Lähiaika: nykyajasta tulevaan ja menneeseen

Sana lähiaika tarkoitti alun perin nykyistä, läsnä olevaa aikaa. Myöhemmin se alkoi tarkoittaa aikaa, joka on nyky­hetkeä lähellä, etenkin tulevaisuudessa. Kielen­huolto-ohjeissa ruvettiin vaatimaan, että sitä saa käyttää vain tulevasta ajasta.

1800-luvulla kieleen tuotu sana

Sanaa lähiaika ei esiinny vanhassa kirja­suomessa eli vuosina 1543–1810 julkaistuissa teksteissä. Suomen murteiden sana­kirja esittää siitä vain muodon lähiaikoina (jonka se kuvaa adverbiksi) ja sille kahtalaisen merkityksen: ”lähi­tulevaisuudessa, piakkoin; viime aikoina, äskettäin” ja kaksi esi­merk­kiä, jotka kuvaavat näitä kahta merkitystä.

Tällä sivulla mainitut sanakirjat kuvataan tarkemmin sivulla Suomen kielen sana­kirjoja verkossa ja muualla.

Vaikuttaa siltä, että lähiaika on joskus 1800-luvulla kirja­kieleen tehty sana, joka on sitten levinnyt puhuttuun kieleen lähinnä muodossa lähiaikoina.

Aluksi nykyaikaan viittaava

Lönnrotin sanakirjassa (1866–1880) esitetään lähi-aika substantiivina, jonka selityksenä on latinan­kielinen ilmaus ”tempus præsens”. Se tarkoittaa sanan­mukaisesti läsnä­olevaa aikaa ja esiintyy myös kieli­oppi­terminä tarkoittamassa preesensiä aika­muotona. Sama selitys on Geitlinin Suomalais-Latinaisessa sana­kirjassa (1883).

Ismo Ikolan kirjoitus Suomen kieli­oppien käsitys indikatiivin tempuksista ja niiden käytöstä Virit­tä­jäs­sä vuonna 1950 kertoo, että Lönnrot teki parikin ehdotusta preesensin nimeksi: oleva ja lähiaika, joista viimeksi mainittu ”otettiinkin käytäntöön seuraavissa kieli­opeissa”, kunnes komitean­mietinnössä vuonna 1888 otettiin käyttöön sana kestämä. Tämä sana on nyttemmin lähes täysin jäänyt käytöstä.

Ahlmanin sanakirjassa (1874) sanan lähi­aika selitys on ”närvarande tid”. Vanhemmissa sana­kirjoissa sanaa ei näytä olevan, vaikka niissä osin laajastikin kuvataan lähi-sanaa.

Erwastin sana­kirjassa (1888) selityksenä on ”die gegen­wärtige l. jetzige Zeit”, eli nyky­ajasta siinäkin on kyse. Yrjö-Koskisen Suomalais-ranskalainen sana­kirja (1900) jättää tulkinnan­varaiseksi, onko kyseessä nyky­aikaa tarkoittava substantiivi vai kielioppitermi: ”Lähiaika, s. présent m. (au pr. de l’indicatif)”.

Sitten: eteen tai joskus taakse

Nykysuomen sanakirjan (1951–1961) kuvauksessa ei ole jälkeäkään nyky­aikaan viittaamisesta:

lähi|aika s. tav. lähinnä tulevasta (harvemmin aivan äskettäin menneestä) ajasta. | L:ajan kysymys on - -. L:aikojen suunnitelmia. Ai­na­kin l:ajat vietämme Lahdessa. — lähi­aikoi­na pian, piakkoin, kohdakkoin, kohta-, pika­puo­liin. | Aivan l:aikoina. L:aikoina val­mis­tuu uusi rukous­huone. Parannuksia tus­kin on l:aikoina odotettavissa.

Kaikki esimerkit ovat aika selvästi tulevaan viittaavia, mutta sana­kirja ei siis esitä menneeseen viittaamista vääränä.

Vaikka merkityksen muuttuminen voi tuntua oudolta, mutta sen voi ymmärtää siltä pohjalta, että nykyisyys, nyky­hetki ei juuri koskaan tarkoita hetkellistä, silmän­räpäyksellistä hetkeä, vaan sitä lähellä olevaa aikaa. Läheisyyden käsitteen väljentyessä voi merkitys siis laajentua. Lisäksi kun nykyisyydelle on monta ilmaisu­tapaa, on lähiaika voitu ottaa toisen­laiseen käyttöön.

Avoimeksi tuntuu jäävän, milloin ja miten muutos on tapahtunut, samoin kuin se, miksi lähiaika rupesi tarkoittamaan ensi sijassa lähi­tulevaisuutta.

Kohti tulevaisuuteen rajaamista

Ensimmäinen julkinen kannanotto, jonka mukaan lähiaikoina (samoin kuin lähipäivinä yms.) saisi viitata vain tulevaisuuteen, saattaa olla Virittäjässä vuonna 1971 julkaistu Jaakko Sivulan kirjoitus Annetaanko töppäykset anteeksi?, jonka alaotsikkona on ”Havaintoja ylioppilas­aineiden sanastosta, etenkin sanasto­erikoisuuksista”. Siinä on seuraava kappale:

Lönnrotin sanakirjassa sanalle lähi­aika on annettu kielioppi­termin merkitys: tempus praesens. Nyky­kielessä sanaa käytetään NS:n [Nykysuomen sanakirjan] mukaan »tav. lähinnä tule­vasta (harvemmin aivan äskettäin men­neestä) ajasta»; esimerkkejä men­nees­tä ajasta ei NS mainitse. Ajassa nyky­hetkestä eteenpäin viittaavat myös sellaiset sanat kuin lähi­hetki, -tunti, -viikko, -vuosi (joista taval­li­ses­ti käytetään monikkoa ja etenkin essiiviä). Lähi-määritteen ajalli­nen merkitys ei näytä olevan itsestään­selvä; silloin tällöin yritetään lähi-alkui­sella adverbiaalilla ilmaista äskettäistä mennyttä aikaa. Pari esimerkkiä ylioppilas­aineista: »Lähi­päivinä on tehty hätkähdyttäviä havaintoja mm. Lahden ympäristön jäte­vedet keräävällä Vesi­järvellä» (Heinola), »Erityisesti lähivuosina on vilkkaasti keskusteltu ylioppilas­kirjoituk­sis­ta» (Hämeen­linna). Näissä tapauksissa lähi-määritteen tilalle kuuluisi viime. Tämä samoin kuin ensi ilmaisee tiettyä aika­suhdetta, ja niin ilmeisesti pitäisi tehdä lähi-määritteenkin (sanat ansaitsisivat lause­opillisen selvittelyn). Paikallisesti lähi- (lähipitäjä, -naapuri yms.) voi tie­tenkin viitata mihin suuntaan tahansa (samoin liki-, jota tuskin ajallisesti käyte­tään), mutta ajallisesti ilmaisu­tarve on toinen. Kertojan tai lauseen subjektin nyky­hetken kannalta ei ole saman­teke­vää, viittaako lähi tulevaisuuteen, menneisyyteen vai molempiin. Vaikka voidaankin puhua esim. »lähi­mennei­syy­des­tä», pitäisi lähi-määritettä normaalisti käyttää vain futuurisesti.

Kirjoituksessa otetaan aika selvä kanta, vaikka siinä on lainattu Nyky­suomen sana­kirjaa, jossa sellaista ei ole. Perustelut vaikuttavat varsin ontuvilta. Ilmaisu­tarpeeseen viittaaminen ei oikein toimi, kun molemmissa mainituissa esimerkeissä jo predikaatin aika­muoto (on tehty, on keskusteltu) ilmaisee, että viitataan menneeseen, joskin ehkä nyky­hetkessä jatkuvaan toimintaan.

Kielenhuolto ottaa kantaa

Vaikka ei näytäkään olevan dokumentteja siitä, että lähiaika-sanan merkitystä olisi käsitelty kielen­huollon elimissä, siihen on otettu vahvastikin kantaa niiden julkaisuissa. Niissä on rajattu merkitys tulevaisuuteen viittaavaksi. Perusteluja ei ole esitetty. Päin­vastoin mainitaan, että lähi-alkuisista sanoista osa viittaa menneeseen, kuten lähihistoria.

Suomen kielen perussanakirjassa (1990–1994) ja Kieli­toimiston sana­kirjassa (2006–) on otettu kantaa melko selvästi. Niiden mukaan sanaa lähiaika käytetään ”tulevaisuudessa lähel­lä olevasta ajasta”, mutta viimeisestä esimerkistä ilmenee, että sanaa käytetään muutenkin:

Ihan lähiaikoina [paremmin: äskettäin, viime aikoina] en ole häntä tavannut.

Käytännössä lähes aina ilmenee lause- ja asia­yhteydestä, viittaako lähiaikoina tulevaan vai menneeseen. Varsin usein jo predikaatin aika­muoto kertoo tämän. Eri asia on, että kielessä on myös itsenäisinäkin yksiselitteiset ilmaisutavat lähi­tulevaisuudessa ja viime aikoina. Tosin Kieli­kellon 4/1971 kirjoitus Nasevuutta ajan­ilmauksiin neuvoo korvaamaan sanan lähi­tulevaisuudessa sanalla lähiaikoina tai piakkoin, käsittelemättä mahdollista täsmällisyyden tai sävyn muutosta.

Periaate, jonka mukaan sana lähiaikoina saa viitata vain tulevaan, on kuitenkin kielen­huollon kesto­suosikkeja. Se esiintyy painettujen kielen­oppaiden lisäksi muun muassa seuraavissa:

Tällainen huomio on aika suhteeton etenkin, kun normille ei ole järkevää perustetta. Kirjoituksissa mainitaan usein, että menneisyyteen viittaava lähiaikoina olisi jotenkin yleistynyt tai alkanut esiintyä viime aikoina, vaikka se on ilmeisesti esiintynyt kielessä siitä alkaen, kun sana muuttui preesensiä tai nyky­hetkeä laajempaan merkitykseen.

Normin laaja toistaminen ei ole estänyt lähiaika-sanan käyttöä menneeseen viittaavana. Jopa Virittäjä-lehdessä on esiintynyt vuonna 1977 (artikkelissa Suomen perfektin mer­ki­tyk­ses­tä keskustelu­aineiston valossa) lause, jossa lähiaika selvästi tarkoittaa juuri men­nyt­tä hetkeä.

Lähipäivä ja vastaavat ilmaukset

Sanat, joissa lähi-sanaa seuraa ajan yksikön tai ajanjakson nimitys, viittaavat yleensä tulevaan, mutta tästä ei alkujaan ollut normia. Nyky­suomen sana­kirjassa on lähi omana haku­sananaankin:

lähi I. a. taipum. lähellä oleva, läheinen, likeinen, lähin. 1. erilleen kirjoitettuna, etup. vain yhd:ojen attr:na. | L. maaseudulta. L. vuosikymmeninä. 2. yhd:ojen alkuosana: liki-; us. )( kauko-, etä-. a. paikallisesti. | L:asema, – – b. ajallisesti. | L:aika. -kuukausi, -päivä, ‑tulevaisuus, -tunti.

Tämän mukaisesti lähi tarkoittaisi määrite­osana lähellä olevaa, suunnasta riippumatta. Näin on ymmärrettävää, että sanan lähiaika kuvauksessa erikseen mainitaan, että sitä käytetään tavallisesti tulevasta ajasta, Nyky­suomen sana­kirjassa on omina haku­sanoinaan lähihetki, lähikuukausi, lähipäivä, lähitunti, lähi­viikko, lähi­vuosi ja lähi­vuosi­kymmen, ilman määritelmiä. Esimerkiksi sen esimerkki vapun lähi­päivät on luonnollista tulkita niin, että tarkoitetaan päiviä, jotka ovat vapun lähellä, ennen tai jälkeen.

Kuitenkin edellä mainittu Kielikellon 1/1982 kirjoitus Sanastokysymyksiä: lähiaika esittää, että tulevaan aikaan viittaavat sellaiset sanat kuin lähihetki, lähikuukausi, lähipäivä, lähitunti, lähiviikko ja lähivuosi. Se esittää tämän yleisenä peri­aatteena: ”Voidaan kyllä puhua lähi­his­to­rias­ta ja lähi­menneisyydestä, mutta muutoin menneeseen aikaan viitataan sanalla viime.”

Kieli­toimiston sana­kirja rajaa sanan lähi­päivä merkitykseksi ”päivä lähi­tule­vai­suu­des­sa” Sanojen lähikuukausi, lähiviikko ja lähivuosi selityksenä on ”vrt. lähipäivä”, joten ilmeisesti niidenkin merkitys on tarkoitus rajata tulevaan aikaan.

Sanakirja ei tunne sanan lähipäivä aivan toisen­laista merkitystä ’lähityöpäivä, työpaikalla tehtävä työpäivä’, joka on viime vuosina muodostunut varsin yleiseksi.

Kotuksen kuukauden kielijutussa Lähipäivinä ja viime viikkoina (toukokuu 2008) sa­no­taan: ”lähi-sanalla viitataan yleensä tulevaisuuteen: lähipäivät, lähivuodet, lähitulevaisuus ovat kaikki edessäpäin”. Kirjoitus kuitenkin kuvaa, että tällaisia sanoja käytetään myös viit­taa­maan menneeseen.