CSS-tiivistelmä (CSS 2.1 ja eräitä laajennuksia)

CSS 2.1 on tätä kirjoitettaessa luonnos, ei vahvistettu määrittely. Sitä kuitenkin pidetään parhaana saatavissa olevana kuvauksena CSS-kielen nykyvaiheesta. Seuraava tiivistelmä perustuu luonnoksen 2007-07-19 päivättyyn versioon. Kuitenkin ääniesitystä koskevat ominaisuudet on jätetty pois, ja mukaan on otettu muutama CSS 2.1:een kuulumaton ominaisuus. Taulukon jälkeen on lisää selityksiä.

Ominaisuuden nimiMerkitysSallitut arvotAlkuarvoSoveltuvuusPer.ProsentitSelaintuki
background-attachment Taustan vieritettävyys scroll | fixed scroll       Hyvä
background-color Taustaväri värillisyys transparent       Hyvä
background-image Taustakuva url-lauseke | none none       Hyvä
background-position Taustakuvan alkusijainti [ [ prosenttiluku | pituus | left | center | right ] [ prosenttiluku | pituus | top | center | bottom ]? ] | [ [ left | center | right ] || [ top | center | bottom ] ] 0% 0%     Elementin leveys tai korkeus Hyvä
background-repeat Taustakuvan toistuvuus repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat repeat       Hyvä
background Taustan ominaisuuksia [background-color || background-image || background-repeat || background-attachment || background-position] ks. osaomin.       Hyvä
border-collapse Reunaviivojen yhtyvyys collapse | separate separate taulukot per.   Hyvä
border-color Reunaviivan väri värillisyys{1,4} ks. osaomin.       Hyvä, mutta IE ei tue transparent-arvoa
border-radius (CSS 3) Reunaviivan pyöristyksen säde pituus pituus? 0 kaikki elementit paitsi taulukoiden solut kun border-collapse: collapse    FF, kun ominaisuuden nimen eteen kirjoitetaan -moz-
border-spacing Reunaviivojen etäisyys toisistaan pituus pituus? 0 (mutta selaimissa yleensä 2px) taulukot per.   FF, O
border-style Reunaviivan tyyppi viivatyyli{1,4} ks. osaomin.       Hyvä, mutta ulkoasu vaihtelee, ja IE:ssä dotted on dashed, kun leveys on 1px
border-top border-right border-bottom border-left Reunaviiva määräsuunnassa [ viivanpaksuus || viivatyyli || värillisyys ] ks. osaomin.       Hyvä
border-top-color border-right-color border-bottom-color border-left-color Reunaviivan väri määräsuunnassa värillisyys color-ominaisuuden arvo       Hyvä, mutta IE ei tue transparent-arvoa
border-top-style border-right-style border-bottom-style border-left-style Reunaviivan tyyppi määräsuunnassa viivatyyli none       Hyvä, mutta ulkoasu vaihtelee, ja IE:ssä dotted on dashed, kun leveys on 1px
border-top-width border-right-width border-bottom-width border-left-width Reunaviivan leveys määräsuunnassa viivanpaksuus medium       Hyvä
border-width Reunaviivan leveys viivanpaksuus{1,4} ks. osaomin.       Hyvä
border Reunaviivan ominaisuuksia viivanpaksuus || viivatyyli || värillisyys ks. osaomin.       Hyvä
bottom Etäisyys alhaalta pituus | prosenttiluku | auto auto asemoidut elementit   ympäröivän lohkon korkeus Hyvä
caption-side Otsikon sijainti top | bottom top table-caption-elementit per.   FF, O
clear Kellutuksen lopetus none | left | right | both none lohkot     Hyvä
clip Elementin osan leikkaaminen muoto | auto auto absoluuttisesti asemoidut elementit     Hyvä, mutta IE vaatii eri syntaksia kuin CSS 2.1
color Sisällön (tekstin) väri väri riippuu selaimesta   per.   Hyvä
column-count (CSS 3) Palstojen määrä kokonaisluku | auto auto lohkot    FF, kun ominaisuuden nimen eteen kirjoitetaan -moz-
column-gap (CSS 3) Palstojen etäisyys pituus | normal normal lohkot   
column-width (CSS 3) Palstojen leveys pituus | auto auto lohkot   
content (Pseudo-)elementin sisältö normal | none | [ merkkijono | url-lauseke | laskuriviittaus | attr(tunnus) | open-quote | close-quote | no-open-quote | no-close-quote ]+ normal pseudoelementit :before ja :after     FF, O
counter-increment Laskurin kasvatus [ tunnus kokonaisluku? ]+ | none none       FF (ei käytettäessä :before- tai :after-selektoria), O
counter-reset Laskurin nollaus [ tunnus kokonaisluku? ]+ | none none       FF (ei käytettäessä :before- tai :after-selektoria), O
cursor Osoittimen (pointer) muoto [ [url-lauseke,]* [ auto | crosshair | default | pointer | move | e-resize | ne-resize | nw-resize | n-resize | se-resize | sw-resize | s-resize | w-resize | text | wait | help | progress ] ] auto   per.   IE, FF (ei url-lausekkeita), O (ei url-lausekkeita eikä arvoja help, progress, resize)
direction Ladonta- ja kirjoitussuunta ltr | rtl ltr   per.   Hyvä
display Yleinen esitystapa inline | block | list-item | run-in | inline-block | table | inline-table | table-row-group | table-header-group | table-footer-group | table-row | table-column-group | table-column | table-cell | table-caption | none inline       Hyvä, mutta rajoituksia eri arvojen tuessa; IE ei tue taulukkoihin liittyviä arvoja eikä arvoa run-in
empty-cells Tyhjien solujen käsittely show | hide show taulukoiden solut per.   FF, O
float Kellutus left | right | none none ks. CSS 2.1, kohta 9.7     Hyvä
font-family Fontin laji (fonttiperhe) fonttiselainkohtainen   per.   Hyvä
font-size Fontin koko xx-small | x-small | small | medium | large | x-large | xx-large | larger | smaller | pituus | prosenttiluku medium   per. Ympäröivän elementin fonttikoko Hyvä, mutta IE 5:ssä virheitä
font-style Fontin kursivointi normal | italic | oblique normal   per.   Hyvä, mutta italic = oblique
font-variant Kapiteelin käyttö normal | small-caps normal   per.   Hyvä, mutta valekapiteelia
font-weight Fontin lihavuus normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 normal (= 400)   per.   Hyvä, mutta vain kahta t. muutamaa arvoa tuetaan
font Fontin eri ominaisuuksia [ [ font-style || font-variant || font-weight ]? font-size [ / line-height ]? font-family ] | caption | icon | menu | message-box | small-caption | status-bar ks. osaomin.   per. ks. osaomin. Hyvä
height Sisällön korkeus pituus | prosenttiluku | auto auto ei korvautumattomat tekstielementit, ei taulukon sarakkeet eikä sarakeryhmät   Riippuu tilanteesta Hyvä, mutta IE toteuttaa usealla tavalla väärin quirks-tilassa
left Etäisyys vasemmalta pituus | prosenttiluku | auto auto asemoidut elementit   Ympäröivän elementin leveys Hyvä
letter-spacing Merkkien lisävälistys normal | pituus normal   per.   Hyvä, mutta vaikutus vaihtelee
line-height Rivivälin (rivinkorkeuden) vähimmäisarvo normal | luku | pituus | prosenttiluku normal   per. Elementin fonttikoko Hyvä
list-style-image Luetelmamerkkinä toimiva kuva url-lauseke | none none lista-alkiot (display: list-item) per.   Hyvä
list-style-position Luetelmamerkin sijainti inside | outside outside lista-alkiot per.   Hyvä
list-style-type Luetelmamerkin tyyppi disc | circle | square | decimal | decimal-leading-zero | lower-roman | upper-roman | lower-greek | lower-latin | upper-latin | armenian | georgian | lower-alpha | upper-alpha | none disc lista-alkiot per.   Hyvä, mutta IE ei tue arvoja greek- eikä latin-arvoja eikä arvoja armenian, georgian ja decimal-leading-zero
list-style Luetelmamerkin ominaisuuksia list-style-type || list-style-position || list-style-image ks. osaomin. lista-alkiot per.   Hyvä
margin-top margin-bottom Ylä- tai alareunuksen leveys reunuksenleveys 0 ei taulukon osat eikä korvautumattomat sisäelementit   Ympäröivän elementin leveys Hyvä, mutta etenkin IE:ssä virheitä
margin-right margin-left Oikean tai vasemman reunuksen leveys reunuksenleveys 0 ei taulukon osat   Ympäröivän elementin leveys Hyvä, mutta etenkin IE:ssä virheitä
margin Reunuksen leveys reunuksenleveys{1,4} ks. osaomin. ks. osaomin.   Ympäröivän elementin leveys Hyvä, mutta etenkin IE:ssä virheitä
max-height Enimmäiskorkeus pituus | prosenttiluku | none none ei korvautumattomat tekstielementit, ei taulukon sarakkeet eikä sarakeryhmät   Riippuu tilanteesta IE 7, FF, O
max-width Enimmäisleveys pituus | prosenttiluku | none none ei korvautumattomat sisäelementit, ei taulukon rivit eikä riviryhmät   Ympäröivän lohkon leveys IE 7, FF, O
min-height Vähimmäiskorkeus pituus | prosenttiluku 0 ei korvautumattomat tekstielementit, ei taulukon sarakkeet eikä sarakeryhmät   Riippuu tilanteesta IE 7, FF, O
min-width Vähimmäisleveys pituus | prosenttiluku 0 ei korvautumattomat sisäelementit, ei taulukon rivit eikä riviryhmät   Ympäröivän elementin leveys IE 7, FF, O
opacity (CSS 3) Läpinäkymättömyyden aste luku 1      FF, O. IE:ssä oma syntaksi: esim. asetusta opacity: 0.6 vastaa filter: alpha(opacity=60)
orphans Orporivien vähimmäismäärä kokonaisluku 2 lohkot per.   O
outline-color Ääriviivan väri väri | invert invert       FF, O
outline-style Ääriviivan tyyppi viivatyyli none       FF, O
outline-width Ääriviivan leveys viivanpaksuus medium       FF, O
outline Ääriviivan ominaisuudet outline-color || outline-style || outline-width ks. osaomin.       FF, O
overflow Ylivuodon käsittely visible | hidden | scroll | auto visible korvautumattomat lohkoelementit, taulukoiden solut ja tekstinsisäiset lohkot     Hyvä
padding-top padding-right padding-bottom padding-left Täytteen leveys määräsuunnassa pituus | prosenttiluku 0 ei taulukon rivit eikä sarakkeet eikä niiden ryhmät   Ympäröivän lohkon leveys Hyvä
padding Täytteen leveys [pituus | prosenttiluku]{1,4} ks. osaomin. ei taulukon rivit eikä sarakkeet eikä niiden ryhmät   Ympäröivän lohkon leveys Hyvä
page-break-after Sivunvaihdon salliminen elementin jälkeen auto | always | avoid | left | right auto lohkot     Hyvä, mutta vain arvoille auto ja always
page-break-before Sivunvaihdon salliminen ennen elementtiä auto | always | avoid | left | right auto lohkot     Hyvä, mutta vain arvoille auto ja always
page-break-inside Sivunvaihdon salliminen elementin sisällä avoid | auto auto lohkot per.   O
position Sijoittelutapa static | relative | absolute | fixed static       Hyvä, mutta IE tukee fixed-arvoa vasta versiosta 7 alkaen
quotes Lainausmerkit [merkkijono merkkijono ]+ | none riippuu selaimesta   per.   FF, O
right Etäisyys oikealta pituus | prosenttiluku | auto auto asemoidut elementit   Ympäröivän elementin leveys Hyvä
table-layout Taulukon ladontatapa auto | fixed auto taulukot     Hyvä
text-align Tekstirivien tasaus left | right | center | justify left tai right sen mukaan, onko direction ltr vai rtl lohkot, taulukoiden solut ja rivinsisäiset lohkot per.   Hyvä, mutta justify-arvon toteutuksessa usein virheitä
text-decoration Tekstin ”koristelu” none | [ underline || overline || line-through || blink ] none       Hyvä (blink vain FF ja O)
text-indent Ensimmäisen rivin sisennys pituus | prosenttiluku 0 lohkot, taulukoiden solut ja rivinsisäiset lohkot per. Ympäröivän lohkon leveys Hyvä
text-overflow (CSS 3, vanha versio) Ylivuotavan tekstin katkaisu clip | ellipsis | ellipsis-word inherit lohkot    IE 6, arvot clip (oletus) ja ellipsis
text-transform Tekstin muunnos capitalize | uppercase | lowercase | none none   per.   Hyvä
top Etäisyys ylhäältä pituus | prosenttiluku | auto auto asemoidut elementit   ympäröivän lohkon korkeus Hyvä
unicode-bidi Kaksisuuntaisuus normal | embed | bidi-override normal     Hyvä
vertical-align Pystysuuntainen tasaus baseline | sub | super | top | text-top | middle | bottom | text-bottom | prosenttiluku | pituus baseline tekstitason elementit ja taulukon solut   elementin rivinkorkeus Hyvä, mutta virheitä monien arvojen toteutuksissa
visibility Näkyvyys visible | hidden | collapse visible   per.   Hyvä, mutta useat selaimet (mm. IE ja Opera) eivät tue arvoa collapse
white-space Rivitystapa normal | pre | nowrap | pre-wrap | pre-line normal   per.   Hyvä, paitsi pre-wrap vain O:ssa, pre-line ei missään
widows Leskirivien vähimmäismäärä kokonaisluku 2 lohkot per.   O
width Leveys pituus | prosenttiluku | auto auto ei korvautumattomat sisäelementit, ei taulukon rivit eikä riviryhmät   Ympäröivän lohkon leveys Hyvä, mutta IE toteuttaa usealla tavalla väärin quirks-tilassa
word-spacing Sanojen lisävälistys normal | pituus normal   per.   Hyvä
z-index Taso kerrostuksessa auto | kokonaisluku auto Asemoidut elementit     Hyvä

Selityksiä

Merkintöjen selityksiä

 • Jos ominaisuuden arvojen kuvauksessa on kaksi ilmausta peräkkäin vain välilyönti (tai rivinvaihto) välissä, se tarkoittaa arvon osien vastaavaa kirjoittamista peräkkäin annetussa järjestyksessä.
 • ”|” (pystyviiva) tarkoittaa vaihtoehtoisuutta eli sitä, että yksi ja vain yksi annetuista vaihtoehdoista on valittava.
 • ”||” (kaksi pystyviivaa) vastaa laajaa valinnaisuutta: ilmaisujen kuvaamat arvon osat voidaan kirjoittaa halutussa järjestyksessä ja eikä niitä kaikkia tarvitse olla mukana.
 • ”?” (kysymysmerkki) tarkoittaa vapaaehtoisuutta eli sitä, että edellä olevaa osa saa puuttua.
 • ”*” (asteriski) tarkoittaa, että edeltävää ilmausta vastaava osa toistuu mielivaltaisen monta kertaa (0, 1 tai useita)
 • ”+” (plusmerkki) tarkoittaa, että edeltävää ilmausta vastaava osa toistuu mielivaltaisen monta kertaa, kuitenkin vähintään yhden kerran
 • Rakenne {m,n} tarkoittaa, että edeltävää ilmausta vastaava osa toistuu vähintään m kertaa ja enintään n kertaa.
 • ”…” (ellipsi, kolme pistettä) tarkoittaa listaa, jossa merkintää edeltävän symbolin tarkoittamia ilmauksia voi olla useita peräkkäin, toisistaan pilkulla erotettuina.
 • Tavallisella tekstillä on esitetty CSS-ominaisuuksien nimet ja muut avainsanat, jotka on kirjoitettava sellaisinaan (tosin isojenkin kirjainten käyttö on sallittua).
 • Ominaisuuden nimi (toisen ominaisuuden arvojen kuvauksessa) kuten background-color tarkoittaa, että kyseisessä kohdassa sallitut arvot ovat samat kuin mainitun ominaisuuden sallitut arvot.
 • Muuttujatyylillä on esitetty ilmaukset, jotka kuvaavat seuraavassa selitettäviä sallittujen arvojen joukkoja.
 • Jos muuttujatyylillä esitettyjä ilmauksia on peräkkäin (välilyönneillä tai rivinvaihdoilla erotettuina), kirjoitetaan niiden mukaiset arvotkin peräkkäin (vastaavasti erotettuina). Arvot voidaan kirjoittaa mihin tahansa järjestykseen ja niistä saa mitkä tahansa osat jättää pois, ei kuitenkaan kaikkia osia.
 • Hakasulkeita [ ] käytetään ryhmittelyyn, eikä niillä ole muuta merkitystä.
 • fontti on jonkin erityisen fonttilajin nimi kuten Arial tai Times New Roman, joka saa olla lainausmerkeissä, tai jokin seuraavista geneerisistä fontinnimistä: cursive, fantasy, monospace, sans-serif, serif. (Näistä cursive tarkoittaa käytännössä yleensä erilaista fonttia kuin sen määritelmien mukaan pitäisi.)
 • laskuriviittaus on counter(tunnus) tai counter(tunnus,tyyppi) tai counters(tunnus,merkkijono) tai counters(tunnus,merkkijono,tyyppi) missä tyyppi on jokin list-style-type-ominaisuudelle sallituista arvoista. Tarkempi kuvaus: CSS 2.1, kohta 4.3.5.
 • luku on joko kokonaisluku tai kokonaisluku, jota seuraa desimaalipiste numerojono (desimaaliosa). Pistettä edeltävä nolla voidaan jättää pois.
 • merkkijono alkaa joko Ascii-lainausmerkillä " tai Ascii-heittomerkillä ' ja päättyy samalla merkillä, jolla alkaa. Tarkempi kuvaus: CSS 2.1, kohta 4.3.7.
 • muoto (clip-ominaisuuden arvossa) on rect(siirtymä,siirtymä,siirtymä,siirtymä), missä siirtymä on pituus tai auto. Tarkempi kuvaus: CSS 2.1, kohta 11.1.2. Kuitenkin IE tukee tätä rakennetta vain, jos pilkkujen paikalla on välilyönnit (esim. rect(20px 220px 120px 130px) eikä rect(20px,220px,120px,130px). Firefox ja Opera hyväksyvät molemmat tavat.
 • pituus koostuu luvusta ja sitä välittömästi seuraavasta yksiköstä. Yksikön saa jättää pois, jos luku on 0. Yksiköt ovat: cm, em, ex, in, mm, pc, pt, px.
 • prosenttiluku koostuu luvusta ja sitä välittömästi seuraavasta %-merkistä.
 • reunuksenleveys (marginaalin leveys) on pituus tai prosenttiluku tai auto.
 • sijainti (background-position-ominaisuuden arvo) koostuu kahdesta avainsanasta tai yhdestä tai kahdesta suureesta, jotka ovat (toisistaan riippumatta) tyyppiä pituus tai prosenttiluku. Avainsanoja käytettäessä ensimmäinen on top, center tai bottom ja toinen on left, center tai right.
 • tunnus noudattaa periaatteessa CSS:n yleisiä sääntöjä tunnuksille. Käytännössä tunnus sisältää yleensä vain seuraavia merkkejä: kirjaimet A–Z ja a–z, numerot 0–9, alaviiva (_) ja yhdysmerkki (-).
 • url-lauseke on muotoa url(URL), missä URL on URL tavanomaisessa mielessä siten, että sen ympärillä saa olla välilyöntejä tai Ascii-lainausmerkit tai Ascii-heittomerkit.
 • viivanpaksuus on thin, medium, thick tai pituus.
 • viivatyyli on none, hidden, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset tai outset.
 • väri on jokin seuraavista:
  • #rrggbb, missä rr, gg ja bb ovat kaksinumeroisia heksadesimaalilukuja (esim. #00ff00)
  • #rgb, missä r, g ja b ovat yksinumeroisia heksadesimaalilukuja (esim. #0f0)
  • rgb(r,g,b), missä osista r, g ja b kukin on prosenttiluku tai kokonaisluku väliltä 0–255 (esim. rgb(0,100%,0) eli rgb(0,255,0))
  • värinnimi (esim. lime)
  • systeemiväri (ActiveBorder, ActiveCaption, AppWorkspace ym.), joka tarkoittaa väriä, joka käyttöjärjestelmässä on (käytön olevan teeman tai muun ulkoasuasetuksen mukaan) käytössä määrätylle käyttöliittymän oliolle kuten aktiivisen ikkunan reunalle.

  CSS 2.0:ssa värinnimet ovat aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white, yellow. CSS 2.1 lisää niihin nimen orange. Selaimet tukevat näitä hyvin. CSS 3 -luonnoksissa kuvataan myös paljon laajempi värijoukko, X11 color keywords, jota sitäkin selaimet tukevat varsin yleisesti.

 • värillisyys on joko väri tai transparent (joka tarkoittaa läpinäkyvyyttä).

Sarakkeiden selityksiä

 • Ensimmäisessä sarakkeessa on ominaisuuden nimi (tunnus). Jos sen jäljessä on huomautus ”(CSS 3)”, kyseessä on CSS 3 -luonnoksiin sisältyvä, jossain määrin selaimissa jo toteutettu ominaisuus, joka ei kuulu CSS 2.1:een. (text-overflow-ominaisuuden kuvaus on esitetty rajoitetumpana kuin CSS 3 -luonnoksissa.)
 • Toinen sarake selittää lyhyesti ominaisuuden merkityksen.
 • Kolmas sarake kuvaa ominaisuuden mahdolliset arvot, käyttäen ohessa kuvattuja erikoismerkintöjä. Lyhyyden vuoksi arvoa inherit ei mainita. Se on kaikkien ominaisuuksien sallittu arvo ja tarkoittaa, että elementti perii ominaisuuden arvon ympäröivältä elementiltä (parent element). Internet Explorer ei (edes versiossa 7) tunnista arvoa inherit.
 • Neljäs sarake ilmoittaa ominaisuuden alkuarvon eli yleisen oletusarvon, joka ominaisuudella on, ellei mikään tyyliohje (edes selaimen oletustyyliohje) anna sille arvoa.
 • Sarake ”Soveltuvuus” ilmaisee, mihin elementteihin ominaisuus ”soveltuu” (applies to) eli minkä elementtien esitystapaan ominaisuudella voi olla vaikutus. Jos kohta on tyhjä, ominaisuus soveltuu kaikkiin elementteihin. Muodollisesti voidaan mille tahansa elementille asettaa CSS:ssä mikä tahansa ominaisuus ja jokaisella elementillä aina on kaikki ominaisuudet, mutta ominaisuudella ei suinkaan aina ole vaikutusta. Elementit on tällöin luokiteltu CSS:n kannalta, joten esimerkiksi ”lohko” tarkoittaa elementtiä, jonka esitysmuoto on lohko eli jonka display-ominaisuuden arvo on block; tämä ei välttämättä vastaa HTML:n lohkokäsitettä, koska display-ominaisuuden arvo voidaan asettaa erikseen. Tässä kohdassa sana ”taulukot” tarkoittaa elementtejä, joiden display-ominaisuuden arvo on table tai inline-table. Ilmaus ”ei taulukon osat” taas tarkoittaa, että ominaisuus ei sovellu elementteihin, joiden display-ominaisuuden arvo on table-cell, table-row, table-row-group, table-header, table-header-group, table-footer, table-footer-group, table-column tai table-column-group.
 • Sarake ”Per.” kuvaa, onko ominaisuus periytyvä eli saako elementti tälle ominaisuudelle saman arvon kuin ympäröivässä elementissä on, jos elementille itselleen ei aseteta tämän ominaisuuden arvoa.
 • Sarake ”Prosentit” kertoo, minkä suhteen prosentit lasketaan, jos ominaisuuden arvossa käytetään prosenttilauseketta kuten 80%.
 • Sarake ”Selaintuki” kuvaa, miten hyvin yleisimmät selaimet Internet Explorer (IE), Firefox (FF) ja Opera (O) tunnistavat ominaisuudet ja toteuttavat sen oikein. Jos selaimen lyhenteeseen liittyy numero (esim. IE 6), se tarkoittaa, että selain tukee ominaisuutta mainitusta versiosta alkaen. Kuvaus ”Hyvä” ei välttämättä tarkoita kattavaa ja virheetöntä toteutusta vaan sitä, että mainitut selaimet enimmäkseen toteuttavat ominaisuuden oikein.

Muita selityksiä

 • Taulukko on järjestetty ominaisuuden nimen mukaan pääosin aakkosjärjestykseen kuitenkin siten, että lyhennysmerkintäominaisuus (esim. background) kuvataan osaominaisuuksiensa (esim. background-attachment, background-colo ym.) jälkeen.
 • Taulukossa ei ole mukana puhe-esitykseen liittyviä ominaisuuksia (media aural), esimerkiksi azimuth ja pitch, koska niiden tuki selaimissa on hyvin suppea ja käyttö vähäistä.
 • IE:stä esitetty koskee ensisijaisesti versioita 6 ja 7 ns. standards-tilassa eli silloin, kun sivun alussa on HTML:n määrittelyn mukainen DOCTYPE rakenne. Muulloin ne toimivat ns. quirks-tilassa, jossa ne jäljittelevät IE:n vanhempien versioiden piirteitä. Ks. esim. sivuja Doctype switching and standards compliance: An overview ja What happens in Quirks Mode? (IE 5:ssä CSS-tuki on olennaisesti huonompi, mutta sen käyttö on jo hyvin vähäistä.)

Jos haluat tulostaa tämän tiivistelmän, kannattaa tulostusasetuksista valita vaakasuora (landscape) asettelu. Tällöin taulukko on helppolukuisempi. Tulostamiseen Firefox sopii paremmin kuin IE, koska Firefox osaa toistaa sarakeotsikot jokaisen tulostussivun alussa.

Tietolähteet

Tietolähteinä on käytetty CSS 2.1 -luonnoksen, etenkin sen liitteen Full property table, lisäksi erityisesti seuraavia koosteita: