Kapea sitova väli (NNBSP)

Kapea sitova väli eli kapea yhdistävä välilyönti (narrow no-break space, NNBSP, U+202F) on kirjoitus­merkki, joka vastaa sitovaa väliä eli yhdistävää välilyöntiä (no-break space, NBSP, U+00A0), mutta on tar­koi­tet­tu olemaan kapeampi. Sen leveyttä ei kuitenkaan ole määritelty yleisesti, vaan leveys riippuu fontista. Erilaisia väli­lyönti­merkkejä kuvailee Nykyajan kielen­oppaan kohta Välilyönnit.

Kapea sitova väli toimii yleensä hyvin nykyaikaisissa ohjelmissa. Poikkeuksen näyttää muodostavan ainakin Facebook, koska se sisäisesti muuntaa kapean sitovan välin tavalliseksi väliksi.

Käyttö

Kapea sitova väli sopii muun muassa numeroin kirjoitettuihin lukuihin tuhaterottimeksi eli kolmen numeron ryhmien erottamiseen toisistaan. Tähän on kolme syytä:

Samoista syistä voi harkita kapean sitovan välin käyttöä esimerkiksi alku­kirjain­lyhenteiden jäljessä sellaisissa ilmauksissa kuin J. K. Paasikivi, ehkä myös numeron ja yksikön yhdis­tel­mis­sä kuten 100 m ja 5 €.

Suomen kielen tai muidenkaan kielten säännöissä ei yleensä käsitellä sitä, milloin voi käyttää kapeaa sitovaa väliä tai muuta tavallista kapeampaa väliä. Asia voidaan tulkita typografiseksi.

Havainnollistuksia

Kapeutta havainnollistaa seuraava esimerkki, jonka toimivuus tosin edellyttää, että järjestelmässä on Verdana-fontti:

1 000 000 (normaaleita välejä)
1 000 000 (sitovia välejä; ulkoasu yleensä sama kuin edellä)
1 000 000 (kapeita sitovia välejä)

Seuraava esimerkki havainnollistaa venymättömyyttä. Ensimmäisessä luvussa on tavallisia välejä, toisessa sitovia välejä ja kolmannessa kapeita sitovia välejä.

Iso luku kuten 1 000 000 voi näyttää oudolta, jos numero­ryhmien välissä on paljon tilaa. Siksi ilmauksessa kuten 1 000 000 olisi parempi käyttää kapeita sitovia välejä tai muita venymättömiä välejä, jolloin luvun kuten 1 000 000 numero­ryhmien välit pysyvät määrä­leveyisinä palstan tasauksessa.

Kapean sitovan välin leveyden vaihtelu

Unicode-standardin kuvaus sitovasta välistä sanoo: ”a narrow form of a no-break space, typically the width of a thin space or a mid space”. Tässä viitataan ohueen väliin, jonka leveys on kuvauksen mukaan viidesosa tai joskus kuudesosa em-yksiköstä, ja neljännes­väliin (four-per-em space), jonka leveys on neljäsosa em-yksiköstä eli fontin koosta. Tämän mukaisesti kapean sitovan välin leveys olisi tyypillisesti vähintään 1/5 em tai ainakin 1/6 em ja toisaalta enintään 1/4 em. Tavallisen välin leveys vaihtelee melkoisesti fontin mukaan, mutta on keski­määrin noin 1/4 em. Tästä voisi päätellä, että kapean sitovan välin leveys olisi 80–100 % tavallisen välin leveydestä. Todellisuudessa se on usein merkittävästi kapeampi.

Käytännössä NNBSP:n leveys näyttää useimmiten olevan 50 % tavallisen välilyönnin levey­des­tä niissä fonteissa, joihin se sisältyy, mutta esimerkiksi Times New Romanissa noin 80 %, Arialissa 89 %, Cambriassa 89 % ja muutamissa fonteissa 100 %. Ks. Test page for estimating the width of NNBSP.

Vaihtelu on siis suurta. Joissakin fonteissa ero tavalliseen väliin on niin vähäinen, että kapean sitovan välin käytöstä ei juuri ole etua, jos ei haittaakaan, verrattuna sitovaan väliin (jonka leveys lienee käytännössä kaikissa fonteissa sama kuin tavallisen välin). Monissa fonteissa ero on kuitenkin suuri: leveys puolittuu.

Kapean sitovan välin kirjoittaminen

Kapean sitovan välin kirjoittamiseen tarvitaan useimmissa tilanteissa jokin keino, jonka avulla voi kirjoittaa minkä tahansa merkin sen Unicode-numeron perusteella. Tällaisia keinoja kuvataan sivustossa Merkkien kirjoittamisen ohjeita. Esimerkiksi Word-ohjelmassa näppäily u+202f Alt X tuottaa kapean sitovan välin. Verkkosivun koodissa (HTML:ssä) voi käyttää merkintää  .

Suomalaisen näppäimistöstandardin mukaisessa asettelussa on kuitenkin melko yksin­kertai­nen tapa kirjoittaa kapea sitova väli: Shift AltGr välilyönti, eli painetaan välilyönti­näp­päin­tä siten, että sekä Shift-näppäin että AltGr-näppäin ovat alas painettuina. Tämä mää­ri­tel­tiin standardin painoksessa SFS 5966:2019. Pelkkä AltGr välilyönti ilman Shift-näppäintä tuottaa sitovan välin.

Kapean sitovan välin mahdollisia haittoja

Jos käytössä oleva fontti ei sisällä sitovaa väliä, voi syntyä ongelmia, mutta yleensä ohjelmat hoitavat tilanteen jollain tavoin. Nykyaikaiset www-selaimet osaavat yleensä toteuttaa sitovan välin jättämällä sopivan tyhjän tilan. Vanhat selaimet taas ottavat sitovan välin jostain vara­fontista, jolloin sen leveys voi olla väärän­lainen, mutta todellisia ongelmia tästä ei näytä syntyvän. Tekstin­käsittely­ohjelmat ottavat sitovan välin jostain muusta fontista, ja käyttäjä voisi vaihtaa fontin haluamakseen, jos havaitsisi jonkin ongelman syntyneen.

Todellisia ongelma voi syntyä, jos käyttäjä kirjoittaa sitovan välin vahingossa tai tietä­mät­tö­myyt­tään tai jos jokin ohjelma jostain syystä esimerkiksi muuttaa tavallisen välin kapeaksi sitovaksi väliksi. Seuraava esimerkki on todelliselta verkkosivulta:

(Esimerkkiteksti, jossa on vaihtelevanlevyisiä sanavälejä ja
erikoisia rivityksiä.)

Kuvassa osa sanaväleistä on kapeampia kuin muut, mutta tätä saattaa olla vaikea havaita. Sen huomaa kuitenkin melko selvästi silloin, kun kapea sitova väli on pisteen jälkeen ennen seuraavan virkkeen isoa alku­kirjainta. Väli näyttää aivan liian kapealta. Lisäksi kapean välin esiintyminen sanojen välissä sitoo ne yhteen niin, että tekstin jakautuminen eri riveille häiriytyy. Siksi kuvassa yksi rivi on paljon lyhyempi kuin muut.

Taustaa

Kapea sitova väli otettiin Unicodeen versiossa 3 vuonna 1999 mongolian kielen kir­joit­ta­mi­sen tarpeisiin. Siksi sitä saatettiin pitää hyvin erikoiseen käyttöön tarkoitettuna merkkinä. Sen käytön yleistymistä on hidastanut myös edellä mainittu kirjoittamisen hankaluus, leveyden vaihtelu ja se, että sen ottaminen mukaan fontteihin oli hidasta.

Kapeaa sitovaa väliä on kuitenkin ruvettu käyttämään ja suosittelemaan ainakin jossain määrin muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

Asiasta ei kuitenkaan ole virallisia sääntöjä. Lähimmäs virallisuutta tulee se, että CLDR-tietokannassa on määritelty lukujen ryhmä­erottimeksi (tuhat­erottimeksi) kapea sitova väli ranskan kielessä, mutta ei muutoin. (Useimmissa kielissä erottimeksi on määritelty tavallinen välilyönti, joissakin, kuten englannissa, pilkku.)