Vuositasolla: vuodessa, edellisvuoteen verrattuna tai jotain muuta

Sana vuositasolla tarkoittaa usein vain ’vuodessa’, jolloin sitä käytetään luu­lo­tel­lun täsmällisyyden takia. Sen käyttöä on perusteltu sillä, että kyseessä ei aina ole vuoden aikana havainnoitu ilmiö, vaan joltakin lyhyemmältä ajalta saadusta tiedosta on laskettu, paljonko se merkitsisi vuodessa. Aivan toisen­tyyppis­tä käyttöä on sellainen, missä verrataan esimerkiksi tietyn kuukauden myyntilukuja aiemman vuoden vastaavaan kuukauteen. Silloinhan merkitys on ’edellisen vuoden vastaavaan lukuun verrattuna”. Mutta joskus jää aivan hämäräksi, mitä vuositasolla tarkoittaa.

Esimerkiksi lehtijutun virkkeessä ”Nykyhinnoilla Sotkamon uraanin arvo olisi vuositasolla noin kymmenen miljoonaa euroa” (Suomen Kuvalehti 25–26/2019) tuskin tarkoitetaan muuta kuin malmista vuosittain saatavan uraanin arvoa. Lauseessa on epäselvyyksiä, mutta mikään niistä ei vähene sillä, että sanan vuodessa sijasta on käytetty sanaa vuositasolla.

Sanan vuositasolla käyttöä on perusteltu sillä, että se ei tarkoita samaa kuin vuodessa, vaan sitä, että joltakin aikaväliltä (usein vuotta selvästi lyhyemmältä) saadut tiedot on lasken­nal­li­ses­ti muunnettu ”vuositasolle”. Todellisuudessa vastaavaa laskennallisuutta sisältyy moniin muihinkin yhteyksiin, joissa ei silti koeta tarvetta puhua tasoista. Esimerkiksi tieto siitä, että auton nopeus oli 80 kilometriä tunnissa, ei tarkoita, että autolla olisi ajettu tunti, vaan kyse on mitatusta hetkellisestä nopeudesta tai keskinopeudesta jollakin aikavälillä.

Sanaa vuositasolla käytetään arvoituksellisemminkin, esimerkiksi erään opinnäytteen otsikossa ”[erään laitoksen] ensihoitajien ammattitaitoa ylläpitävä koulutus vuositasolla”. Työn silmäily ei tuottanut ymmärrystä siitä, mitä vuositasolla voisi tässä olla; koko sanaa ei edes esiinny työssä muualla kuin otsikossa ja kysymyksen­asettelun kuvauksessa. Oletettavasti tarkoitetaan vuosittain, joka vuosi, kerran vuodessa annettavaa koulutusta, jolloin oltaisiin jokseenkin lähellä merkitystä ’vuodessa’. Mutta miksi ei käytetä selvempää ilmausta kuten vuosittainen koulutus?

Eräässä Helsingin Sanomien uutisessa sanotaan: ”Työttömyys kasvoi elokuussa vuosi­tasol­la selvästi”. Vasta ingressistä ilmenee, mitä oikeasti tarkoitetaan: ”Suomen työttömyysaste oli elokuussa 7,3 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin samaan [aikaan]”. Tässäkin merkitys on tavallaan ’vuodessa, vuoden aikana’, mutta ei tietenkään voi sanoa, että jotain kasvoi elokuussa vuodessa. Ilmaus elokuussa on tässä virheellinen, koska ei ole perustetta ajatella, että kasvu tapahtui elokuussa. Tällaisen asian uutisoimisen ei kui­ten­kaan pitäisi olla ylivoimaista; voisi kirjoittaa ”Työttömyys elokuussa selvästi alempi kuin vuosi sitten”.

Tilastokeskus käyttää sellaisia ilmauksia kuin ”tilasto sisältää kuukausi- ja vuositasolla tietoja – –”. Tällöin tarkoitetaan kuukausittaisia ja vuosittaisia tietoja, tarkemmin sanoen tietoja eri kalenteri­kuukausilta ja kalenteri­vuosilta.

Vaikka vuositaso ei ole päässyt sanakirjoihin, Kotimaisten kielten keskuskin käyttää sitä. Sen vuoden 2018 tilinpäätöksessä on virke ”Tulosindikaattorien perusteella näyttää siltä, että tavoitteiden asettamisessa vuositasolla on onnistuttu.” Sen vuoden 2008 toiminta­kerto­muk­ses­sa sanotaan: ”Kirjaston lainojen määrä vastasi vuositasolla tavoitetta.” Vuositasoista puhuminen on erityisen outoa, koska asiakirjat käsittelevät tietyn vuoden tapahtumia.

Miten olisi tulkittava ilmaus ”vuositasolla vaihtelu on pientä”? Sanan vuositasolla ylei­sim­män käytön perusteella voisi luulla, että tarkoitetaan vaihtelua vuodessa, vuoden sisällä. Todellisuudessa tarkoitettaneen vaihtelua vuosien välillä, nimenomaan vastakohtana vuoden sisällä tapahtuvalle vaihtelulle.

Sanaa vuositasolla ei ole missään tavanomaisissa sanakirjoissa. Laajassa Korp-korpus­aineistos­sa se on varsin tavallinen, mutta uudehko. Vuotta 1990 edeltävältä ajalta siinä on vain 59 esiintymää, joista 2 vuodelta 1944 ja muut vuodesta 1966 alkaen, aluksi har­vak­sel­taan. Sanan myöhempi yleistyminen on vaikeasti selitettävissä, mutta ehkäpä sellaisille englannin fraaseille kuin on an annual basis tai in annual terms on kaivattu mutkikkaampaa vastinetta kuin vuodessa.