Standardinmukainen suomalainen näppäimistöasettelu

Menetelmän käyttöala

Nykyisen suomalaisen standardin mukaisella näppäimistö­asettelulla voidaan kirjoittaa helposti

Lisätietoja: Suomalainen monikielinen näppäimistö.

Näppäimistöasettelu eli näppäimistömäärittely (keyboard layout) liittää näppäimiin mer­ki­tyk­siä. Sillä voidaan esimerkiksi liittää haluttuja merkityksiä näppäin­yh­dis­tel­miin, joissa käytetään AltGr-, Vaihto- tai Ctrl-näppäintä. Esimerkiksi AltGr:n ja S-näp­päi­men yhdistelmä, AltGrS, voidaan asettaa tuot­ta­maan saksalainen kaksois-s ß.

Menetelmää voidaan käyttää Suomessa yleisesti käytössä olevilla näppäimistöillä, vaikka niiden näppäinhatuissa ei olekaan kaikkia standardin mukaisia merkintöjä. Näppäimistö­asettelu on toteutettu ohjelmallisesti eikä riipu kyseisistä merkinnöistä.

Näppäimistöasettelun käyttö

Tässä käsiteltävä näppäimistöasettelu on yleensä erikseen asennettava (poikkeuksena Unix-järjestelmät, joissa se yleensä on valmiina). Asennus tarvitsee tehdä kussakin tietokoneessa vain kerran. Asennusohjeet ovat jäljempänä tässä dokumentissa.

Seuraavassa ruudussa voit kokeilla, onko asettelu koneessa jo asennettuna ja käytössä. Napsauta ruutua ja näppäile AltGrS. Jos asettelu on käytössä, näkyviin tulee ß-kirjain, muutoin ei todennäköisesti mitään. Lisätesti: napsauta ruutua ja näppäile ensin ´ (akuuttinäppäin, samassa rivissä kuin merkit 1234567890+, niiden oikealla puolella) ja sitten C. Jos asettelu on käytössä, tulee näkyviin ć, muuten todennäköisesti ´c (kaksi erillistä merkkiä).

Eräillä näppäimillä on olennainen erikoismerkitys näppäimistöasettelua käytettäessä.

(Vaihto- eli Shift-näppäin). Tämä jo kirjoituskoneissa käytössä ollut näppäin muuttaa pienen kirjaimen isoksi tai muulla tavoin tuottaa jonkin muun merkin kuin se, jonka näppäin normaalisti tuottaa. Tavallisessa vanhassa näppäimistö­asettelussakin esimerkiksi 1 tuottaa huutomerkin ”!”.

AltGr. Tällä näppäimellä saadaan edellä mainittujen näppäinten tavoin lisä­toimintoja taval­li­siin näppäimiin. Tavallisessa vanhassa näppäimistö­aset­te­lus­sa­kin esimerkiksi ät-merkki @ kirjoitetaan yhdistelmällä AltGr2 ja euron merkki € yhdistelmällä AltGrE. Joissakin näp­päi­mistö­asette­luis­sa tällainen käyttö on hyvin laajaa.

AltGr-näppäin sijaitsee välilyöntinäppäimen oikealla puolella, ja siinä on yleensä merkintä ”AltGr”. Jos siinä on vain ”Alt”, sitä voi silti käyttää AltGr-näppäimenä. Sen sijaan välilyönti­näppäimen vasemmalla puolella oleva Alt-näppäin on toimin­nal­taan erilainen. Sitä käytetään Ctrl-näppäimen tavoin ohjelmakohtaisten komen­to­jen antamiseen.

Asennus

Teknisesti näppäimistöasettelu on pie­neh­kö tietokoneohjelma, näppäimistöajuri (keyboard driver). Siksi sen asen­ta­mi­nen konee­seen vaa­tii käyttäjältä eräitä käyttö­oikeuksia. Esi­mer­kik­si työpaikan tieto­konee­seen ei käyttäjä ehkä voi itse asentaa ohjelmia, vaan hänen on pyydettävä asen­ta­mis­ta IT-tuelta. Sen sijaan edellä käsitelty koneessa jo olevan asettelun lisääminen käytettävissä olevien jouk­koon onnistuu tavallisen käyttäjän oikeuksilla.

Nykyisen suomalaisen standardin mukaisesta näppäi­mistö­aset­te­lus­ta on useita toteutuksia eri käyttöympäristöihin.

Näppäimistöasettelu toimitetaan yleensä joko suo­ri­tet­ta­va­na ohjelmana (.exe-tiedostona) tai pakattuna kan­sio­na (.zip-tiedostona). Seuraavassa käsitellään jäl­kim­mäis­tä tapausta; edellinen on vielä helpompi. Yk­si­tyis­koh­dis­sa on eroja Windowsin versioiden välillä. Tässä esitetty pätee sel­lai­se­naan Windows 7:ssä.

  1. Napsauta asetteluun viittaavaa linkkiä, esimerkiksi seuraavaa: Suomalaisen standardin mukainen näppäimistö­asettelu (Jukka K. Korpelan toteutus). Tällöin avautuu uusi ikkuna.
  2. Tarkista, että uudessa ikkunassa on valittuna toimintona avaaminen Re­surs­sien­hal­lin­nas­sa. Napsauta ik­ku­nas­sa ole­vaa OK-painiketta, (Vanhemmissa Windowsin versioissa joudut ehkä tä­män sijasta valitsemaan tie­dos­ton tal­len­ta­mi­sen ja sitten me­ne­mään kan­sioon, johon tallensit sen, ja kaksois­napsauttamaan tiedoston kuvaketta.)
  3. Napsauta uudessa ikkunassa kohtaa ”Pura kaikki tiedostot”.
  4. Kaksoisnapsauta uudessa ikkunassa näkyvää kansion kuvaketta (esimerkki­tapauk­ses­sa nimellä ”fistd”).
  5. Kaksoisnapsauta kansiossa olevaa kuvaketta ”setup.exe”. Tämä käynnistää asennuksen.
  6. Vastaa ”Kyllä”, kun Windows kysyy ohjelmalle lupaa tehdä muutoksia järjestelmään. Jonkin ajan kuluttua tulee ilmoitus asennuksen onnistumisesta. Sulje ikkuna Close-painikkeella.

Käyttöönotto

Kuvaruudun oikeassa alanurkassa on joukko kuvakkeita, niiden joukossa näppäimistöä esittävä kuvake kielikuvakkeen (FI) oikealla puolella. Kun sitä napsautetaan, avautuu valikko, jossa on näppäimistö­asettelujen nimiä. Valitse hiirellä vaihtoehto ”Finnish standard SFS 5966”.

Tämän jälkeen asettelu tulee käyttöön kaikissa uusissa ikkunoissa. Jos haluat vaihtaa asettelun jo avatussa ikkunaa, valitse ensin ikkuna napsauttamalla ja vaihda sitten näppäimistö­asettelu edellä kuvatulla tavalla.

Harjoittelua

Asenna ja ota käyttöön tässä käsitelty näppäimistöasettelu. Kirjoita sillä seuraavat merkit: š (hattu-s), ü (saksalainen y), ç (sedilji-c), þ (thorn), ā (pituusmerkki-a), Đ (iso poikkiviiva-d) ja × (kertomerkki).

Käytön avuksi voit avata näppäimistö­asettelun kuvan uuteen ikkunaan.

Oletukseksi asettaminen

Voit asettaa haluamasi näppäimistöasettelun oletukseksi eli tulemaan käyttöön aina, kun ei erikseen valita muuta asettelua.

Tätä varten napsautetaan edellä mainittua näppäimistökuvaketta hiiren kakkos­painik­keella, siis tavallisesti oikean­puoleisella painikkeella. ja valitaan vaihtoehto ”Asetukset”.

Tällöin avautuu ikkuna ”Tekstipalvelut ja syöttökielet”. Siinä on alussa Oletuskieli-kohdassa pudotusvalikko, josta tehty valinta määrää paitsi kielen myös näppäimistö­asettelun. Tällainen asetus säilyy, vaikka kone sammutetaan.

Soveltuvuus eri kielille

Windowsissa näppäimistöasettelu on kielikohtainen. Tämä on kuitenkin vain tekninen seikka. Tässä käsiteltyä asettelua voidaan käyttää kaikkien latinalaista kirjai­mis­toa käyttävien kielten kirjoit­ta­mi­seen.

Lisätietoja

Tietoja eri näppäimistöasetteluista ja vaihtamisesta niiden välillä on sivulla Näppäimistöasettelut.


© 2012, 2018 Jukka K. Korpela

Tämä sivu kuuluu sivustoon Merkkien kirjoittamisen ohjeita.