Kielikello 4/1992.
Terho Itkonen

Voitaisiinko rumat rivija-
ot vihdoin kyseena-
laistaa?

Vuoden 1970 seuduissa alkoi useampaa kuin yhtä lukijaa askarruttaa uudenlainen ilmiö: kirjoissa, lehdissä ja muissa painatteissa oli ruvennut näkymään rivijakoja, joita hiu­kankaan oppia saanut latoja ei ennen olisi tehnyt. Kirjoituksessaan ”Omituista tavu­jakoa” (Virittäjä 1970 s. 512—513) Veikko Ruoppila ihmetteli, olivatko sellaiset jaot kuin ilmastointia- siat, käsia- laa tai nimeno- maan, maana- lainen tai sama- naikainen, maa- nosamme peräisin ladontatekniikan muutoksesta vai vain huolimattomasta kor­jausluvusta. Marjatta Vasaran vastaus hänen kirjoituksessaan ”Tavataanko yök- lubilla?” (Virittäjä 1971 s. 114—115) oli: molemmista. Perimmäisenä syynä olivat ATK-alan asiantuntijoiden laatimat tie­tokoneladonnan ohjelmat. ”Tarkistus on kor­jaus­lukijoiden huolena”, hän jatkoi. ”Mut­ta heille tämä virhe on niin uusi, etteivät he osaa sitä vielä tehokkaasti tarkkailla.”

Tuon jälkeen siirtyivät kaikki Suomen kirjapainot tietokoneladontaan noin kym­menessä vuodessa, kahdeksankymmenluvun alkuun mennessä. Ruoppilan ja Vasaran ajatustenvaihdosta on kulunut jo kaksi­kym­mentä vuotta. Sen muistoa verestääkseni otin silmäilläkseni, miten asia hallitaan vaikkapa parissa hyvämaineisessa ja laajalti luetussa aikakauslehdessä. Olen lu­kenut läpi kum­man­kin 1. numeron vuodelta 1992.

”Alka- en”, ”alu- eet” ja ”puuraa- ka-aine”

Ensimmäinen lehdistä tuntuu suurin piirtein hallitsevan asian. 60-sivuisesta numerosta osui silmään vain muutama rike: yh­dys­merk­ki on sattunut vokaalien väliin sellaisissa tapauksissa kuin alka- en, tärke- ää, ylijäämäenergi- aa, alu- een, dyynialu- eet, päävastuualu- eenaan, Urugu- ayn.

Vokaaliparien tavuttamisessa on tietysti aste-eroja. i-loppuiset parit ovat miltei aina (ensi tavua edempänä aina) diftongeja, ja jo tietokoneohjelmat estävät niiden jakamisen kahdelle riville. Miltei yhtä huonolta jako tuntuu u, y -loppuisissa vokaalipareissa: vapa- utua, tila- ukset, määrä- ys. Myös tällaisissa tapauksissa on diftonginen ään­tä­mys yleistä tai yksinomaistakin. Tär­kein­tä on nyt kuitenkin muistaa se vanha typogra­fi­nen käytänne, ettei eri riveille mielellään jaeta muitakaan vokaaliyhtymiä, sellaisia kuin äskeisissä esimerkeissä. Jakoa ”ta­val­li­ses­ti vältetään”, kuten Osmo Ikola asian il­mai­see Nykysuomen käsikirjassaan. Ennen 1970-lukua ilmestyneestä painotekstistä sitä tuskin tapaa muuten kuin satunnaisesti, eräänlaisena hätäkeinona.

Kaikkien vokaalijonojen säilyttämiseen rivityksessä ehyinä on käsittääkseni aivan järkevä peruste. Vaikka aapisesta alkaen on opittu tavaamaan ra-ossa, korke-at jne., niin tällaisten vokaaliyhtymien ääntämys on ylei­ses­ti hyvin legatomainen ja lähenee helposti diftongia. Rivijako maksa- essa töksähtää, vaikka maksa- massa on luonnollinen, ja rivin­loppuisen jakson uppo- jälkeen lukijan silmät hiukan rävähtävät, kun jatkoksi seu­raa­van rivin alussa ei olekaan si, rikas, tukki tai muu semmoinen vaan an, aa tai amassa. Vielä suurempi on rävähdys, jos rivin alussa seuraa utua, udun tai umassa.

Tavutus vokaalien välistä tässä en­sim­mäi­ses­sä aikakauslehdessä on ehkä hiukan ylit­tä­nyt kohtuuden rajat, mutta tuskin pahasti. Rivinloppuisista tavuviivoista töksäyttää luki­jaa kaikkiaan joka tuhannes, eikä joukossa ole yhtään varsinaisesti luvatonta tapausta. Lu­val­li­suu­den rajoissa pysyy niukasti sel­lai­nen yhdyssanankin jako kuin puuraa- ka-aineesta. Se panee kuitenkin muistuttamaan, että jako yhdysosien rajalta on sanahahmon selventämiseksi aina pa­rem­pi kuin jako tavun päässä tuosta rajasta — vanha kultainen ohje, joka taitaa jo olla unohtumassa.

”Kau- an”, ”tunteeno- mainen” ja ”ylio- piston”

Toisessa lukemassani lehdessä rivitys­tapa on melkoista huolettomampaa. Yhdysmerkin sijoitusta vokaalien väliin ei ole vältetty tavallisesti, tokko ollenkaan, kun suunnilleen joka kahdessadas rivinloppuinen yhdys­merk­ki 64-sivuisessa numerossa on tämmöinen: ja- on, vä- estönkasvun, toimitta- essa, korke- ammat, tärke- ämpi, lyhy- ellä, riippu- en, puhu- essaan, lii- an, kau- an, komissi- ota, spesi- alisteille, versi- osta, liittovalti- osta, Torni- onjokilaakson, asi- antuntijoiden, oppositi- on, filosofi- an, sopimusvalti- ot, traditi- osta, ide- oiden, asi- oissa, tosiasi- oiden, suuryhti- öiden, elämänalu- eilla, uteli- aasti, intellektu- aalista, oike- aan, vastustaji- aan, utopi- aa, tarjo- aa, hävi- ää. Erään palstan alin rivi päät­tyy sanoihin että markkinatalous tuho-, ja seuraavan palstan ylin rivi alkaa sanoilla aa luonnonvarat.

Tuoreeksi vahvistukseksi Ruoppilan 21 vuotta sitten tekemille havainnoille liittyvät joukkoon tapaukset, joissa yhdyssanan alku­osan loppuvokaali on pudotettu alemmalle riville tai (tavallisemmin) jätetty jälkiosan alku­vokaali yksikseen ylemmän rivin lop­puun: valti- omiehiä; jäsenyysa- nomus, talouse- lämän, tunteeno- mainen, hyökkäysa- seiksi, kyseena- laista, erino- maista, elino- losuhteiden; ylio- piston, yhdistelmäo- pintoja, sosiaalia- pua. Vieras­kielisten nimien tavutuksesta suo­ma­lai­ses­sa tekstissä ei Ruoppilalla ollut havaintoja. Vuon­na 1992 lehtemme taivuttaa Buc- kley ja Zwisc- heneuropa.

Onko tekniikka kehitettävissä?

Jatkuvasti näyttää pitävän paikkansa Ruop­pi­lan epäilemä ja Vasaran varmistama asiain­tila: huonoa rivijakoa synnyttämässä ovat huonot rivitysohjelmat. Milloinhan kaikki Suomen kustantajat ja kirjapainot oppivat vaatimaan teettämiltään tai ostamiltaan tieto­kone­ohjelmilta sitä, että ne normaalisti — ilman mahdollisia lisäkäskyjä — hylkäävät jaon kahden vokaalin välistä, elleivät nämä kuulu eri vokaalisointuluokkiin? Pelkästään tämä yksinkertainen parannus takaisi keski­mää­rin paljon lukukelpoisempaa ja silmälle mieluisempaa tekstiä kuin monet nykyiset ”sallivat” ohjelmat.

Vähäisin lisäsäännöin ohjelma olisi edel­leen kehitettävissä. Vokaalisointuluokkia koskeva varaukseni viittasi tietysti sellaisiin tapauksiin kuin poltto- öljy ja yhdistelmä- opinnot. Nämä ovat aina yhdyssanoja, ja siksi jako vokaalien välistä on oikea. Sään­töä voitaisiin laajentaakin: aina kun vii­mei­nen ei-neutraali vokaali ennen kahden vo­kaa­lin rajaa kuuluu eri vokaali­sointu­luok­kaan kuin rajaa seuraava ei-neutraali vo­kaa­li, jako osuisi tuolle rajalle. Siten mah­dol­lis­tui­si­vat poltto- öljyn ja yhdistelmä- opintojen lisäksi esimerkiksi yli- opisto (y — o), käsi- ala (ä — a), koti- etsintä (o — ä), Kauko- itä (o — ä). Muitakin varokeinoja voi aja­tel­la, mutta esimerkiksi ”valti- omiehiin”, ”sosiaalia- puun” ja ”kotio- pettajaan” eivät ohjelmissa juuri tehoa muut kuin sanoittaiset poikkeukset.

Suunnittelijoiden mietittäväksi jää, kuinka pitkälti ohjelmia voidaan raskauttaa erikois­säännöin. Edellä yhdyssanoja käsitellessäni en ole puuttunut esimerkiksi alkuosan loppu­konso­nan­tin ongelmaan (”kanna- notto”, ”kaivo- saukko”), jolle periaatteessa olisi tarjolla useitakin pitkälle auttavia ratkaisuja. Selvää joka tapauksessa on, että aukotonta ohjelmaa ei ole eikä tule olemaankaan. Sen tiellä ovat jo teksteissä usein esiintyvät vieraskieliset sanat mutta usein myös omien yhdyssanojen odottamaton temppuilu. Kun pääkaupungin ruotsalais­lehden ladonta­ohjel­mas­sa pantiin esiliite mot erikoisasemaan (tavoitteena oikea tavutus sellaisissa kuin mot- stånd, mot- argument, mot- åtgärd), niin tuloksena oli myös mot- iverad. Kun suu­ri suomalainen kustantamo antoi erikois­aseman yhdyssanan jälkiosalle auto (ta­voit­tee­na oikea tavutus: koululais-, sairas-, yksityis- auto), niin arvokkaassa historia­teok­ses­sa on tahatonta hupia: rautakaudella käytettiin pronssikaudelta periytyneitä röykkiöh- autoja. Mahdollisten ”ruumish- autojen” yleistyminen rautakauden lopussa lienee jäänyt kirjassa tarkemmin kuvaamatta.

Ikävä kyllä ei käytännössä aina selvitä sil­lä­kään, että väärin rivitetty kohta kor­ja­taan vedokseen tehdyn merkinnän mukaan. Au­to­ma­tiik­ka tuottaa usein korjauslukijan pai­na­jai­sen: yhdenkin kirjaimen poisto tai lisäys voi ruveta vyöryttämään myöhempiä rivejä, seurauksena uudet jakovirheet ker­taal­leen jo oikein tulostuneissa teksti­jak­sois­sa. Asiaa auttaisi niin yksinkertainen ja kirja­painojen hallinnassa oleva keino kuin keski­määräisten sanan­välien tehokas en­nak­ko­säätö. Mitä enem­män rivillä normaalisti on valmista ”väli­tilaa”, sitä helpompi siihen on silmää loukkaamatta mahduttaa pari ylimääräistä kirjainta — ja sopii lisätä: sitä miel­lyt­tä­väm­mäl­tä ladelma muutenkin näyttää silmään, jollei tyhjää ole aivan ylettömästi. Useim­mis­sa vieras­kielisissä teksteissä tuota väli­tilaa kertyy sanojen pienen keski­pituuden tähden riviä kohti paljon enemmän kuin suomalaisissa teksteissä; kapealla eng­lan­nin­kieli­sel­lä sanoma­lehti­palstalla on kes­ki­mää­rin nelisen sanan­väliä, ruotsin­kielisellä kol­me neljä, suomenkielisellä vain kaksi kol­me. Koholadonnan aikaan asia ratkaistiin Suo­mes­sa sillä, että kaikki tekstit ladottiin ny­kyis­tä (ja englantilaistyyppistä) hiukan isom­min sananvälein. Näin syntynyt teksti on paitsi silmää lepuuttavan väljää myös hel­pom­paa korjata kuin useat nykyiset sullo­ladok­set.

Lehti ei synny ilman korjauslukua

Tekniikassa on siis kehittämisen varaa. Silti korjausluku pysyy jatkuvasti vält­tä­mät­tö­mä­nä osana lehden toimitustyötä. Edellä tar­kas­te­le­ma­ni aika­kaus­lehdet on nähtävästi la­dot­tu samoin tieto­kone­ohjelmin, koskapa ne ovat saman kirjapainon tekoa. Joutuu siis ainakin korjausluvun osalta päättelemään, että jälkimmäisen toimittamisesta on huo­leh­dit­tu huonommin kuin aluksi tarkastelemani lehden.

Vuonna 1970 Veikko Ruoppilan vaa­ti­ma­ton loppuponsi tavutuksesta kuului näin: ”Joka tapauksessa lehtien toimitussihteerien olisi kiinnitettävä huomiota asiaan, niin ettei ainakaan suoranaisia virheitä pääsisi syn­ty­mään.” Kehityksen nykyvaiheessa sopinee jo esiintyä vaativamminkin ponsin. Uusien tekniikkojen ansiosta typografisella kult­tuu­ril­la on meidän päivinämme suotuisammat lähtöasemat kuin koskaan ennen. Miksi jättää se siis oman onnensa nojaan niiltä vähäisiltä osin, joita kone ei yksin pysty hoitamaan?


Tämä dokumentti kuuluu kokoelmaan "Ohjeita ja tietoa suomen kielestä (aineistoa Kielikello-lehdestä)".
Siirretty Webiin v. 1995. Tarkistettu 2003-05-14 ja 2006-01-11. Taitto muutettu ja joitakin kohtia korjattu painetun lehden mukaisiksi 2017-11-30.
Tämä versio vastaa alkuperäistä painetun lehden juttua osittain tarkemmin kuin Kielikello-lehden sivustossa oleva versio Voitaisiinko rumat rivijaot vihdoinkin kyseenalaistaa?. Erityisesti otsikon rivitys on tässä painetun lehden mukainen ja sisältää tarkoituksellisesti huonoja sananjakoja. Tässä on myös käytetty painetun lehden mukaisesti pitkää ajatusviivaa (—) nykyisin tavallisen ja suositellun lyhyen ajatusviivan (–) sijasta.