Emacs-opas, luku 3 Perustietoja Emacsista, nimitykset:

Ikkuna (window)

Emacsin ruutu voi jakautua useampiin alueisiin eli ikkunoihin. Aloitettaessa näkyy yksi iso teksti-ikkuna ja tilarivi, joka kertoo, minkä puskurin sisältö on ikkunassa, eli mitä ikkunassa tapahtuu. Näytön alin rivi on käskyrivi, jota käytetään mm. käskyjen antamiseen.

Näyttö voidaan jakaa yhteen tai useampaa ikkunaan, joissa voi olla eri tekstejä tai saman tekstin eri kohtia. Jos sama teksti on esillä useammassa ikkunassa, niin ikkunoissa on saman puskurin (buffer) sisältö ja yhdessä ikkunassa tehty toiminto näkyy muissakin ikkunoissa.

Ikkunoita voi jakaa joko pysty- tai vaakasuoraan. Vaakasuorat ikkunat erottuvat toisistaan tilariveillä ja pystysuorat ikkunat katkoviivalla. Usean pienen ikkunan hahmottaminen on kuitenkin hankalaa, joten kerralla kannattaa tyytyä pariin kolmeen ikkunaan.

Se ikkuna, jossa kursori sijaitsee, on ns. valittu ikkuna. Käskyt kohdistuvat valittuun ikkunaan.

Seuraavassa on kuva kahteen osaan jaetusta ikkunasta. Ylemmässä ikkunassa näkyy alkuosa leikillisestä ohjetekstistä, alemmassa ikkunassa erään C-kielisen ohjelman alku.


            How to program in 'C' - addendum

1) Rewrite standard functions and give them your own obscure names. 
2) Use obscure, proprietary, non-portable, compiled library packages so
  that you never have to move from the platform you love so well. 
3) Use very descriptive comments like 
    /* printf("Hello world\n"); */ 
 before each function call 
4) REMEMBER - Carriage returns are for weenies.
----Emacs: ohjeet        (Fundamental)----Top--------------------
/* Alkulukujen laskenta Eratostheneen seulalla. */ 
/* Yksinkertainen perusversio. */

#include <stdio.h>

#define N 1000

char jaollinen[N+1]; 
/* Laskennan lopussa jaollinen[i] on 1 tai 0 sen mukaan, onko i alkuluku vai
  ei. Huomaa, että taulukko nollautuu alussa, koska se on globaali. */
----Emacs: eratos.c        (C)----Top----------------------------

Kuva 2. Ikkuna jaettuna kahteen osaan.