Sisällys: Ks. myös huomautuksia tästä versiosta.

Mittayksikköasetus (371/1992)

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1992.
Muutettu asetuksilla 186/2001 ja 130/2010.

Tämä dokumentti on sikäli vanhentunut, että tässä kuvatun asetuksen on korvannut valtioneuvoston asetus mittayksiköistä (1015/2014), joka tuli voimaan 8.12.2014. Se on kuitenkin sisällöltään lähes identtinen aiemman asetuksen kanssa. Pykälien numerointi on siinä muutettu, koska jo aiemmin kumottu 3 § on jätetty pois. Atomi­massa­yksikön tilalla on sen uusi nimi ja tunnus dalton (Da). Eräät kokeellisesti määräytyvien vakioiden likiarvot on korvattu uudemmilla.

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään mittayksiköistä ja mittaamis­välineiden vakaamisesta 14 päivänä huhtikuuta 1965 annetun lain (219/65) 4 §:n 2 momentin ja 10 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat 10 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa laissa (321/92):

1 luku
Perusyksiköt

1 §
Perusyksiköiden määritelmät

Mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain 3 §:n 1 momentissa mainitut kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän (SI) perusyksiköt määritellään seuraavasti:

  1. pituuden yksikkö metri on sellaisen matkan pituus, jonka valo kulkee tyhjiössä aikavälissä 1/299 792 458 sekuntia;
  2. massan yksikkö kilogramma on yhtä suuri kuin kansainvälisen prototyypin massa;
  3. ajan yksikkö sekunti on 9 192 631 770 kertaa sellaisen säteilyn jakson aika, joka vastaa cesiumin 133-atomin siirtymää perustilan ylihienorakenteen kahden energiatason välillä;
  4. sähkövirran yksikkö ampeeri on sellainen ajallisesti muuttumaton sähkövirta, joka kulkiessaan kahdessa suorassa yhdensuuntaisessa, äärettömän pitkässä ja ohuessa johtimessa, joiden poikkileikkaus on ympyrä ja jotka ovat yhden metrin etäisyydellä toisistaan tyhjiössä, aikaansaa johtimien välille 2 ⋅ 10-7 newtonin voiman metriä kohti;
  5. lämpötilan yksikkö kelvin, termodynaamisen lämpötilan yksikkö, on 1/273,16 veden kolmoispisteen termodynaamisesta lämpötilasta;
  6. ainemäärän yksikkö mooli on sellaisen systeemin ainemäärä, joka sisältää yhtä monta keskenään samanlaista perusosasta, kuin 0,012 kilogrammassa 12C on atomeja. Perusosaset voivat olla atomeja, molekyylejä, ioneja, elektroneja, muita hiukkasia tai sellaisten hiukkasten määriteltyjä ryhmiä;
  7. valovoiman yksikkö kandela on sellaisen säteilijän valovoima, joka tiettyyn suuntaan lähettää monokromaattista 540 ⋅ 1012 hertsin taajuista säteilyä ja jonka säteily­intensiteetti tähän suuntaan on 1/683 wattia steradiaania kohti.

2 §
Perusyksiköiden tunnukset

Perusyksiköiden tunnukset ovat:

SuureYksikköTunnus
pituusmetrim
massakilogrammakg
aikasekuntis
sähkövirtaampeeriA
termodynaaminen lämpötilakelvinK
ainemäärämoolimol
valovoimakandelacd

2 luku
Muut SI-yksiköt

3 §
Täydennysyksiköt

(Pykälä on kumottu asetuksella 186/2001.)

4 §
Johdannaisyksiköt

Johdannaisyksiköt johdetaan perusyksiköistä kerto- ja jakolaskun avulla siten, että numerokertojana on 1.

5 §
Johdannaisyksiköt, joilla on erityisnimi

Johdannaisyksiköille saadaan käyttää erityisnimiä ja -tunnuksia seuraavasti:

SuureYksikköTunnusSelitys
tasokulmaradiaani rad1 rad = 1 m/m
avaruuskulmasteradiaani sr1 sr = 1 m2/m2
taajuushertsiHz1 Hz = 1 s-1
voimanewtonN1 N = 1 kg ⋅ m/s2
paine, jännityspascalPa1 Pa = 1 N/m2
energia, työjouleJ1 J = 1 N ⋅ m
tehowattiW1 W = 1 J/s
sähkövarauscoulombiC1 C = 1 A ⋅ s
jännitevolttiV1 V = 1 W/A
kapasitanssifaradiF1 F = 1 C/V
resistanssiohmiΩ1 Ω = 1 V/A
konduktanssisiemensS1 S = 1 A/V
magneettivuoweberWb1 Wb = 1 V ⋅ s
magneettivuon tiheysteslaT1 T = 1 Wb/m2
induktanssihenryH1 H = 1 Wb/A
celsiuslämpötilacelsiusaste°C1 °C = 1 K
valovirtaluumenlm1 lm = 1 cd ⋅ sr
valaistusvoimakkuusluksilx1 lx = 1 lm/m2
aktiivisuusbecquerelBq1 Bq = 1 s-1
absorboitunut annosgrayGy1 Gy = 1 J/kg
ekvivalenttiannossievertSv1 Sv = 1 J/kg
katalyyttinen aktiivisuus katal kat 1 kat = 1 mol/s

Perusyksiköiden avulla johdetut yksiköt voidaan ilmaista myös käyttäen 1 momentissa mainittuja erityisnimiä ja -tunnuksia.

6 §
Mittayksiköiden kerrannaiset

Mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain 4 §:n 1 momentissa mainituista perusyksiköistä ja tämän asetuksen 4 ja 5 :ssä mainituista johdannaisyksiköistä voidaan muodostaa kerrannaisia seuraavien etuliitteiden avulla:

EtuliiteTunnus Tekijä, jolla mittayksikkö tulee kerrotuksi
jottaY1 000 000 000 000 000 000 000 000= 1024
tsettaZ1 000 000 000 000 000 000 000= 1021
eksaE1 000 000 000 000 000 000= 1018
petaP1 000 000 000 000 000= 1015
teraT1 000 000 000 000= 1012
gigaG1 000 000 000= 109
megaM1 000 000= 106
kilok1 000= 103
hehtoh100= 102
dekada10= 101
desid0,1= 10-1
senttic0,01= 10-2
millim0,001= 10-3
mikroµ0,000 001= 10-6
nanon0,000 000 001= 10-9
pikop0,000 000 000 001= 10-12
femtof0,000 000 000 000 001= 10-15
attoa0,000 000 000 000 000 001= 10-18
tseptoz0,000 000 000 000 000 000 001= 10-21
joktoy0,000 000 000 000 000 000 000 001= 10-24

Jos mittayksikön nimeen sisältyy jokin edellä mainittu etuliite, muodostetaan mittayksikön kerrannaiset vaihtamalla tämä etuliite toiseen etuliitteeseen. Jos mittayksikön merkintä on muodostettu lausekkeena yhden tai useamman mittayksikön merkinnän avulla, muodos­te­taan mittayksikön kerrannaiset vastaavalla menettelyllä näiden mittayksiköiden kerrannaisista.

7 §
SI-yksiköiden kerrannaiset, joilla on erityisnimi

Seuraavilla SI-yksiköiden kerrannaisilla on erityisnimi ja -tunnus:

SuureYksikköTunnusSelitys
tilavuuslitral tai L1 l = 1 dm3
massatonnit1 t = 1000 kg
painebaaribar1 bar = 105 Pa

Edellä 1 momentissa mainittujen yksiköiden kanssa voidaan käyttää 6 §:n mukaisia etuliitteitä.

3 luku
Muut sallitut yksiköt

8 §
SI-yksiköiden perusteella määritellyt lisäyksiköt

Seuraavat SI-yksiköiden perusteella määritellyt lisäyksiköt ovat sallittuja, vaikkeivät ne ole SI-yksiköiden kymmenjärjestelmän mukaisia kerrannaisia:

SuureYksikköTunnusSelitys
aika minuuttimin1 min = 60 s
tuntih1 h = 60 min
vuorokausid1 d = 24 h
tasokulma kierros1 kierros = 2π rad
aste°1 ° = (π/180) rad
minuutti'1 ' = (1/60)°
sekunti"1 " = (1/60)'
goonigon1 gon = π/200 rad

Edellä 1 momentissa mainituista yksiköistä ainoastaan goonin kanssa voidaan käyttää 6 §:n mukaisia etuliitteitä.

9 §
Koetulosten avulla määritellyt yksiköt

Seuraavat kokeellisesti määritellyt yksiköt ovat sallittuja:

SuureYksikköTunnusSelitys
massaatomimassayksikköu1 u ≈ 1,660 5402 ⋅ 10-27 kg
energiaelektronivolttieV1 eV ≈ 1,602 177 33 ⋅ 10-19 J

Atomimassayksikkö on yhtäsuuri kuin 1/12 sen atomin massasta, jonka ytimenä on 12C.

Elektronivoltti on yhtäsuuri kuin se liike-energia, jonka elektroni saa läpäistessään tyhjössä yhden voltin suuruisen potentiaalieron.

Edellä 1 momentissa mainittujen yksiköiden kanssa voidaan käyttää 6 §:n mukaisia etuliitteitä.

10 §
Erikoisaloilla sallitut yksiköt

Alla mainituilla erikoisaloilla saadaan käyttää myös seuraavia yksiköitä:

Suure ja erikoisala, jolla sen käyttö on sallittu YksikköTunnusSelitys
pituus ilmailussa ja merenkulussameripeninkulmampk1 mpk = 1852 m
nopeus ilmailussa ja merenkulussasolmusolmu1 solmu = 1852 m/h
pituus ilmailussa (korkeus) jalka ft 1 ft = 0,3048 m
jalokivien ja aitojen helmien massakaraatti1 karaatti = 0,2 g
langan pituusmassa tekstiiliteollisuudessatextex1 tex = 10-6 kg/m
pinta-ala maa- ja metsätaloudessa aaria1 a = 100 m2
hehtaariha1 ha = 10 000 m2
paine verenpaineen ja muiden kehon nesteiden mittauksessaelohopeamillimetrimm Hg1 mm Hg = (101325/760) Pa
optinen taittokykydioptria1 dioptria = 1 m-1
tehollinen poikkipinta-ala ydintekniikassabarnib1 b = 10-28 m2
jalometallin massa troy unssi oz tr 1 oz tr = 31,10 g

Edellä 1 momentissa mainitun karaatin, texin, dioptrian ja barnin kanssa saadaan käyttää 6 §:ssä mainittuja etuliitteitä.

4 luku
Täydentävät säännökset

11 §
Yhdistelmäyksiköt

Tässä asetuksessa mainituista yksiköistä saadaan kerto- ja jakolaskun avulla muodostaa uusia yksiköitä.

12 §
Lämpötila- ja aika-asteikot

Termodynaamisen lämpötilan määrittämiseen käytetään kahdeksannentoista yleisen paino- ja mittakonferenssin vuonna 1987 tekemään päätökseen perustuvaa kansainvälistä lämpö­tila-asteikkoa (IT590). Celsiuslämpötila t määritellään kahden termodynaamisen lämpö­tilan T ja T0 erotuksena (t = T - T0), jossa T0 = 273,15 K.

Suomen normaaliaika on kaksi tuntia edellä koordinoitua yleisaikaa (UTC). Koordinoitu yleisaika on viidennentoista yleisen paino- ja mittakonferenssin vuonna 1975 vahvistama asteikko. Aika-asteikkoa pitää yllä kansainvälinen paino- ja mittatoimisto, jonka päätöksellä koordinoitu yleisaika säädetään karkaussekunteja hyväksi käyttäen vastaamaan nolla­meridiaanin keskiaurinkoaikaa.

13 §
Poikkeukset

Jos lakisääteisessä mittaamisessa johonkin erikoistarkoitukseen tarvitaan perusyksiköistä tai muusta tässä asetuksessa tarkoitetusta yksiköstä poikkeavaa yksikköä, on se määriteltävä samassa asetuksessa tai päätöksessä, jonka perusteella sitä käytetään.

Tässä asetuksessa tarkoitetun yksikön rinnalla sallitaan määrän osoittaminen muissa mittayksiköissä Muut mittayksiköt ilmaistaan enintään samansuuruisin numeroin.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1992.

Tällä asetuksella kumotaan yhteisen keskiajan käytäntöönottamisesta Suomessa 12 päivänä maaliskuuta 1920 annettu asetus (61/20).

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1992

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Kauko Juhantalo