HTML5:n elementit

Tässä luetellaan W3C:n HTML5-määrittelyssä (vahvistettu 28.10.2014) kuvatut elementit. Tarkempia tietoja löytyy määrittelyn hakemiston kohtien Elements ja Non-conforming features kautta.

Merkintöjen selitykset

! uusi elementti HTML 4:ään verrattuna, mutta selainten vanhastaan tuntema
!! uusi elementti, ei ole aiemmin ollut määrittelyissä eikä yleensä selaimissa
+ elementin määritelmää on laajennettu esimerkiksi uusilla määritteillä
? ollut luonnoksissa, ei ole HTML5-määrittelyssä, on HTML 5.1 -luonnoksessa
?? ollut luonnoksissa, ei ole HTML5-määrittelyssä eikä HTML 5.1 -luonnoksessa
elementti on julistettu vanhentuneeksi (obsolete) mutta kuvattu
X elementti on mainittu, mutta ei kuvattu
XX elementti on mainittu, mutta ei kuvattu, eikä se toimi nykyselaimissa
= elementti on olennaisesti samanlainen kuin HTML 4:ssä
~ elementti on määritelty osittain toisin kuin HTML 4:ssä (merkityksen muutos).
Elementti Kuvaus Korvaava tekniikka t. muutos
~ a Linkki name-määritteen käyttöä ei enää suositella
~ abbr Lyhenne. Kattaa myös lyhennesanat
acronym Akronyymi eli lyhennesana. abbr
~ address Sivun tai sen osan tekijän yhteystiedot. Merkitystä tarkennettu
applet Javalla tehty sovelma. embed tai object
= area Selainpohjaisen karttalinkin alue.
!! article Artikkeli, esimerkiksi blogin viesti.
!! aside Sivuhuomautus.
!! audio Ääniesitys.
~ b Avainsana tms. Aiemmin lihavointi, nyt epämääräisesti määritelty
= base Kantaosoitteen tai target-määritteen oletusarvon asetus.
XX basefont Oletusfontin asettaminen. CSS font-ominaisuudet
!! bdi Tekstin suuntaisuuden saareke.
= bdo Tekstin suuntaisuuden ohitus.
bgsound Taustaääni. audio
big Isompi tekstikoko. CSS font-size
XX blink Vilkkuva teksti. CSS-animointi tms.
= blockquote Tekstilohko, joka on lainattu ulkopuolisesta lähteestä.
= body Koko dokumentin runko.
~ br Rivinvaihto esimerkiksi runossa tai postiosoitteessa. Käyttöaluetta supistettu
= button Painike.
!! canvas Graafinen esitysalue.
= caption Taulukon otsikko (selite).
center Keskittäminen vaakasuunnassa. CSS margin tai text-align
~ cite Teoksen nimi. Merkitystä tarkennettu
= code Tietokonekoodi.
= col Taulukon sarake.
= colgroup Taulukon sarakkeiden ryhmä.
?? command Komentovalikkoon kuuluva komento
!! data Tieto, jolle on koneluettava muoto
!! datalist Yhdistelmä, joka koostuu tekstikentästä ja valikosta
~ dd Nimi-arvo-yhdistelmien listaan kuuluva arvo. Merkitystä väljennetty
= del Poistettu sisältö.
? details Yksityiskohtaisia tietoja, jotka voidaan jättää pois näkyvistä.
= dfn Termin määrittelyesiintymä.
dir Hakemistotyyppinen luetelma. ul
~ div Yleinen lohkotason elementti ilman erityistä semantiikkaa. Käyttöä supistettu
~ dl Nimi-arvo-yhdistelmien lista, esimerkiksi määritelmien lista. Merkitystä väljennetty
~ dt Nimi-arvo-yhdistelmien listaan kuuluva nimi. Merkitystä väljennetty
~ em Korostus. Merkitystä osittain muutettu
! embed Ulkoisen median upottaminen.
= fieldset Lomakkeen kenttien ryhmä.
!! figcaption Kuvateksti tai vastaava.
!! figure Kuvitus. Voi sisältää esimerkiksi kuvan ja kuvatekstin.
!! footer Sivun tai sen osan lopputunniste.
font Fontin ominaisuuksien (koko, fonttilaji, väri) asetus. CSS font-ominaisuudet
= form Verkkolomake.
frame Kehys. iframe tai palvelintekniikka
frameset Kehikko, kehysten joukko, joka sisältää frame-elementtejä. iframe tai palvelintekniikka
~ h1, h2, h3, h4, h5, h6 Sivun osan otsikko. Otsikkotasojen tulkinta osittain muuttunut.
= head Dokumentin metatietoa sisältävä elementti.
!! header Otsake, joka sisältää johdannon tai navigointia.
? hgroup Otsikkoryhmä.
= hr Aiheen vaihto.
= html Juurielementti eli koko HTML-dokumentti.
~ i Erilainen sisältö (”alternate voice”). Aiemmin kursiivi, nyt epämääräisesti määritelty
= iframe Sisäinen kehys, jonka sisällä on erillinen dokumentti.
= img Kuva.
= input Lomakkeen kenttä.
= ins Lisäys.
isindex Yksinkertaisen hakutoiminnon käyttöliittymä. form
= kbd Käyttäjän syötettä esittävä teksti.
! keygen Avainparien luonti salausta varten.
= label Lomakkeen kentän selite.
= legend Lomakkeen kenttien ryhmän selite (otsikko).
= li Listan kohta.
= link Linkitystä koskevaa metatietoa.
listing Valmiiksi muotoiltu leveä teksti. pre
!! main Sivun pääsisältö, ilman sivuston navigointia yms.
= map Karttalinkki.
!! mark Korostus.
marquee Rullaava, ticker-tyyppinen teksti. CSS transitiot ja animaatiot
menu Luetelma ul
? menuitem Komento, joka käynnistetään ponnahdusvalikosta
= meta Metatieto.
!! meter Mittari, joka esittää jotain suuretta yleensä graafisesti.
XX multicol Monipalstainen esitys. CSS columns
!! nav Navigointiosa.
XX nextid Eräänlainen tunniste. Täysin vanhentunut elementti.
nobr Rivinvaihtojen esto elementin sisällä. CSS white-space: nowrap
noembed Upotetulle elementille vaihtoehtoinen sisältö. object
noframes Kehyksille vaihtoehtoinen sisältö frameset-elementissä. iframe tai palvelintekniikka
~ noscript Sisältö, jonka selain esittää, jos skriptit eivät ole käytössä. Suositellaan korvattavaksi muilla keinoilla
= object Olio, kuten kuva, upotettu dokumentti tai liitännäinen.
= ol Järjestetty lista.
= optgroup Valikon kohtien ryhmä.
= option Valikon kohta (vaihtoehto).
!! output Laskettu tulosarvo.
= p Kappale.
= param Olion parametri.
plaintext Pelkkää tekstiä sisältävä aineisto. Mediatyyppi text/plain
= pre Valmiiksi muotoillun tekstin lohko.
!! progress Edistymistä kuvaava palkki.
= q Lainaus eli sitaatti.
!! rb Teksti, johon liittyy ruby-huomautus. (rb = ruby base)
!! rp Ruby-huomautukseen liittyvä sulkumerkki.
!! rt Ruby-huomautus (lähinnä itämaisissa kielissä käytetty).
!! rtc Elementti, johon on koottu ruby-huomautuksia.
!! ruby Ruby-huomautuksia sisältävä teksti.
~ s Tieto, joka ei enää ole tarkka tai relevantti.
= samp Tietokoneen tuloste.
= script Selaimen suoritettava skripti.
!! section Dokumentin rakenneosa.
= select Valikko.
~ small Sivuhuomautus, ”small print”. Aiemmin pieni fontti, nyt sivuhuomautus
!! source Video- tai audiodatan lähde.
XX spacer Tyhjä tila. CSS padding (tai margin)
= span Yleinen tekstitason elementti ilman semantiikkaa. Käyttöä supistettu
~ strong Tärkeys. Merkitystä osittain muutettu
strike Yliviivattu teksti. s tai del
= style Tyylisääntö.
= sub Alaindeksi.
? summary Yksityiskohtaisen tiedon selite.
= sup Yläindeksi.
= table Taulukko.
= tbody Taulukon rivien ryhmä.
= td Taulukon solu.
!! template Malline, jonka avulla voidaan luoda HTML-katkelmia.
= textarea Monirivinen tekstinsyöttökenttä.
= tfoot Taulukon alatunniste.
= th Taulukon otsikkosolu.
= thead Taulukon otsikkorivien ryhmä.
!! time Ajan ilmaus (päivä, kellonaika tai molemmat).
= title Dokumentin ulkoinen otsikko.
= tr Taulukon rivi.
!! track Ajastettu tekstiraita (videota varten).
tt Tasalevyinen fontti. CSS font-family: …,monospace
~ u Tekstin merkitseminen esim. väärin kirjoitetuksi. Aiemmin alleviivaus, nyt epämääräisesti kuvattu.
= ul Järjestämätön lista.
= var Muuttuja.
!! video Videoesitys.
! wbr Sallittu rivinvaihtokohta.
xmp Esimerkkikoodin lohko. pre ja merkkien < ja & koodaus
Jukka K. Korpela
Kirjoitettu 29.8.2013. Päivitetty 3.11.2014, tarkistettu viimeksi 20.11.2014.