistuminen usein (musiikkiteoksessa) [ostinaatto t. ostináato]
ostrakismi muinaisessa Ateenassa käytössä ollut järjestelmä, jossa riittävä määrä kansalaisia saattoi äänestää kenet tahansa maanpakoon 10 v:ksi; nyk. kuvaannollisesti yhteisön ulkopuolelle sulkemisesta
otiitti korvatulehdus
oto- korva-
otorinolaryngologia korva-, nenä- ja kurkkutautioppi
otsoni hapen kolmiatominen muoto, O3
ottomaani osmani; alkuperältään turkkilainen selkänojaton pehmustettu leposohva, divaani; ripsimäinen kangaslaatu
ouija virheellisesti eräänlaisten ennustuslautojen yleisnimityksenä; Ouija on rekisteröity tavaramerkki [wiidžə t. uija]
out poissa muodista; epäsuosiossa; "ulkona" keskustelusta tms. [aut]
outlet erikoiseriä ja yksittäiskappaleita edullisesti myyvä kauppa, poistomyymälä; tehtaanmyymälä; maahantuojan oma kauppa [autlet]
output tuloste, tulostiedot; tulos [autput]
outsider sivullinen, ulkopuolinen t. itsensä ulkopuoliseksi kokeva; hevoskilpailun yllättävä voittaja, "musta hevonen" [autsaider]
outsourcing ulkoistaminen [autsoorsiŋ]
ouzo kreikkalainen aniksella maustettu viina [uuso t. uuzo]
ovaali soikea; soikio
overkill liioittelu, yliampuvuus; "moninkertainen tappaminen" [ouver-kil, ouvö(r)-kil]
ovo- muna-
ovulaatio munasolun irtoaminen (ja siihen liittyvät tapahtumat)
ovuloida olla ovulaatiovaiheessa
paapuuri aluksen vasen puoli
paaria kastiton (kaikkien kastien alapuolella oleva) ihminen; yleisemmin: jonkin yhteisön syrjimään joukkoon kuuluva ihminen
paaši hovipoika
paatos mahtipontisuus, julistavuus, intomieli, vahva tunneväritteisyys
pace car ryhmitysauto [peis kaar]
paella espanjalaisperäinen ruokatyyppi, johon kuuluu riisiä, kasviksia ja vaihtelevia muita aineksia kuten kanaa ja äyriäisiä [paella t. paejja]
paginoida numeroida sivut; jakaa sivuihin, sivuttaa
pagodi buddhalainen tornitemppeli
pajari venäläinen ylimys, ylimmän ruhtinaallisen palvelusluokan jäsen ennen Pietari Suuren aikaa
pajatso eräänlainen raha-automaatti; (aiemmin:) ilveilijä, klovni
pakana (usein halventavasti) ihminen, joka ei tunnusta jotakin suurista yksijumalaisista uskonnoista; ei-uskonnollinen, uskontoa tunnustamaton; ei-kristitty; ei-juutalainen
palataali kitalakiäänne
palataalinen kitalaki-, kitalakea käyttäen äännettävä
palatalisoitua ääntyä osittain palataalisena, liudentua
palaveri keskustelu, neuvottelu
paleo- muinais-, vanha-
paleoantropologia ihmisen muinaisuutta etenkin fossiilien perusteella tutkiva tiede
paleofiktio kirja, elokuva tms., jonka tapahtumat on sijoitettu ihmiskunnan muinaisuuteen, yleensä kivikauteen
paleoliittinen vanhempaan (varhaisempaan eli hiomattoman kiven) kivikauteen kuuluva
paleontologia muinaisten eliöiden tutkimus etenkin niiden jäänteiden (fossiilien)
paleotsooinen yhden maailmankauden nimitys, geologinen ajanjakso, joka alkoi n. 545 milj. vuotta sitten ja päättyi n. 250 milj. vuotta sitten
paletti kädessä pidettävä levy, jossa on väriaineita ja jossa taiteilija sekoittaa värinsä; taiteilijan töissään käyttämät värit; väriasteikko, väriskaala; värien valikoima
palimpsesti papyrus tai pergamentti, josta on raaputettu pois kirjoitus ja kirjoitettu uusi tilalle
palindromi sana tai sanajono, joka on takaperin kirjaimittain luettuna sama kuin normaalisti luettuna
palisanteri ruusupuu, eräiden puiksi kasvavien hernekasvien (suku Dalbergia) puuaines
paljetti reiällinen pieni metallilevy, jota käytetään etenkin puvun koristeena
palladium eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki Pd
palliatiivinen (vain) oireita helpottava (hoito), oire-
pallium miehen päällysviitta (muinaisessa Roomassa); keisarin (kruunaus)viitta (keskiajalla); katolisten piispojen virkakaulus; (anatomiassa:) aivovaippa
palpaatio käsin tunnustelu, palpointi
palpoida tunnustela käsin
palsami eräiden kasvien (Impatiens-suku) nimitys; hyväntuoksuinen kasvihartsi
palsamoida käsitellä kuollut ruumis mätänemisen ja muun hajoamisen estämiseksi
pamfletti kirjanen, jossa arvostellaan jotakin ajankohtaista ilmiötä, kiistakirjoitus
pampa ruohoaavikko tai -aro Etelä-Amerikassa (vrt. preeria)
pan- kaikki-, yleis-, yhteen-
pandemia yleiskulkutauti; hyvin laajalle (eri maanosiin) ulottuva kulkutauti
paneeli korokekeskustelu, ryhmän keskustelu yleisön edessä; sellaisen osallistujat; sisäseinän lautavuoraus; sellaisen käytettävä puutavara tai levy
paneerata = paneroida
panegyriikka ylistävä (juhla)puhe
panegyyrikko ylistyspuheen pitäjä
panegyyrinen ylistävä
paneli = paneeli
paneroida leivittää, kierittää ruoka (korppu)jauhoissa ennen paistamista
panfobia kaiken pelkääminen, yleiskammo
paniikki pakokauhu
panikoida joutua paniikkiin, hätääntyä
panini täytetty (lounas)sämpylä
pankki rahalaitos; (järjestetty) varasto
panna kirkonkirous, kirkon yhteydestä erottaminen (katolisessa kirkko)
panoptikon harvinaisten esineiden näyttely; vahakuvakokoelma
panoraama yleisnäkymä (korkealta paikalta); sellaista esittävä maalaus
panoroida kuvata elokuvakameralla kääntäen sitä sivusuuntaan
panslavismi Aate kaikkien slaavilaisten kansojen yhteenkuuluvuudesta. [pan-slavismi]
pantheon kaikkien jumalien temppeli; jumalmaailma, jumalien luettelo [panteon t. pantheon]
panteismi käsitys, jonka mukaan jumaluus täyttää kaiken olevaisen ja kaikki oleva on jumalallista
pantomiimi elenäytelmä, äänetön näytelmäesitys
paparazzi valokuvaaja (usein freelance-kuvaaja), joka pyrkii ottamaan sensaationhakuisia valokuvia julkisuuden henkilöistä [paparatsi]
papiljotti pieni lieriö, jonka ympärille kierretään hiuskimppu kihartumaan
papyrus vanha kirjakäärö, jonka kirjoitusmateriaali on tehty papyruskaislasta; kyseinen materiaali; itse papyruskasvi (Cyperus papyrus)
par ihannelyöntiluku golfissa; nimellisarvo, pariteettikurssi; pari, samankaltainen, samanarvoinen; eräs ranskan kielen prepositio, vastaa mm. sanoja 'kautta' ja 'vuoksi' [paar t. par]
par avion lentopostitse [par aviõ´]
par excellence ennen kaikkea, ensisijaisesti, erinomaisimmin [parekselã´s]
paraabeli eräs geometrinen kuvio; vertaus, vertauskuvallinen kertomus
paraati juhlallinen sotilasjoukkojen katselmus; juhlallinen tai näyttävä järjestynyt kulkue
parabellum eräs sotilaspistoolityyppi
parabolinen paraabelin tai paraboloidin muotoinen; vertauskuvallinen
paraboloidi pinta, joka syntyy, kun paraabeli pyörähtää akselinsa ympäri
paradentoosi eräs hampaiden tukikudosten sairaus
paradigma ajatusmalli, lähestymistapa; sanan taivutuskaava, taivutusmuotojen kokonaisuus; tieteessä kulloinkin hyväksytyt perusperiaatteet
paradigmaattinen paradigmaan kuuluva; paradigmaan t. paradigmoihin kuuluva
paradoksaalinen (näennäisen) järjenvastainen, paradoksin sisältävä
paradoksi (näennäinen) järjenvastaisuus, esim. tilanne, jossa kaksi keskenään loogisesti ristiriitaista väitettä näyttävät molemmat olevan tosia
parafiini eräänlainen hiilivetyjen muodostama vahamainen seos
parafilia seksuaalisen suuntautumisen häiriintyneenä pidetty muoto, perversio
parafinoida käsitellä parafiiniilla
parafoida vahvistaa sopimusluonnos nimikirjaimilla t. nimikirjoituksilla ennen varsinaista allekirjoittamista
parafraasi uudelleenmuotoilu, tekstin sisällön esittäminen omin sanoin
parafyysi (kasvitieteessä) nesterihma
paragon valvottu kuittijärjestelmä, joka perustuu numeroituihin kuitteihin ja niiden kopioihin; verraton, paras lajissaan
paragrafi pykälä
paralleeli rinnakkaistapaus; rinnakkaisuus; paralleelinen
paralleelinen yhdensuuntainen, rinnakkainen
parallelismi yhdensuuntaisuus, paralleelisuus; kerto (toisto) runousopillisena tyylikeinona; filosofiassa oppi, jonka mukaan sielulliset ja aineelliset asiat tapahtuvat rinnakkaisesti ilman, että toinen vaikuttaa toiseen
paralympialaiset neljän vuoden välein järjestettävä vammaisten huippu-urheilutapahtuma, vammaisten olympialaiset
paralysia halvaus (= paralysia)
paralyysi halvaus (= paralyysi)
paralyyttinen halvaantunut; halvauksen aiheuttava; halvaukseen liittyvä, halvaus-
paramedic lääkintämies t. sairaanhoitaja; ambulanssinkuljettaja; sairaankuljetus ja sen yhteydessä annettava ensiapu
parametri matemaattisen kaavan tai mallin taikka tietokoneohjelman olennainen muuttuja, jonka arvoja muuttelemalla saadaan aikaan erilaisia versioita
parametroida tehdä kaava, malli tai tietokoneohjelma monipuolisemmaksi lisäämällä siihen parametreja; muuttaa matemaattinen esitys parametreja käyttäväksi; muunnella parametrien arvoja; määrittää parametreille sellaiset arvot, että tietty ehto toteutuu
paramorfoosi aineen kiderakenteen muuttuminen (ilman, että kemiallinen rakenne muuttuu)
paranoia vainoharhaisuus, vainohulluus; sairaalloinen epäluuloisuus
paranoidi vainoharhainen, paranoian vaivaama
paranormaali yliluonnollinen, tieteen avulla selittämätön
parapsykologia oppi yliluonnollisista psyykeen liittyvistä ilmiöistä
parasetamoli eräs tulehduskipulääke
parasiitti loinen
parasympaattinen hermoston osan nimityksenä
paratiisi (Raamatun mukaan) ensimmäisten ihmisten elinympäristö ennen syntiinlankeemusta; (eri uskontojen mukaan) autuaiden kuolemanjälkeinen olinpaikka ja olotila; (kuvaannollisesti) onnenmaa, onnela
paratyyfus pikkulavantauti, lavantautia muistuttava lievempi kuumetauti
pardon anteeksi [pardõ´]
parenkyymi (jonkin elimen) peruskudos
parenteeli sukupuussa tiettyyn sukupolveen kuuluvat yksilöt
parenteesi erillinen (usein sulkeisiin kirjoitettu) huomautus tai lisäys; sulkumerkki, sulje; näytelmän, elokuvan tms. käsikirjoituksessa oleva toiminnan kuvaus
parfymoida hajustaa
parfyymi hajuste, hajuvesi; (hajusteen) hyvä tuoksu
pariteetti yhdenvertaisuus t. vastaavuus; (talousalalla) ostovoiman tms. vastaavuus; (datatekniikassa) se, onko bittijonon ykkösbittien määrä parillinen vai pariton; (luonnontieteissä) symmetriaan liittyvä peruskäsite
parkkeerata pysäköidä, paikoittaa (arkikielessä)
parkki pysäköinti(paikka); paikka, johon voidaan jättää esim. lapsi lyhytaikaiseen hoitoon
parketti lattianpäällyste, joka on tehty suorakulmaisista kappaleista, usein puisista; tanssilattia; permanto (teatterissa)
parkki eräs purjealustyyppi; nahan parkitusta varten kuivattu puun kuori; eräs lahnan sukuinen kala, pasuri (Abramis blicca)
parlamentaarikko parlamentin jäsen
parlamentaarinen parlamentarismin mukainen; parlamentin voimasuhteiden mukaan valittu; parlamenttia koskeva
parlamentarismi järjestelmä ja oppi, jossa hallituksen on nautittava parlamentin luottamusta
parlamentti kansanedustuslaitos, eduskunta; (yleisemmin, kuvaannollisemmin:) jotakin ryhmää edustavana pidetty neuvottelukokous, toimielin tms.; eräistä tuomioistuimista Ranskassa ennen vallankumousta käytetty nimitys
parmesaani Italiassa valmistettu kovien, voimakkaanmakuisten juustojen tyyppi
parnasso koroke, jolla promootiossa vihittävät maisterit ottavat vastaan seppeleen; taiteen (etenkin runouden) t. tieteen tyyssija; taiteen ja tieteen tekijöiden huippujoukko
parodia ivamukaelma
parodinen ivallisesti mukaileva, parodian sisältävä
parodioida mukailla ivallisesti, naurettavaksi tehden, tehdä parodia
paroni eräs aatelisarvo
parsek tähtitieteellinen etäisyyden yksikkö, parallaksisekunti
partenogeneettinen neitseellinen (lisääntyminen)
partia (liiketaloudessa) tavaraerä, tavaramäärä
partiaalinen osa-, osittainen, osaa koskeva
partikkeli pieni osanen, hiukkanen; (kieliopissa) yleisnimitys taipumattomille sanoille
partikulaarinen erityinen, osaa tai yksityiskohtaa koskeva
partikularismi ajatussuunta, joka korostaa jotakin erityistä (partikulaarista) vastakohtana yleisemmälle, laajemmalle asialle
partisaani sissi; vastarintaliikkeen jäsen
partisiippi verbin adjektiivinen nominaalimuoto
partitiivi eräs suomen sijamuoto, päätteenä -a, -ä, -ta tai -tä
partitio osio, jako-osa, osite; osiin jakaminen, osittaminen; jakaantuminen
partituuri useilla soittimilla esitettävien orkesteri- yms. sävellysten nuotit
partneri kumppani, kanssapelaaja, kaveri
party kutsut [paati t. paarti]
parusia Jeesuksen toinen tuleminen
pasaati säännöllinen tuuli, joka puhaltaa päiväntasaajaa ympäröivillä alueilla korkeapaineen alueilta päiväntasaajan matalaa kohti
pascal paineen yksikkö SI-järjestelmässä, tunnus Pa
paseerata soseuttaa painelemalla siivilän läpi; (vanh.:) sivuuttaa, ohittaa; (vanh.:) kävellä huvikseen, käyskennellä
pasha makea ruoka, jossa on keskeisenä ainesosana rahkaa ja jota tehdään erityisesti pääsiäiseksi; sanan pašša (ei-suositeltava) kirjoitusasu
pashmina eräs pehmeä villalaji; siitä valmistettu huivi; pitkä leveä huivi [pašmina]
pasianssi yksin pelattava korttipeli
pasifismi rauhanaate, rauhanliike, etenkin sellaisena, joka kieltää myös aseellisen puolustautumisen hyökkäystä vastaan
paslikka venäläinen suippo päähinetyyppi
paspartuu = passepartout
pašša turkkilaisperäinen korkeiden viranomaisten arvonimi
passé pois muodista mennyt; vanhentunut, vanhanaikainen [pasée]
passepartout valokuvan, piirroksen tms. pahvinen suojakehys, kehyskartonki; (aiemmin myös:) yleiskulkulupa [paspartuu]
passiivi verbien pääluokka, jossa subjekti ilmaisee tekemisen kohteen (t. tuloksen tms.); suomen kielessä verbinmuotojen ryhmä, jossa tekijänä on ilmaisematon persoona
passiivinen toimimaton, vaikuttamaton; mukautuva, muiden ohjauksessa oleva; tuontivoittoinen (kauppatase); passiivimuotoinen
passim paikoitellen, siellä täällä
passio Jeesuksen kärsimyshistorian kuvaus, etenkin sävellys; intohimo, kiihko; kärsimys; (filosofiassa) kohteena oleminen, passiivisuus
passiohedelmä kärsimyskukkien (Passiflora-suku) eräiden lajien syötävä hedelmä, granadilla
passivoida tehdä passiiviseksi
pasta vehnätaikinasta tehtyjen levyjen, nauhojen ym. ja sellaisiin perustuvien ruokien yleisnimitys; leivänpäällysteenä käytettävä tahna; salvaa kiinteämpi voide t. muotoiltava massa
pasteija pieni suolainen täytteellinen voitaikinaleivonnainen; patee; eräänlainen tahna, pasta
pastelli väriliitumaalaus; väriliitu; (yhdyssanoissa myös:) valkoisella pehmennetty (värisävy)
pastilli raemainen imeskeltävä makeinen; makuaineita sisältävä lääketabletti
pastissi teos, joka tarkoituksellisesti jäljittelee jonkun taiteilijan tai jonkin aikakauden tyyliä, usein sen ivaamiseksi
pastoraali yhdyssanojen määriteosana: paimen-, sielunhoito-, pastoraalinen; musiikissa: sävellys, joka kuvaa paimenidylliä t. muuta ihannoitua maaseutua
pastoraalinen paimenidyllin kaltainen; paimentamiseen liittyvä, paimen (vrt. pastoraali)
pastori evankelinen pappi, varsinkin sellainen, joka ei ole kappalaisena, kirkkoherrana tms.
pastöroida käsitellä elintarvike kuumentamalla bakteerien tappamiseksi [pastöroida t. pastoroida]
pašstu Afganistanin suurimpaan kansanryhmään kuuluva ihminen t. kyseisen rymän kieli, afgaani
pasunisti pasuunansoittaja
pasuuna eräs vaskipuhallintyyppi
pataani Afganistanin suurimpaan kansanryhmään kuuluva, afgaani
pataljoona sotaväen yksikkö, komppaniasta lähinnä isompi
patee uunivuoassa vesihauteessa kypsennetty lihaa sisältävä mureke, jonka pinnalla on usein taikina- tai silavapäällys
pateettinen mahtipontinen, paatoksellinen; säälittävä, surkea
patentoida hankkia patentti
patentti keksijälle myönnetty yksinoikeus keksintöönsä
paternaalinen isällisen holhoava
paternalismi (isällinen) holhoavuus
patientti (kielitieteessä) ilmaus, joka kuvaa sen olion, jossa jokin tilan, sijainnin tms. muutos tapahtuu tai johon toiminnan vaikutus kohdistuu
patiinit miesten varsikengät, joissa on soljet tai kumijoustímet; (leikillisesti:) miesten kengät yleisesti; (aiemmin myös:) nauhalliset varsikengät
patina (arvokas) vanhuuden leima; kuparinhome, -ruoste
patio sisäpiha
patogeeninen tautia aiheuttava
patologia tautioppi, tautien syitä, syntyä, kehittymistä ja vaikutuksia käsittelevä tieteenala; lääketieteen ala, johon kuuluvat tautien diagnosointiin tähtäävät mikroskooppitutkimukset ja kuolinsyyn selvittäminen
patonki pitkä, kapea, rapeakuorinen, ranskanleivän tapainen vehnäleipä
patotyyppi eliölajin alaryhmä, joka on määritelty sen taudinaiheuttamiskyvyn mukaan
patriarkaalinen miesten hallitsema; isänvaltainen; patriarkkaan liittyvä
patriarkaatti patriarkan virka t. hallintoalue; isänvalta
patriarkka kunnioitettu vanha mies; Israelin kansan esi-isien kunnianimi; johtava piispa (lähinnä ortodoksisessa kirkossa)
patriisi ylimysluokkaan kuuluva antiikin Roomassa
patrimoniaalinen isänperintöä koskeva
patrimonium isänperintö; perintötila [patrimoonium t. patrimóonium]
patriootti isänmaanystävä, isänmaallinen ihminen
patrioottinen isänmaallinen
patriotismi isänmaallisuus
patronyymi isännimestä johdettu nimi, esim. "Juhonpoika", "Matintytär"
patruuna latauspanos; (vanhassa kielessä) tehtaanisäntä
patteri sähköparisto; tykistön perusyksikkö; lantakasa
patti ratkeamaton, "jumittunut" tilanne; šakkipelissä: eräs tasapelitilanne
pauna eräs anglosaksinen painomitta
paviljonki näyttelyrakennus etenkin messuilla; puistomaja
pedaali soittimen poljin tai jalkio
pedagogi opettaja, kasvattaja
pedagogia kasvatusoppi, kasvatustaito
pedagogiikka kasvatusoppi
pedagoginen opetuksellisesti hyvä; kasvatusopillinen
pedantti saivartelija, pikkuasioihin puuttuja, koulumestarimainen
pedanttinen saivarteleva
pederasti pederastian harjoittaja
pederastia miesten homoseksuaalisuus, varsinkin sellainen, jossa toinen osapuoli on aikuinen ja toinen poika; suuntautuminen sellaiseen, "poikarakkaus"
pediatri lastenlääkäri
pediatria lastentautioppi
pedikyristi jalkojenhoitaja
pedikyyri (ammattimainen) jalkojenhoito
pedofilia sukupuolivietin kohdistuminen lapsiin
pedofiili henkilö, jonka sukupuolivietti kohdistuu lapsiin
peer review vertaisarviointi, saman alan asiantuntijoiden suorittama arviointi [piö(r) rivjuu]
pegasos "runoratsu" (runollisen lennokkuuden vertauskuvana)
pehtori maatilan työnjohtaja
pejoratiivinen väheksyvä, halveksiva
pelargoni eräitä kasveja
peleriini hartiaviitta, lyhyt naisten (turkis)viitta; (aiemmin myös) ajurinkaulus
pelletti melko irtonaisesta aineesta (esim. sahanpurusta tai kuivaruuasta) kokoon puristamalla tehty pienehkö kappale
penaali kynäkotelo
pendeli heiluri
pendelöidä sukkuloida, liikkua kahden paikan välillä, etenkin kodin ja työpaikan välillä (julkisilla kulkuneuvoilla); olla heiluriliikkeessä
peneplaani laaja, loivasti kumpuileva puolitasanko
penetraatio (tuotteen tms.) leviäminen, yleistyminen markkinoilla; levinneisyys, yleisyys; siittimen työntäminen emättimeen; sisään tunkeutuminen
penetroida tunkeutua, suorittaa penetraatio
penis siitin [penis t. peenis]
penisilliini eräs yleisesti käytetty antibiootti, oikeastaan ryhmä niitä [penisiliini t. penisilliini]
pennalismi samanarvoiseen kohdistuva kiusaaminen (etenkin kouluissa ja asevoimissa)
penny Ison-Britannian vaihtoraha, alkujaan 1/240 puntaa, v:sta 1971 alkaen 1/100 puntaa [penni t. peni]
pensionaatti täysihoitola; sisäoppilaitos
penta- viisi-
pentagoni viisikulmio
pentagrammi viisikanta, viisisakarainen tähtimäinen kuvio
pentametri "viisimitta", runomitta, jossa on kuusi (!) säettä
pentateukki Raamatun Mooseksen kirjoista teologiassa käytetty nimitys, toora
peperoni eräänlaisia vihreitä maustepaprikoita; pepperoni [peperooni]
pepperoni eräs salamityyppisten makkaroiden tyyppi [pepperooni]
pepsiini mahanesteessä oleva ruuansulatusentsyymi
per kautta, kohden (latinan prepositio); kirjanpidossa: debet
per se itsessään, erikseen tarkasteltuna [per see]
perenna monivuotinen (koriste)kasvi
perestroika Neuvostoliitossa v:sta 1985 Mihail Gorbatšovin kaudella harjoitettu taloudellinen uudistuspolitiikka
perfekti verbien aikamuoto, jonka merkitys riippuu kielestä; täydellinen
perfektionismi täydellisyyden tavoittelu
perforaatio perforointi, lävistys, rei'itys; perforoituminen, puhkeaminen; puhkeama
perforaattori lävistyskone, rei'itin
performance = performanssi [performanse t. pöfóomöns]
performanssi esitys, suoritus, varsinkin julkinen improvisoitu taiteelliseksi tarkoitettu esitys
performatiivi kielellinen ilmaus, jonka sanominen itsessään suorittaa merkityksellisen teon yhteisöllisten konventioiden mukaisesti
perforoida lävistää, rei'ittää, puhkaista
perfuusio läpivalutus; läpivaluminen
pergamentti kirjoituspohjaksi valmistettu nahka; voipaperi
pergola lehtimaja
perifeerinen periferiaan kuuluva; toisarvoinen
periferia syrjäseutu, laita-alue
perifraasi kiertoilmaus
perifrastinen sanaliitolla ilmaistava; perifraasia käyttävä t. koskeva
perinataali syntymän aikoihin tapahtuva [peri-nataali]
perineum väliliha
periodi (ajan)jakso, kausi; (musiikissa) lauseke
periodinen jaksoittainen
periskooppi laite, jolla voi tehdä näköhavaintoja pysyen itse näkymättömissä
peristaltiikka peristalttiset liikkeet
peristalttinen aaltomaisesti putkimaisessa elimessä sen seinämien supistelun takia etenevä (liike)
perkussio lyömäsoitin(ryhmä); koputtelu (lääketieteessä tutkintamenetelmänä)
perkussionisti lyömasoittimen soittaja, lyömäsoittaja
permanentti kestokampaus; pysyvä, kiinteä; (urheilukielessä:) joukkueen vakiokokoonpano
permeabiliteetti läpäisevyys; magneettivuon tiheyden ja magneettikentän voimakkuuden suhde
permissiivinen salliva, hyväksyvä, suvaitseva
permissio lupa, salliminen
permutaatio uuteen järjestykseen asettaminen, järjestyksen muutos; yksi monista vaihtoehtoisista järjestyksistä
permutoida suorittaa permutaatio
pernisiöösi pahanlaatuinen
perpendikulaarinen pystysuora, kohtisuora
perpetuum mobile ikiliikkuja [perpetuum moobile t. perpétu'um moobile]
persentiili prosenttipiste
perseptio havainto, aistimus
perseveraatio toiminnan jatkaminen tai toistaminen ilman havaittavissa olevaa syytä
persistenssi toiminnan tai ilmiön jatkuminen, vaikka sen aiheuttanut asia on lakannut vaikuttamsta tai se kohtaa esteitä
persistentti sellainen, jolla on persistenssi, lakkaamaton; itsepintainen, sitkeä
persona non grata ei-toivottu henkilö, epämieluisa, epäsuosiossa oleva ihminen [persoona non graatta t. persóona noon graata]
personaali henkilökunta (vanhahtavana tai leikillisenä sanana)
personaaliunioni valtioiden välinen yhteys, joka perustuu vain siihen, että niillä on yhteinen hallitsija
personal trainer henkilökohtainen valmentaja (etenkin kuntosaliharjoittelussa) [pəəsənəl treinə(r)]
personalisoida = personoida
personifikaatio personointi (merkityksessä 'persoonalliseksi kuvitteleminen'); personoituma
personifioida = personoida (merkityksessä 'kuvitella persoonalliseksi')
personoida henkilökohtaistaa, yksilöllistää; olennoida, kuvitella tai kuvata elottomia olioita tai ilmiöitä persoonallisiksi, persoonallistaa
personoituma olio tai ilmiö personoituna, henkilöitymä, ruumiillistuma
persoona ihminen (tai muu tietoinen olento) yksilönä, henkilö; muihin vaikutuksen tekevä henkilö; tekijä (kieliopin käsitteenä)
persoonallinen yksilöllinen, yksilölle ominainen, omakohtainen, persoonaan kuuluva; erikoinen, omintakeinen
persoonallisuus yksilöllinen olemus; persoona; henkilöllisyys
perspektiivi näkökulma, katsantokanta (yl. kuvaannollisesti); se ilmiö, että kohteiden näkyvä koko riippuu niiden etäisyydestä; tämän ilmiön huomioon ottaminen kuvataiteessa
perspiraatio hikoilu
pertinenssi tarpeisto; tarpeistoesine
pertinentti asiaankuuluva
perturbaatio häiriö
peruukki tekotukka, irtotukka
perversio luonnonvastaisuus, kieroontuneisuus (etenkin seksuaalisuuden alalla)
perverssi luonnonvastainen, luonnoton, kieroutunut (etenkin seksuaalisuuden alalla)
pervertikko perverssi ihminen, "pervo"
pessaari ehkäisyvälineenä käytetty emätinrengas, emätinkalvo
pessimismi kielteinen asenne tulevaisuuteen, toivottomuus; synkkä maailmankatsomus
peta- SI-järjestelmän etuliite, joka vastaa tuhannella biljoonalla kertomista eli kerrointa 1015, tunnus P
petankki ranskalaisperäinen kuulapeli, jossa yritetään osua mahdollisimman lähelle pientä maalipalloa
petiitti eräs pieni kirjasinkoko; sillä esitetty teksti; yleisesti pienellä esitetty teksti
petomaani pierutaiteilija
petrimalja kannellinen malja, jota käytetään mikrobien viljelyyn
petro- kivi-, kallio-
petroli polttoöljy, paloöljy
petrologia kivitiede
petting seksuaalinen kanssakäyminen, joka sisältää hyväilyjä, kiihotusta ja ehkä orgasminkin mutta ei yhdyntää
phishing eräs huijauksen muoto Internetissä, tietokalastelu [fišiŋ]
piaffi hevosen ravikäynti paikallaan pysyen
pianissimo hyvin hiljaa (esitettävä sävellys) [pianissimo t. pianíssimo]
piano eräs kosketinsoitin (vasarakoneistollinen, tavallisesti pystykielinen); hiljaa (esitettävä sävellys) [piano (t. piáano)]
piazza tori, aukio [piatsa t. piátsa]
piccolo = pikkolo
picnic = piknikki
pidgin eri kieliä puhuvien väliseen viestintään kehittynyt kieli, joka perustuu jonkin kielen kieliopillisesti yksinkertaistettuun muotoon ja jota kukaan ei puhu äidinkielenään [pidžin t. pidšin t. pidsin]
pieteetti kunnioitus, arvonanto (esim. vanhoja esineitä kohtaan)
pieti (korttipelissä) luvatusta määrästä tikkejä puuttuva tikki, alitikki
pietismi eräiden kristillisten herätysliikkeiden muotojen nimitys
pietso- puristus-, paine-, jännitys-
pigmentti väriaine, erityisesti elävissä soluissa esiintyvä
pii kreikan aakkoston kirjain, Ππ; sillä merkitty vakio: ympyrän kehän ja säteen suhde, noin 3,14
piisami eräs jyrsijä, Ondatha zibethica
piispa kristillisessä kirkossa pappi, joka on erityisessä korkeassa virassa
pikantti (erikoisuudellaan) piristävä, huomiota herättävä; virkistävän kirpeä
pikareskiromaani veijariromaani
pikee eräs vakopintainen kangas, tavallisesti puuvillaa
pikkelssi etikkainen ja mausteinen, yleensä vihreä sekavihannessalaatti
pikkelöidä tehdä pikkelssi
pikkolo hotellipoika; pieni huilu; viinien pieni pullokoko (2 dl)
piknik eväsretki, luontoon tehtävä retki, jossa on eväät mukana
piko- biljoonasosa- (SI-järjestelmän etuliite, vastaa kerrointa 10-12, tunnus: p)
pikseli kuvapiste
pikselöidä rakeistaa, sumentaa yhdistelemällä pikseleitä lohkoiksi; tehdä (suurentamalla) pikseleistä selvästi erottuvia
piktogrammi kuvamerkki, kuvasymboli, jolla on erityinen sovittu merkitys
pilari kulmikas pystytuki
pilasteri seinän pilarimainen ulkonema
piletti pääsylippu; matkalippu
pilleri nieltävä pallomainen lääkevalmiste; (arkik.:) nieltävä lääkevalmiste, huume tms.
pilotoida tehdä pilottitoteutus
pilotti kokeileva, uraauurtava jonkin ajatuksen toteutus, edelläkävijätoteutus; TV-sarjan tms. erityinen aloitusjakso; lentokoneen (tai avaruusaluksen) ohjaaja, lentäjä
pilsneri (usein väheksyvästi:) mieto olut; eräs vaalea oluttyyppi
pineaalinen käpymäinen, käpy-; käpylisäke-
pinkki eräs väri, "vaaleanpunainen"
pin-koodi tunnusluku (eräissä teknisissä järjestelmissä)
pinsetit atulat, pienet pihdit
pinssi (pieni) rintamerkki
pintti anglosaksinen tilavuusmitta, noin puoli litraa
pin-up (vähäpukeista) nuorta naista esittävä kansikuva [pin-ap]
pinyin kiinan kielen nykyisin yleisin transkriptiomenetelmä [pinjin]
pioneeri tienraivaaja, edelläkävijä; teknisten erikoisjoukkojen sotilas; kommunistisen nuorisoliikkeen jäsen
pipetti tiputin, tiputusputki
piplia Raamattu, biblia
piraatti tekijänoikeutta tms. loukaten valmistettu ohjelma, äänite tai muu teos; merirosvo; vanhanaikainen käsityölaukku
piratismi piraattituotteiden valmistus ja myynti; merirosvous
piruetti ympäripyörähdys (taitoluistelussa, kouluratsastuksessa, baletissa ym.)
pisoaari [pisuaari t. pisoaari]
pistooli yhden käden ampuma-ase
pita Lähi-idästä peräisin oleva leipätyyppi
pitaali = lepra
pitaalinen pitaalia eli lepraa sairastava; saastainen, syrjitty
pitsa italialaisperäinen uunissa paistettava ruoka, jossa ohuen leipämäisen pohjan päällä on juustoa, tomaattikastiketta ja yleensä jotain muutakin päällystettä
pitseria pitsaravintola, pitsapaikka, ruokala, jossa pitsoilla on keskeinen asema ruokalistassa
pittoreski maalauksellinen, kiehtova
pivot napa, keskipiste; tappi, kiertymisen keskipiste; avainasemassa oleva pelaaja tms.; keskeinen, olennainen tieto
pizza = pitsa [pitsa]
pizzeria = pitseria [pitseria]
pizzicato sormilla näppäillen [pitsikaatto t. pitsikáato]
placebo = plasebo [plasebo t. plakéeboo]
plagiaatti plagioimalla tehty teos
plagiaattori plagioija
plagioida käyttää toisen kirjallista tai taiteellista teosta tai ideoita oman teoksensa osana, kuin omanaan
plakaatti juliste, julkinen tiedonanto
plaketti tavallisesti neliskulmainen, valettu tai lyöty levyke
planeetta kiertotähti, iso Aurinkoa tai muuta tähteä kiertävä taivaankappale
planetaario rakennelma tähtitaivaan ilmiöiden havainnollista esittämistä varten
planetoidi pikkuplaneetta, planeettaa pienempi keskustähteä kiertävä kappale
plankton veden pintakerroksissa ajelehtivat pienet eliöt, keijusto
plantaasi tropiikin suurviljelmä
plasebo näennäislääke, lumelääke
plasma verineste; aineen olomuoto, jossa atomit ovat ionisoituneita; (solun) alkulima
plasmaekspanderi plasmanlisääjä
plastiikka muovausleikkaus; muovailu, kuvanveisto; sulava liikehdintä; ruumiinhallinnan taito
plastikki muovi
plastinen plastiikkaan kuuluva
platform (datatekniikassa) alusta, perusta [platform t. plätfoom]
platina eräs jalometalleihin kuuluva alkuaine, kemiallinen merkki Pt
platoninen henkinen, epäaistillinen, pyyteetön; Platonin filosofian mukainen
platonismi Platonin filosofia; Platonin perustama filosofian suunta; ihanteita korostava filosofia t. elämänasenne
playboy rikas, työtä tekemätön, "menevää" elämää viettävä henkilö [pleiboi]
playoff {pleiof] pudotuspeli(t)
plebeiji muinaisen Rooman alempaan kansanluokkaan kuuluva; sivistymätön ihminen; moukka
pleenum(i) täysistunto, yhteisistunto
pleistoseeni eräs geologinen kausi, alkoi n. 1,81 milj. vuotta sitten, päättyi n. 10 000 vuotta sitten
pleksilasi eräs akryylimuovi; siitä valmistettu, yleensä läpinäkyvä pinta
plektra pieni luu- tai muovilevy, jota käytetään kitaran tai muun soittimen näppäilyyn
pleonasmi samaa tarkoittavien sanojen (turha) käyttö, liikasanainen
pleonastinen pleonasmia sisältävä
plombi hampaantäyte; lyijysinetti
pluraali monikko (kieliopissa)
plurale tantum vain monikossa (esiintyvä sana), esim. suomessa "häät" [pluraale tantum t. pluráale tantum]
pluralismi moniarvoisuus, erilaisten arvomaailmojen rinnakkaisuus, suvaitsevaisuus; filosofiassa käsitys, että on useita perusolioita, moneusoppi
pluripotentti lähes kaikkikykyinen
plus ynnä; plusmerkki, ynnämerkki, plussa
plussa ynnämerkki ("+"); ylimääräinen lisä (etenkin arvostuksessa tms.)
pluskvamperfekti verbin aikaluokka, suomessa sellainen kuin "oli tehnyt"
plutokratia rikkaiden valta, rahavalta
plutoninen syvällä maankuoressa syntynyt (kivilaji); (astrologiassa:) Pluto-planeetan vaikutuksesta muotoutunut (ihmistyyppi)
plutonismi käsitys, jonka mukaan suurin osa kivilajeista on syntynyt magmasta
plutonium eräs metallinen alkuaine, kemiallinen merkki Pu
plyysi nukkapintainen kangas
pneumaattinen paineilmalla toimiva; hengellinen
pneumatiikka paineilman hyväksikäyttöön perustuva tekniikka; oppi hengistä; oppi Pyhästä Hengestä
pneumato- hengitys-; henki-; ilma-, kaasu-
pneumo- keuhko-, hengitys-
pneumokokki eräs bakteeri, joka aiheuttaa mm. keuhkokuumetta
pneumonia keuhkokuume
podium koroke; antiikin teatterin tai sirkuksen katsomon alin rivi; teatterin näyttämö
poeetta runoilija
poeettinen runollinen
poesia runous
poeta laureatus (laakeriseppeleellä) palkittu runoilija [poeetta laureaattus t. poéeta laureáatus]
poetiikka runousoppi
pogosta veropiiri Venäjän maaseudulla keskiajalla; kirkkopitäjä
pogromi juutalaisvaino varsinkin tsaarinajan Venäjällä; johonkin väestöryhmään kohdistuva laaja väkivalta yleensä
pointillismi maalaustaiteen menetelmä, jossa maalaus koostuu pienistä täplistä, täplämaalaus
pointti asian ydin, olennainen sisältö; asiakohta; näkökohta; jutun tarkoitus, se mitä ajetaan takaa
pokeri eräs korttipeli, usein uhkapelinä pelattu; (=pokerinaama) ilmeettömät kasvot
polaarinen navan lähellä tai napaa kohti oleva, napa-; vastakkaisen navan lähellä oleva, vastakkainen
polarisaatio ilmiö, jossa valon värähtelyn suuntautuminen poikkeaa tasaisesti joka suuntaan tapahtuvasta värähtelystä; kärjistäminen t. kärjistyminen
polarisoida aiheuttaa polarisaatio; kärjistää, tehdä asenteet polaarisiksi
polariteetti napaisuus, polaarisuus
polderi Pohjanmeren etelärannikon kuivatettu, padoilla ympäröity marskimaa
poleemikko poleeminen, väittelynhaluinen ihminen
poleeminen väittelevä, kiistelevä; riidanhaluinen
polemiikki väittely, kiistely, sanasota
polemisoida väitellä, kiistellä, haastaa riitaa
polenta italialaisperäinen maissipuuro; siihen käytettävät ryynit
poletti kaasumittarin rahake; leimattu lippu; levy, jota käytetään mitattaessa pinta-aloja kartalta
poli (ark.) poliklinikka
policy menettelytapa, linja, politiikka [polisi]
poliitikko politiikassa säännöllisesti toimiva
poliittinen politiikkaa koskeva, politiikassa merkitsevä, etenkin kiistanalainen
polikliininen poliklinikassa tehtävä
poliklinikka yksikkö (tav. sairaalan osa), jossa sairastuneet otetaan vastaan ja jossa annetaan alustavaa tai suhteellisen yksinkertaista hoitoa
polio eräs tauti, joka aiheuttaa lihashalvauksia, aiemmin lapsihalvaukseksi kutsuttu
politbyroo kommunistisissa puolueissa korkein johtoelin (käytännössä)
politiikka julkisen yhteisön päätöksentekoon vaikuttaminen; menettelytapa, linja
politikoida harjoittaa politiikkaa, ottaa osaa poliittiseen elämään
politisoida tehdä tai väittää poliittiseksi
politologia politiikan tutkimus, valtio-oppi
politrukki sotilasyksikön tai muun ryhmän poliittinen ohjaaja ja valvoja (Neuvostoliitossa)
poloneesi eräs juhlatanssi, joka perustuu puolalaiseen perinteeseen
polterabend = polttarit [polteraabend]
poltergeist räyhääjähenki, eräänlainen kummitus [poltergaist]
polttarit häitä edeltävänä päivänä sulhaselle t. morsiamelle järjestettävät rajut juhlat
poly- moni-
polyarkia valtiollisen vallan jakautuminen monille ihmisille
polyesteri eräitä kestomuoveja
polyfonia moniääninen sävellys, jossa kullakin äänellä on itsenäinen melodinen sisältö
polygaaminen moniavioinen
polygamia moniavioisuus
polyglotti monikielinen, monia kieliä osaava ihminen
polygoni monikulmio
polymeeri pitkäketjuinen, polymeerinen yhdiste
polymeerinen (kemiassa:) useiden samanlaisten molekyylien yhteenliittymisestä syntynyt, yleensä pitkäketjuinen; (biologiassa:) useasta eri geenistä johtuva
polymorfinen monimuotoinen, monessa muodossa esiintyvä
polynomi (matematiikassa) usean jäsenen summa, etenkin sellainen, jossa kukin jäsen on on muodoltaan tulo
polyploidi vähintään kolminkertaisen kromosomiston sisältävä
polysakkaridi sakkaridi, jonka molekyylissä on enemmän kuin kolme yksinkertaista sokeria
polyseeminen monimerkityksinen (sana)
polysemia (sanan) monimerkityksisyys
polyteismi monijumalaisuus
polytekninen ylintä tekniikan opetusta antava t. koskeva
polyyppi limakalvon kasvain esim. nenässä; erääseen onteloeläinten ryhmään (Hydrozoa) kuuluva eläin
pomeranssi eräs sitrushedelmä, jonka kuorta käytetään mausteena, ja sitä tuottava puu, Citrus aurantium
pomo- hedelmä-
pomologia hedelmätiede, hedelmäoppi
pompöösi komeileva, mahtipontinen, pramea
pomsi eräs kankaiden perussidoslaji; sitä käyttäen kudottu kangas
poncho viitta, jossa on aukko päätä varten [pontšo]
pons asinorum aasinsilta, keinotekoinen siirtyminen asiasta toiseen [pons asinoorum t. poons asinóorum]
ponttoni kelluke tai alus, jota käytetään laiturin, sillan, lautan tms. kannattimena, uponneiden alusten nostamiseen tms.
pooli elinkeinonharjoittajien yhteenliittymä, rengas; napa, kohtio
poolinen (kemiassa:) napainen, erimerkkiset sähköiset osittaisvaraukset sisältävä
pooliton sellainen, joka ei ole poolinen
poolo eräs pallopeli, jossa pelaajat liikkuvat ratsain; vastaava polku- tai moottoripyörillä pelattava peli
pop suosittu, suosiossa (muodissa) oleva, etenkin nuorison suosima (musiikki tms.)
pop up = popup [popap]
popkulttuuri (nuoriso)kulttuuri, johon luetaan mm. popmusiikki ja poptaide
popmusiikki eräs rytmisen musiikin muoto, joka perustuu rokkiin; (yleisemmin:) nuorisomusiikki
poppeli lehtipuita, jotka kuuluvat samaan sukuun (Populus) kuin haapa
poppi = pop
poptaide eräs kuvataiteen suunta, joka käyttää mm. kollaasitekniikkaa ja jäljittelee sarjakuvia, mainoksia yms.
populaari kansanomainen, helppotajuinen
populaarikulttuuri yleisesti suosiossa oleva kulttuuri, etenkin viihde
populaatio väestö, asukkaat; kasvien, eläinten tai muiden eliöiden (keskenään lisääntyvä) joukko, kanta; (tilastotieteessä) perusjoukko (josta otanta tehdään)
popularisoida tehdä yleistajuiseksi, kansanomaistaa
populariteetti kansansuosio
populismi kansansuosion tavoittelu politiikassa yksinkertaistavilla iskulauseilla ja ohjelmajulistuksilla; eräs kirjallisuuden suuntaus
popup (esiin) ponnahtaminen, ponnahdus; esiin pulpahtaminen (lyhyehköksi ajaksi) [popap]
porfyyri eräs magmakivien laji
pormestari eräiden kaupunginjohtajien tai muiden korkeiden paikallisten virkamiesten nimitys; myös arvonimi
porno = pornografia
pornografia sukupuolisesti voimakkaan kiihottaviksi tarkoitetut kuvat, kirjoitukset yms.
pornografinen pornografiaan kuuluva t. sitä sisältävä
portaali web-sivusto, jonka kautta on tarkoitus päästä kätevästi suunnistamaan käyttäjää kiinnostaville sivuille; julkisen rakennuksen koristeltu pääovi tai portti
portatiivi kantourut; yöastia
portfolio työkansio, näytekansio, näytesalkku, työnäytteiden kokoelma; omistettujen arvopaperien kokonaisuus, "salkku"; liiketoimintojen kokonaisuus
portieeri ovenvartija, eteisvahtimestari, "portsari"
portteri eräs väkevien, tummien oluiden tyyppi
portti kulkuaukko tms.; verkkoon kytketyn tietokoneen yksikkö, jonka kautta verkosta tuleva ja verkkoon menevä data kulkee
portviini eräs portugalilaisten väkevien viinien tyyppi [port-viini]
poseerata esiintyä kuvaamista varten tai muuten näyttävästi, ottaa erityinen asento ja ilme
posetiivi kammella soitettava soittokone
positiivi oikeasävyinen valokuva; adjektiivin perusmuoto, joka ei sisällä vertailua
positiivinen myönteinen; (matematiikassa) nollaa suurempi, plusmerkkinen; jonkin läsnäoloa ilmaiseva
positio asema, sijainti, tilanne; asento
positionaalinen position ilmaiseva, positioon liittyvä t. perustuva
positivismi filosofian suunta, joka pyrkii rakentamaan vain havaittavien tosiasioiden ja loogisen päättelyn varaan
posliini eräs saviteollisuuden tuote, jota käytetään etenkin astioihin
possessiivinen omistusta, jollekin t. johonkin kuulumista tms. ilmaiseva
possessiivipronomini possessiivinen pronomini
possessiivisuffiksi possessiivinen liite, omistusliite
post- jälkeen-, jälki-
post festum liian myöhään, "juhlien jälkeen"
post mortem jälkikäteen, tapahtumien jälkeen (tehtävä analyysi tms.); kuolemanjälkeinen; kuoleman jälkeen; ruumiinavaus
post scriptum = postskriptumi [post skriptum t. post skriiptum]
postaalinen postitoimintaa koskeva t. siinä käytetty, posti-
postdateerata päivätä todellista myöhäisemmäksi [post-dateerata]
postdoctoral tohtorin tutkinnon jälkeinen [post-doktoral]
poste restante postitoimistosta noudettava (lähetys), noutoposti [poste restantte t. poste restánte t. post restã´t]
poster juliste, esille pantu aineisto [poster t. pouster]
postgraduate alimman korkeakoulututkinnon jälkeinen; jatko-opiskeluun kuuluva, jatko-opinto [poust-grädjueit]
posthypnoottinen hypnoosin jälkeinen [post-hypnoottinen]
postiitti esinahan tulehdus
postiljooni postinkantaja
postilla saarnakirja, saarnoja sisältävä kirjallinen julkaisu
postmoderni postmodernismin mukainen, postmodernistinen
postmodernismi eräs taidesuuntaus, joka esiintyy vastavaikutuksena modernismille
postpositio nominin jäljessä käytettävä partikkeli, joka kiinteästi liittyy nominiin
postskriptumi jälkikirjoitus
posttraumaattinen vamman jälkeinen [post-traumaattinen]
postulaatti olettamus
postuloida olettaa (esim. ajatuskoetta varten)
postuumi tekijän kuoleman jälkeen julkaistu; isän kuoltua syntynyt
potaska pötypuhe, roska; (kemiassa) kaliumkarbonaatti
potassium = kalium
potensoida lisätä, kohottaa, korottaa potenssiin
potenssi kyky, kykeneväisyys (etenkin miehen kyky sukupuoliyhdyntään); (matematiikassa) samansuuruisten tekijöiden tulo t. tällaisen käsitteen yleistys
potentiaali verbin eräs tapaluokka suomen kielessä, esim. "tehnee", "lienee"
potentiaalinen mahdollinen, mahdollisuuksien rajoissa oleva
potentti kykenevä (etenkin: yhdyntään kykenevä [mies])
potomaani juomahimoinen ihminen
potomania juomahimo
potpuri sekoitus; erityisesti: sävelmäketju t. vihannessekoitus t. tuoksusekoitus
PR suhdetoiminta; sillä saavutettu (hyvä) maine, myönteinen yrityskuva [pee är]
pragmaatikko pragmaattinen ihminen
pragmaattinen käytännöllinen, käytäntöön suuntautunut; syysuhteet selvittävä (historiankirjoitus)
pragmatiikka kielitieteen osa, joka tutkii kielellisten ja muiden ilmaisujen suhdetta niiden käytännöllisiin tarkoituksiin
pragmatismi oppi, jonka mukaan toiminta on tiedon edellytys ja päämäärä
praksis käytäntö
praktiikka (etenkin lääkärin) käytännöllinen ammatinharjoitus; harjaannus; käytäntö
praktikumi käytännöllinen harjoituskurssi
praktinen käytännöllinen
praliini eräistä makeistyypeistä käytetty nimitys
pre- esi-, edeltä-, ennen-
predestinaatio ennaltamäärääminen
predestinoida määrätä ennalta
predikaatti verbin finiittinen muoto lauseessa; logiikassa väitelauseen rakenteen osa, joka kertoo, mitä jostakin väitetään
predikatiivi määrite, joka liittyy kopulan kautta subjektiin tai objektiin
preemio hintaero, esim. vertailukelpoisten arvopaperien välillä; palkinto, palkkio; (aiemmin:) vakuutusmaksu
preeria ruohoaavikko tai aro Pohjois-Amerikassa
preesens eräs verbien aikaluokka, yleensä perusaikaluokaksi käsitetty
preettori ylin oikeusvirkamies antiikin Roomassa
prefekti hallintoalueen johtava virkamies (etenkin Ranskassa ja Italiassa); sairaalan, tutkimuslaitoksen tms. esimies
prefektuuri hallintoalue (joissakin maissa), etenkin prefektin johtama
preferenssi valinta (annetuista vaihtoehdoista); etusijaisuus, etuoikeus; eräs korttipeli
preferoida pitää parempana, asettaa etusijalla
prefiksi (sanan tai lausekkeen) etuliite
pregnanssi tärkeys, osuvuus
pregnantti painava, tärkeä, ytimekäs
preivi (vanhassa kielessä, nyk. leikillisesti:) kirje
prejudikaatti ennakkopäätös, ennakkoratkaisu
prekambrinen kambrikautta edeltävä [pre-kambrinen]
prekariaatti tilapäistöitä tekevät ihmiset (yhteiskuntaluokaksi käsitettynä)
prekliininen kliinistä edeltävä [pre-kliininen]
prekolumbiaaninen eurooppalaisten Amerikkaan tuloa edeltänyt [pre-kolumbiaaninen]
prelaatti eräs korkea virka-arvo katolisessa kirkko; yleisemmin: mahtava pappimies
preliminääri valmistava koe, varsinkin ylioppilastutkinnon ("preli")
preludi alkusoitto (usein kuvaannollisesti); eräs itsenäinen sävellyslaji
premissi edellytys, peruste, ehto
premium huippulaatuinen, erikois-, priima- [preemum t. priimium]
premiääri ensi-ilta
prepaid (ennalta) maksettu [priipeid]
preparaatti valmiste, erityisellä tavalla valmistettu näyte
preparaattori työntekijä, joka tekee valmistavia tehtäviä esim. tutkimuksia varten; museoesineiden kunnostaja
preparoida valmistaa preparaatti
prepositio nominin edellä käytettävä partikkeli, joka kiinteästi liittyy nominiin
prequel esiosa [priikwel]
presbyteeri presbyteerion maallikkojäsen; alkukirkossa seurakunnan johtaja, "seurakunnan vanhin"
presbyteerinen eräistä reformoiduista kirkoista käytetty nimitys
presbyteerio presbyteerisen kirkon kirkkoneuvosto
presbyteriaani presbyteerisen kirkon jäsen
presedenssi etusija(järjestys); ennakkotapaus; (operaattorien) sidontajärjestys
presenssi läsnäolo, paikallaolo
presentaatio esitys, esittely
presentoida esittää, esitellä
preservatiivi ehkäisyväline, kondomi(vanhentunut nimitys)
presidentti johtajan, puheenjohtajan nimitys useissa valtiomuodoissa ja organisaatioissa
presidium(i) puheenjohtajisto, puhemiehistö
preskriptiivinen määräävä, määräilevä, normeja asettava, ohjaileva
prestiisi arvovalta, arvostettu asema, kunnioituksen kohteena oleminen
presto nopeasti (musiikkiterminä)
presumptio (oikeudellinen) olettama
presuppositio julkilausumaton edellytys, hiljainen olettama [pre-suppositio]
presymptomaattinen ennen oireiden ilmenemistä tapahtuva t. oleva
prêt à porter valmis käytettäväksi, valmisvaate [pretaportée]
preteriti verbien aikaluokka, joka ilmaisee tekemisen kuuluvan menneeseen aikaan
prevalenssi (taudin) vallitsevuus, esiintyvyys, yleisyys suhteessa koko väestöön
preventiivinen ennalta estävä, ehkäisevä
preventio ennalta estäminen, ehkäiseminen
priapismi siittimen sairaalloinen pysyvä jäykistyneisyys
priima ensiluokkainen; paras laatu; painoarkin ensin painettu puoli
priimas mustalaisorkesterin tai jousikvartetin ensiviulun soittaja; eräiden arkkipiispojen kunnianimi; ensimmäinen, etevin
priimi (musiikissa) asteikon 1. sävel; intervalli sävelestä siihen itseensä t. sen kromaattiseen muunnokseen; eräs miekkailuasento; eräälle kirjoitusmerkille (′) ehdotettu nimi
priimus ensimmäinen, paras
prikaati eräs sotilasyksikkö; aik. sosialistisissa maissa myös tuotantoryhmä, työyhteisö; joistakin järjestöistä käytetty nimitys
prikaatikenraali everstin ja kenraalimajurin väliin sijoittuva sotilasarvo
priki eräs kaksimastoinen purjelaivatyyppi
prima ballerina ensitanssijatar [priima balleriina t. priima balleríina]
prima facie ensi näkemältä, ensi kädessä; aluksi, toistaiseksi [priima fakie t. priimaa fakie]
prima vista (musiikissa:) suoraan nuoteista, harjoittelematta [priima vista]
primaaliterapia eräs kiistanalainen psyykkisten ongelmien hoito, jossa pyritään kohtaamaan elämän "alkuperäinen" trauma kuten syntymän aiheuttama
primaarinen ensisijainen, alkuperäinen, perustana oleva, ensi-, ensiö-
primaatti etusija, johtoasema; (eräissä kirkoissa:) priimaksen arvo
primadonna teatterin huomattavin näyttelijätär; näyttämön ensimmäinen näyttelijätär
primas = priimas [priimas]
prime time (TV:n) paras katseluaika, aika jolloin katsojamäärät ovat suurimmillaan; yleisemmin: aktiivisin aika, suosituin aika [praim taim]
prime-korko pankin oma viitekorko [praim-korko]
primitiivinen alkukantainen, alkeellinen
primitivismi alkukantaisuutta tavoitteleva taidesuuntaus
primordiaalinen alkuperäinen, alkuaikana syntynyt t. tehtävä, alku-
primus motor käynnistäjä, alkuunpanija, hankkeen liikkeellepaneva voima [priimus mootor]
primäärinen = primaarinen
prinsessa hallitsijasukuun kuuluva nainen (paitsi kuningatar); prinssin puoliso; ruhtinatar
prinsiippi periaate, perusajatus tai -sääntö; perimmäinen perusta
prinssi hallitsijasukuun kuuluva mies (paitsi kuningas); ruhtinas
printteri (tietokoneen tms.) kirjoitin, paperille tulostava laite
printti paperituloste; paperijulkaisu; paperijulkaiseminen (kirjat, lehdet ym.)
prioni eräitä kopioituvia proteiinirakenteita, joiden oletetaan aiheuttavan aivoja tuhoavia sairauksia
priori pienen luostarin johtaja
priorisoida asettaa tärkeysjärjestykseen; asettaa etusijalle
prioriteetti etusija; tärkeysjärjestys; aiemmuus
prisma särmiö
privaatti yksityinen, yksityiselämään kuuluva
privatiivinen poistamista t. puuttumista ilmaiseva
privatiiviverbi poistamista ilmaiseva verbi
privatisoida tehdä t. kokea yksityiseksi, privaatiksi
privilegio erioikeus, erityinen suoraan yhteiskunnallisesta tms. asemasta johtuva oikeus
pro asemesta, sijasta; puolesta, hyväksi [proo]
pro bono yleisen hyvän vuoksi, hyväntekeväisyydestä [proo bono t. proo bonoo]
pro exercitio Eräänlainen vieraan kielen koe yliopistoissa aiemmin. [proo ekserkitio t. proo ekserkítioo]
pro forma muodollinen, muodollisuuksien täyttämiseksi tehtävä; laskennallinen ja havainnollistamistarkoituksessa esitettävä (tilinpäätöstieto); = proforma [proo forma t. proo formaa]
pro gradu Yliopistoissa ns. ylempää korkeakoulututkielmaa varten [proo gradu t. proo graduu]
pro patria isänmaan puolesta (sitaattilaina latinasta) [proo patria t. proo patriaa]
pro primo ensimmäiseksi, ensiksi [proo priimoo]
pro rata kullekin lasketun t. määrätyn osuuden mukaisesti; suhteellisesti [proo raata t. proo rataa]
proaktiivinen ennalta vaikuttava, ennakoiva, (ongelmiin, muutoksiin tms.) ennalta varautuva [pro-aktiivinen]
probabilismi todennäköisyysoppi, erilaisista opeista, joissa todennäköisyydellä on keskeinen asema
probiootti elävä mikrobi, jolla on riittävän suuressa määrin nautittuna terveyttä edistäviä vaikutuksia
probleema ongelma, ratkaistava tehtävä
problemaattinen ongelmallinen, vaikea
problematiikka jonkin alan tai tehtävän probleemat kokonaisuutena
problematisoida esittää t. väittää ongelmalliseksi
product placement tuotteen esillepano, tuotesijoittelu, mainonnan muoto, jossa tuotetta käytetään tarkoituksellisen näkyvästi esim. elokuvassa [prodakt pleisment]
produktiivinen tuottelias, tuottava
produkti tuote; tulos
produktio tuotos, varsinkin taiteellinen
produktiviteetti tuotteliaisuus, produktiivisuus
produsoida tuottaa, saada aikaan
profaani arkinen; epäkunnioittava; maallinen (uskonnollisen, hengellisen vastakohtana); epäpyhä
profanoida tehdä profaaniksi, esittää profaanina
profeetallinen ennustuksellinen
profeetta julistaja, varsinkin uskonnollinen ja tulevia ennustava
professio ammatti, varsinkin vakiintunut ja järjestäytynyt
professionaalinen ammatillinen, ammattina (professiona) harjoitettava; ammattitaitoinen
professionalismi ammatillisuus, professionaalisuus; ammatillisuuden korostaminen
professori korkeakoulun tai yliopiston ylimmän tason opetus- ja tutkimusviran haltija; myös arvonimi
professuuri professorin virka; sen alaan kuuluva toiminta resursseineen
profetia (jumalallinen) ennustus, ilmoitus
profetoida ennustaa, julistaa (Jumalan tahto)
profiili ominaispiirteet, luonteenomaiset piirteet; erityiset ominaisuudet t. niiden kuvaus; ääriviivat; poikkileikkaus
profiloida tehdä luonteeltaan (profiililtaan) määrätynlaiseksi; määrittää profiili
proformalasku lasku, jonka myyjä tekee ostajaa varten ennen lopullista kaupantekoa
proge (lähinnä arkikielessä:) eräs rokin muoto, "progressiivinen rock"
prognoosi ennuste
progressiivinen etenevä, ylenevä; edistyksellinen, uutta luova
progressio jatkuva sarja; asteittainen lisäys; verotuksen progressiivisuus
projekti hanke (varsinkin erikseen suunniteltu, järjestetty ja rahoitettu)
projektio kappaleen kuvaaminen tasopinnalle t. tasokuvion kuvaaminen suoralle sädekimpulla; näin saatu kuva; tunteiden yms. heijastaminen (kuvitteleminen) toisen ihmisen t. häneen kohdistuviksi tunteiksi
projektoida järjestää projektiksi, hankkeistaa
projektori kuvanheitin
projisoida tehdä projektio, heijastaa, kuvata; heijastaa nykyisyys menneisyyteen t. tulevaisuuteen
prokaryootti esitumallinen, alkeistumallinen [pro-karyootti]
proklamaatio julkinen tiedonanto, julistus
proklamoida julistaa, kertoa julkisesti
prokrastinaatio vitkastelu, viivyttely, asioiden lykkääminen
prokrastinoida vitkastella, viivytellä, lykätä asioita
proksimaalinen läheinen, lähi-, lähin
prokuraattori eräiden virkamiesten nimitys
prokura yleisvaltuutus tehdä oikeustoimia yrityksen nimissä, kirjoittaa firman nimi
prokuristi yrityksen virkailija, jolla on yleisvaltuutus (prokura) tehdä liiketoimia yrityksen nimissä
prokuura = prokura
prolatiivi suomen kielen adverbi, jossa on -tse-pääte, esim. "maitse"
proletaari köyhälistöön, työväenluokkaan kuuluva
prloetariaatti proletaarit yhteiskuntaluokkana, köyhälistö
prologi esinäytös; esipuhe; alkajaisruno
promemoria muistio, varsinkin virallinen
promenadi kävelyretki; julkinen kävelypaikka, esim. kävelykatu
promille tuhannesosa; arkikielessä etenkin veren alkoholipitoisuudesta puhuttaessa
promiskuiteetti (yhteisön) käyttäytyminen, jossa sukupuolinen kanssakäyminen on rajoituksetonta, "ollaan kaikkien kanssa"
promootio juhlalliset tohtorin- ja maisterinvihkiäiset yliopistossa; uimakoulun päättäjäiset
promoottori henkilö, joka promootiossa toimittaa vihkimiset; manageri
promovendi promootiossa vihittävä henkilö
promovoida vihkiä tohtoriksi tai maisteriksi promootiossa
prompt heti, viivytyksettä
prompti kehote, tietokoneohjelman esittämä teksti tai merkintä, joka osoittaa, että ohjelma on valmis ottamaan vastaan käyttäjän antaman komennon, tiedon tms.
pronaatio raajan sisäänkierto, -kiertyneisyys
pronomini asemo- eli viittaussana
pronssi kuparin ja tinan seos; muu kuparivaltainen seosmetalli; kolmas sija urheilu- tms. kilpailussa
proosa suorasanainen ilmaisu, vastakohtana runoudelle
proosallinen arkipäiväinen; proosamuotoinen
propaganda aatteen tai opin järjestelmällinen, mielipiteitä muokkaava levitys
propagandisti propagandan tekijä
propagandistinen propagandaa sisältävä, propaganda-
propagoida edistää, julistaa, levittää propagandaa
propedeuttinen valmistava, johdattava (kurssi yliopistossa)
propelli potkuri
proportio (oikea) suhde, tasasuhtaisuus
proportionaalinen suhteellinen, suhteessa oleva,
propositio lausuma, väittämä, väitelause
propri erisnimi
prosaisti proosakirjailija [prosa'isti]
proseduraalinen proseduureja koskeva t. niihin perustuva
proseduuri (tarkoin ennalta määritelty) menettelytapa; (tietokoneohjelman) aliohjelma
proseminaari yliopistolliset harjoitukset, jotka ovat seminaaria vähemmän vaativia [proo-seminaari]
prosentti sadasosa, sadannes
prosentuaalinen prosenttiluvulla ilmaistava, prosentti-
prosessi tapahtumakulku; oikeudenkäynti, oikeusjuttu
prosessoida käsitellä
prosessori tietokoneen keskusyksikkö; eräänlainen metsätalouden monitoimikone; yl. jotakin käsittelevä kone t. järjestelmä
prosessuaalinen prosessia koskeva, prosessi-
prosit terveydeksi! kippis! [proosit]
prosodia kielen ilmaisujen kesto, painotus, sointiväri yms.; niitä koskeva oppi
prosodiikka = prosodia
prosodinen prosodiaan kuuluva
prosopo- henkilö-; kasvo-
prospekti näköala; esite- tai mainosvihkonen; pääkatu, valtakatu (Venäjällä ja Neuvostoliitossa); urkujen julkisivupillistö
prospektiivinen tulevaisuutta koskeva, tulevaisuuteen suuntautuva
prostaglandiini eräs hormonin kaltainen rasvahappo, joka vaikuttaa useiden elinten toimintaan
prostata eturauhanen
prosteettinen (kemiassa:) proteiiniosaan sitoutunut
prostituoida asettaa haureuden palvelukseen; häväistä
prostituoitu henkilö, joka ansaitsee suostumalla sukupuoliyhteyteen
prostituutio tulojen hankkiminen sukupuolisuhteiden avulla
protagonisti (jonkin asian) esitaistelija; muinaisessa Kreikassa draaman pääosan esittäjä
proteiini valkuaisaine, elävien olentojen keskeisiä rakennusaineita
proteesi tekojäsen (esim. tekojalka); tekohampaat
protektionismi maan tai muun alueen tuotannon suojaaminen suojatullien ym. avulla
protektoraatti suojelualue; valloitettu alue, joka on järjestetty muodollisesti "suojelun" alaiseksi valtioksi t. alueeksi; suojelusuhde; protektorin hallitsema maa, erityisesti Englanti Oliver Cromwellin aikana
protektori valtionhoitaja, hallitsijan valtaoikeuksien käyttäjä; suojelija
proteomi eliön tai solun tuottamien erilaisten proteiinien kokonaisuus
protestantti protestanttista uskoa tunnustava henkilö
protestanttinen ns. uskonpuhdistuksen oppien mukainen (kirkko t. suunta)
protesti vastalause, nimenomainen vastustus; eräs vekseleihin liittyvä oikeustoimi
protestoida esittää protesti
proto- alku-, alkuperäis-; esi-, varhais-
protoni atomiytimen hiukkanen, jolla on positiivinen sähkövaraus
protokolla (diplomatian) käytössäännöt, menettelytapasäännöt; (vanh.) pöytäkirja; datatekniikassa: jotakin asiaa koskevat tekniset menettelytavat t. niiden kuvaus
protoplasma alkulima, solun perusaines
prototyyppi esimerkinomainen toteutus; mallikappale; perusmuoto, alkumuoto, perustyyppi
prototyyppinen (kielitieteessä:) tyypillinen, perusmuotoinen
protuberanssi Auringon reunasta ulkoneva kieleke; (anatomiassa:) kohouma, kyhmy
provenienssi (esineen, tavan, käsitteen tms.) alkuperä
proviisori apteekkialan (farmasian) asiantuntija, joka on suorittanut
provinsialismi maakuntahenkisyys; murteellisuus
provinssi laajahko hallintoalue; maaseutu pääkaupungin vastakohtana
provisio toimipalkkio, hyvitys, esim. välittäjälle maksettava välityspalkkio, "provikka"
provokaatio yllytys, provosointi
provokaattori yllyttäjä, kiihottaja, provosoija
provokatiivinen yllyttävä, provosoiva
provosoida yllyttää, kiihottaa, ärsyttää
proxy välipalvelin, välityspalvelin [proksi]
psalmi Vanhan testamentin Psalmien kirjaan kuuluva runomuotoinen teksti; virsi
psalttari Vanhan testamentin Psalmien kirja
pseudo- vale-, väärä-; näennäis-
pseudonyymi salanimi, peitenimi
psoriaasi eräs pitkäaikainen iho- ja muiden kudosten sairaus
psoriaatikko psoriaasia sairastava
psykedeelinen haltioitunut, epätodellisen kiehtova (aistivaikutelma t. kuvitelma)
psykedelia psykedeelisyys
psykiatri psykiatriaan koulutettu ja sitä harjoittava lääkäri
psykiatria oppi mielen epänormaaleista tiloista ja niiden hoitamisesta, "mielitautioppi"