Mittayksiköt, luku 25 Viitteitä:

Muita viitteitä

Yhdysvaltain standardointijärjestö NIST on tuottanut laajan aineiston SI-järjestelmästä. Se on saatavilla osoitteesta physics.nist.gov/cuu/Units/ ja sisältää muun muassa ohjeen The NIST Guide for the use of the International System of Units.

Suomen Standardisoimisliiton SFS julkaisema SFS-opas sisältää tiiviin esityksen SI-järjestelmästä. Se sisältää myös eräitä suosituksia asioista, joita standardit eivät käsittele.

EU:n mittayksikködirektiivi (80/181/ETY) säätää SI-järjestelmän ensisijaiseksi kaupallisessa toiminnassa, mutta sallii joukon poikkeuksia. Alun perin se salli mm. eräiden anglosaksisten yksiköiden käytön Yhdistyneessä kuningaskunnassa siirtymäaikana. Lopulta kuitenkin tätä muutettiin sallimalla tämä poikkeus pysyvästi. Lisäksi on yleisesti sallittua ilmaista suure myös muita kuin SI-yksikköjä käyttäen, kunhan sen ohella suure ilmoitetaan SI-yksikköjä käyttäen vähintään yhtä suurilla merkeillä. Direktiivit ovat saatavissa EU:n verkkopalvelusta, tätä kirjoitettaessa palvelimesta eur-lex.europa.eu. Direktiiviin on tehty useita muutoksia; ns. konsolidoitu versio sisältää direktiivin voimassaolevassa muodossa eli muutokset huomioon otettuina.

Mittayksiköiden käyttöä Suomessa säätelevät myös laki mittayksiköistä ja mitta­normaali­järjestelmästä ja valtioneuvoston asetus mittayksiköistä. Ne ovat saatavilla säädöstietopankissa www.finlex.fi. Lain asettama velvoite SI-järjestelmän noudattamisesta on seuraavansisältöinen: ”Lainsäädännön nojalla tehtävien mittausten tulee perustua kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän mukaisiin mittayksiköihin. Lisäksi mittaustulosten tulee perustua mittayksiköihin, kun mittauksella on merkitystä taloudellisesti taikka sillä on vaikutuksia yleiselle turvallisuudelle tai terveydelle. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää erityisaloilla käytettäviksi muita kuin kansainväliseen mittayksikköjärjestelmään perustuvia mittayksiköitä.” Asetuksessa on säädetty joukko SI-järjestelmän ulkopuolisia yksiköitä sallituiksi, esimerkiksi jalka ilmailun alalla.

Englannin kielen tyylioppaat sisältävät ohjeita muun muassa mittayksiköiden käytöstä. Tämä on merkityksellistä etenkin silloin, kun joudutaan käyttämään anglosaksisia yksiköitä. Amerikanenglannin arvostetuin tyyliopas on The Chicago Manual of Style, ja se sisältää laajasti ohjeita suureiden arvojen esittämisestä.