1.9.2006 130/451/2006

N. N.

Viite                Jukka K. Korpelan selvityspyyntö 17.1.2006

Asia                Tietosuojavaltuutetun kannanotto

1. Selvitettävä asia ja saadut selvitykset

Jukka K. Korpela on kääntynyt tietosuojavaltuutetun puoleen ja kertonut saaneensa teiltä sähköpostin kautta Helsingissä pidettävää seminaaria markkinoivaa markkinointiaineistoa, vaikka hän ei ole antanut siihen ennakolta lupaa tällaiseen markkinointiin. Hän kertoo myös, että viestissä ei ole osoitelähdettä.

Korpela on ottanut teihin sähköpostitse yhteyttä 17.1.2006 ja kysynyt, mistä hänen tietonsa on saatu. Hän epäilee, että kyse on massapostituksesta. Vastausviestissänne toteatte, että ei ole kysymys henkilörekisteristä, vaan kyseistä tapausta varten tehdystä käsipoiminnasta. Samalla kerrotte, että ette enää tule lähettämään Korpelalle sähköposteja. Korpela katsoo edelleen, että osoitelähde on silti ilmoitettava. Tarkennatte hänelle, että haku on tehty Googlesta hakusanoja käyttämällä.

2. Tietosuojavaltuutetun kannanotto

Asian selvitettyyn tilaan nähden ja turhien viivytysten välttämiseksi en ole ottanut teihin enkä Korpelaan yhteyttä asiassa. Olette myöntänyt Korpelalle sähköpostitse, että olette lähettänyt hänelle sähköpostitse suoramarkkinointiaineistoa ilman hänen ennakolta antamaansa lupaa.

Sähköisen viestinnän tietosuojalaissa ei mainita mitään osoitelähteen ilmoittamisesta. Ohjetta on siis etsittävä henkilötietolaista. Siinä säädetään, että  jos henkilön yhteystiedot suoramarkkinointia varten hankitaan henkilörekisteristä, on markkinoinnin yhteydessä yksilöitävä tämä henkilörekisteri.

Olette hankkinut Korpelan ja muiden tiedot Googlen avulla käyttääksenne niitä omaan suoramarkkinointiinne. Tästä on muodostunut henkilörekisteri, joka markkinoinnin yhteydessä olisi ollut ilmoitettava.  Viittaan myös henkilötietolain 2.2 §:n 1. virkkeeseen, jonka mukaan henkilötietoja käsiteltäessä on noudatettava, mitä tässä laissa säädetään, jollei muualla laissa toisin säädetä.

En ryhdy asiassa muihin toimenpiteisiin kuin että huomautan teitä vastaisen varalle siitä, että kun kohdistetaan sähköistä suoramarkkinointia luonnollisiin henkilöihin, pitää aina hankkia heiltä ennalta suostumus ja ilmoittaa, mistä rekisteristä heitä koskevat tiedot ovat peräisin.

3. Sovelletut lainkohdat

Henkilötietolain 25 §:n 2 momentin mukaan suoramainoksessa, etämyynnissä ja muussa suoramarkkinoinnissa sekä markkina- ja mielipidetutkimuksen kyselyssä ja muussa näihin rinnastettavassa osoitteellisessa lähetyksessä, jota varten henkilön nimi- ja yhteystiedot on hankittu henkilörekisteristä, on ilmoitettava tiedonhankinnassa käytetyn henkilörekisterin nimi, rekisterinpitäjä ja tämän yhteystiedot. Puhelinmyynnissä vastaavat tiedot on annettava pyynnöstä.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain 26§:n 1 momentin mukaan automatisoitujen soittojärjestelmien sekä telekopiolaitteiden, sähköpostiviestien, tekstiviestien, puheviestien, ääniviestien tai kuvaviestien avulla toteutettua suoramarkkinointia saa kohdistaa vain sellaisiin luonnollisiin henkilöihin, jotka ovat antaneet siihen ennalta suostumuksensa.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain 32 §:n 3 kohdan mukaan tietosuojavaltuutetun tehtävänä on valvoa suoramarkkinointia koskevien säännösten noudattamista.

                      Tietosuojavaltuutettu                              Reijo Aarnio

Ylitarkastaja                      Juhani Ketomäki


Olen muuntanut alkuperäisen Word-muotoisen dokumentin HTML-muotoon 27.9.2006. Vastaanottajan nimi ja sähköpostiosoite poistettu 29.1.2007. Jukka K. Korpela.