Suomalainen monikielinen näppäimistö

Tämän sivun sisällys:
Vuonna 2006 Kotoistus-hankkeessa määritelty ja 3.11.2008 standardiksi SFS 5966 vahvistettu uusi suomalainen näp­päi­mistö­aset­te­lu on tarkoitettu
(Näppäimistöasettelun kuva)

Asettelu on toteuttavissa nykyisillä suomalaisilla näppäimistöillä asentamalla tietokoneeseen sopiva pieni ohjelma (näppäimistöajuri). Asettelun käytön helppoutta voidaan kuitenkin tulevaisuudessa paran­taa lisäämällä näppäimistöön eräitä lisäkaiverruksia. Uusia näppäimiä asetteluun ei sisälly.

Alt Gr -näppäin

Asettelussa keskeisessä asemassa on Alt Gr -näppäin (Alternate Graphic), joka sijaitsee väli­lyönti­näppäimen oikealla puolella. Sen avulla voidaan kirjoittaa monet merkit helposti muis­tet­ta­val­la tavalla.

Esimerkiksi saksan kaksois-s ß voidaan kirjoittaa yh­dis­tel­mäl­lä Alt Gr s. Lisäksi on toteutettu tarkkeiden (diakriit­tis­ten merkkien) valikoiman laajennus Alt Gr -näppäi­men avulla. Esimerkiksi hattu-s tuo­te­taan painamalla ensin heitto­merkki­näppäintä niin, että Alt Gr -näppäin on alas pai­net­tu­na, ja sitten s-näppäintä. Vastaavalla tavalla voidaan tuottaa monia muitakin merkkejä, joissa on hattu tai muu tarke.

Kuvauksia

Toteutuksia

Huom. Eri toteutuksissa saattaa joskus esiintyä erilaisia ongelmia, joiden syitä on vaikea selvitellä. Silloin voi kokeilla, toimiiko jokin muu toteutus paremmin.

Seuraavat toteutukset pohjautuvat standardin mukaiseen asetteluun mutta sisältävät laajennuksia tai muutoksia siihen:

Käyttöönotto Windowsissa

Helppo perusasennus

Edellä mainittu Microsoftin toteutus sisältää ohjeet asettelun käyttöön ottamiseksi. Menettely on helppo ja nopea. Myös muissa toteutuksissa on asennusohjeita.

Minkä tahansa uuden näppäimistöasettelun käyttöönotto voi kuitenkin vaatia oikeuksia, joita tavallisella käyttäjällä ei aina ole varsinkaan yrityksen tietokoneissa. Silloin on parasta pyytää järjestelmistä vastaavia asentamaan tarvittavat asettelut kerralla kaikkiin tietokoneisiin.

Oletukseksi asettaminen

Jos otat käyttöön Microsoftin toteutuksen, kannattaa asettaa uusi näppäimistöasettelu perus­asetukseksi (”oletukseksi”). Tällöin se tulee käyttöön kaikissa uusissa ikkunoissa. Koska uusi asettelu on vain nykyisen asettelun laajennus, sen käytössä olosta ei yleensä ole haittaa.

Tosin joissakin sovellusohjelmissa näppäimistöasettelu saattaa estää joidenkin näppäinkomentojen käytön. Esimerkiksi jos ohjelmassa normaalisti käytetään näppäilyä Ctrl Alt A jonkin toiminnon tekemiseen, on käy­tet­tä­vä muuta tapaa (kuten valikkokomentoa), sillä uuden näppäimistöasettelun ollessa käytössä tämä näppäily tarkoittaa samaa kuin AltGr A eli tuottaa ə-kirjaimen. Lisäksi esimerkiksi tietokoneohjelmia kirjoitettaessa muodostuu joskus ongelmaksi, että käyttäjä vahingossa kirjoittaa sitovan välilyönnin eikä tavallista.

Kun olet asentanut asettelun Microsoftin sivulla olevan oh­jeen mukaan, napsauta hiiren kakkospainikkeella kuvaruudun alarivillä (ns. ilmaisin­alueessa) olevaa symbolia FI, joka osoittaa näppäimistöasettelun (FI = suomen kielelle tarkoitettu, EN = englannin kielelle tarkoitettu jne.). Tällöin avautuu ik­ku­na ”Tekstipalvelut ja syöttökielet”.

Valitse Oletuskieli-pudotus­vali­kos­ta vaihtoehto ”suomi - Micro­soft Suo­ma­lai­sen moni­kieli­sen näppäimistön arviointi­versio”. Tässä yhteydessä siis ”kieli” tarkoittaa käytännössä näp­päi­mistö­aset­te­lua. Kohdassa ”Asennetut palvelut” näkyy liha­voi­tu­na sen asettelun nimi, joka on mää­ri­tel­ty oletukseksi.

Asettelun vaihto näppäimistöä käyttäen

Mainitun ikkunan painikkeella ”Näppäinasetukset” pääsee sää­tä­mään sitä, mikä näppäin­yhdistelmä vaihtaa eri näp­päi­mistö­aset­te­lu­jen välillä. Ole­tuk­se­na on, että Alt Vaihto (Alt Shift) vaihtaa näppäimistö­aset­te­lun seuraavaksi (käy­tet­tä­vis­sä ole­vien asettelujen listassa). Li­säk­si voi määritellä, että esi­mer­kik­si Ctrl 1 vaihtaa mää­rät­tyyn asetteluun, Ctrl 2 johonkin toiseen jne.

Tästä on hyötyä silloin, kun ha­lu­taan käyttää eri kirjoitus­jär­jes­tel­mil­le suun­ni­tel­tu­ja asetteluja, esimerkiksi kreikkalaista tai venä­läis­tä (ks. esim. Venäläinen näp­päi­mistö­aset­te­lu suomalaiselle näppäimistölle). Latinalaista kir­jai­mis­toa käyttävien kielten kir­joit­ta­mi­seen uusi suomalainen asettelu on yleensä riittävä. Poik­keuk­sen muodostaa lähinnä vietnam, jonka kirjoittamista varten kannattaa ottaa käyt­töön viet­na­mi­lai­nen asettelu.

Käytön ongelmia

Asettelun kielikohtaisuus

Windowsissa näppäimistöasettelu liittyy aina johonkin kieleen. Tästä aiheutuu ongelmia etenkin Word-ohjelmassa. Jos olet esimerkiksi kirjoittamassa englanninkielistä tekstiä ja Wordin kieli­asetuksena on asianmukaisesti englanti, niin näppäimistöasettelun vaihtaminen suomalaiseksi monikieliseksi näppäimistöksi muuttaa myös Wordin kieliasetuksen suomeksi!

Wordin kieliasetus taas vaikuttaa mm. lainausmerkkien muuntamiseen kielen mukaisiksi, oikein­kirjoi­tuk­sen ja kieliopin tarkistamiseen jne. Kieliasetus näkyy Wordin ikkunan alarivillä ja on muutettavissa esi­merkiksi sitä napsauttamalla, mutta tämä on hiukan vaivalloista ja se saattaa unohtua.

Vahinkomerkit

Koska uusi asettelu on vanhan laajennus, kaikki normaalit näppäilyt toimivat kuten ennenkin. Erikoistilanteissa voi kuitenkin syntyä ongelmia:

Virtuaalinen näppäimistö

Windowsissa on (vähän tunnettu) mahdollisuus saada kuvaruudulle virtuaa­li­nen näppäimistö eli näppäimistön kuva (On-Screen Keyboard). Sen näppäimiä nap­saut­te­le­mal­la voi kirjoittaa tekstiä. Painamalla AltGr-näppäintä saa kuvaan näkyviin ne merkit, jotka voi kirjoittaa AltGr-näppäimen avulla. (Valitettavasti tällä tavoin ei saa esille niitä merkkejä, jotka saa aikaan käyttämällä samanaikaisesti vaihto- eli shift-näppäintä ja AltGr-näppäintä.) Virtuaalinen näppäimistö saadaan esille valitsemalla Käynnistä-valikosta Suorita-kohta (Vistassa Apuohjelmat-osassa), kirjoittamalla osk ja painamalla enter-näp­päin­tä. Windows 7:ssä osk-ohjelma kuitenkin näyttää järjestelmän perusasettelun, ei valittua asettelua.

Muunnelma fimultxt

Olen laatinut edellä kuvatun näppäimistön muunnelman, jossa on erityisesti otettu huomioon suomenkielisen tekstin kirjoittamisen lisätarpeita. Siinä esimerkiksi heittomerkkinäppäin tuot­taa suoraan suomen kielen mukaisen heittomerkin eikä pystysuoraa eli Ascii-heitto­merk­kiä. Muunnelma ei siten sovi tietokonekoodin kirjoittamiseen, mutta tämä voidaan hoitaa vaih­ta­mal­la tarvittaessa toiseen näppäimistöasetteluun. Muunnelman koodinimi on fimultxt ja selväkielinen nimi Finnish multilingual layout with text entry enhancements. Muunnelma on saatavissa zipattuna pakettina fimultxt.zip. Muutokset ovat seuraavat:

Näppäily Merkitys muunnelmassa Merkitys alkuperäisessä
Vaihto+2” (suomalainen lainausmerkki)" (Ascii-lainausmerkki)
'’ (heittomerkki)' (Ascii-heittomerkki)
Vaihto+yhdysmerkki− (miinusmerkki)_ (alaviiva)
Vaihto+4(Unicoden) pehmeä tavuviiva¤ (valuuttamerkki)
¨ 2² (yläindeksi 2)määrittelemätön, käytännössä ¨2
¨ 3³ (yläindeksi 3)määrittelemätön, käytännössä ¨3
AltGr+C©määrittelemätön
AltGr+R®määrittelemätön

Muita asetteluja

Sivu Windowsiin kuuluvia ja ladattavissa olevia näppäimistöasetteluja kuvailee vaihtoehtoja eri kielille ja muutoin eri tarkoituksiin. Siinä mainitaan myös ohjelmointinäppäimistöjä, jotka voivat auttaa välttämään joitakin uuden suomalaisen näppäimistön ongelmia ohjelmoinnissa.